Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Povolování staveb více o tématu

První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018

Pro to abyste mohli stavbu povolit a stavět, musíte ji nejprve umístit. V některých případech lze sloučit stavební a územní řízení do jednoho procesu nebo zvolit alternativní postup. Během řízení mohou jiné správní orgány uplatňovat svá stanoviska, která jsou pro stavební úřad závazná; jde typicky o odbory ochrany životního prostředí, ale i o další instituce jako např. správci inženýrských sítí, hasiči apod. Účastníkům územního řízení je ponechána možnost podávat proti záměru námitky. Článek je aktuální podle novely stavebního zákona platné od 1. 1. 2018.
Zdroj: Fotolia.com - rupbilder

Získání územního rozhodnutí v územním řízení je prvním krokem k povolení většiny staveb. Dle platného znění zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), lze totiž stavby umísťovat pouze na základě územního rozhodnutí či územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. Stavební zákon též umožňuje nahradit proces územního řízení alternativním postupem.

Příslušným orgánem pro vedení územního řízení bude zpravidla obecný stavební úřad, v jehož obvodu se má daný záměr uskutečnit. Účastníky územního řízení vymezuje ustanovení § 85 stavebního zákona. Lze je rozdělit do čtyř skupin:

 1. žadatel (stavebník),
 2. obec, na jejíž území má být záměr uskutečněn,
 3. vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, v případě, že není sám zároveň žadatelem,
 4. sousedící osoby, jejichž vlastnická práva nebo jiná věcná práva by mohla být záměrem dotčena.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že územní řízení se zahajuje na návrh, kterým je žádost o vydání územního rozhodnutí dle § 86 stavebního zákona. Po obdržení žádosti doručí stavební úřad oznámení o zahájení řízení všem účastníkům řízení. V případě, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (tedy více než 30), postačí, pokud stavební úřad vyvěsí oznámení na úřední desce. Pokud jsou úřadu dostatečně známy poměry v území a žádost tvoří dostatečný podklad pro rozhodnutí, může stavební úřad rozhodnout i bez nařízení ústního jednání. V opačném případě nařídí ústní jednání, přičemž tato skutečnost musí být účastníkům oznámena minimálně patnáct dnů předem. Je-li to účelné, může stavební úřad ústní jednání spojit s ohledáním na místě. V případě těch záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA), může stavební úřad nařídit k projednání žádosti veřejné ústní jednání.

Během řízení mohou jiné správní orgány uplatňovat svá stanoviska, která jsou pro stavební úřad závazná; jde typicky o odbory ochrany životního prostředí, ale i o další instituce jako např. správci inženýrských sítí, hasiči apod. Účastníkům územního řízení je ponechána možnost podávat proti záměru námitky, nejpozději však při ústním jednání. Samotný stavební úřad pak posuzuje, jestli je záměr v souladu s požadavky na využívání území, požadavky na veřejnou infrastrukturu a stanovisky dotčených orgánů. Vzhledem k tomu, že územní řízení je nástrojem územního plánování, neposuzuje se v rámci něj konkrétní způsob provedení či podmínky užívání stavby. Tyto otázky jsou ponechány až do stadia stavebního řízení.

Dospěje-li stavební úřad k závěru, že záměr výše uvedené požadavky nesplňuje, žádost stavebníka zamítne v souladu § 92 odst. 2 stavebního zákona. V opačném případě vydá stavební úřad územní rozhodnutí o umístnění stavby. Dle § 79 odst. 1 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Vydaní územního rozhodnutí pro stavbu tedy nemusí bránit ani fakt, že se doposud nejednalo o stavební pozemek (např. pokud byl pozemek veden v katastru nemovitostí jako trvalý trávnatý porost či orná půda).

Důležitou součástí územního rozhodnutí je i lhůta stanovená stavebním úřadem, ve které musíte zažádat o vydání stavebního povolení. Zpravidla činí tato lhůta 2 roky, v odůvodněných případech pak může stavební úřad určit lhůtu delší, nejvíc však 5 let. Dobu platnosti územního rozhodnutí však může stavební úřad na odůvodněnou žádost stavebníka prodloužit, přičemž podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. 

Jak bylo uvedeno výše, stavební zákon umožňuje územní řízení nahradit jinými postupy. Původně zákon umožňoval uzavřít veřejnoprávní smlouvu, vést zjednodušené územní řízení nebo vydat územní souhlas. Po novele se možnosti ještě rozšířily. Nově je možno vést územní řízení společně s posouzením vlivů na životní prostředí, společné územní a stavební řízení a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Zjednodušenému územnímu řízení a územnímu souhlasu se věnují naše další články. Co se týče nových postupů, obecně pro ně platí, co bylo popsáno výše. Rozdílem je, že příslušné k těmto řízením mohou být v případě některých staveb i speciální stavební úřady (například silniční nebo vodoprávní). Výsledkem těchto řízení je jediné rozhodnutí - společné povolení. Ve společném územním a stavebním řízení tak bude stavba jak umístěna, tak rovnou povolena.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

logo
Údolní 33
602 00 Brno

telefon: (+ 420) 545 213 975
e-mail: info@fbadvokati.cz

web: www.fbadvokati.cz/cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Příručka Jak na povolení rodinného domu
 2. Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se
 3. Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona
 4. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 5. Staré domy, nové předpisy. Co dnes musí splňovat nemovitosti, které se postavily v minulosti?
 6. Kolaudace: Co to je, jaká byla v minulosti, jaká je dnes. Co chystá nový stavební zákon?
 7. Nový stavební zákon v kostce: Přechodné období, délka řízení, noví pracovníci úřadů
 8. Nový stavební zákon v kostce: Projektová dokumentace, uznávání podkladů a vydaná oprávnění
 9. Nový stavební zákon v kostce: Kolaudace a dodatečné povolování černých staveb
 10. Urychlí se povolení rodinného domu již nyní? Změny stávajícího stavebního zákona od ledna 2021
 11. Novela stavebního zákona od ledna 2021: Užívání rodinného domu máte povinnost hlásit i když se nekolauduje
 12. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 13. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 14. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 15. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 16. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 17. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 18. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 19. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 20. Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?
 21. Zájemci o mobilní domek se mýlí v zákoně. I dům na kolech často potřebuje souhlas stavebního úřadu
 22. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 23. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 24. Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení
 25. Dostavěli jste dům? Nezapomeňte na důležité papírování! Co musíte udělat po dokončení stavby
 26. Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři
 27. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 28. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 29. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 30. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 31. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 32. Co je to EIA a k čemu je dobrá?
 33. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 34. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 35. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 36. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 37. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 38. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?
 39. Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území
 40. Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování
 41. Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)
 42. Památková ochrana staveb: Jak postupovat při záměru koupě či stavby nemovitosti
 43. Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?
 44. Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ
 45. Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com - kb3

Zastavěnost pozemku: Jakou rozlohu může mít rodinný dům a zpevněné plochy

I když si často můžeme říkat (zejména při náporu podzimních prací), že nejlepší zahrádka je zahrádka vybetonovaná, ve skutečnosti to stejně nemyslíme vážně. Přesto, pokud by neexistovaly nějaké nástroje, které by tuto možnost vyloučily, mohla by taková situace i nastat. Aby k tomu nedocházelo existuje regulativ,…