REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Povolování staveb více o tématu

Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování

Plánujete koupi pozemku v chráněné krajinné oblasti? Nebo pozemek už v CHKO vlastníte a zajímá vás, jaká omezení z toho vyplývají pro umisťování staveb? A co se vlastně v CHKO chrání? V následujícím textu najdete pár tipů, jak takové informace najít a zorientovat se v nich.

Co je CHKO

Chráněné krajinné oblasti (dále jen „CHKO“) jsou podle zákona rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou. Vyhlašuje je speciálními výnosy ministerstvo životního prostředí. Dosud bylo takto vyhlášeno 26 CHKO a jejich zřizovací výnosy obsahují mimo jiné rozdělení do čtyř zón podle cennosti a zachovalosti přírodních hodnot. Mohlo by se zdát, že hlavním posláním CHKO je ochrana přírody, resp. přírodě blízkých částí území s cennými biotopy rostlin a živočichů. Z pohledu umisťování staveb by tedy stačilo nastudovat si příslušná ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, kde se v § 26 píše o tom, co je v jednotlivých zónách CHKO dovoleno, a co je naopak zakázáno. Tak jednoduché to ale většinou není.

Co CHKO chrání?

Co přesně se v CHKO chrání, lze šikovně ukázat na srovnání s národními parky. Ty jsou v České republice pouze 4 a cílem jejich vyhlašování je ochrana přírody či přírodních hodnot území. Naopak CHKO jsou vyhlašovány s cílem ochrany krajiny, jejího typického charakteru, struktury krajinného pokryvu včetně stávající zástavby. Nové stavby by tedy měly být umisťovány takovým způsobem, aby stávající charakter území nenarušily. Chráněná je volná, nezastavěná krajina mimo sídla, ale de facto i stávající urbanistická struktura, tedy charakteristické rozmístění zástavby v území. Vzhledem k tomu, že CHKO mají obvykle velkou rozlohu a zahrnují různé typy osídlení včetně velkých měst, je zřejmé, že ochrana urbanistické struktury se vztahuje především na typické venkovské osídlení dané oblasti.

Adršpach Zdroj: Fotolia.com

Jak postupovat při plánování domu v CHKO

Jak tedy postupovat při hledání pozemku pro výstavbu nebo při plánování umístění stavby v CHKO? V ideálním případě najdete hlavní podmínky výstavby v platném územním plánu obce, ve které chcete stavět. Ke všem územním plánům na území CHKO se v době jejich pořízení resp. zpracování vyjadřoval příslušný orgán ochrany přírody, tedy regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, jednotlivé správy CHKO (v případně CHKO Šumava je to Správa Národního parku a CHKO Šumava a v CHKO Labské pískovce pak Správa Národního parku České Švýcarsko).

Pokud se váš pozemek nachází v zastavěném území nebo na zastavitelných plochách, máte skoro vyhráno, protože zařazení pozemku do funkční plochy již bylo tím pádem odsouhlaseno orgánem ochrany přírody. Územní plán ale nemusí odrážet všechny skutečnosti a aktuální situaci na konkrétním pozemku. Textová část územního plánu sice obsahuje podmínky využití plochy a podmínky prostorového uspořádání na nich, ale některá případná omezení územní plán z různých důvodů neobsahuje a je třeba je dořešit až v navazujících řízeních. Proto se vždy informujte u příslušného orgánu ochrany přírody.

Broumov Zdroj: Fotolia.com

Další požadavky CHKO mimo uvedených v územním plánu

V jakých situacích nestačí pohled do územního plánu? Může se třeba stát, že se do zastavitelných ploch dostaly i pozemky ve II. zónách CHKO, kde platí silná zákonná omezení týkající se vodního režimu a terénních úprav. Nebo se na pozemku nachází biotop zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů, a z územního plánu tato skutečnost nevyplývá – třeba proto, že byl biotop zjištěn až po schválení územního plánu.

Může se také stát, že na části rozsáhlého pozemku, který je celý zahrnut do zastavitelné plochy, není výstavba žádoucí s ohledem na zachování krajinného rázu. Pozemek může třeba zasahovat na horizont a s ohledem za ochranu stávajících dominant území je tedy nutné umístit zástavbu do nižních poloh na pozemku. Podmínky umisťování staveb s ohledem na ochranu krajinného rázu zjistíte mimo jiné v dokumentu „preventivní hodnocení krajinného rázu“, který je dostupný na příslušné správě CHKO a který orgány ochrany přírody využívají jako jeden z podkladů při rozhodování o stavební činnosti.

Samostatnou kapitolou je umisťování specifických typů staveb vyjmenovaných v § 18 odst. 5 stavebního zákona, které je teoreticky možné realizovat i mimo zastavěné území. Orgány ochrany přírody v CHKO se snaží prosadit do územních plánů co nejpřesnější formulace možných typů staveb, ale přesto mohou nastat sporné situace. Jak bylo řečeno výše, takovým situacím lze nejlépe předejít včasnou konzultací záměru u příslušného orgánu ochrany přírody.

Tématu povolování staveb je věnován samostatný článek, který uvedeme již brzy na ESTAV.cz. Pokud nechcete zmeškat nic z obsahu portálu ESTAV.cz, aktivujte si týdenní emailový zpravodaj zdarma!

Vladimír Mikeš

Vystudoval obor Pozemní stavby a architektura na Stavební fakultě ČVUT v Praze. V Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR se dlouhodobě metodicky zabývá problematikou ochrany krajiny a územního plánování. Profesně se věnuje také tématu zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a přeměnám veřejných prostranství.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se
 2. Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona
 3. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 4. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 5. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 6. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 7. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 8. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 9. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 10. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 11. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 12. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 13. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 14. Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení
 15. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 16. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 17. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 18. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 19. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 20. Co je to EIA a k čemu je dobrá? Stav posouzení EIA po novele od ledna 2018
 21. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 22. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 23. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 24. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 25. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 26. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?
 27. Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území
 28. Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování
 29. Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)

Mohlo by vás zajímat

REKLAMA
REKLAMA