Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Povolování staveb více o tématu

Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování

Plánujete koupi pozemku v chráněné krajinné oblasti? Nebo pozemek už v CHKO vlastníte a zajímá vás, jaká omezení z toho vyplývají pro umisťování staveb? A co se vlastně v CHKO chrání? V následujícím textu najdete pár tipů, jak takové informace najít a zorientovat se v nich.

Co je CHKO

Chráněné krajinné oblasti (dále jen „CHKO“) jsou podle zákona rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou. Vyhlašuje je speciálními výnosy ministerstvo životního prostředí. Dosud bylo takto vyhlášeno 26 CHKO a jejich zřizovací výnosy obsahují mimo jiné rozdělení do čtyř zón podle cennosti a zachovalosti přírodních hodnot. Mohlo by se zdát, že hlavním posláním CHKO je ochrana přírody, resp. přírodě blízkých částí území s cennými biotopy rostlin a živočichů. Z pohledu umisťování staveb by tedy stačilo nastudovat si příslušná ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, kde se v § 26 píše o tom, co je v jednotlivých zónách CHKO dovoleno, a co je naopak zakázáno. Tak jednoduché to ale většinou není.

Co CHKO chrání?

Co přesně se v CHKO chrání, lze šikovně ukázat na srovnání s národními parky. Ty jsou v České republice pouze 4 a cílem jejich vyhlašování je ochrana přírody či přírodních hodnot území. Naopak CHKO jsou vyhlašovány s cílem ochrany krajiny, jejího typického charakteru, struktury krajinného pokryvu včetně stávající zástavby. Nové stavby by tedy měly být umisťovány takovým způsobem, aby stávající charakter území nenarušily. Chráněná je volná, nezastavěná krajina mimo sídla, ale de facto i stávající urbanistická struktura, tedy charakteristické rozmístění zástavby v území. Vzhledem k tomu, že CHKO mají obvykle velkou rozlohu a zahrnují různé typy osídlení včetně velkých měst, je zřejmé, že ochrana urbanistické struktury se vztahuje především na typické venkovské osídlení dané oblasti.

Jak postupovat při plánování domu v CHKO

Jak tedy postupovat při hledání pozemku pro výstavbu nebo při plánování umístění stavby v CHKO? V ideálním případě najdete hlavní podmínky výstavby v platném územním plánu obce, ve které chcete stavět. Ke všem územním plánům na území CHKO se v době jejich pořízení resp. zpracování vyjadřoval příslušný orgán ochrany přírody, tedy regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, jednotlivé správy CHKO (v případně CHKO Šumava je to Správa Národního parku a CHKO Šumava a v CHKO Labské pískovce pak Správa Národního parku České Švýcarsko).

Pokud se váš pozemek nachází v zastavěném území nebo na zastavitelných plochách, máte skoro vyhráno, protože zařazení pozemku do funkční plochy již bylo tím pádem odsouhlaseno orgánem ochrany přírody. Územní plán ale nemusí odrážet všechny skutečnosti a aktuální situaci na konkrétním pozemku. Textová část územního plánu sice obsahuje podmínky využití plochy a podmínky prostorového uspořádání na nich, ale některá případná omezení územní plán z různých důvodů neobsahuje a je třeba je dořešit až v navazujících řízeních. Proto se vždy informujte u příslušného orgánu ochrany přírody.

Broumov Zdroj: Fotolia.com

Další požadavky CHKO mimo uvedených v územním plánu

V jakých situacích nestačí pohled do územního plánu? Může se třeba stát, že se do zastavitelných ploch dostaly i pozemky ve II. zónách CHKO, kde platí silná zákonná omezení týkající se vodního režimu a terénních úprav. Nebo se na pozemku nachází biotop zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů, a z územního plánu tato skutečnost nevyplývá – třeba proto, že byl biotop zjištěn až po schválení územního plánu.

Může se také stát, že na části rozsáhlého pozemku, který je celý zahrnut do zastavitelné plochy, není výstavba žádoucí s ohledem na zachování krajinného rázu. Pozemek může třeba zasahovat na horizont a s ohledem za ochranu stávajících dominant území je tedy nutné umístit zástavbu do nižních poloh na pozemku. Podmínky umisťování staveb s ohledem na ochranu krajinného rázu zjistíte mimo jiné v dokumentu „preventivní hodnocení krajinného rázu“, který je dostupný na příslušné správě CHKO a který orgány ochrany přírody využívají jako jeden z podkladů při rozhodování o stavební činnosti.

Samostatnou kapitolou je umisťování specifických typů staveb vyjmenovaných v § 18 odst. 5 stavebního zákona, které je teoreticky možné realizovat i mimo zastavěné území. Orgány ochrany přírody v CHKO se snaží prosadit do územních plánů co nejpřesnější formulace možných typů staveb, ale přesto mohou nastat sporné situace. Jak bylo řečeno výše, takovým situacím lze nejlépe předejít včasnou konzultací záměru u příslušného orgánu ochrany přírody.

Tématu povolování staveb je věnován samostatný článek, který uvedeme již brzy na ESTAV.cz. Pokud nechcete zmeškat nic z obsahu portálu ESTAV.cz, aktivujte si týdenní emailový zpravodaj zdarma!

Vladimír Mikeš

Vystudoval obor Pozemní stavby a architektura na Stavební fakultě ČVUT v Praze. V Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR se dlouhodobě metodicky zabývá problematikou ochrany krajiny a územního plánování. Profesně se věnuje také tématu zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a přeměnám veřejných prostranství.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Příručka Jak na povolení rodinného domu
 2. Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se
 3. Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona
 4. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 5. Staré domy, nové předpisy. Co dnes musí splňovat nemovitosti, které se postavily v minulosti?
 6. Kolaudace: Co to je, jaká byla v minulosti, jaká je dnes. Co chystá nový stavební zákon?
 7. Nový stavební zákon v kostce: Přechodné období, délka řízení, noví pracovníci úřadů
 8. Nový stavební zákon v kostce: Projektová dokumentace, uznávání podkladů a vydaná oprávnění
 9. Nový stavební zákon v kostce: Kolaudace a dodatečné povolování černých staveb
 10. Urychlí se povolení rodinného domu již nyní? Změny stávajícího stavebního zákona od ledna 2021
 11. Novela stavebního zákona od ledna 2021: Užívání rodinného domu máte povinnost hlásit i když se nekolauduje
 12. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 13. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 14. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 15. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 16. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 17. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 18. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 19. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 20. Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?
 21. Zájemci o mobilní domek se mýlí v zákoně. I dům na kolech často potřebuje souhlas stavebního úřadu
 22. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 23. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 24. Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení
 25. Dostavěli jste dům? Nezapomeňte na důležité papírování! Co musíte udělat po dokončení stavby
 26. Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři
 27. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 28. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 29. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 30. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 31. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 32. Co je to EIA a k čemu je dobrá?
 33. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 34. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 35. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 36. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 37. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 38. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?
 39. Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území
 40. Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování
 41. Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)
 42. Památková ochrana staveb: Jak postupovat při záměru koupě či stavby nemovitosti
 43. Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?
 44. Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ
 45. Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Mohlo by vás zajímat

Chalupa, zdroj: fotlia.com

Prodeje chat a chalup stouply o 12,6 %, jejich hodnota o 28 %

Počet prodaných chat a chalup v Česku letos do konce září meziročně vzrostl o 12,6 procenta na 4800. Jejich hodnota se zvýšila o 28,5 procenta na 6,23 miliardy korun. Nejvíce se jich prodalo v červnu (755), nejméně v dubnu (349). Z jednotlivých regionů prodeje nejvíce stouply v Libereckém kraji, téměř o třetinu.…

Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?

Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?

Vlastnit nemovitost památkově chráněnou nebo ležící v památkově chráněné zóně či území nebo ochranném pásmu památky může být starost i radost zároveň. Starosti vyplývají ze samotné podstaty památkové ochrany, a tedy jistých omezení a souvisejících investic. Má vlastník památky nárok na nějaké kompenzace a dotace od…

Zdroj: Fotolia.com - rihas

Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)

Jaké podmínky musí splňovat novostavby v chráněných krajinných oblastech? Jak zajistit, aby nové domy zapadaly do krajiny a neměnily její charakter? V článku se zaměříme se na diferencovaný přístup orgánů ochrany přírody ke stavbám na základě aktuálního stavu zástavby. Ukážeme si, že klíčem k předvídatelnému…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA