REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Proces schvalování staveb přehledně

Neznalost zákona neomlouvá, zní základní princip našeho právního řádu. A jelikož se na stavebnictví také vztahuje množství právních předpisů, měl by se v nich každý, kdo chce cokoli stavět, rekonstruovat nebo bourat umět orientovat. Pomoci Vám má i následující tabulka, která přibližuje problematiku schvalování staveb.
Proces schvalování staveb přehledně

Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) udává podobu schvalovacích postupů při pořízení stavby. Celý proces schvalování je rozdělen do dvou základních části:

  1. Stavbu musíme umístit - až na drobné stavby (viz tab. 1) je nutné veškeré stavební objekty umisťovat, čili je nutné zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a projít správním procesem pro umístění stavby.
  2. Stavbu musíme povolit - některé stavby již tento stupeň schvalování nepotřebují, popřípadě pro ně postačí tzv. ohlášení. Dokumentace je pro stavební povolení nebo ohlášení totožná. Postup ohlášení je jednodušší z hlediska správního řízení.

Jaká dokumentace je vyžadována k jednotlivým krokům je obsaženo v souvisejících předpisech konkrétně vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Typ stavby Územní rozhodnutí Rozsah povolování
stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2 SZ (zejména informační a reklamní zařízení do 0,6 m2, stožáry, signální věže, cirkusové stany a scénické stavby, sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace, stavby pro hospodaření v lesích, skleníky a bazény do 40 m2) Ne Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
terénní úpravy stanovené v § 80 odst. 3 písm. a) SZ (zejména odstavné plochy, násypy, závažky) nebo změny druhu pozemku Ne Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou Ne Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou Ne Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
Typ stavby Územní rozhodnutí Rozsah povolování
stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderná zařízení Ano Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 300 m² zastavěné plochy a 7 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat či chovatelství, a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv) Ano Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m Ano Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek, s výjimkou budov Ano Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a systémů měřicí, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov Ano Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
rozvody tepelné energie a související technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov Ano Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky Ano Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
stavby pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW s výjimkou stavby vodního díla Ano Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní Ano Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3 určené výhradně pro odběr plynné fáze Ano Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m Ano Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla Ano Nevyžaduje se povolení ani ohlášení
Typ stavby Územní rozhodnutí Rozsah povolování
stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím Ano Ohlášení
podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou sloužící k zajišťování obrany státu Ano Ohlášení
stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit Ano Ohlášení
stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m. Ano Ohlášení
stavby pro reklamu o celkové ploše větší než 8 m2 Ano Ohlášení
stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí Ano Ohlášení
Stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí Ano Ohlášení
stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím Ano Ohlášení
terénní úpravy výše neuvedené Ano Ohlášení
udržovací práce na stavbě výše neuvedené Ne Ohlášení
stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí Ne Ohlášení
Typ stavby Územní rozhodnutí Rozsah povolování
nová stavba podle § 108 SZ (stavba výše neuvedená) Ano Stavební povolení
nástavba, kterou se stavba zvyšuje Ano Stavební povolení
přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou Ano Stavební povolení
stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby Ne Stavební povolení

Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold, je přední českou advokátní kanceláří se specializací na stavebnictví a energetiku. Je odborným partnerem oblasti Nový občanský zákoník na TZB-info, kde již zpracovala více než dvě desítky komentářů k novému občanskému zákoníku. Po akvizici, kdy se portál ESTAV.cz stal sesterským projektem TZB-info, zpracovávají komentáře k NOZ pro širokou stavební veřejnost i pro tento portál.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?

Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?

V praxi jsou velice běžně používány oba pojmy, a to jak stavba neoprávněná, tak i stavba nepovolená. I když se jedná o naprosto různé pojmy, jsou tyto často zaměňovány a užívány nesprávně. Rovněž jejich posuzování a rozhodování o nich se děje dle různých právních předpisů a u různých institucí. Pojďme si v tom udělat…

Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny

Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny

Stavební povolení má omezenou platnost. Nelze si nechat stavbu povolit, pak desítky let na dílo nešáhnout a následně vyžadovat respektování stavby na základě starého stavebního povolení. Jaké jsou lhůty pro vydání povolení? Kdy musím se stavbou začít a kdy bych ji měl dokončit? Jaké kroky po mě vyžaduje stavební zákon?

Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat

Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat

Proč vám stavební úřad nechce povolit stavbu rodinného domu na zahradě? Myslíte si, že si na svém pozemku můžete postavit, co se vám zlíbí? Nakolik do povolování staveb může zasahovat úředník stavebního úřadu? A co všechno musí úředník při schvalování ověřit?

Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?

Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?

Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez…

Jak nejlépe vybrat stavební firmu? Pomocí soutěže

Jak nejlépe vybrat stavební firmu? Pomocí soutěže

Každý, kdo zamýšlí výstavbu nebo rekonstrukci domu, stojí před rozhodnutím, jakého zhotovitele pro provedení díla vybrat. Při přípravě stavební akce představuje výběr zhotovitele klíčový moment, při kterém se zohledňuje nejen cena díla, ale také reference a finanční způsobilost zhotovitele.