Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Povolování staveb více o tématu

Nový stavební zákon v kostce: Projektová dokumentace, uznávání podkladů a vydaná oprávnění

Rozhodnout se pro stavbu rodinného domu za současných podmínek není pro stavebníky nic jednoduchého. I když první vlna „covidu“ stavební činnost víceméně neomezila, o to bolestněji se projevuje její následný dopad – všudypřítomný nedostatek stavebního materiálu a skokový nárůst cen. Aby změn, na které je třeba reagovat, nebylo málo, máme tu nový stavební zákon a novou povolební situaci, kdy jisté není už vůbec nic. Podívejme se na to podrobně s právničkou.
Ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia, vege
Ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia, vege

Na odkazu níže nalzente první díl seriálu, kde jsme rozebrali podrobně přechodné období. Dnes se zaměříme na to, jaké podklady se budou u starších staveb uznávat, jaký bude rozsah stavební dokumentace a zda půjde uznat i již vydaná oprávnění.

Nový zákon a uznání starých podkladů

S pohledem na pravidlo, že se novým stavebním zákonem budou řídit i žádosti podané za staré právní úpravy, bylo třeba nastavit pravidla pro již učiněné úkony a získané podklady, které již stavebník vyřídil v dobré víře před nabytím účinnosti nového stavebního zákona. Jedná se zejména o závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření vlastníků dopravní a technické infrastruktury a zpracovaných dokumentací a projektových dokumentací.

Závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti se budou považovat za podklady pro vydání rozhodnutí v řízeních podle nového stavebního zákona a tyto podklady stavební úřad nebude nepřezkoumávat a jimi chráněné veřejné zájmy znovu neposuzovat. (§ 330/9)

S ohledem na možné prodloužení doby pro vyřízení žádosti může v praxi dojít i k uplynutí lhůty, na které je vyjádření vlastníka veřejné dopravní a technické infrastruktury ke stavebnímu záměru vydáno. Pokud v průběhu vyřízení žádosti uplyne doba platnosti, bude muset stavebník obstarat vyjádření nové, v tomto ohledu se nová právní úprava nemění.  Povinnosti vlastníků dopravní a technické infrastruktury podat vlastníkovi informace o možnosti a způsobu napojení, ochranných pásmech a jejich ochraně, také zůstávají zachovány (nově viz. § 168/2). Rozdíl je v úplatnosti.

Nově mají povinnost ji vlastníci DTI poskytnout bezplatně. Bohužel ze schváleného znění stavebního zákona po provedených změnách v poslanecké sněmovně vypadla konstrukce právní fikce souhlasu bez podmínek v případě, že vlastník dopravní a technické infrastruktury nesdělí informaci ve lhůtě do 30 dnů, které by stavebníkům oproti stávající praxi značně urychlilo proces vyřízení žádosti.

Projektová dokumentace v novém stavebním zákoně

Co se týče dokumentací a projektových dokumentací, je nastaveno v celku dlouhé období, konkrétně do 30.června 2026, dokdy lze k žádosti o povolení stavby namísto projektové dokumentace zpracované podle nového stavebního zákona předložit dokumentaci zpracovanou podle stávajících právních předpisů – v souvislosti s RD se jedná o vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších novelizací. Vzhledem k tomu, že přeci jen ale dojde ke změnám v požadavcích na skladbu dokumentace, přechodná ustanovení řešení nutnost doplnění těchto „starých“ dokumentací o další části u vybraných stupňů.

Pokud stavebník žádal o vydání společného povolení či společného souhlasu pro stavbu RD nebo již projednával vyřízení stavebního povolení nebo vydání souhlasu s ohláškou, postačí k vydání nového institutu – povolení stavby dokumentace zpracovaná k žádosti podle staré právní úpravy bez dalšího. (tedy projektová dokumentace pro Společné povolení, projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení či pro ohlášení stavby)  Pokud stavebník před nabytím účinnosti teprve žádal o vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, jeho žádost se překlopí na žádost o povolení stavby podle nové právní úpravy a  bude potřeba dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby doplnit o architektonicko – stavební řešenístavebně konstrukční řešení zpracované podle nové právní úpravy. § 329/1 písmeno b).

Pokud budou součástí stavebního záměru i bourací práce, jejichž povolování je nově řešeno přísněji, tak i pro jejich povolení na základě žádosti podané do 30.6.2026 lze využít projektovou dokumentaci zpracovanou dle vyhlášky 499/2006 Sb.

Z hlediska projektových dokumentací přeci jen stavebníkovi s novým stavebním zákonem vzniká nová povinnost, která se v přípravě staveb RD z důvodu úspory finančních prostředků opomíjí a to, mít pro realizaci stavby zpracovanou dokumentaci ve stupni pro provedení stavby. Často se stavby realizují pouze dle projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení či ohlášení v rozsahu dle vyhlášky 499/2006 Sb. S ohledem na změny ve stupních a skladbě projektových dokumentací dle nové právní úpravy je stavebník RD na základě § 161/2 písmeno a) povinen před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby od oprávněné osoby.    

A ještě poznámka ke stavebním záměrům, u kterých bylo nově upuštěno od vydání povolení Řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti nového stavebního zákona, které se týkaly záměrů, u nichž již není vyžadováno povolení záměru, jiné rozhodnutí nebo úkon, se dále neprojednávají a stavební úřad je usnesením zastaví.

Jak ovlivní nový stavební zákon již vydaná oprávnění

Nový stavební zákon v přechodných ustanoveních řeší i to, jak bude nakládáno s vydanými rozhodnutími a jinými úkony, učiněnými podle dosavadní právní úpravy.

Pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby vydané v územním řízení anebo ve zjednodušeném územním řízení, účinný územní souhlas, účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí o umístění stavby se považují za povolení podle nového stavebního zákona, pokud tyto záměry nevyžadovaly podle dosavadních právních předpisů stavební povolení nebo ohlášení. (například stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m zastavěné plochy, vybrané stavby oplocení, vedení technické infrastruktury a další)

Účinný společný územní souhlas, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, pravomocné stavební povolení, společné povolení, společné povolení s posouzením vlivů na životní prostředí, oznámení s certifikátem stavebního inspektora stavebního záměru, a účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení a účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební územní rozhodnutí a stavební povolení se považují za povolení záměru podle nového stavebního zákona.

U stavebních záměrů vyžadujících podle staré právní úpravy jak povolení umístění stavby tak povolení realizace stavby za situace, kdy stavebník již vyřídil fázi umístění stavby ale pro další fázi nepodal ještě žádost, není postup ve vazbě na přechodné ustanovení zcela jasný. Přechodná ustanovení pouze určují, že se tato oprávnění a povolení nahrazující rozhodnutí o umístění stavby považují za rozhodnutí v části věci v řízení o povolení záměru podle nového zákona. A to bez dalšího. Jak tedy má stavebník postupovat, zda bude muset podat novou žádost o povolení záměru a stavební úřad bude tímto rozhodnutím v rámci výroku týkajícího se umístění vázán a po jakou dobu, již není zřejmé. Bohužel.

JUDr. Petra Adámková, Ph.D

Lektorka, pedagožka, konzultantka s orientací na stavební právo, nový občanský zákoník a jeho vliv na povolování staveb a smluvní vztahy ve výstavbě.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Příručka Jak na povolení rodinného domu
 2. Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se
 3. Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona
 4. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 5. Staré domy, nové předpisy. Co dnes musí splňovat nemovitosti, které se postavily v minulosti?
 6. Kolaudace: Co to je, jaká byla v minulosti, jaká je dnes. Co chystá nový stavební zákon?
 7. Nový stavební zákon v kostce: Přechodné období, délka řízení, noví pracovníci úřadů
 8. Nový stavební zákon v kostce: Projektová dokumentace, uznávání podkladů a vydaná oprávnění
 9. Nový stavební zákon v kostce: Kolaudace a dodatečné povolování černých staveb
 10. Urychlí se povolení rodinného domu již nyní? Změny stávajícího stavebního zákona od ledna 2021
 11. Novela stavebního zákona od ledna 2021: Užívání rodinného domu máte povinnost hlásit i když se nekolauduje
 12. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 13. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 14. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 15. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 16. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 17. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 18. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 19. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 20. Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?
 21. Zájemci o mobilní domek se mýlí v zákoně. I dům na kolech často potřebuje souhlas stavebního úřadu
 22. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 23. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 24. Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení
 25. Dostavěli jste dům? Nezapomeňte na důležité papírování! Co musíte udělat po dokončení stavby
 26. Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři
 27. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 28. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 29. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 30. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 31. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 32. Co je to EIA a k čemu je dobrá?
 33. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 34. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 35. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 36. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 37. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 38. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?
 39. Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území
 40. Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování
 41. Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)
 42. Památková ochrana staveb: Jak postupovat při záměru koupě či stavby nemovitosti
 43. Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?
 44. Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ
 45. Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Mohlo by vás zajímat