REKLAMA

Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?

Práce na stavebních úřadech je nejen velice rozmanitá, ale také náročná, a proto jsou v současné době kvalifikační požadavky pro pracovníky stavebních úřadů stanoveny přímo stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (§ 13a).
Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?

Požadavky na úředníky, se týkají nejen požadavku na vzdělání a praxi, ale i požadavku na zvláštní odbornou způsobilost osob zaměstnaných na stavebních úřadech.

Co se tedy rozumí odborným vzděláním a odbornou praxí?

Aby bylo možno pracovat na stavebním úřadě, je požadováno splnění některého z uvedených bodů:

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,
  • vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví,
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

Toto vzdělání a praxe musí být ale ještě doplněno zkouškou, kterou se ověřuje zvláštní odborná způsobilost a získáním osvědčení, kterým se tato zvláštní odborná způsobilost prokazuje.

Osoba, která splňuje pouze stanovená kritéria na vzdělání a praxi může sice začít pracovat na stavebním úřadě, avšak pouze pod odborným vedením úředníka splňujícího všechny potřebné kvalifikační požadavky.  Tato doba je však omezená a může mít trvání maximálně 18 měsíců.

Požadavek na zvláštní odbornou způsobilost vyplývá ze zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Z tohoto zákona mimo jiné vyplývá, že správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem zajišťuje územní samosprávný celek prostřednictvím úředníků, kteří prokázali zvláštní odbornou způsobilost. Zvláštní odborná způsobilost zahrnuje souhrn znalostí a dovedností nezbytných pro výkon činností stanovených prováděcím právním předpisem. Aby však nabytím účinnosti novely stavebního zákona, která jednoznačné požadavky stanovila, nebyla ohrožena kontinuita v činnosti stavebních úřadů byla i novelou umožněna i nadále činnost těm osobám, které ji vykonávaly k  1. 1. 2013 a mají zkoušku zvláštní odborné způsobilosti.

V minulosti sice stavební zákon č. 50/1976 Sb. přímo nestanovil požadavky na vzdělání zaměstnanců stavebních úřadů, ale povinnost zvláštní odborné způsobilosti byla stanovena vyhláškami ministerstva vnitra. Je tedy zřejmé, že s ohledem na obsáhlou a náročnou agendu, kterou vykonávaly a vykonávají stavební úřady, bylo vždycky nutno zajistit tuto činnost osobami s příslušnou odbornou kvalifikací.

Ing. arch. Zdena Umlášková

Je autorizovanou inženýrkou v oboru pozemní stavby, členkou stavovského soudu ČKAIT. Vystudovala VUT v Brně, obor architektura a stavba měst, a dvouleté postgraduální studium. Má třicetiletou praxi na stavebním úřadě I. a II. stupně, z toho 10 let jako vedoucí Odboru územního a stavebního řízení na Magistrátu města Brna. Přes dvacet let působí jako lektor a vyučující v oblasti stavebního práva na VUT Brno.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

REKLAMA
REKLAMA

estav.cz v žebříčku návštěvnosti TOPlist