REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Povolování staveb více o tématu

Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny

Stavební povolení má omezenou platnost. Nelze si nechat stavbu povolit, pak desítky let na dílo nešáhnout a následně vyžadovat respektování stavby na základě starého stavebního povolení. Jaké jsou lhůty pro vydání povolení? Kdy musím se stavbou začít a kdy bych ji měl dokončit? Jaké kroky po mě vyžaduje stavební zákon?
Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny

 Z každého stavebního povolení lze mimo jiné vyčíst i dvě lhůty, a to:

 1. platnost stavebního povolení
 2. termín k dokončení stavby

Oba termíny jsou závazné a často také dochází k jejich záměně. Smyslem obou je jak zahájení stavebního záměru, tak jeho dokončení v optimálním reálném čase, s ohledem na ekonomii stavby a nezanedbatelné jsou i dopady z hlediska životního prostředí.

1. Platnost stavebního povolení

Na základě vydaného pravomocného rozhodnutí vzniká stavebníkovi právo provést stavbu. Jedná se o právo, nikoliv povinnost a je tedy na stavebníkovi, zda tohoto práva využije nebo ne.

Rozhodnutí se stává pravomocným, jestliže žádný z účastníků nevyužije svého práva podat odvolání. Pokud je odvolání podáno a odvolací orgán prvoinstanční rozhodnutí potvrdí, pak se rozhodnutí odvolacího orgánu stává pravomocným, jestliže je oznámeno všem účastníkům řízení. Pokud je rozhodnutí odvolacím orgánem zrušeno nebo zrušeno a vráceno zpět prvoinstančnímu stavebnímu úřadu, pak stavební povolení právní moci nenabude. Platnost stavebního povolení se počítá od právní moci rozhodnutí a je ze zákona 2 roky. Protože, jak už bylo uvedeno, je provedení stavby právo stavebníka a nikoliv povinnost, má tento také možnost od svého původního záměru ustoupit a oznámit toto stavebnímu úřadu (SÚ). Dnem, kdy toto oznámení SÚ obdrží, pozbývá stavební povolení platnosti.

Aby stavební povolení nepozbylo platnosti, je třeba stavbu zahájit do 2 let od jeho právní moci.

§ 115 odst. (4)SZ

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Na řízení o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Co se rozumí zahájením stavby?

Podle pojmů definovaných stavebním zákonem  (SZ) je stavba veškeré stavební dílo, která vzniká stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jeho stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu (§ 2 odst. 3 a 4 SZ).


Definice „zahájení stavby“ není ve SZ uvedena. Podle ustálené rozhodovací praxe se stavba považuje za zahájenou provedením takových prací na staveništi, které jednoznačně směřují k realizaci stavby podle vydaného stavebního povolení a ověřené dokumentace. Nestačí tedy pouhé „kopnutí“ do země nebo navezení materiálu na místo stavby. Aby bylo možno konstatovat, že došlo k zahájení stavby, musí existovat hmotný projev zahájené stavby, reálně ověřitelný v projektové dokumentaci. Laicky řečeno – musí být zřejmé, že se staví to, co bylo povoleno.  Pokud bylo vydáno jedno stavební povolení pro soubor staveb, pak toto rozhodnutí nepozbývá platnosti, pokud do 2 let byla zahájena alespoň jedna stavba z tohoto souboru staveb. Konečné posouzení je ale vždy v kompetenci věcně a místně příslušného stavebního úřadu. Pokud je stavba zahájena, stavební povolení nepozbývá platnosti, v opačném případě,  tj. kdy 2letá lhůta uplyne marně, stavební povolení platnosti pozbude.

Jestli by například došlo k té skutečnosti, že stavebník již zahájené stavby zemře a bude probíhat dědické řízení, které se může i značně protáhnout, tak nový nabyvatel stavby vstupuje do práv a povinností původního stavebníka a vydané stavební povolení je stále platné.

Je možno prodloužit platnost stavebního povolení?

Ano, i toto zákon připouští. Je však třeba si uvědomit, že na prodloužení platnosti není právní nárok, protože zákon říká, že stavební úřad může prodloužit platnost stavebního povolení a nikoli že musí. Stavebník ale o toto musí nejen požádat, ale svoji žádost musí i řádně odůvodnit. Znamená to, že je třeba uvést konkrétní důvody, které stavebníkovi znemožnily zahájit stavbu ve stanoveném termínu. Žádost musí být podána před uplynutím platnosti předmětného stavebního povolení, aby o ní vůbec mohlo být rozhodováno. Podáním žádosti je zastaven běh lhůty stavebního povolení. Jestliže žádost není kladně vyřízena, pozbývá stavební povolení platnosti.

Uvedenou problematikou se zabýval i Nejvyšší správní soud a konstatoval, že při prodloužení platnosti stavebního povolení nemůže být postupováno automaticky. SÚ musí ověřit a zvážit, zda nenastaly nové okolnosti, které by bránily prodloužení platnosti vydaného stavebního povolení.

© brizmaker - fotolia.com

2. Termín k dokončení stavby

Při podávání žádosti o stavební povolení, musí být tato podána prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

V části VIII. tohoto formuláře je požadováno uvést předpokládaný termín zahájení a dokončení stavebního záměru. Navržená lhůta by měla odpovídat charakteru a objemu stavby. Termín uvedený k dokončení pak zpravidla stavební úřad stanoví, jako termín k dokončení stavby ve stavebním povolení. Pokud by však byla navržena nepřiměřená lhůta, pak SÚ tuto lhůtu změní a stanoví nový – odpovídající termín k dokončení stavby. Tato lhůta je pořádková. Při jejím nedodržení se však stavebník dostává do rozporu se stavebním povolením a vystavuje nebezpečí sankce. Pokud tedy při realizaci stavby stavebník zjistí, že stanovený termín k dokončení stavby zřejmě nedodrží, musí včas požádat SÚ, tj. před uplynutím stanovené lhůty o její prodloužení. Žádost pochopitelně opět musí být řádně odůvodněna a stavebníkem navržena lhůta nová k dokončení stavby, přičemž ani v tomto případě není právní nárok na povolení této změny. SÚ pak konkrétní záležitost posoudí, ve věci rozhodne a vydá příslušné rozhodnutí. V daném případě se bude jednat o změnu stavby před jejím dokončením, přičemž změna spočívá v prodloužení termínu k dokončení stavby.

Pro úplnost jenom poznamenávám, že ve stavebním povolení se může vyskytnout ještě další stanovená lhůta, a to lhůta, která stanoví dobu trvání stavby u stavby dočasné. To je ale už zase jiná kapitola.

Ing. arch. Zdena Umlášková

Je autorizovanou inženýrkou v oboru pozemní stavby, členkou stavovského soudu ČKAIT. Vystudovala VUT v Brně, obor architektura a stavba měst, a dvouleté postgraduální studium. Má třicetiletou praxi na stavebním úřadě I. a II. stupně, z toho 10 let jako vedoucí Odboru územního a stavebního řízení na Magistrátu města Brna. Přes dvacet let působí jako lektor a vyučující v oblasti stavebního práva na VUT Brno.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Příručka Jak na povolení rodinného domu
 2. Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se
 3. Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona
 4. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 5. Staré domy, nové předpisy. Co dnes musí splňovat nemovitosti, které se postavily v minulosti?
 6. Kolaudace: Co to je, jaká byla v minulosti, jaká je dnes. Co chystá nový stavební zákon?
 7. Nový stavební zákon v kostce: Přechodné období, délka řízení, noví pracovníci úřadů
 8. Nový stavební zákon v kostce: Projektová dokumentace, uznávání podkladů a vydaná oprávnění
 9. Nový stavební zákon v kostce: Kolaudace a dodatečné povolování černých staveb
 10. Urychlí se povolení rodinného domu již nyní? Změny stávajícího stavebního zákona od ledna 2021
 11. Novela stavebního zákona od ledna 2021: Užívání rodinného domu máte povinnost hlásit i když se nekolauduje
 12. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 13. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 14. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 15. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 16. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 17. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 18. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 19. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 20. Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?
 21. Zájemci o mobilní domek se mýlí v zákoně. I dům na kolech často potřebuje souhlas stavebního úřadu
 22. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 23. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 24. Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení
 25. Dostavěli jste dům? Nezapomeňte na důležité papírování! Co musíte udělat po dokončení stavby
 26. Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři
 27. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 28. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 29. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 30. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 31. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 32. Co je to EIA a k čemu je dobrá?
 33. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 34. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 35. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 36. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 37. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 38. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?
 39. Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území
 40. Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování
 41. Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)
 42. Památková ochrana staveb: Jak postupovat při záměru koupě či stavby nemovitosti
 43. Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?
 44. Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ
 45. Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com - sebastian-duda

Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona

Naše právní předpisy nejsou jednotné při používání pojmů a je proto nezbytné, pokud hodláme s nějakým zákonem či vyhláškou pracovat, ujasnit si význam jednotlivých pojmů příslušného právního předpisu. Zpravidla je jejich význam uveden v úvodních paragrafech příslušného zákona. My se budeme pouze zabývat několika…

Zdroj: fotolia.com - by-studio

Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení

Také v případě stavby rodinného domu se můžete dostat do situace, kdy budete chtít stavbu změnit. Může se tak stát ve třech základních situacích. Zaprvé můžete chtít změnit stavbu, kterou jste vy nebo někdo jiný legálně postavili v minulosti. Zadruhé se pak může stát, že budete chtít změnit právě rozestavěnou stavbu…

© Fotolia.com - rupbilder

Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající ze zákona

V praxi mohou naše stavební záměry zkomplikovat různé zásahy zvenčí, jedním z nich mohou být již existující či připravovaná ochranná pásma. Tato pásma prakticky nemůžeme téměř vůbec ovlivnit, ale jejich existence může být pro nás zásadní. V důsledku stanovení ochranného pásma dochází k omezení vlastnického práva.…

KOMENTÁŘ: Pro stavební povolení na dům potřebujete hlukovou studii

KOMENTÁŘ: Pro stavební povolení na dům potřebujete hlukovou studii

Hlukovou studii a vybudování opatření proti hluku po vás nyní může stavební úřad vyžadovat, i když si budete chtít postavit rodinný dům. Novela zákona od nového roku klade na stavebníky nové požadavky. Náklady za měření hluku se mohou vyšplhat na desítky tisíc korun.

Jak dlouho trvá vyprojektovat a postavit rodinný dům?

Jak dlouho trvá vyprojektovat a postavit rodinný dům?

Vyprojektovat a postavit kvalitní dům, který bude naplno využívat potenciál pozemku a splňovat Vaše představy trvá dlouho. Záleží vždy na více okolnostech, ale obecně se dá se říci, že se jeden rok projektuje a projednává na úřadech a druhý rok se dům staví. Jaké jsou tedy fáze projektové dokumentace a jak dlouho…

Proces schvalování staveb přehledně

Proces schvalování staveb přehledně

Neznalost zákona neomlouvá, zní základní princip našeho právního řádu. A jelikož se na stavebnictví také vztahuje množství právních předpisů, měl by se v nich každý, kdo chce cokoli stavět, rekonstruovat nebo bourat umět orientovat. Pomoci Vám má i následující tabulka, která přibližuje problematiku schvalování staveb.

Předpoklad zahájení stavby: stavební povolení

Předpoklad zahájení stavby: stavební povolení

Cílem územního řízení bylo povolit záměr ve vztahu k jeho okolí a stanovit lhůtu, ve které má žadatel požádat o stavební povolení. Stavební povolení se vydává v stavebním řízení, jehož smyslem je posoudit stavbu z hlediska konkrétního provedení.