REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Povolování staveb více o tématu

Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území

Leckterý vlastník louky či obdobného pozemku mimo obecní zástavbu by jej rád využil i jiným způsobem, než je jen uspokojivý pocit z faktu, že mu tento kus půdy patří. Chce-li zde však vytvořit místo pro občasnou relaxaci, potřebuje k tomu alespoň základní zázemí – chatu. Jaké jsou možnosti zajištění takového zázemí? A co je a co není možné s takovým pozemkem provést, případně na něm postavit?
Zdroj: Fotolia.com - Олександр Болюх

Zákaz staveb mimo zastavěná území

Stavební zákon vychází ze základního principu, kterým je tzv. územní plánování. To znamená, že není možné postavit kdekoliv cokoliv pouze na základě toho, že mi pozemek pod stavbou patří – veškeré stavby musí korespondovat s územně plánovací dokumentací, kterou na nejvyšší a nejobecnější úrovni schvaluje vláda, na té nejnižší a nejkonkrétnější obce. Stavby jsou zákonem rozřazeny do mnoha kategorií podle vlivu na své okolí a potřebě se s ním provázat (např. rodinný dům potřebuje zajistit připojení na inženýrské sítě, čistička odpadních vod zásadně ovlivňuje způsob kanalizačního řešení v obci a vlastnosti vodních toků, na které se napojuje atd.). Lze říci, že každá stavba nějaký vliv na své okolí má, proto také každá stavba podléhá regulaci. Musí především splňovat podmínky dané zákonem - a vyžaduje-li to zákon – pak i další podmínky stanovené orgánem státní správy či místní samosprávy.

Zákon v § 18 odst. 5 stavebního zákona jasně říká, že až na výjimky se v nezastavěném území stavět nesmí. Respektive povoleny jsou pouze stavby, které svým účelem souvisí s využitím a péčí o krajinu (stavby pro zemědělství [1], lesnictví, ochranu přírody, účelové komunikace apod.). Je výslovně zakázáno, aby tyto stavby plnily doplňkovou funkci bydlení či rekreace (není dovolena ani dostavba bytů k zemědělským stavbám coby zázemí pro zemědělskou činnost).

Dnes tedy nepřipadají v úvahu ani drobné doplňkové stavby jako garáže, sklady nářadí apod., které by si vlastník rád postavil u chalupy na zahradě spadající však již do nezastavěného území. K (ne)možnosti postavit v nezastavěném území sklad nářadí se již vyjádřil i Nejvyšší správní soud, která konstatoval, že aby stavebník uhájil oprávněnost umístění skladu coby doplňkové zemědělské stavby, musí v takovém případě skutečně prokázat, že stavba tomu účelu skutečně slouží, a zároveň že „zájem na provozování stavby převažuje nad veřejným zájmem na ochraně nezastavěného území.“ Majiteli se tak v daném případě nepodařilo sklad nářadí před soudy uhájit a bylo nařízeno odstranění stavby[2].

Co je zastavěné území?

Jak tedy v dotčené obci zjistit, co je zde zastavěným územím[3], na němž je možné stavbu umístit? Zastavěné území a podmínky pro plánované stavby určuje územní, popřípadě regulační plán obce. V mnoha případech lze tento plán získat na webových stránkách obce (nemá-li obec stránky zřízeny, je možné se obrátit na obecní úřad s dotazem, kde lze do územního plánu nahlédnout, popř. zda není momentálně v plánu jeho aktualizace).[4]

Situace, kdy je pozemek v zastavěném území dle územního plánu určen k jinému účelu, než bydlení či rekreace

Je-li pozemek, na němž máme záměr něco postavit, zahrnut do územního či regulačního plánu, ale tento plán pro něj vymezuje jiné užití, než je možnost obytné zástavby, je situace velmi obdobná jako v případě nezastavěného území. Odchýlit se od územního či regulačního plánu není dovoleno. Může se přitom např. jednat o pozemek na kraji obce, který je již dlouhodobě holinou, ale v územním plánu je stále uveden jako „pozemek plnící funkci lesa“. Na takovém pozemku rovněž nelze umístit stavbu. Jedinou cestou je změna územního či regulačního plánu - tedy poměrně náročný proces.

Účel pozemku pak může být omezen rovněž ochrannými pásmy (bývají vyznačena v územním plánu). Nejčastěji se bude jednat o omezení vlivem ochranného pásma lesa, které činí 50 metrů od jeho okraje. V tomto ochranném pásmu není možné umisťovat stavby bez souhlasu orgánu ochrany přírody. Obdobná omezení mohou být dána ochrannými pásmy vodních zdrojů, koridory vedení inženýrských sítí a podobně.

Co vše spadá do kategorie „stavba“?

Umístění obytné stavby mimo plochy k tomu určené je tak krajně problematické. Co vše je ale považováno za stavbu?

Stavební zákon pojímá „stavbu“ velmi široce. Je definována v § 2 odst. 3 stavebního zákona a zahrnuje veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií. Jelikož bylo v minulosti nejasné, jestli pod tuto definici spadají i tzv. „mobilní domky“, byl stavební zákon v r. 2012 upřesněn v tom smyslu, že se za stavbu považuje i tzv. „výrobek plnící funkci stavby“. Pod tím si můžeme představit v zásadě cokoliv obytného, co vznikne jako hotový produkt a na pozemek se pouze přiveze a instaluje (z nákladního automobilu jej sundá jeřáb či jiné zdvižné zařízení a přesune na kýženou plochu) – ovšem samo o sobě to mobilní není. Jedná se tedy i o malé montované domky, chatky, nepojízdné karavany a podobně. To vše může být zahrnuto pod pojem „stavba“.

Co lze mít tedy na pozemku, který není určen k zástavbě?

Chceme-li mít na pozemku, který není určen pro umístění obytné stavby, nějaké zázemí pro občasnou rekreaci, nesmí se jednat o stavbu a nesmí se rovněž jednat o zázemí, která má dlouhodobý charakter (například původně pojízdný karavan na pozemku poněkud zapustí kořeny a stane se nepojízdným).

Rozdíl mezi výše zmíněným pojmem „výrobek plnící funkci stavby“ a karavanem (obytným přívěsem) je tedy mobilita. Jednoduše řečeno, je-li možné to, co jsme umístili např. na louku a v čem občas přespáváme, připojit za automobil a bez dalšího odtáhnout, nejedná se o stavbu – ani o výrobek plnící funkci stavby. Umístění obytného přívěsu tak nespadá pod omezení stanovená stavebním zákonem a je možné jej zaparkovat téměř kdekoliv (s výjimkou některých zvláště chráněných oblastí, jako jsou národní parky, chráněné krajinné oblasti a podobně, která mají upravený režim i pro samotné fungování osob a motorových vozidel, které se v nich pohybují[5]).

Zde je také nutno upozornit, že umístíme-li před karavan třeba betonovou terasu či jiné doplňkové stavební prvky (palubkové obklady nebo například WC se spodní terénní úpravou) a karavan už na louce úspěšně přežil třetí zimu, jen obtížně lze dojít k závěru, že karavan sám osobě je stále užíván coby mobilní zařízení.

Problém určit, co je a co není stavbou, pak již mnohokrát řešil i Nejvyšší správní soud České republiky. Důvodem je, že chataření a obecně pobývání v přírodě ve všemožných lokalitách je u nás poměrně oblíbenou činností – tedy ani správní a soudní řízení s tím spojená nejsou výjimečná. V rozhodovací praxi pak právě drobné doprovodné stavební prvky, ze kterých lze poměrně logicky dovodit, že majitel nemá v plánu karavan po víkendu z louky odtáhnout, byly důvodem pro uložení povinnosti „odstranění stavby“ [6] a úhrady případné správní pokuty (nejčastěji v řádu desítek tisíc korun, ovšem poměrně záleží na lokalitě a názoru místní samosprávy na závažnost prohřešku).

Závěrem

Vlastníte-li louku či obdobný pozemek, který není primárně určen k zástavbě (ať už se nachází v nezastavěném území, v území, které je určeno k jinému účelu, či spadá do ochranného pásma), není možné na něm umisťovat stavby. Zaparkovat si na pozemku dočasně mobilní obytný přívěs až na výjimky možné je, neboť se o stavbu nejedná. Dozvíte-li se pak o jakémkoliv problému, který Vaše počínání vyvolává, zkuste navštívit příslušný úřad a zeptat se, v čem nesrovnalosti přesně spočívají a zda můžete některou svou činnost ke spokojenosti všech rozumně upravit.

Zdroje a poznámky:

[1] Zemědělské stavby, které jsou povolené, upravuje 3 písm. f) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a jedná se o: „1. stavba pro hospodářská zvířata, tj. stavba nebo soubor staveb pro zvířata k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům, 2. doprovodná stavba pro hospodářská zvířata, tj. stavba pro dosoušení a skladování sena a slámy, stavba pro skladování chlévské mrvy, hnoje, kejdy, močůvky a hnojůvky, stavba pro skladování tekutých odpadů a stavba pro konzervaci a skladování siláže a silážních šťáv, 3. stavba pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby, 4. stavba pro skladování minerálních hnojiv, 5. stavba pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin, 6. příruční sklad, stavba, část stavby nebo oddělená místnost určená pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin o maximální přípustné hmotnosti do 1 000 kg přípravků a prostředků na ochranu rostlin.“
[2] Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 10 As 89/2017 – 38, ze dne 20. prosince 2017.
[3] Mj. obecně definováno v § 58 stavebního zákona.
[4] K dnešnímu dni pak existují i obce, které nemají územní plán žádný – na tuto situaci myslí § 59 stavebního zákona, který dává obci možnost určit zastavěné území jiným způsobem. Ať tak či tak, možnost a podmínky výstavby, respektive informace o tom, kde končí „zastavěné území“, lze získat na obecním úřadě.
[5] Zde je nutné brát v úvahu § 26 odst. 1) písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny, podle něhož je – mj. pro účely rekreační - zakázáno do těchto oblastí vjíždět a setrvávat v nich s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace, popř. vyhrazená místa).
[6] Např. rozhodnutí NSS č.j. 4 As 198/2016 – 30 ze dne 24. 11. 2016.

Mgr. Pavlína Komedová, LL.M.

Advokátka, jež se ve své praxi zaměřuje mj. na problematiku nemovitostí, stavebnictví a územního plánování. Více informací na www.ak-komedova.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Příručka Jak na povolení rodinného domu
 2. Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se
 3. Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona
 4. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 5. Staré domy, nové předpisy. Co dnes musí splňovat nemovitosti, které se postavily v minulosti?
 6. Kolaudace: Co to je, jaká byla v minulosti, jaká je dnes. Co chystá nový stavební zákon?
 7. Nový stavební zákon v kostce: Přechodné období, délka řízení, noví pracovníci úřadů
 8. Nový stavební zákon v kostce: Projektová dokumentace, uznávání podkladů a vydaná oprávnění
 9. Nový stavební zákon v kostce: Kolaudace a dodatečné povolování černých staveb
 10. Urychlí se povolení rodinného domu již nyní? Změny stávajícího stavebního zákona od ledna 2021
 11. Novela stavebního zákona od ledna 2021: Užívání rodinného domu máte povinnost hlásit i když se nekolauduje
 12. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 13. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 14. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 15. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 16. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 17. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 18. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 19. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 20. Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?
 21. Zájemci o mobilní domek se mýlí v zákoně. I dům na kolech často potřebuje souhlas stavebního úřadu
 22. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 23. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 24. Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení
 25. Dostavěli jste dům? Nezapomeňte na důležité papírování! Co musíte udělat po dokončení stavby
 26. Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři
 27. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 28. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 29. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 30. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 31. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 32. Co je to EIA a k čemu je dobrá?
 33. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 34. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 35. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 36. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 37. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 38. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?
 39. Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území
 40. Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování
 41. Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)
 42. Památková ochrana staveb: Jak postupovat při záměru koupě či stavby nemovitosti
 43. Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?
 44. Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ
 45. Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Tiny House

Malé úsporné i mobilní domy. Je potřeba povolení? A jsou potřeba základy? Zeptali jsme se

Zvýšené náklady na klasické bydlení vytvářejí prostor pro minimalismus spojený nejčastěji s cestováním a stylem zvaným glamping. Mobilní minidomky, stylové dřevostavby zasazené v bujaré přírodě, modulární objekt či speciální glampingové chaty a stany možná nejsou vysněné bydlení pro každého, ale jako alternativa nebo…

Zdroj: Atelier Sunder-Plassmann

Dřevěný dům na prázdniny. Místo, kde ovce dávají dobrou noc

Místo, které nemá chybu. Tak chápal investor pozemek i jeho širší okolí. Hof Ahmen je prostě střípkem pohody, venkovskou selankou, kterou hudebně podbarvuje nepravidelná melodie zvonků na květnatých loukách pasoucích se oveček. Krása. Jenže jak do tohoto uspořádání vsadit nový rekreační objekt? Jak by měl vypadat…

Zdroj: AdobeStock - Nito

Zájemci o mobilní domek se mýlí v zákoně. I dům na kolech často potřebuje souhlas stavebního úřadu

Výrobky plnící funkci stavby, mezi které patří i mobilní domy, stavební zákon považuje za stavbu a je nerozhodné, že nejsou pevně spojené se zemí základem nebo mají kola a můžete je přesouvat z místa na místo. Ano, čtete dobře, stavbou může být i věc movitá. Mobilní dům musí proto splnit i všechny technické parametry…

Foto: BoysPlayNice

Víkendový dům v CHKO Beskydy si váží svého klidu

Projekt obydlí v horách, které se nesnaží dělat zbytečné kompromisy, ani si hrát na uměle vytvářenou romantiku valašské roubenky. Víkendový dům vás dostane čistotou a jednoduchostí svého zpracování.

Zdroj: AdobeStock - brianjackson

Co dělat, když stavební pozemek není napojen na inženýrské sítě?

Kdo chce stavět dům, chce si také zajistit jeho připojení na inženýrské sítě. Voda, odpady, plyn elektřina, telekomunikace, to vše je zapotřebí pro komfort moderního domu. Ovšem pozor, obce ani provozovatelé nemají povinnost přivést sítě k soukromým pozemkům. Je to věcí dohody mezi nimi a investorem výstavby.

Zdroj: AdobeStock-Kristyna_Schwarzova

CHKO Třeboňsko zabránilo stavbě přehrady, tlak investorů sílí

Vedení Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Třeboňsko zabránilo v posledních letech stavbě přehrady u Veselí nad Lužnicí, fotovoltaických elektráren i průmyslové zóny. Zhruba 95 procent žádostí ale schválí. S infocentry se snaží odlehčit hlavním cyklotrasám. Řekl to Miroslav Hátle, vedoucí Správy CHKO Třeboňsko, která si…

REKLAMA