REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Povolování staveb více o tématu

Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?

Dočasnou stavbou může být předzahrádka restaurace, garáž nebo zařízení staveniště, ale i mnoho dalšího. Pro dočasnou stavbu neplatí žádná omezení z hlediska stavební technologie nebo materiálů. Stavba dočasná znamená, že stavební úřad omezil dobu jejího trvání. Dočasná stavba může být povolená i na cizím pozemku a její dobu trvání lze někdy prodlužovat.
Zdroj: Fotolia.com - interiorphoto

Než se začneme zabývat pojmem dočasné stavby, je nutno si ujasnit, co vlastně stavbou rozumíme. V našem případě je rozhodující definice stavby ve smyslu stavebně právních předpisů a nikoliv dle občanského práva. Často se můžeme setkat s názorem, že pokud je to „pevně spojeno se zemí“ je to stavba. Tento názor je však mylný. Dle stavebního zákona je podstatné pro definici stavby, že musí jít o stavební dílo, které vzniká stavební činností. Nejsou rozhodující použité materiály ani výrobky. Rovněž není rozhodující stavebně technické provedení, účel stavby nebo doba jejího trvání.

Podle doby trvání pak dělíme stavby na dočasné a trvalé. Pokud se jedná o stavbu trvalou, tak to v procesu umisťování ani povolování takové stavby nijak zásadně zdůrazňováno není. Jestli však bude předmětem řízení stavba dočasná, pak už při umisťování takovéto stavby je nutno uvádět její dočasnost, stejně jako při jejím povolení.

Dočasnou stavbou je tedy stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Toto omezení může být na základě žádosti stavebníka nebo vyplývá přímo z ustanovení zákona.

Dočasná stavba může být postavena i na pozemku jiného majitele

V praxi se nejčastěji setkáme s dočasnou stavbou při dočasném využití pozemku.

V případech, kdy je zřejmé, že zamýšlený definitivní záměr na stanoveném pozemku nebude v dohledné době realizován, pak je často možné předmětné území i dočasně využít.  Zpravidla jsou tyto pozemky, aby nezůstaly ladem, dočasně využívány jako zahrádky, skladové plochy, případně i k umístění garáží. Ve všech těchto případech tedy půjde o dočasné využití, a pokud budou vyžadovány nějaké stavby, je zřejmé, že i tyto mohou být povoleny pouze jako dočasné. Dočasnost je dána dobou pronájmu, to znamená, než dojde k realizaci původního zamýšleného záměru. Často se jedná o pozemky ve vlastnictví obce, které s nájemci těchto pozemků uzavírají smlouvy na jejich dočasné využití příp. pro umístění a povolení dočasné stavby.

Zdroj: Fotolia.com - mrtwisterZdroj: Fotolia.com - mrtwister

Obdobný případ nastává, když je umisťována a povolována stavba na pozemku v majetku jiného vlastníka než je stavebník. V tomto případě pak lze povolit opět pouze stavbu dočasnou a to jenom na tu dobu, na kterou je sjednán pronájem pozemku.

V obou případech, pokud dojde k prodloužení pronájmu pozemku, lze potom v souladu s novým termínem užívání prodloužit i dobu trvání stavby, a to i opakovaně. Termíny dočasnosti jsou vždy stanovovány s ohledem na to, aby nebyla znemožněna realizace definitivního záměru.

Ve kterých případech nelze prodloužit dobu trvání dočasné stavby?

Samostatným případem je pak povolování staveb uvedených v § 104 odst. (1), písm. e) stavebního zákona (dále SZ), pro které postačí ohlášení. Jedná se o stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit.

Tady je už přímo zákonem stanovena dočasnost stavby, a to znamená, že tyto stavby mohou mít trvání pouze po dobu 3 roků a uplynutím této doby je nutné je odstranit. Dobu trvání těchto staveb nelze v žádném případě prodloužit.

Zdroj: Fotolia.com - kalpisZdroj: Fotolia.com - kalpis

Jak má vypadat dočasná stavba?

Co se týká vlastního provedení stavby, tak se zpravidla odvíjí od toho, k jakému účelu a na jak dlouho je stavba povolena. Základní požadavky kladené na stavby, zejména její bezpečné užívání třeba jen dočasné, musí být zajištěno.

Jak již výše uvedeno je nutno stavbu dočasnou jako takovou projednávat již při jejím umisťování a pochopitelně při povolování. Základní podmínkou pak je, že musí být stanoven konkrétní termín trvání stavby dočasné. Zásadně neobstojí konstatování, že stavba se povoluje jako provizorium, nebo že v případě veřejného zájmu bude odstraněna, jak to často v minulosti bylo.

Pokud stanovená doba dočasné stavby uplyne a stavba není odstraněna, potom stavební úřad z moci úřední zahajuje řízení o odstranění stavby podle § 129 stavebního zákona. Jestli však ještě není nutno tuto stavbu odstranit a je možno ji ponechat, je dána stavebníkovi možnost, aby požádal o změnu stavby podle § 127 SZ spočívající v prodloužení doby trvání dočasné stavby nebo změny dočasné stavby na stavbu trvalou. Nezbytné je vždy připojit i souhlas vlastníka pozemku, na kterém je stavba umístěna.

Samostatnou kapitolou jsou pak stavby dočasné už svým charakterem, jako některé stánky nebo zařízení staveniště. Poslední novela stavebního zákona platná od 1. 1. 2017 umožnila, že prodejní stánky, konstrukce a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, nevyžadují se strany stavebního úřadu žádné povolení. Pokud by se však tyto záměry dotýkaly zájmů orgánů památkové péče, je vždycky nutno i tato krátkodobá zařízení s nimi projednat.

Co se týká zařízení staveniště, tak jednoznačně z charakteru objektů vyplývá, že se jedná o stavby dočasné, které je nutno po dokončení hlavního stavebního záměru odstranit. Jako konkrétní termín pro odstranění zařízení staveniště by měla být kolaudace stavby, pro kterou byly tyto objekty zřízeny. Pokud by snad došlo k tomu, že je žádoucí nějakou stavbu zařízení staveniště ponechat, tak zřejmě bude vyžadovat i provedení nějakých stavebních úprav potřebných pro nové užívání. Tyto bude nutno nejprve povolit a následně zkolaudovat, aby bylo možno stavbu nově trvale užívat k jinému účelu.

Ing. arch. Zdena Umlášková

Je autorizovanou inženýrkou v oboru pozemní stavby, členkou stavovského soudu ČKAIT. Vystudovala VUT v Brně, obor architektura a stavba měst, a dvouleté postgraduální studium. Má třicetiletou praxi na stavebním úřadě I. a II. stupně, z toho 10 let jako vedoucí Odboru územního a stavebního řízení na Magistrátu města Brna. Přes dvacet let působí jako lektor a vyučující v oblasti stavebního práva na VUT Brno.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Příručka Jak na povolení rodinného domu
 2. Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se
 3. Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona
 4. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 5. Staré domy, nové předpisy. Co dnes musí splňovat nemovitosti, které se postavily v minulosti?
 6. Kolaudace: Co to je, jaká byla v minulosti, jaká je dnes. Co chystá nový stavební zákon?
 7. Nový stavební zákon v kostce: Přechodné období, délka řízení, noví pracovníci úřadů
 8. Nový stavební zákon v kostce: Projektová dokumentace, uznávání podkladů a vydaná oprávnění
 9. Nový stavební zákon v kostce: Kolaudace a dodatečné povolování černých staveb
 10. Urychlí se povolení rodinného domu již nyní? Změny stávajícího stavebního zákona od ledna 2021
 11. Novela stavebního zákona od ledna 2021: Užívání rodinného domu máte povinnost hlásit i když se nekolauduje
 12. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 13. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 14. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 15. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 16. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 17. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 18. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 19. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 20. Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?
 21. Zájemci o mobilní domek se mýlí v zákoně. I dům na kolech často potřebuje souhlas stavebního úřadu
 22. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 23. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 24. Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení
 25. Dostavěli jste dům? Nezapomeňte na důležité papírování! Co musíte udělat po dokončení stavby
 26. Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři
 27. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 28. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 29. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 30. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 31. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 32. Co je to EIA a k čemu je dobrá?
 33. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 34. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 35. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 36. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 37. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 38. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?
 39. Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území
 40. Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování
 41. Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)
 42. Památková ochrana staveb: Jak postupovat při záměru koupě či stavby nemovitosti
 43. Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?
 44. Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ
 45. Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Tiny House

Malé úsporné i mobilní domy. Je potřeba povolení? A jsou potřeba základy? Zeptali jsme se

Zvýšené náklady na klasické bydlení vytvářejí prostor pro minimalismus spojený nejčastěji s cestováním a stylem zvaným glamping. Mobilní minidomky, stylové dřevostavby zasazené v bujaré přírodě, modulární objekt či speciální glampingové chaty a stany možná nejsou vysněné bydlení pro každého, ale jako alternativa nebo…

Zdroj: AdobeStock - Nito

Zájemci o mobilní domek se mýlí v zákoně. I dům na kolech často potřebuje souhlas stavebního úřadu

Výrobky plnící funkci stavby, mezi které patří i mobilní domy, stavební zákon považuje za stavbu a je nerozhodné, že nejsou pevně spojené se zemí základem nebo mají kola a můžete je přesouvat z místa na místo. Ano, čtete dobře, stavbou může být i věc movitá. Mobilní dům musí proto splnit i všechny technické parametry…

Stylové zahradní stolování. Zahradní kuchyně pro venkovní vaření

Stylové zahradní stolování. Zahradní kuchyně pro venkovní vaření

Letní kuchyně v zahradě nám umožní trávit celý den ve svém kousku přírody, mimo zdi domu, dokonce i když prší. Kuchyni je nutné dobře umístit, aby nebyla spalována sluncem, aby krb či sporák na dřevo dobře táhnul. Vybavit ji lze mimo místa pro vaření i krbem, plotnou pro sušení bylinek a hub, pecí na chleba či pizzu.…

Zdroj: AdobeStock-jrp-studio

Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?

Praktickým příslušenstvím rodinného domu a jeho zahrady je místo pro relaxaci, parkování auta nebo uložení zahradního nářadí. Často tak vedle domků vyrůstají různé altány, pergoly či terasy. Které z těchto drobných zahradních staveb je možné na pozemek umístit „jen tak“ a pro které je již třeba zajistit svolení…

Zdroj: AdobeStock-4thlifephotography

Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři

Každá stavba je vždy určena k nějakému určitému účelu a podle toho je i postavena a vybavena. Účelem stavby tedy rozumíme její užívaní pro daný účel. Ten bývá stanoven již v povolení stavby a potvrzen její kolaudací, kterou se zejména ověřuje, zda příslušná stavba splňuje požadavky pro ten konkrétní účel užívání, pro…

Zdroj: fotolia.com - by-studio

Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení

Také v případě stavby rodinného domu se můžete dostat do situace, kdy budete chtít stavbu změnit. Může se tak stát ve třech základních situacích. Zaprvé můžete chtít změnit stavbu, kterou jste vy nebo někdo jiný legálně postavili v minulosti. Zadruhé se pak může stát, že budete chtít změnit právě rozestavěnou stavbu…

Zdroj: Fotolia.com - Олександр Болюх

Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území

Leckterý vlastník louky či obdobného pozemku mimo obecní zástavbu by jej rád využil i jiným způsobem, než je jen uspokojivý pocit z faktu, že mu tento kus půdy patří. Chce-li zde však vytvořit místo pro občasnou relaxaci, potřebuje k tomu alespoň základní zázemí – chatu. Jaké jsou možnosti zajištění takového zázemí?…

Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?

Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?

Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez…