REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Povolování staveb více o tématu

Dostavěli jste dům? Nezapomeňte na důležité papírování! Co musíte udělat po dokončení stavby

Stavba může být užívána jen k povolenému účelu. Nesmí ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby (§ 132 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona). Splnění těchto požadavků se dokládá revizemi, zkouškami a měřeními a je povinností stavebníka je opatřit i v případě, že stavba není kolaudována.
Ilustrační obrázek, zdroj Fotolia - artush
Ilustrační obrázek, zdroj Fotolia - artush

Obecně lze říci, že jakákoliv stavba se musí postavit a dokončit podle schválené projektové dokumentace a teprve pak je možné jí užívat (ust. § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona). Stavba je dá se říci jako „živý organizmus“, proto z tohoto obecného pravidla existuje malá výjimka. Je možné postavit stavbu s nepodstatnými odchylkami od projektové dokumentace. Co je, a co není možné považovat za nepodstatnou odchylku, napovídá § 118 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, nesmí se jednat například o změnu půdorysu ani výšky, nesmí dojít k negativnímu ovlivnění požární bezpečnosti, atd. Za takovou nepodstatnou odchylku lze považovat například drobnou změnu dispozice stavby.

Tyto změny se pak zaznamenají do tzv. dokumentace skutečného provedení (§ 125 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona), kterou by měl každý vlastník stavby uchovávat po celou dobu její životnosti. Dokumentace skutečného provedení musí obsahovat i geometrické zaměření stavby, které bude součástí vkladu na katastr nemovitostí (pokud stavba podlého zápisu do katastru nemovitostí – například rodinný dům se do katastru nemovitostí zapisuje, ale například plot, nebo vodovodní přípojky ne.)

Odchylky od dokumentace musí povolit úřad

Ostatní odchylky (tedy ty, které nejsou drobné) od projektové dokumentace je pak třeba povolit stavebním úřadem (změna stavby před dokončením) a to ještě dříve, než se začne se samotnou realizací takové změny.  

Některé stavby, předtím než je možné začít s jejich užíváním, vyžadují kolaudaci (kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí), takové stavby jsou vyjmenované v ust. § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.

Naopak ostatní, nevyjmenované stavby, kolaudaci nevyžadují. Neznamená to však, že stavebník je zbaven odpovědnosti za správné provedení stavby a tedy i například obstarání všech zkoušek, revizí a měření vyžadované zvláštními právními předpisy.

Co dělat po dokončení stavby

Můžeme se podívat na konkrétní stavby, a na co nezapomenout před započetím jejich užívání.

Rodinný dům

Rodinný dům nepodléhá kolaudaci, před užíváním takové stavby je nezbytné zajistit si všechny revize, kterými jsou zejména revize elektro, revize hromosvodu, pokud stavba obsahuje komín, tak i revize komínu.

Stavba by měla být schopná bezpečného užívání. Měly by být tedy instalovány všechny bezpečností prvky a to zejména zábradlí na schodišti, balkonech a lodžiích, případně ve francouzských oknech v patře. Rodinný dům musí splnit i energetickou náročnost budov a tedy musí být hotový zateplovací systém, i když nemusí být realizována jeho finální úprava.

Před užíváním domu je potřeba, aby byly zkolaudované navazující stavby, jako je případná stavba komunikace, vodovodu, atd. a vyřešena likvidace dešťových vod na vlastním pozemku.

K přidělení popisného nebo evidenčního čísla u rodinného domu, který se nekolauduje, stavebník požádá stavební úřad, aby vyzval obecní úřad k přidělení čísla popisného nebo evidenčního. Tato skutečnost vyplývá z § 31a odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích.

Stavba pro rodinnou rekreaci

U stavby pro rodinnou rekreaci jsou požadavky velmi podobné jako u stavby rodinného domu, s tou výjimkou, že u staveb pro rodinnou rekreaci není nutné dokládat průkaz energetické náročnosti budovy a tedy není nutné realizovat jakékoliv zateplení takového objektu.

Vodovod a kanalizace

U vodovodů a kanalizací je důležité, zda se jedná pouze přípojku, která je ve vlastnictví koncového uživatele, nebo řad, který bude předán do správy místní společnosti – liší se region od regionu. Ta pak může mít specifické požadavky na předání této stavby do jejího užívání. Většinou jde o požadavek provedení kamerové zkoušky, kterou se dokládá bezchybné provedení stavby. Ke kolaudaci na stavební úřad se pak předkládá doklad o nepropustnosti (tlaková zkouška) a doklad o nezávadnosti pitné vody.

V případě, že stavba není napojena na kanalizaci, a splaškové vody jsou odváděny do jímky, je třeba zajistit zkoušku těsnosti jímky. Jímka by měla být bezodtoká po celou dobu její životnosti. V praxi se pak stává, že stavební úřad v případě pochybností požaduje doložení faktur, nebo dokladů ohledně četnosti vyvážení takové jímky a tedy ověření, zda spotřeba vody v domě odpovídá množství likvidované vody.

Komunikace

U stavby komunikace záleží, o jakou kategorii pozemní komunikace se bude jednat (rozdělení je možné dohledat v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v § 2) Těmi nejčastějšímu v případech stavby rodinných a bytových domů budou místní komunikace a veřejně přístupné pozemní komunikace. Místní komunikace jsou v majetku obce, na jejímž území se komunikace nachází, a tedy po dokončení a kolaudaci jsou předány do jejich vlastnictví a správy.  Požadavky na předání pak záleží na konkrétní obci. Veřejně přístupná účelová komunikace je ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby, většinou tedy majitelů pozemků a staveb, ke kterým tato komunikace vede.

Komunikace vždy podléhají vydání minimálně kolaudačnímu souhlasu, k jeho získání je zapotřebí stanoviska Policie ČR, která zkoumá bezpečnost stavby. Je nutné, aby bylo instalováno veškeré svislé dopravní značení a realizováno vodorovné dopravní značení dle dopravně inženýrského opatření. S ohledem na konkrétní situaci pak své stanovisko ke kolaudaci vydává i Hasičský záchranný sbor.

Bytový dům

U stavby bytového domu jsou požadavky na revize obdobné jako u rodinného domu, popřípadě stavby pro rodinnou rekreaci. Bytový dům však podléhá kolaudaci a tak všechny revize, zkoušky a měření bude nutné předložit stavebnímu úřadu.  Jsou zde navíc zvýšené požadavky na hlukové limity mezi jednotlivými bytovými jednotkami i společnými prostorami. Splnění se dokládá zvukovou zkouškou, vše pak kontroluje Krajský hygienická stanice, která vydává stanovisko ke kolaudaci. Hasičský záchranný sbor pak zkoumá splnění veškerých protipožárních opatření a to zejména únikové cesty.

Jestliže je součástí bytového domu i výtah, pak si stavební úřad ke kolaudaci vyžádá i veškeré revize výtahu.  

U bytového domu jsou zvýšené požadavky na bezbariérové užívání staveb, což je podrobeno bližšímu zkoumání i při kolaudaci. Mezi nejčastější pochybení patří zejména chybné otevírání vstupních dveří, šířka veřejných prostor, atd.

Další způsoby, jak začít stavbu legálně užívat

Na závěr bych ještě zmínila, že kolaudace není jediný způsob, jak stavbu užívat (v případě staveb vyžadujících kolaudaci), stavební zákon nabízí ještě institut předčasného užívání a zkušebního provozu.

Předčasné užívání (§ 123 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona) je časově omezené povolení, na základě něho je možné stavbu užívat před jejím úplným dokončením, ale pouze za předpokladu, že to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. U stavby prováděné dodavatelsky stavebník k žádosti připojí dohodu se zhotovitelem stavby, obsahující jeho souhlas, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby.

Zkušebním provozem (§ 124 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona) stavby se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle dokumentace či projektové dokumentace. Zkušební provoz se povolí na žádost stavebníka, nebo nařídí na základě požadavku dotčeného orgánu. Většinou jde o ověření hlučnosti stavby (provozu) a jejího vlivu na okolí. Zkušební provoz, stejně jako předčasné užívání je časově omezené. Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Zkušební provoz lze povolit jen na základě souhlasného závazného stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčeného orgánu.

Ing. Martina Píšová

Lektorka a konzultantka v oblasti stavebního práva. Vystudovala fakultu stavební na ČVUT v Praze. Má několikaletou praxi na Krajském úřadě Libereckého kraje, kde metodicky vedla a školila stavební úřady. Své služby nabízí na www.tumismo.cz

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Příručka Jak na povolení rodinného domu
 2. Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se
 3. Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona
 4. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 5. Staré domy, nové předpisy. Co dnes musí splňovat nemovitosti, které se postavily v minulosti?
 6. Kolaudace: Co to je, jaká byla v minulosti, jaká je dnes. Co chystá nový stavební zákon?
 7. Nový stavební zákon v kostce: Přechodné období, délka řízení, noví pracovníci úřadů
 8. Nový stavební zákon v kostce: Projektová dokumentace, uznávání podkladů a vydaná oprávnění
 9. Nový stavební zákon v kostce: Kolaudace a dodatečné povolování černých staveb
 10. Urychlí se povolení rodinného domu již nyní? Změny stávajícího stavebního zákona od ledna 2021
 11. Novela stavebního zákona od ledna 2021: Užívání rodinného domu máte povinnost hlásit i když se nekolauduje
 12. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 13. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 14. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 15. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 16. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 17. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 18. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 19. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 20. Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?
 21. Zájemci o mobilní domek se mýlí v zákoně. I dům na kolech často potřebuje souhlas stavebního úřadu
 22. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 23. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 24. Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení
 25. Dostavěli jste dům? Nezapomeňte na důležité papírování! Co musíte udělat po dokončení stavby
 26. Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři
 27. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 28. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 29. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 30. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 31. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 32. Co je to EIA a k čemu je dobrá?
 33. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 34. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 35. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 36. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 37. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 38. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?
 39. Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území
 40. Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování
 41. Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)
 42. Památková ochrana staveb: Jak postupovat při záměru koupě či stavby nemovitosti
 43. Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?
 44. Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ
 45. Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Přečtěte si více k tématu Povolování staveb

Byty, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia, jamrooferpix

Ombudsman: Byty zkolaudované k bydlení nelze využívat pro krátkodobou rekreaci

Byty zkolaudované k trvalému bydlení nelze podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka využívat pro krátkodobé ubytovací služby. Považuje to za obcházení stavebního zákona. Majitelé by takové byty měli nechat rekolaudovat. Ombudsman o tom dnes informoval na webu. Zabýval se stížností obyvatele domu, kterému…

Zdroj: AdobeStock – ParinApril

Nový stavební zákon: Jak probíhá řízení o povolení stavby? Jaké námitky a v jakých lhůtách lze uplatnit?

Jak probíhá řízení o povolení stavby podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.? Řízení se zahajuje na žádost, co se děje potom? Kdy úřad přistoupí k ústnímu projednání? A kdy k veřejnému? Kdo je jeho účastníkem? Jaké připomínky a námitky mohou účastníci či veřejnost vznášet? A jaké jsou lhůty? Co všechno…