REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Nový stavební zákon: Rozhodnutí o povolení záměru. Jak dlouho platí stavební povolení?

Nový stavební zákon, který bude plně účinný od 1. 7. 2024 mění mnohé z pravidel známých ze staré stavební legislativy. V našem seriálu se posuneme dále ke kroku vydání rozhodnutí o povolení záměru. Jak dlouho toto rozhodnutí platí? A kdy je možné stavbu povolit ve zrychleném řízení?
Zdroj: AdobeStock – tong2530
Zdroj: AdobeStock – tong2530

Řízení o povolení záměru je zakončeno vydáním rozhodnutí. Pokud nevyhovuje záměr stanoveným posuzovaným požadavkům, stavební úřad žádost zamítne. Nadále je však možné ho přepracovat tak, aby požadavkům vyhovoval, a podat žádost novou.

V případě, že je záměr se stanovenými požadavky v souladu, vydá stavební úřad povolení záměru. V tomto dokumentu stavební úřad záměr povolí, vymezí pozemky, na nichž má být realizován, a stanoví podmínky pro jeho umístění a provedení, popřípadě i užívání. Současně může stanovit i další podmínky, které mají zajistit, že záměr bude v souladu se zákonem stanovenými požadavky (ochrana veřejných zájmů, dodržení obecných požadavků na výstavbu apod.). Pro stavbu se v povolení dále určí její umístění na pozemku včetně minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb, prostorové řešení (především půdorysná velikost, maximální výška a tvar, kapacita), doba trvání dočasné stavby, fáze výstavby pro určení provedení kontrolních prohlídek atd.

Pokud je k povolení záměru nutné povolit i výjimku z požadavků na výstavbu, není třeba o tom vést samostatné řízení. Žádost o výjimku spolu se specifikací a odůvodněním výjimky je třeba začlenit rovnou do žádosti o povolení záměru a o jejím povolení následně rozhodne stavební úřad rovnou v řízení o povolení samotného záměru.

Povolení obecně platí 2 roky. Stavební úřad může stanovit i dobu delší, nejdéle však 5 let. Platnost povolení je možné na žádost stavebníka prodloužit, žádost je ale nutné podat ještě před uplynutím platnosti povolení. Pokud začala v době platnosti povolení realizace záměru, prodlužuje se doba platnosti povolení na 10 let.

Povolení přechází na právního nástupce stavebníka (například v důsledku prodeje pozemku, úmrtí původního stavebníka či přeměny obchodní společnosti). Ten o přechodu musí vyrozumět stavební úřad.

Povolení lze na žádost stavebníka změnit nebo zrušit. Je možné ho také změnit nebo zrušit na žádost stavebníka či z moci úřední v řízení o povolení veřejně prospěšné stavby či opatření. To však není možné, pokud už původně povolená stavba vzniká.

Povolení stavby či zařízení může být vydáno i v tzv. zrychleném řízení. V takovém případě neprobíhá před vydáním povolení standardní řízení a vydání povolení je prvním úkonem v řízení, který následuje po podání žádosti. Podmínkou však je, že stavebník o vydání povolení ve zrychleném řízení výslovně požádá a

  • obec, na jejímž území mají být stavba či zařízení realizovány, má vydaný územní plán,
  • stavba či zařízení nepodléhají posuzování vlivů na životní prostředí,
  • nevyžaduje se povolení výjimky dle zákona o ochraně přírody a krajiny,
  • stavba či zařízení splňují požadavky stanovené zákonem a
  • stavebník k žádosti připojil souhlasy všech účastníků řízení.

Na ESTAV.cz budeme nový stavební zákon sledovat následující týdny a měsíce. Nenechte si ujít nic z našeho obsahu a aktivujte si mailový zpravodaj zdarma. Každé pondělí vám přijde do mailové schránky přehled nových článků.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

logo
Údolní 33
602 00 Brno

telefon: (+ 420) 545 213 975
e-mail: info@fbadvokati.cz

web: www.fbadvokati.cz/cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock – ParinApril

Nový stavební zákon: Jak probíhá řízení o povolení stavby? Jaké námitky a v jakých lhůtách lze uplatnit?

Jak probíhá řízení o povolení stavby podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.? Řízení se zahajuje na žádost, co se děje potom? Kdy úřad přistoupí k ústnímu projednání? A kdy k veřejnému? Kdo je jeho účastníkem? Jaké připomínky a námitky mohou účastníci či veřejnost vznášet? A jaké jsou lhůty? Co všechno…

Zdroj: AdobeStock – Dmitry

Nový stavební zákon: Co je a není potřeba k žádosti o stavební povolení? Jak na zahájení řízení o povolení záměru dle nového zákona?

Jak povolit stavbu podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.? Povolovací řízení se zahajuje žádostí. Co musí žádost o povolení stavebního záměru obsahovat? A co na rozdíl od staré legislativy obsahovat nemusí? Nová legislativa jde vstříc digitalizaci a zrychlení povolovacího procesu.…

REKLAMA