REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Nový stavební zákon: Jaké jsou požadavky na výstavbu v zákoně? A jaká města budou mít privilegium vlastních předpisů?

Termínem „požadavky na výstavbu” se dle nového stavebního zákona rozumí požadavky na vymezování pozemků a umisťování staveb a technické požadavky na stavby. Stavební pozemky se dle nového stavebního zákona vymezují tak, aby na nich bylo například vyřešeno umístění odstavných a parkovacích stání, nakládání s odpady, likvidace odpadních vod a hospodaření se srážkovou vodou.
Zdroj: AdobeStock – pcess609
Zdroj: AdobeStock – pcess609

Konkrétní požadavky na výstavbu „starý” stavební zákon (č. 183/2006 Sb.) nestanovil a jejich právní úpravu ponechával prováděcím právním předpisům. To mělo za následek poměrně roztříštěnou právní úpravu, kdy bylo nutné hledat požadavky na výstavbu v různých právních předpisech (např. ve vyhláškách č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, či č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Nový stavební zákon (č. 283/2021 Sb.) volí odlišný přístup. Požadavky na výstavbu v obecné rovině přímo upravuje a na prováděcím právním předpisu ponechává jen jejich podrobnější vymezení.

Nový stavební zákon dále obsahuje základní pravidla pro umisťování staveb a pro jejich vzájemné odstupy.

REKLAMA

V základu se zákon zabývá i technickými požadavky na stavby, jako jsou požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, na požární bezpečnost, na ochranu zdraví a životního prostředí, na bezpečnost a přístupnost při užívání, provoz a údržbu stavby či na úsporu energie. Zákon řeší i požadavky na udržitelné využití přírodních zdrojů. Požaduje zajistit při návrhu, provedení a odstranění stavby udržitelné využití přírodních zdrojů, a to zejména opětovným využitím nebo recyklací materiálů a konstrukcí z odstraněné stavby nebo použitím materiálů šetrných k životnímu prostředí.

Požadavky na výstavbu musí při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb dodržovat každý. Vedle toho se ale požadavky na výstavbu uplatní i u změny či údržby dokončené stavby, změny v užívání stavby, dočasné stavby, zařízení staveniště či u památek, a to v rozsahu, v jakém to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nebo jiný veřejný zájem nevylučují.

Výjimky ano, ale nesmí být překročen účel požadavku zákona

Z požadavků na výstavbu lze povolit výjimku, avšak pouze z těch, u nichž to prováděcí právní předpis výslovně umožňuje, a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví nebo života osob nebo zvířat, životní prostředí, sousední pozemky nebo stavby. I přes povolení výjimky ale musí být zachován účel, který daný požadavek sledoval.

O povolení výjimky z požadavků na výstavbu se nově nepovede samostatné řízení. Žádost o výjimku spolu se specifikací a odůvodněním výjimky bude třeba přiložit rovnou do žádosti o povolení záměru a o jejím povolení následně rozhodne stavební úřad v řízení o povolení samotného záměru.

Zákon potřebuje prováděcí předpis, dokud nebude, budou platit dosavadní vyhlášky

Nový stavební zákon předpokládá přijetí prováděcího právního předpisu, který stanoví podrobné požadavky na výstavbu. Tento prováděcí právní předpis – vyhlášku o požadavcích na výstavbu – Ministerstvo pro místní rozvoj aktuálně připravuje. Do doby, než ministerstvo vyhlášku vydá, nejdéle však do 1. 7. 2027, se bude postupovat dle dosavadních vyhlášek upravujících požadavky na výstavbu. Nepoužijí se ale ty jejich části, které jsou v rozporu s novým stavebním zákonem.

Nový stavební zákon umožňuje upravit požadavky na vymezování pozemků a na umisťování staveb v regulačních plánech a v územních plánech s prvky regulačního plánu odchylně od ustanovení vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Podobně jako u povolování výjimek je to však možné jen u těch ustanovení, u nichž to vyhláška umožňuje, a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví nebo života osob nebo zvířat, životní prostředí, sousední pozemky nebo stavby, a zůstane zachován účel požadavku.

Privilegia velkých měst na vlastní požadavky na výstavbu

Nový stavební zákon také udílí Praze, Brnu a Ostravě privilegium samostatně upravit pro své území požadavky na výstavbu formou nařízení. V takovém případě se bude postupovat dle tzv. městských stavebních předpisů v rozsahu, v němž se budou odchylovat od celostátní úpravy ve vyhlášce o požadavcích na výstavbu. Nařízení o požadavcích na výstavbu však nebudou moci upravovat požadavky na výstavbu dálnic, silnic, drah a civilních leteckých staveb a dále technické požadavky na stavby technické infrastruktury. „Starý” stavební zákon č. 183/2006 Sb. zmocňoval k vlastní úpravě požadavků na výstavbu pouze Prahu. Ta v souladu s touto možností vydala tzv. pražské stavební předpisy, podle nichž se bude nyní postupovat, dokud Praha nevydá právní předpis nový, nejdéle však opět do 1. 7. 2027 a s výjimkou částí, které jsou v rozporu s novým stavebním zákonem.

Na ESTAV.cz budeme nový stavební zákon sledovat následující týdny. Nenechte si ujít nic z našeho obsahu a aktivujte si mailový zpravodaj zdarma. Každé pondělí vám přijde do mailové schránky přehled nových článků.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

logo
Údolní 33
602 00 Brno

telefon: (+ 420) 545 213 975
e-mail: info@fbadvokati.cz

web: www.fbadvokati.cz/cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Povolování staveb

Zdroj: AdobeStock – Gabort

Nový stavební zákon: Co dělat, když potřebujete odstranit stavbu?

V průběhu svého života může stavba dospět do bodu, kdy bude nutné ji odstranit – třeba proto, že na pozemku překáží jinému záměru. Může ale dojít i k tomu, že stavba vznikla v rozporu s povolením nebo přímo bez něj. V takovém případě stavební úřad autoritativně zahajuje řízení…

Zdroj: AdobeStock – Brebca

Nový stavební zákon: Jak na změnu stavby nebo na změnu účelu jejího užívání?

Možná zjistíte, že chcete realizovanou stavbu změnit ještě před jejím dokončením. Stejně tak se může stát, že budete potřebovat změnit již postavenou stavbu nebo že bude třeba změnit účel jejího užívání povolený stavebním úřadem. Na všechny tyto situace nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. pamatuje.

Stavba - zdroj: fotolia

Experti: Užití AI ve stavebnictví je v počátcích, vhodná je pro státní správu

Využívání umělé inteligence (AI) ve stavebnictví je v České republice zatím v počáteční fázi. Kromě užití v jazykových modelech, tedy ve vytváření textů a slov, by technologii bylo možné použít například jako součást robotické výstavby. Největší přínos umělé inteligence ve stavebnictví může být v generativním…

REKLAMA