REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Povolování staveb více o tématu

Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat

Proč vám stavební úřad nechce povolit stavbu rodinného domu na zahradě? Myslíte si, že si na svém pozemku můžete postavit, co se vám zlíbí? Nakolik do povolování staveb může zasahovat úředník stavebního úřadu? A co všechno musí úředník při schvalování ověřit?
Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat

Je plně v kompetenci věcně a místně příslušného stavebního úřadu zda bude požadovaný stavební záměr umístěn a následně povolen. V rámci územního řízení je proto povinností stavebního úřadu posoudit každý konkrétní stavební záměr podle všech ustanovení § 90 stavebního zákona.

§ 90 Posuzování záměru žadatele

V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu:

 1. s vydanou územně plánovací dokumentací,
 2. s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,
 3. s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
 4. s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
 5. s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Je zřejmé, že posuzování je prováděno z mnoha hledisek, která vyplývají ze zákonného ustanovení. Stavební úřad však nemůže postupovat svévolně, ale musí respektovat nejen všechny platné právní předpisy ale také vydaný případně schválený územní plán. Současně musí vyhodnotit všechny další dostupné podklady např. územní studii, pokud byla zpracována.

Pokud se týká platné územně plánovací dokumentace, tak ta je pro stavební úřad závazným podkladem pro umístění jakékoliv stavby. Územní plán však stanoví pouze obecné podmínky zástavby dané lokality, zejména funkční využití plochy, zatímco v územním řízení jsou posuzovány konkrétní záměry a to i ve vazbě na okolí.

Pokud pro danou lokalitu není vydán územní plán, pak stavební úřad posuzuje stavební záměr z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování, které jsou formulovány v § 18 a § 19 stavebního zákona.

© marla - fotolia.com

Co se týká požadavků na technickou a dopravní infastrukturu, i ta musí být všechna v územním řízení beze zbytku vyřešena.

Architekturu stavby může závazně určovat regulační plán

Důraz je kladen i na soulad stavby s charakterem území, a jejím začlenění do území z hlediska architektonického i urbanistického. Patří sem tedy i barevné řešení umisťovaného objektu či jeho architektonické ztvárnění.

Pokud je potřebné stanovit konkrétní požadavky na jednotlivé stavby, pak je nutno tyto regulativy stanovit jako závazné regulačním plánem pro dané území. Pouze regulační plán, díky svému účelu a podrobnosti (měř. 1:1000, 1:500) je může určovat. Regulační plán je stejně jako územní rozhodnutí prováděcím (realizačním) nástrojem územního plánování. S ohledem na podrobnost regulačního plánu a funkci, kterou plní, může jím být i stanoveno, která územní rozhodnutí nahrazuje, a tato se již pro jednotlivé stavby nevydávají.

Ochrana veřejných zájmů je ve správním řízení, ať už územním nebo stavebním, zajištěna prostřednictvím závazných stanovisek dotčených orgánů, která jsou pro příslušná řízení vyžadována. Tato závazná stanoviska jsou pro stavební úřad vždy závazným podkladem.

Co když stavební úřad záměr zamítne?

Jak tedy vyplývá z výše uvedeného je plně na odpovědnosti a v kompetenci příslušného stavebního úřadu umístění konkrétního stavebního záměru na pozemku a jeho urbanistické a architektonické začlenění do území. Pokud posoudí, že předkládaný stavební záměr nesplňuje všechny požadavky vyplývající z § 90 stavebního zákona, pak žádost zamítne. Proč nebylo možno žádosti vyhovět, musí pak podrobně odůvodnit ve vydaném zamítavém rozhodnutí. Proti takovémuto rozhodnutí může účastník řízení využít řádného opravného prostředku, kterým je odvolání. Nadřízený orgán pak v rámci odvolacího řízení posoudí, zda postup stavebního úřadu 1. stupně byl či nebyl správný a vydané rozhodnutí potvrdí, zruší, případně změní.

Pro úplnost poznamenávám, že před podáním žádosti o územní rozhodnutí lze využít i institutu předběžné informace tj. územně plánovací informace dle § 21 odst. 1 písm. b) stavebního zákona o podmínkách vydání územního rozhodnutí.

A co stavební úřad omezit nemůže?

Pokud stavební záměr podléhá pouze režimu stavebního povolení bez územního řízení (např. stavební úpravy - zateplení objektu), pak pokud se nejedná o objekt v lokalitě řešené regulačním plánem s určitými konkrétními regulativy nebo o stavbu, která je v zájmu orgánů ochrany památkové péče, nemá stavební úřad zákonný nástroj zasahovat do návrhu barevného řešení zateplovaného objektu.

Ing. arch. Zdena Umlášková

Je autorizovanou inženýrkou v oboru pozemní stavby, členkou stavovského soudu ČKAIT. Vystudovala VUT v Brně, obor architektura a stavba měst, a dvouleté postgraduální studium. Má třicetiletou praxi na stavebním úřadě I. a II. stupně, z toho 10 let jako vedoucí Odboru územního a stavebního řízení na Magistrátu města Brna. Přes dvacet let působí jako lektor a vyučující v oblasti stavebního práva na VUT Brno.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 2. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 3. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 4. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 5. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 6. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 7. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 8. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 9. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 10. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 11. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 12. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 13. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 14. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 15. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 16. Co je to EIA a k čemu je dobrá? Stav posouzení EIA po novele od ledna 2018
 17. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 18. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 19. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 20. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 21. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 22. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?

Mohlo by vás zajímat

Proces schvalování staveb přehledně

Proces schvalování staveb přehledně

Neznalost zákona neomlouvá, zní základní princip našeho právního řádu. A jelikož se na stavebnictví také vztahuje množství právních předpisů, měl by se v nich každý, kdo chce cokoli stavět, ...

REKLAMA
REKLAMA

estav.cz v žebříčku návštěvnosti TOPlist

14.11.2018 konference TZB-info o bytových domech

Připravujete rekonstrukci bytového domu? Jak na úspory za energie a zhodnocení domu? Jak plánovat opravy a finance? Unikátní publikace pro účastníky. Těšíme se na vás v Praze.

Program a přihláška