Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Povolování staveb více o tématu

Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace

Od prvního ledna 2018 platí novela stavebního zákona, která mění náležitosti stavebního povolení, ohlášení stavby a další postupy. Nejzásadnější změnou pro stavebníka rodinného domu je však to, že po dokončení stavby již ve většině případů není nutná „kolaudace“ jak se lidově povolení k užívání stavby nazývá. Jenže na jakém základě zapíšete rodinný dům do katastru nemovitostí? A kdy bude k rodinnému domu přiděleno číslo popisné?
Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace

Po 1. 1. 2018 v souvislosti se zrušením § 120 stavebního zákona v rámci problematiky užívání novostaveb rodinných domů dokončených po 1. 1. 2018 nepostupují stavební úřady v očích stavebníků jednotně. Některé stavební úřady kolaudační souhlas u rodinných domů stavěných svépomocí a povolené podle předchozí právní úpravy vyžadují, jiné nikoliv.  Cílem článku není hodnotit postup pracovníků stavebních úřadů, ale obeznámit stavebníky s kroky, které se váží k dokončení stavby a jejímu zaevidování do katastru nemovitostí podle metodického pokynu ministerstva pro místní rozvoj.

V případě, že stavební úřad po vás kolaudaci vyžaduje, nemusí se jednat vždy o zvůli úřadu, ale tento postup může vycházet z předchozích povolení či oprávnění stavebnímu úřadu, kterým se stavba umísťovala a povolovala, kdy stavebník měl v podmínkách pro provedení stavby u vydaného povolení stavby stanovenu povinnost provést závěrečnou kontrolní prohlídku a předložit doklady před užíváním stavby stavebnímu úřadu. V tomto případě pak díky zrušení § 120 stavební úřady využívají kolaudačního souhlasu jako náhradního institut za zrušený paragraf podle kterého již nemohou postupovat, ač to bylo v rozhodnutí předpokládáno a kolaudační souhlas vyžadují.

V případě, kdy není požadována ze strany stavebního úřadu kolaudace, ale došlo v praxi k tomu, že stavebníkovi chybí velice důležitý „papír“, který by nejen povoloval stavbu do užívání, ale na základě, kterého by bylo obecním úřadem přiděleno číslo evidenční nebo číslo popisné (č.e./č. p.) a následně proveden vklad do katastru nemovitostí, případně čerpán hypoteční úvěr apod. Určité vakuum nové právní úpravy bylo prozatím odstraněno prostřednictvím pracovní pomůcky a věřme, že se to brzy odrazí i v úpravě právních předpisů.

S ohledem na zatím rodící se praxi bychom tedy rádi informovali stavebníky a širokou veřejnost, že byla vydána 10. 1. 2018 pracovní pomůcka pro stavební úřady (dostupná na www.mmr.cz), jak postupovat u staveb rodinných domů, které se nebudou kolaudovat. V rámci této pomůcky byly vytvořeny dva nové formuláře, konkrétně: Žádost o přidělení čísla a Ohlášení dokončené stavby.

Zdroj: Fotolia.com - Alexander BehrensZdroj: Fotolia.com - Alexander Behrens

Jak postupovat při dokončení stavby rodinného domu nepodléhající kolaudaci?  

Bez ohledu na požadavek kolaudace je třeba, aby si stavebník uvědomil, že stavbu může užívat až po provedení všech předepsaných zkoušek a měření (§119 SZ) a nemělo by v praxi docházet k bezhlavému užívání nedokončených staveb, i když nebude docházet ke kontrole stavebníka ze strany stavebního úřadu.

V rámci realizace staveb rodinného domu svépomocí by měl stavební úřad dle nové pracovní pomůcky při vydání stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru stavebníka poučit o tom, že má po dokončení stavby požádat stavební úřad, aby vyzval příslušný obecní úřad o přidělení č.p./č.ev., a to prostřednictvím formuláře Žádost o přidělení čísla. Tento postup se bude týkat i staveb rodinných domů povolených před 1. 1. 2018, u kterých nebude požadována kolaudace, ale budou dokončeny po 1. 1. 2018, i když nejsou ve svých povoleních dnes „poučeni“.

Žádost se podává příslušnému obecnímu úřadu v součinnosti se stavebním úřadem. V uvedeném formuláři se uvedou identifikační údaje stavby, údaje o stavebníkovi, základní informace o rozhodnutích a opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena, datum ukončení stavby. (datum ukončení je stanoveno v součinnosti se stavebním úřadem).

Žádost je třeba doplnit o přílohy, a to geometrický plán včetně vyznačení údajů určujících polohu definičního bodu stavby a adresního místa a prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou projektovou dokumentací. Pokud při provádění stavby dojde k odchylkám oproti ověřené dokumentaci (ověřené projektové dokumentaci), přiloží stavebník místo prohlášení dokumentaci skutečného provedení stavby.

Ohlášení dokončené stavby

Druhým způsobem, jakým se stavební úřad může dozvědět o dokončení stavby prováděné na základě stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášením, je ohlášení dokončení stavby stavebníkem, tj. ohlášení poslední fáze výstavby v souladu s § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona. Pak by stavebník využíval formulář Ohlášení dokončené stavby.

U stavebních záměrů, kdy se provádí pouze změny staveb – přístavby, nástavby, stavební úpravy pro změn v užívání stavby – se bude využívat pro zápis změn do katastru nemovitostí nový formulář Ohlášení dokončené stavby, který bude využíván i pro stavby, kterým se nepřiděluje číslo evidenční nebo číslo popisné dokončené po 1. 1. 2018 vyžadující stavební povolení nebo ohlášení, ale nevyžadující kolaudaci. Přílohou žádosti je geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí (v případě přístavby) nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku a prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou projektovou dokumentací. Pokud při provádění stavby dojde k odchylkám oproti ověřené dokumentaci (ověřené projektové dokumentaci), přiloží stavebník dokumentaci skutečného provedení stavby.

Formuláře ke stažení:

JUDr. Petra Adámková, Ph.D

Lektorka, pedagožka, konzultantka s orientací na stavební právo, nový občanský zákoník a jeho vliv na povolování staveb a smluvní vztahy ve výstavbě.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Příručka Jak na povolení rodinného domu
 2. Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se
 3. Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona
 4. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 5. Staré domy, nové předpisy. Co dnes musí splňovat nemovitosti, které se postavily v minulosti?
 6. Kolaudace: Co to je, jaká byla v minulosti, jaká je dnes. Co chystá nový stavební zákon?
 7. Nový stavební zákon v kostce: Přechodné období, délka řízení, noví pracovníci úřadů
 8. Nový stavební zákon v kostce: Projektová dokumentace, uznávání podkladů a vydaná oprávnění
 9. Nový stavební zákon v kostce: Kolaudace a dodatečné povolování černých staveb
 10. Urychlí se povolení rodinného domu již nyní? Změny stávajícího stavebního zákona od ledna 2021
 11. Novela stavebního zákona od ledna 2021: Užívání rodinného domu máte povinnost hlásit i když se nekolauduje
 12. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 13. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 14. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 15. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 16. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 17. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 18. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 19. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 20. Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?
 21. Zájemci o mobilní domek se mýlí v zákoně. I dům na kolech často potřebuje souhlas stavebního úřadu
 22. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 23. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 24. Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení
 25. Dostavěli jste dům? Nezapomeňte na důležité papírování! Co musíte udělat po dokončení stavby
 26. Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři
 27. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 28. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 29. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 30. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 31. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 32. Co je to EIA a k čemu je dobrá?
 33. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 34. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 35. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 36. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 37. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 38. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?
 39. Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území
 40. Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování
 41. Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)
 42. Památková ochrana staveb: Jak postupovat při záměru koupě či stavby nemovitosti
 43. Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?
 44. Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ
 45. Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock - makibestphoto

Novela stavebního zákona od ledna 2021: Užívání rodinného domu máte povinnost hlásit i když se nekolauduje

V souvislosti s užíváním dokončené stavby rodinného domu byla v letošním roce přijata novela stavebního zákona, která zakládá stavebníkům v rámci užívání dokončených staveb, které nepodléhají kolaudaci, tedy právě stavebníkům rodinných domů, již jasnou povinnost neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu dokončení stavby.…

Zdroj: AdobeStock-4thlifephotography

Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři

Každá stavba je vždy určena k nějakému určitému účelu a podle toho je i postavena a vybavena. Účelem stavby tedy rozumíme její užívaní pro daný účel. Ten bývá stanoven již v povolení stavby a potvrzen její kolaudací, kterou se zejména ověřuje, zda příslušná stavba splňuje požadavky pro ten konkrétní účel užívání, pro…

Zdroj: Fotolia.com - Eisenhans

Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018

Proces povolování staveb je poměrně složitá procedura. Ne vždy je ale nutno absolvovat všechny kroky, stavební zákon je jen jeden, stavby máme ale rozmanité. Stavební zákon musí obsáhnout stavby od těch nejmenších, jako jsou garáže, ploty, rodinné domy až po velké haly a průmyslové objekty. Jak se v něm ale vyznat,…

Jak si postavit rodinný dům - projektová příprava

Jak si postavit rodinný dům - projektová příprava

Bydlíte v bytě a sníte o vlastním domě? Stojíte před rozhodnutím zda v bytě zůstat, nechat si postavit rodinný dům stavební firmou nebo si postavit vysněný dům svépomocí? Pokud se rozhodnete pro výstavbu rodinného domu pomocí vlastních sil, pak můžete ušetřit až polovinu Vašich financí, než při spolupráci se stavební…