Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Povolování staveb více o tématu

Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?

Rozhodnete se stavět rodinný dům. Máte projekt, máte všechny potřebné podklady a běžíte s nimi na úřad. Podáte si žádosti o potřebná povolení na stavebním úřadě a čekáte. A čekáte, a čekáte až vám dojde trpělivost, zajdete se zeptat, jak to s žádostí vypadá. Ne vždy se dozvíte příjemné zprávy. Úřady mají na svoji činnost jisté lhůty. Jak dlouhé jsou lhůty pro vydání stavebního povolení? A co dělat když stavební úřad tyto lhůty nedodržuje?
Zdroj: Fotolia.com - janny2

Jestliže hodláme realizovat nějaký stavební záměr, pak je naší povinností opatřit si i příslušná povolení pro jeho realizaci. Zpravidla se jedná o povolení, kterým se stavba umisťuje, tj. územní rozhodnutí, územní souhlas či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a dále povolení pro realizaci stavby tj. ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení nebo certifikát autorizovaného inspektora. Je vhodné si také ověřit, zda zamýšlený záměr vyžaduje obě povolení – jak jeho umístění tak i povolení, nebo se na něj vztahují nějaké úlevy vyplývající ze stavebního zákona (dále SZ) a to zejména z §79 odst. 2 a § 80 odst. 3 SZ, kde je výčet záměrů nevyžadujících územní rozhodnutí. Dále je to § 103 SZ, kde jsou zase uvedeny záměry nevyžadující žádné povolení pro realizaci stavby. Celkový povolovací proces si pročtěte v tématu Povolování staveb.

Pokud však je potřebné příslušné povolení nezbývá, než si je obstarat u stavebního úřadu. Je známo, že spolu se žádostí je nutno doložit ještě spoustu dalších dokladů, zejména závazných stanovisek dotčených orgánů a také příslušnou dokumentaci. Závazná stanoviska dotčených orgánů si musí žadatel či stavebník většinou rovněž obstarat sám. Lhůta pro vydání závazného stanoviska není zákonem stanovena, protože se nejedná o správní řízení. Lze však aplikovat ustanovení § 6 odst. (1) správního řádu (dále SŔ), které se vztahuje na veškerou veřejnou správu, kde je mimo jiné uvedeno, že správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Za přiměřenou se obecně považuje lhůta 30 dnů, ve složitých případech 60 dnů ode dne podání. Co všechno úřad povoluje, co posuzuje a co může zakázat jsme řešili v dřívějším článku.

Velice často se ale v praxi můžeme setkat se situací, kdy je podána žádost na stavební úřad o vydání potřebného rozhodnutí či souhlasu a na požadovaný dokument žadatel či stavebník marně čeká. Čas běží, měsíce ubíhají…

Nenechte si ujít nic z hodnotného obsahu portálu ESTAV.cz. Aktivujte si týdenní e-mailový zpravodaj zdarma.

Jak se bránit a požadovat včas vydání potřebného dokumentu?

Lhůty pro vydání rozhodnutí obecně stanovuje správní řád a stavební zákon stanoví lhůty pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, územního souhlasu a souhlasu na základě podaného ohlášení.

Ve správním řádu tj. zákon 500/2004 Sb., v ustanovení § 71 jsou uvedeny lhůty pro vydání rozhodnutí. Zde se, mimo jiné, uvádí, cit.: „Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,…“

Neméně důležitá jsou i ustanovení vyplývající z úvodních paragrafů tohoto zákona, jak již výše uvedeno, kde se rovněž uvádí v § 6 SŘ, že cit.: „Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li správní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, použije se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností (§ 80).“ Dále je správním řádem požadováno, aby správní orgán postupoval tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby byly co možná nejméně zatěžovány. Podklady od dotčené osoby vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis. Lze-li však potřebné údaje získat z úřední evidence, kterou správní orgán sám vede, a pokud o to dotčená osoba požádá, je povinen jejich obstarání zajistit.

Zdroj: Fotolia.com - david-bgnZdroj: Fotolia.com - david-bgn

Ze stavebního zákona vyplývají jasné lhůty

Pro územní rozhodnutí to stanoví § 87 SZ, kde je uvedeno, že v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení územního řízení; ve zvlášť složitých případech (např. pokud probíhá veřejné ústní jednání) stavební úřad rozhodne nejdéle ve lhůtě do 90 dnů.

 Pro stavební řízení je to § 112 SZ, kde je rovněž stanoveno, že v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle ve lhůtě do 90 dnů.

V obou případech je běh lhůty započat zahájením příslušného řízení. Jedná se o řízení návrhové, tzn., že řízení je zahájeno podáním příslušné žádosti. Je třeba si však uvědomit, že pokud podání není úplné, pak stavební úřad vyzve žadatele či stavebníka k jeho doplnění, stanoví lhůtu a řízení přeruší. Po dobu přerušení řízení lhůta neběží.

Stavební zákon rovněž stanoví lhůtu pro vydání územního souhlasu, kterým lze v určitých případech (§ 96 odst. 2 SZ) nahradit územní rozhodnutí. Lhůta je stanovena do 30 dnů ode dne podání oznámení, (§ 96 odst. 4 SZ). V některých případech jsou však, mimo jiné, vyžadovány také „souhlasy sousedů“ (§ 96 pdst.3 písm. d).

Pro realizaci záměrů uvedených v § 104 SZ postačí souhlas na základě podaného ohlášení. Jednou z podmínek pro vydání tohoto souhlasu jsou však potřebné „souhlasy sousedů“ (§ 105 odst. 2 písm. f SZ). I pro vydání souhlasu je ve SZ stanovena lhůta, a to do 30 dnů ode dne podání ohlášení. Bez písemného souhlasu ale stavbu zahájit nelze.

Co se týká vydávání jiných dokumentů stavebními úřady, která nejsou rozhodnutím, tak i na ně se vztahuje ustanovení správního řádu, pokud není stanoven konkrétní termín, neboť správní řád platí pro veškerou veřejnou správu. To tedy znamená, že veškerá podání se vyřizují bez zbytečných průtahů a v přiměřené lhůtě, což je zpravidla 30 dnů.

Tolik povídání ke lhůtám vyplývajícím ze stavebního zákon a správního řádu. Tyto lhůty by měl úřad dodržovat. Pokud tak neučiní, je možné s bránit. Jak? Co dělat, když úředník nedodržuje stanovené lhůty? To si řekneme příště v pokračování článku na ESTAV.cz. Nenechte si ujít nic z obsahu ESTAV.cz. Aktivujte si týdenní zpravodaj zdarma!

Ing. arch. Zdena Umlášková

Je autorizovanou inženýrkou v oboru pozemní stavby, členkou stavovského soudu ČKAIT. Vystudovala VUT v Brně, obor architektura a stavba měst, a dvouleté postgraduální studium. Má třicetiletou praxi na stavebním úřadě I. a II. stupně, z toho 10 let jako vedoucí Odboru územního a stavebního řízení na Magistrátu města Brna. Přes dvacet let působí jako lektor a vyučující v oblasti stavebního práva na VUT Brno.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Příručka Jak na povolení rodinného domu
 2. Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se
 3. Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona
 4. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 5. Staré domy, nové předpisy. Co dnes musí splňovat nemovitosti, které se postavily v minulosti?
 6. Kolaudace: Co to je, jaká byla v minulosti, jaká je dnes. Co chystá nový stavební zákon?
 7. Nový stavební zákon v kostce: Přechodné období, délka řízení, noví pracovníci úřadů
 8. Nový stavební zákon v kostce: Projektová dokumentace, uznávání podkladů a vydaná oprávnění
 9. Nový stavební zákon v kostce: Kolaudace a dodatečné povolování černých staveb
 10. Urychlí se povolení rodinného domu již nyní? Změny stávajícího stavebního zákona od ledna 2021
 11. Novela stavebního zákona od ledna 2021: Užívání rodinného domu máte povinnost hlásit i když se nekolauduje
 12. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 13. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 14. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 15. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 16. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 17. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 18. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 19. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 20. Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?
 21. Zájemci o mobilní domek se mýlí v zákoně. I dům na kolech často potřebuje souhlas stavebního úřadu
 22. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 23. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 24. Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení
 25. Dostavěli jste dům? Nezapomeňte na důležité papírování! Co musíte udělat po dokončení stavby
 26. Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři
 27. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 28. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 29. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 30. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 31. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 32. Co je to EIA a k čemu je dobrá?
 33. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 34. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 35. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 36. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 37. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 38. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?
 39. Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území
 40. Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování
 41. Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)
 42. Památková ochrana staveb: Jak postupovat při záměru koupě či stavby nemovitosti
 43. Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?
 44. Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ
 45. Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Mohlo by vás zajímat

Stavba, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Nový stavební zákon pustili poslanci do dalšího projednávání

Nový stavební zákon, od něhož si vláda slibuje především zrychlení a zjednodušení stavebního řízení, dnes Sněmovna po osmihodinové debatě posunula do dalšího projednávání. Zákon díky hlasům koalice, KSČM a SPD odolal snaze opozice, aby byl vrácen vládě k přepracování. Sněmovna se kvůli němu sešla na mimořádné schůzi…

Ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Nový stavební zákon vyvolává rozpory. Dle podnikatelů vše zhorší, MMR nesouhlasí

Podnikatelům se nelíbí současný návrh nového stavebního zákona. Podle nich se po zapracování připomínek odklonil od původní podoby a situaci ve stavebnictví místo zjednodušení naopak výrazně zhorší. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli zástupci podnikatelských komor a svazů. Podle ministerstva pro místní rozvoj…

Zdroj: Fotolia.com - sebastian-duda

Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona

Naše právní předpisy nejsou jednotné při používání pojmů a je proto nezbytné, pokud hodláme s nějakým zákonem či vyhláškou pracovat, ujasnit si význam jednotlivých pojmů příslušného právního předpisu. Zpravidla je jejich význam uveden v úvodních paragrafech příslušného zákona. My se budeme pouze zabývat několika…

Zdroj: Fotolia.com - Dmitry

Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se

Pozemek už máte, rozmysleli jste si dobře, jak velkou stavbu potřebujete a chcete, máte představu o její podobě. Územní plán jste si nastudovali a jste přesvědčeni, že vaše stavba je s ním v souladu. Povolování tedy půjde jako po másle a nic nebrání tomu, abyste zadali zpracování projektu, rovnou začali shánět…

zákon, správní řád, lhůta úřadů

Vláda nesouhlasí s návrhem ODS na zavedení fikce souhlasu

Vláda nesouhlasí s návrhem ODS, který měl do správního řádu zavést fikci souhlasu, podle které by měl úřad 30 dnů na vyjádření k určitému problému a kdyby vyjádření nevydal, znamenalo by to kladné stanovisko. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) dnes novinářům řekl, že kabinet vnímá opodstatnění návrhu ve…

Jak si postavit rodinný dům - projektová příprava

Jak si postavit rodinný dům - projektová příprava

Bydlíte v bytě a sníte o vlastním domě? Stojíte před rozhodnutím zda v bytě zůstat, nechat si postavit rodinný dům stavební firmou nebo si postavit vysněný dům svépomocí? Pokud se rozhodnete pro výstavbu rodinného domu pomocí vlastních sil, pak můžete ušetřit až polovinu Vašich financí, než při spolupráci se stavební…

REKLAMA