REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Novela stavebního zákona od ledna 2021: Užívání rodinného domu máte povinnost hlásit i když se nekolauduje

V souvislosti s užíváním dokončené stavby rodinného domu byla v letošním roce přijata novela stavebního zákona, která zakládá stavebníkům v rámci užívání dokončených staveb, které nepodléhají kolaudaci, tedy právě stavebníkům rodinných domů, již jasnou povinnost neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu dokončení stavby. Co značí pojem neprodleně, není v zákoně definováno, a bude se vycházet ze správní praxe stavebních úřadů. A hrozí za nedodržení sankce?
Zdroj: AdobeStock - makibestphoto

Novela byla přijata prostřednictvím zákona č. 47/2020 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost hlásit dokončení stavby není nová, ale...

Je třeba říci, že pro stavebníka výslovné stanovení této povinnosti v § 152/5 stavebního zákona nezakládá povinnost novou. Již dnes se postupovalo v praxi obdobně. Vycházelo se z již stanovené povinnosti uvedené v § 152/3 písm. d), že stavebník ohlašuje stavebnímu úřadu jednotlivé fáze výstavby, a tedy i její dokončení, jako závěrečnou fázi. Mimo výslovného stanovení povinnosti stavební zákon upravil v novém odstavci i doklady, které je stavebník povinen doložit stavebnímu úřadu při dokončení stavby a to tak, že „Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník k ohlášení dokončení stavby geometrický plán“, což koresponduje se současnou praxí.

Nově zavedená je povinnost v případě staveb, které se nachází na území obce, která vede technickou mapu obce. U těchto staveb je stavebník povinen doložit doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.

Z hlediska samotného užívání stavby novelizace § 152/5 nic nemění na tom, že o momentu užívání dokončené stavby rozhoduje stavebník sám po dokončení stavby. Stavební úřad o dokončení bez zbytečného odkladu bude informovat, zejména z následných praktických důvodů, kterými jsou přidělení evidenčního čísla a zápisu stavby do katastru nemovitostí.

Rodinný dům kolaudaci nepodléhá, ale…

I když samotné užívání dokončené stavby RD nepodléhá kolaudaci podle § 119 stavebního zákona, v praxi stavebních úřadů je běžné, že po obdržení ohlášení dokončení stavby před přidělením evidenčního čísla a zápisem stavby do KN provedou v souladu s § 132 odst.2 stavebního zákona kontrolní prohlídku stavby, na které si ověří, že stavba byla postavena podle vydaného oprávnění a stavebník má potřebné revizní zprávy, doklady týkající se použitých materiálů, doklady o nakládání s odpady, případně závazná stanoviska dotčených orgánů, kterými bylo užívání stavby podmíněno.

Na závěr ještě poznámka, že nedodržení stanovené povinnosti není stavebním zákonem sankcionováno na rozdíl od ostatních povinností stavebníka stanovených § 152.  

Text § 152 odstavec 5:

„Dokončení stavby, která byla prováděna na základě povolení vydaného podle tohoto zákona, ale nepodléhá kolaudaci, je stavebník povinen neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník k ohlášení geometrický plán. Pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.“.

JUDr. Petra Adámková, Ph.D

Lektorka, pedagožka, konzultantka s orientací na stavební právo, nový občanský zákoník a jeho vliv na povolování staveb a smluvní vztahy ve výstavbě.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock-4thlifephotography

Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři

Každá stavba je vždy určena k nějakému určitému účelu a podle toho je i postavena a vybavena. Účelem stavby tedy rozumíme její užívaní pro daný účel. Ten bývá stanoven již v povolení stavby a potvrzen její kolaudací, kterou se zejména ověřuje, zda příslušná stavba splňuje požadavky pro ten konkrétní účel užívání, pro…

Zdroj: Fotolia.com - Chlorophylle

Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...

Rodinný dům se řadí do kategorie takzvaných jednoduchých staveb. Pro člověka, který se ve stavebnictví potažmo ve stavebním právu denně nepohybuje však bude vyřízení stavebního povolení na rodinný dům představovat ne zrovna jednoduchý úkol. Projděme si dnes co všechno potřebujete v kostce vědět, mít povoleno a…

REKLAMA