REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Nový stavební zákon: Co je a není potřeba k žádosti o stavební povolení? Jak na zahájení řízení o povolení záměru dle nového zákona?

Jak povolit stavbu podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.? Povolovací řízení se zahajuje žádostí. Co musí žádost o povolení stavebního záměru obsahovat? A co na rozdíl od staré legislativy obsahovat nemusí? Nová legislativa jde vstříc digitalizaci a zrychlení povolovacího procesu. Plně platná bude od 1. 7. 2024.
Zdroj: AdobeStock – Dmitry
Zdroj: AdobeStock – Dmitry

Řízení o povolení záměru se zahajuje na žádost. Tu lze podat v listinné, nebo v elektronické podobě prostřednictvím portálu stavebníka. Konkrétní formulář, který se pro podání žádosti použije, stanoví zatím nevydaný prováděcí předpis (údaj z února 2024, pozn. redakce).

Tento článek nahrazuje starší text o povolování staveb na ESTAV.cz. Původní článek s názvem První krok k povolení stavby a územní řízení od ledna 2018 uváděl informace podle staré legislativy.

Žádost musí obsahovat tzv. obecné náležitosti, tedy údaje, z nichž je zřejmé, kdo žádost podává, které věci se týká a co se navrhuje. Dále musí žádost obsahovat:

 • základní informace o záměru, o jeho rozsahu a účelu a o způsobu a době jeho provádění,
 • identifikační údaje o dotčeném pozemku či stavbě,
 • u dočasných staveb dobu jejich trvání a návrh úprav pozemku po jejich odstranění.

Součástí žádosti je i dokumentace pro povolení záměru (projektová dokumentace). Je třeba, aby stavebník dokumentaci vložil do evidence elektronických dokumentací prostřednictvím portálu stavebníka nejpozději spolu s podáním žádosti o povolení záměru. Dále může být součástí žádosti celá řada dokumentů a podkladů v závislosti na okolnostech daného případu:

 • plánovací smlouva (je-li uzavřena)
 • souhlas vlastníka,
 • souhlas účastníků řízení se záměrem, pokud stavebník žádá o vydání povolení ve zrychleném řízení,
 • vyjádření, závazné stanovisko nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, je-li vyžadováno (popř. žádost o jejich vydání, stavební úřad pak u dotčeného orgánu vyžádá sám),
 • vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,
 • závěr zjišťovacího řízení, že záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, byl-li vydán,
 • konkretizace požadované výjimky z obecných požadavků na výstavbu a její odůvodnění spolu s vyjádřením nebo závazným stanoviskem dotčeného orgánu,
 • další zákonem požadované podklady.

K žádosti není nutné přikládat dokumenty, které jsou již vedeny v evidenci elektronických dokumentací nebo v evidenci stavebních postupů, postačí na ně odkázat.

Na tomto místě bychom ještě krátce upozornili na změny u souhlasu vlastníka pozemku či stavby, na nichž má být záměr realizován. Tento souhlas je nutné k žádosti přiložit, pokud není stavebník sám vlastníkem dotčeného pozemku či stavby ani nedisponuje právem stavby nebo služebností. Důležitou úpravou je výslovné zakotvení, že tento souhlas nelze vzít zpět. Pokud však dojde po podání žádosti k podstatné změně záměru, musí stavebník doložit nový souhlas vlastníka. Je-li dotčený pozemek či stavba v podílovém spoluvlastnictví, je třeba souhlas dvoutřetinové většiny spoluvlastníků dle výše jejich podílů. U bytového spoluvlastnictví dává souhlas společenství vlastníků jednotek nebo správce.

Nový stavební zákon samozřejmě počítá s možností, že se stavebníkovi nepodaří podat žádost splňující všechny stanovené náležitosti. V takovém případě stavební úřad vyzve stavebníka k odstranění vad žádosti nebo k jejímu doplnění a poskytne k tomu přiměřenou lhůtu. I zde se řízení zrychluje, jelikož stavební úřad musí tuto výzvu zaslat do 10 dnů od zahájení řízení.

V případě některých vad stavební úřad žádost neprojedná a usnesením ji odloží. Je tomu tak tehdy, není-li součástí žádosti dokumentace pro povolení záměru, není-li dokumentace zpracovaná projektantem či nevloží-li ji stavebník do evidence elektronických dokumentací.

Na ESTAV.cz budeme nový stavební zákon sledovat následující týdny a měsíce. Nenechte si ujít nic z našeho obsahu a aktivujte si mailový zpravodaj zdarma. Každé pondělí vám přijde do mailové schránky přehled nových článků.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

logo
Údolní 33
602 00 Brno

telefon: (+ 420) 545 213 975
e-mail: info@fbadvokati.cz

web: www.fbadvokati.cz/cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock – ParinApril

Nový stavební zákon: Jak probíhá řízení o povolení stavby? Jaké námitky a v jakých lhůtách lze uplatnit?

Jak probíhá řízení o povolení stavby podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.? Řízení se zahajuje na žádost, co se děje potom? Kdy úřad přistoupí k ústnímu projednání? A kdy k veřejnému? Kdo je jeho účastníkem? Jaké připomínky a námitky mohou účastníci či veřejnost vznášet? A jaké jsou lhůty? Co všechno…

REKLAMA