REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Nový stavební zákon v kostce: Projektová dokumentace, uznávání podkladů a vydaná oprávnění

Rozhodnout se pro stavbu rodinného domu za současných podmínek není pro stavebníky nic jednoduchého. I když první vlna „covidu“ stavební činnost víceméně neomezila, o to bolestněji se projevuje její následný dopad – všudypřítomný nedostatek stavebního materiálu a skokový nárůst cen. Aby změn, na které je třeba reagovat, nebylo málo, máme tu nový stavební zákon a novou povolební situaci, kdy jisté není už vůbec nic. Podívejme se na to podrobně s právničkou.
Ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia, vege
Ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia, vege

Na odkazu níže nalzente první díl seriálu, kde jsme rozebrali podrobně přechodné období. Dnes se zaměříme na to, jaké podklady se budou u starších staveb uznávat, jaký bude rozsah stavební dokumentace a zda půjde uznat i již vydaná oprávnění.

Nový zákon a uznání starých podkladů

S pohledem na pravidlo, že se novým stavebním zákonem budou řídit i žádosti podané za staré právní úpravy, bylo třeba nastavit pravidla pro již učiněné úkony a získané podklady, které již stavebník vyřídil v dobré víře před nabytím účinnosti nového stavebního zákona. Jedná se zejména o závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření vlastníků dopravní a technické infrastruktury a zpracovaných dokumentací a projektových dokumentací.

Závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti se budou považovat za podklady pro vydání rozhodnutí v řízeních podle nového stavebního zákona a tyto podklady stavební úřad nebude nepřezkoumávat a jimi chráněné veřejné zájmy znovu neposuzovat. (§ 330/9)

S ohledem na možné prodloužení doby pro vyřízení žádosti může v praxi dojít i k uplynutí lhůty, na které je vyjádření vlastníka veřejné dopravní a technické infrastruktury ke stavebnímu záměru vydáno. Pokud v průběhu vyřízení žádosti uplyne doba platnosti, bude muset stavebník obstarat vyjádření nové, v tomto ohledu se nová právní úprava nemění.  Povinnosti vlastníků dopravní a technické infrastruktury podat vlastníkovi informace o možnosti a způsobu napojení, ochranných pásmech a jejich ochraně, také zůstávají zachovány (nově viz. § 168/2). Rozdíl je v úplatnosti.

Nově mají povinnost ji vlastníci DTI poskytnout bezplatně. Bohužel ze schváleného znění stavebního zákona po provedených změnách v poslanecké sněmovně vypadla konstrukce právní fikce souhlasu bez podmínek v případě, že vlastník dopravní a technické infrastruktury nesdělí informaci ve lhůtě do 30 dnů, které by stavebníkům oproti stávající praxi značně urychlilo proces vyřízení žádosti.

Projektová dokumentace v novém stavebním zákoně

Co se týče dokumentací a projektových dokumentací, je nastaveno v celku dlouhé období, konkrétně do 30.června 2026, dokdy lze k žádosti o povolení stavby namísto projektové dokumentace zpracované podle nového stavebního zákona předložit dokumentaci zpracovanou podle stávajících právních předpisů – v souvislosti s RD se jedná o vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších novelizací. Vzhledem k tomu, že přeci jen ale dojde ke změnám v požadavcích na skladbu dokumentace, přechodná ustanovení řešení nutnost doplnění těchto „starých“ dokumentací o další části u vybraných stupňů.

Pokud stavebník žádal o vydání společného povolení či společného souhlasu pro stavbu RD nebo již projednával vyřízení stavebního povolení nebo vydání souhlasu s ohláškou, postačí k vydání nového institutu – povolení stavby dokumentace zpracovaná k žádosti podle staré právní úpravy bez dalšího. (tedy projektová dokumentace pro Společné povolení, projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení či pro ohlášení stavby)  Pokud stavebník před nabytím účinnosti teprve žádal o vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, jeho žádost se překlopí na žádost o povolení stavby podle nové právní úpravy a  bude potřeba dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby doplnit o architektonicko – stavební řešení a stavebně konstrukční řešení zpracované podle nové právní úpravy. § 329/1 písmeno b).

Pokud budou součástí stavebního záměru i bourací práce, jejichž povolování je nově řešeno přísněji, tak i pro jejich povolení na základě žádosti podané do 30.6.2026 lze využít projektovou dokumentaci zpracovanou dle vyhlášky 499/2006 Sb.

Z hlediska projektových dokumentací přeci jen stavebníkovi s novým stavebním zákonem vzniká nová povinnost, která se v přípravě staveb RD z důvodu úspory finančních prostředků opomíjí a to, mít pro realizaci stavby zpracovanou dokumentaci ve stupni pro provedení stavby. Často se stavby realizují pouze dle projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení či ohlášení v rozsahu dle vyhlášky 499/2006 Sb. S ohledem na změny ve stupních a skladbě projektových dokumentací dle nové právní úpravy je stavebník RD na základě § 161/2 písmeno a) povinen před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby od oprávněné osoby.    

A ještě poznámka ke stavebním záměrům, u kterých bylo nově upuštěno od vydání povolení Řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti nového stavebního zákona, které se týkaly záměrů, u nichž již není vyžadováno povolení záměru, jiné rozhodnutí nebo úkon, se dále neprojednávají a stavební úřad je usnesením zastaví.

Jak ovlivní nový stavební zákon již vydaná oprávnění

Nový stavební zákon v přechodných ustanoveních řeší i to, jak bude nakládáno s vydanými rozhodnutími a jinými úkony, učiněnými podle dosavadní právní úpravy.

Pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby vydané v územním řízení anebo ve zjednodušeném územním řízení, účinný územní souhlas, účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí o umístění stavby se považují za povolení podle nového stavebního zákona, pokud tyto záměry nevyžadovaly podle dosavadních právních předpisů stavební povolení nebo ohlášení. (například stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m zastavěné plochy, vybrané stavby oplocení, vedení technické infrastruktury a další)

Účinný společný územní souhlas, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, pravomocné stavební povolení, společné povolení, společné povolení s posouzením vlivů na životní prostředí, oznámení s certifikátem stavebního inspektora stavebního záměru, a účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení a účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební územní rozhodnutí a stavební povolení se považují za povolení záměru podle nového stavebního zákona.

U stavebních záměrů vyžadujících podle staré právní úpravy jak povolení umístění stavby tak povolení realizace stavby za situace, kdy stavebník již vyřídil fázi umístění stavby ale pro další fázi nepodal ještě žádost, není postup ve vazbě na přechodné ustanovení zcela jasný. Přechodná ustanovení pouze určují, že se tato oprávnění a povolení nahrazující rozhodnutí o umístění stavby považují za rozhodnutí v části věci v řízení o povolení záměru podle nového zákona. A to bez dalšího. Jak tedy má stavebník postupovat, zda bude muset podat novou žádost o povolení záměru a stavební úřad bude tímto rozhodnutím v rámci výroku týkajícího se umístění vázán a po jakou dobu, již není zřejmé. Bohužel.

JUDr. Petra Adámková, Ph.D

Lektorka, pedagožka, konzultantka s orientací na stavební právo, nový občanský zákoník a jeho vliv na povolování staveb a smluvní vztahy ve výstavbě.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

REKLAMA
REKLAMA