Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Povolování staveb více o tématu

Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...

Rodinný dům se řadí do kategorie takzvaných jednoduchých staveb. Pro člověka, který se ve stavebnictví potažmo ve stavebním právu denně nepohybuje však bude vyřízení stavebního povolení na rodinný dům představovat ne zrovna jednoduchý úkol. Projděme si dnes co všechno potřebujete v kostce vědět, mít povoleno a vyřízeno, než se pustíte do samotné stavby svého domu.
Zdroj: Fotolia.com - Chlorophylle

Dá se říci, že v zásadě jsou to čtyři „P“ – peníze, pozemek, projekt, povolení

Peníze v tomto článku řešit nebudeme, o možnostech financování se můžete dočíst v příručce ESTAV.cz Jak koupit bydlení. Dnes se budeme se zabývat pouze zbývajícími „P“ to je pozemek, projekt a povolení.

Pozemek:

 • Buď vlastníme
 • Nebo kupujeme

Ne každý pozemek je však určen pro výstavbu rodinného domu (RD). Abychom zjistili, jak je to v daném konkrétním případě, je třeba se obrátit na věcně a místně příslušný stavební úřad, který má všechny potřebné informace. Pokud má obec vydaný územní plán, tak i tento dokument je zde k dispozici. Z územního plánu zjistíme k jakému účelu je možno ten který pozemek využít. Je vhodné si proto vyžádat i písemnou informaci, kterou je tzv. územně plánovací informace (§ 21 stavebního zákona – dále SZ). Pokud však předmětný pozemek k výstavbě určen není, je možno případně požádat i o změnu územního plánu, která by pak následně umožnila výstavbu RD na tomto pozemku. Je však třeba si uvědomit, že v tomto případě je nutno počítat s delší dobou, která s sebou nese projednání změny územního plánu, i když novela stavebního zákona platná od 1. 1. 2018 přináší i určité zkrácení lhůt pro výše uvedené projednání. Zásadní však je, že na případnou, vámi požadovanou změnu územního plánu, není právní nárok a záleží plně na zastupitelstvu obce, zda se pro změnu územního plánu rozhodne nebo ne.

I když na předmětném pozemku vám bude v souladu s územně plánovací dokumentací stavba RD umožněna, je třeba si zjistit, zda je výstavba reálná, nebo je nejprve potřeba zajistit vybudování potřebné infrastruktury (tj. komunikace a technických sítí). Bez technického vybavení není možno stavbu povolit. Každý rodinný dům vyžaduje alespoň zásobování vodou, likvidaci odpadních vod a napojení na elektrický proud. Zejména likvidace odpadních vod může být často problémem, protože odpadními vodami se rozumí veškeré vody odcházející z domácnosti (tj. pračka, myčka, koupelna, WC), takže jejich objem může být značný, a pokud by byla možnost jejich likvidace pouze pravidelným vyvážením žumpy, je pak nutno s příslušným finančním obnosem počítat při provozu domácnosti.

Zdroj: Fotolia.com - HalfpointZdroj: Fotolia.com - Halfpoint

Projekt a povolení

Pro vydání potřebných povolení nutno zajistit i odpovídající dokumentaci. Zde může nastat několik možností pro zpracování dokumentace, a to podle toho, jaká povolení budou následně vydávána. V zásadě je nutno stavbu umístit a poté povolit. Lze však, pokud to daný případ umožňuje, využít i zjednodušující postupy.

Prakticky mohou nastat tyto případy:

 1. Je zpracován a vydán regulační plán, který nahrazuje územní rozhodnutí, pak se územní řízení nevede, nevydává se územní rozhodnutí a stavba se pouze povoluje (nutno však dodat že regulační plány nejsou běžně v obcích zpracovány)
 2. Stavba je nejprve umístěna a následně povolena
 3. Je vedeno společné územní a stavební řízení

Již při umisťování stavby, dle situace, lze využít několik možností:

 1. Je vedeno územní řízení a následně vydáno územní rozhodnutí
 2. Územní rozhodnutí lze nahradit veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby při dodržení podmínek uvedených v § 78a SZ, kterou uzavírá stavební úřad s žadatelem
 3. Stavbu lze umístit i v zjednodušeném územním řízení, které je však možno vést pouze v případě dodržení ustanovení § 95 SZ
 4. Při splnění ustanovení § 96 SZ pak postačí pro umístění udělení územního souhlasu

Také pro vlastní povolení stavby, opět dle konkrétní situace, lze využít několik možností:

 1. Je vedeno stavební řízení a vydáno stavební povolení
 2. Jedná se o stavební záměry uvedené v § 104 stavebního zákona, pro které postačí ohlášení stavby. Podle novely SZ tj. od 1. 1. 2018 bude možno prakticky všechny RD v tomto režimu povolit
 3. V souladu s ustanovením § 116 SZ lze uzavřít veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, která nahradí stavební povolení
 4. autorizovaný inspektor vydá certifikát na základě smlouvy se stavebníkem - § 117 SZ

Zdroj: Fotolia.com - HalfpointZdroj: Fotolia.com - Halfpoint

V případech, kdy jsou podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území vydán územní nebo regulační plán, lze vést společné územní a stavební řízení (novela SZ toto ustanovení upravuje). Stavební úřad může také podle § 96a spojit vydání územního souhlasu se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Pokud je možné nahradit územní rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou (§ 78a SZ) a současně je možné nahradit stavební povolení veřejnoprávní smlouvou (§ 116 SZ), lze uzavřít veřejnoprávní smlouvu, která nahradí současně územní rozhodnutí a stavební povolení.

S ohledem na ustanovení § 4 SZ mají stavební úřady přednostně využívat zjednodušující postupy a postupují tak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány a aby v případě, kdy lze za podmínek tohoto zákona vydat v dané věci, zejména u jednoduchých staveb (sem patří i RD), pouze jedno rozhodnutí, upustily od dalšího povolování záměru. Pokud je spolu se stavbou hlavní předmětem žádosti nebo ohlášení soubor staveb, stavební úřad všechny stavby projedná v režimu stavby hlavní.

Podle způsobu povolování stavby, je potřeba zajistit a předložit stavebnímu úřadu příslušnou dokumentaci, jejíž obsah a rozsah je uveden v jednotlivých přílohách vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění. Tato vyhláška vzhledem k novele SZ bude upravena. Dokumentace pro územní rozhodnutí a projektová dokumentace pro stavební povolení a ohlášení musí být zpracována autorizovanou osobou, která ji také musí opatřit autorizačním razítkem. Kromě projektu je třeba k žádosti doložit i další doklady, které uvádí citovaná vyhláška v konkrétních přílohách např. závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska nebo smlouvy se správci sítí, seznam a adresy účastníků řízení, prohlášení osoby vykonávajícího stavební dozor – stavbyvedoucího atd.

V současné době lze svépomocí provádět RD do 150 m2 celkové zastavěné plochy. Od 1. 1. 2018 s účinností novely SZ bude možno svépomocí provádět RD (s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím) bez omezení zastavěné plochy domu.

Je-li stavba RD prováděna svépomocí, má stavebník povinnost zajistit stavební dozor autorizovanou osobou – stavbyvedoucím, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý.

Zdroj: Fotolia.com - KzenonZdroj: Fotolia.com - Kzenon

Podle § 152 SZ má stavebník ještě spoustu dalších povinností, jejichž neplnění má zpravidla za důsledek uložení pokuty. Jedná se například o plnění následujícího:

 • dbát na řádnou přípravu a provádění stavby
 • mít na zřeteli ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství
 • povinnost zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
 • u staveb prováděných svépomocí je stavebník povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací
 • oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu
 • před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby
 • zajistit, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie
 • umožnit provedení kontrolní prohlídky a této prohlídky se zúčastnit
 • ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby
 • u stavby financované z veřejného rozpočtu (veškeré státní dotace), kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor a autorský dozor projektanta

Z výše uvedeného vyplývá, že komplexní příprava pro výstavbu RD není zcela jednoduchá. Klade poměrně vysoké nároky na stavebníka a je proto často vhodné si pro vyřízení potřebných povolení zajistit kvalifikovanou osobu (např. projektanta). Ten v rámci tzv. inženýrské činnosti na základě smlouvy se stavebníkem za něj provede potřebná jednání a získá závazná stanoviska od dotčených orgánů pro potřebná povolení a následně i tato povolení – pravomocná rozhodnutí či souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru s právními účinky. Pak už vlastní realizaci RD nic nebrání.

Ing. arch. Zdena Umlášková

Je autorizovanou inženýrkou v oboru pozemní stavby, členkou stavovského soudu ČKAIT. Vystudovala VUT v Brně, obor architektura a stavba měst, a dvouleté postgraduální studium. Má třicetiletou praxi na stavebním úřadě I. a II. stupně, z toho 10 let jako vedoucí Odboru územního a stavebního řízení na Magistrátu města Brna. Přes dvacet let působí jako lektor a vyučující v oblasti stavebního práva na VUT Brno.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Příručka Jak na povolení rodinného domu
 2. Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se
 3. Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona
 4. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 5. Staré domy, nové předpisy. Co dnes musí splňovat nemovitosti, které se postavily v minulosti?
 6. Kolaudace: Co to je, jaká byla v minulosti, jaká je dnes. Co chystá nový stavební zákon?
 7. Nový stavební zákon v kostce: Přechodné období, délka řízení, noví pracovníci úřadů
 8. Nový stavební zákon v kostce: Projektová dokumentace, uznávání podkladů a vydaná oprávnění
 9. Nový stavební zákon v kostce: Kolaudace a dodatečné povolování černých staveb
 10. Urychlí se povolení rodinného domu již nyní? Změny stávajícího stavebního zákona od ledna 2021
 11. Novela stavebního zákona od ledna 2021: Užívání rodinného domu máte povinnost hlásit i když se nekolauduje
 12. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 13. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 14. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 15. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 16. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 17. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 18. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 19. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 20. Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?
 21. Zájemci o mobilní domek se mýlí v zákoně. I dům na kolech často potřebuje souhlas stavebního úřadu
 22. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 23. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 24. Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení
 25. Dostavěli jste dům? Nezapomeňte na důležité papírování! Co musíte udělat po dokončení stavby
 26. Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři
 27. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 28. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 29. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 30. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 31. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 32. Co je to EIA a k čemu je dobrá?
 33. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 34. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 35. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 36. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 37. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 38. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?
 39. Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území
 40. Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování
 41. Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)
 42. Památková ochrana staveb: Jak postupovat při záměru koupě či stavby nemovitosti
 43. Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?
 44. Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ
 45. Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock - vegefox.com

Co přinese nový stavební zákon? Projděte si 5 zásadních změn

Pomalé a složité stavební řízení i systémovou podjatost v obcích má pomoci vyřešit nový stavební zákon, který po vrácení ze Senátu a opětovném projednání ve sněmovně poslanci schválili. Nabíhat v účinnost bude zákon od 1. července 2023. Nejdůležitější aspekty, které jeho aktuální verze přináší, shrnují pro ESTAV.cz…

Zdroj: AdobeStock - makibestphoto

Novela stavebního zákona od ledna 2021: Užívání rodinného domu máte povinnost hlásit i když se nekolauduje

V souvislosti s užíváním dokončené stavby rodinného domu byla v letošním roce přijata novela stavebního zákona, která zakládá stavebníkům v rámci užívání dokončených staveb, které nepodléhají kolaudaci, tedy právě stavebníkům rodinných domů, již jasnou povinnost neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu dokončení stavby.…

Zdroj: Fotolia.com - sebastian-duda

Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona

Naše právní předpisy nejsou jednotné při používání pojmů a je proto nezbytné, pokud hodláme s nějakým zákonem či vyhláškou pracovat, ujasnit si význam jednotlivých pojmů příslušného právního předpisu. Zpravidla je jejich význam uveden v úvodních paragrafech příslušného zákona. My se budeme pouze zabývat několika…

Zdroj: Fotolia.com - Dmitry

Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se

Pozemek už máte, rozmysleli jste si dobře, jak velkou stavbu potřebujete a chcete, máte představu o její podobě. Územní plán jste si nastudovali a jste přesvědčeni, že vaše stavba je s ním v souladu. Povolování tedy půjde jako po másle a nic nebrání tomu, abyste zadali zpracování projektu, rovnou začali shánět…

Zdroj: Fotolia.com - focus finder

Převod zemědělské půdy na stavební pozemek: Jak zažádat a jaké jsou poplatky

Jestliže vlastníme zahradu, louku či pole, tedy zemědělskou půdu a rozhodneme se, že bychom si na tomto pozemku chtěli postavit rodinný dům, případně jiné stavby, jak postupovat? V daném případě není rozhodující, zda se jedná o zemědělskou půdu, ale rozhodující je, kde se předmětný pozemek nachází. Stavba může být…