Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Povolování staveb více o tématu

Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?

Pokud postavíte dům takzvaně „na černo“, tedy bez povolení či ohlášení a dalších příslušných požadavků může stavební úřad nařídit demolici neboli odstranění stavby. Netýká se to jen staveb ale i terénních úprav nebo technických zařízení. Odstranění stavby může úřad nařídit i v případě technicky závadného stavu stavby nebo i v dalších případech. Ve kterých?
Zdroj: Fotolia.com - gabort

Pro zajištění stavební kázně má stavební úřad určité možnosti, které vymezuje stavební zákon. Stavební zákon taxativně uvádí případy, kdy je stavební úřad povinen zahájit řízení o odstranění stavby. Řízení je vedeno vůči osobě, která je odpovědná za stavebně technický a právní stav stavby. V tomto případě se vždycky jedná o zahájení správního řízení z moci úřední. S tímto souvisí i náhrada nákladů, která je uložena vlastníkovi stavby, protože řízení bylo vyvoláno neplněním povinnosti a jejich porušením.

Ve kterých případech je vždy zahájeno řízení o odstranění stavby?

 1. Je-li je stav stavby tak závadný, že ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob a vlastník stavby přesto, že mu to stavební úřad nařídil, nezjednal nápravu. Pokud by se jednalo o stavbu, která je kulturní památkou, uplatní se postup podle zákona o památkové péči.
 2. Jedná–li se o tzv. „černou stavbu“ tj. stavbu provedenou bez jakéhokoliv povolení, i když to stavební zákon vyžaduje, nebo prováděnou v rozporu s vydaným povolením, nebo zahájenou dříve než stavební povolení nabylo právní moci
 3. Jestliže v průběhu stavby došlo ke zrušení již vydaného a pravomocného stavebního povolení, a to z důvodů mimořádně cenného archeologického nálezu, takže ve stavbě již nelze dále pokračovat
 4. Bude-li se jednat o stavbu, která podle stavebního zákona sice žádné povolení nevyžaduje, ale její realizací došlo k porušení jiných právních předpisů např. je umístěna v nějakém ochranném pásmu bez souhlasu jeho správce nebo realizací stavby došlo k zastínění obytné místnosti atp.
 5. Došlo-li ke zrušení pravomocného stavebního povolení v přezkumném řízení nebo soudem
 6. Pokud u dočasné stavby uplynula již stanovená doba, na kterou byla stavba povolena
 7. Pokud u dočasné ohlašované stavby, povolené nejdéle na dobu 3 let, podle § 104 odst. 1 písm.  c), tj. stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené, uplynula stanovená doba jejího trvání.

Ve všech těchto uvedených případech stavební úřad zahajuje z moci úřední řízení o odstranění stavby. Pokud tedy existuje některý z těchto důvodů, musí být řízení zahájeno a ve věci rozhodnuto.

V některých případech však nemusí být výsledkem řízení o odstranění stavby tuto stavbu opravdu fyzicky odstranit případně toto řízení o odstranění stavby dokončeno. Vždy je však nezbytné je vydat rozhodnutí nařizující odstranění stavby v případech uvedených pod body 1, 3 a 7. 

Zdroj: Fotolia.com - focus finderZdroj: Fotolia.com - focus finder

Jak se postupuje v ostatních případech?

Ve zbývajících případech je možno někdy stavbu dodatečně povolit, ale pouze za předpokladu dodržení a splnění určitých podmínek.

Černá stavba (ad 2)

Bude-li se jednat o situaci, kdy stavba mohla být povolena, tj. zejména soulad s územním plánem, pak stavebník může požádat o dodatečné povolení stavby. Pokud je na základě této jeho žádosti zahájeno správní řízení, pak je vlastník stavby povinen doložit všechny potřebné doklady a projektovou dokumentaci jako ke stavebnímu povolení. V kladném případě pak je řízení ukončeno vydáním dodatečného povolení a řízení o odstranění stavby je zastaveno. V opačném případě je nařízeno odstranění stavby.

Porušení předpisů při realizaci (ad 4)

Jakmile dojde ke zjednání nápravy, to znamená odstranění rozporu s právními předpisy, je řízení o odstranění stavby zastaveno.

Zrušení stavebního povolení (ad 5)

V momentě, kdy došlo ke zrušení pravomocného povolení, existuje stavba bez jakéhokoliv právního titulu. Jestliže však jsou splněny podmínky pro vedení „opakovaného“ stavebního řízení a následně vydáno „opakované“ stavební povolení pak není nutno nařídit odstranění stavby.

Skončení trvání doby dočasné stavby (ad 6)

Rovněž u dočasné stavby lze za určitých podmínek prodloužit dobu jejího trvání, avšak i zde musí vlastník stavby podat příslušnou žádost, a pokud jí bude vyhověno, řízení o odstranění stavby se zastaví.

Je nutno si však uvědomit, že při dodatečném povolení stavby je důkazní břemeno vždy na vlastníkovi nepovolené stavby a při nedostatečné součinnosti se stavebním úřadem nemusí být vždy výsledkem dodatečné povolení. Pokud je dodatečné povolení vydáno nahrazuje toto povolení i povolení k umístění stavby, takže samostatné řízení se již nevede.

Mohou také nastat případy, kdy vlastník stavby provede bez povolení nějaké stavební úpravy takovým způsobem, že odstraní některé části stavby, a tady pak stavební úřad může nařídit i uvedení stavby do původního stavu.

Pojmem stavby rozumí stavební zákon i část stavby (§2 odst. 4) a nemusí být tedy vždy nařízeno odstranění celé stavby, ale často se jedná pouze o odstranění části stavby -  zpravidla nepovolené přístavby. Aby nedocházelo ke znehodnocení zbývající části stavby, musí být zpracována projektová dokumentace, která dořeší stavebně technický stav po odstranění části stavby. Povinností vlastníka stavby je tuto dokumentaci pořídit. Pokud tuto povinnost nesplní, pořídí ji stavební úřad na jeho náklady.

Nařízení o odstranění stavby upravuje § 129 stavebního zákona.

Je v zájmu stavebníka vyvarovat se stavební nekázně

Závěrem bych chtěla upozornit, že stavební úřady v rámci výkonu stavebního dozoru nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochranou práv a oprávněných zájmů osob a dozoru nad plněním povinností podle stavebního zákona musí dohlížet i na řádné provádění staveb. Základním nástrojem ke zjišťování všech skutečností jsou kontrolní prohlídky. Tuto prohlídku může stavební úřad provést na základě dozorové činnosti nebo na základě jakéhokoliv podnětu. Pokud zjistí existenci některého z důvodů, který uvádí stavební zákon, musí řízení o odstranění stavby zahájit.

Je tedy věcí každého stavebníka, aby se vyvaroval stavební nekázně, a tím i eventuálního řízení o odstranění stavby se všemi důsledky, tedy i příslušnou sankcí podle stavebního zákona.  

Ing. arch. Zdena Umlášková

Je autorizovanou inženýrkou v oboru pozemní stavby, členkou stavovského soudu ČKAIT. Vystudovala VUT v Brně, obor architektura a stavba měst, a dvouleté postgraduální studium. Má třicetiletou praxi na stavebním úřadě I. a II. stupně, z toho 10 let jako vedoucí Odboru územního a stavebního řízení na Magistrátu města Brna. Přes dvacet let působí jako lektor a vyučující v oblasti stavebního práva na VUT Brno.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Příručka Jak na povolení rodinného domu
 2. Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se
 3. Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona
 4. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 5. Staré domy, nové předpisy. Co dnes musí splňovat nemovitosti, které se postavily v minulosti?
 6. Kolaudace: Co to je, jaká byla v minulosti, jaká je dnes. Co chystá nový stavební zákon?
 7. Nový stavební zákon v kostce: Přechodné období, délka řízení, noví pracovníci úřadů
 8. Nový stavební zákon v kostce: Projektová dokumentace, uznávání podkladů a vydaná oprávnění
 9. Nový stavební zákon v kostce: Kolaudace a dodatečné povolování černých staveb
 10. Urychlí se povolení rodinného domu již nyní? Změny stávajícího stavebního zákona od ledna 2021
 11. Novela stavebního zákona od ledna 2021: Užívání rodinného domu máte povinnost hlásit i když se nekolauduje
 12. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 13. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 14. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 15. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 16. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 17. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 18. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 19. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 20. Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?
 21. Zájemci o mobilní domek se mýlí v zákoně. I dům na kolech často potřebuje souhlas stavebního úřadu
 22. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 23. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 24. Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení
 25. Dostavěli jste dům? Nezapomeňte na důležité papírování! Co musíte udělat po dokončení stavby
 26. Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři
 27. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 28. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 29. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 30. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 31. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 32. Co je to EIA a k čemu je dobrá?
 33. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 34. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 35. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 36. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 37. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 38. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?
 39. Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území
 40. Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování
 41. Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)
 42. Památková ochrana staveb: Jak postupovat při záměru koupě či stavby nemovitosti
 43. Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?
 44. Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ
 45. Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Mohlo by vás zajímat

Ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia

Neoprávněná demolice historické Kolářovy vily v Beskydech. Prověří ji úřad

Pracovníci Stavebního úřadu v Jabunkově na Frýdecko-Místecku prověří okolnosti demolice historické Kolářovy chaty v lokalitě Slavíč v Beskydech. Řekla vedoucí úřadu Renata Niedobová. Majitel chatu v předchozích dnech nechal strhnout, když se podle něj značně narušila statika a stavba z roku 1931 údajně ohrožovala…