REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Nový stavební zákon: Kdo může provádět stavbu a jak na kolaudaci stavby?

Stavbu vám stavební úřad povolil a čeká vás samotné provedení stavby a její kolaudace. Čtěte, jak celý proces probíhá podle zákona č. 283/2021 Sb. Stavbu zpravidla může provádět jen stavební podnikatel, tj. osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací podle živnostenského zákona. Ten zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Jak na stavbu svépomocí?
Zdroj: AdobeStock – Asd
Zdroj: AdobeStock – Asd

Stavba svépomocí

Nový stavební zákon ale vyjmenovává případy, kdy můžete stavbu provádět svépomocí i vy jako stavebník. Jde o většinu drobných staveb uvedených v příloze č. 1 zákona a o jednoduché stavby podle přílohy č. 2 zákona. Podmínkou ale je, že zajistíte stavební dozor (ledaže byste k tomu byli sami způsobilí). Pokud však jde o stavbu pro bydlení nebo o změnu památkové stavby, musíte navíc zajistit odborné vedení stavbyvedoucím.

REKLAMA

Užívat stavbu, pro kterou vyžaduje nový stavební zákon povolení záměru, lze jen na základě kolaudačního rozhodnutí. Kolaudační rozhodnutí není potřeba pouze u jednoduchých staveb kromě staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci, podzemních staveb, garáží či menších stavebních úprav, a dále u drobných staveb, které nevyžadují ani povolení stavebního úřadu. Rozlišení, jaké stavby jsou drobné a jednoduché naleznete v přílohách č. 1 a 2 nového stavebního zákona.

Kolaudační řízení

Kolaudační řízení se zahajuje na žádost. Do žádosti musíte mimo jiné uvést předpokládaný termín dokončení stavby či popis odchylek od projektové dokumentace a jejich vyznačení v projektové dokumentaci. Vyžaduje-li to nový stavební zákon nebo jiný právní předpis, jsou součástí žádosti závazná stanoviska dotčených orgánů, vyhodnocení zkoušek a měření, průkaz energetické náročnosti a tak dále.

Stavební úřad v kolaudačním řízení prověřuje, zda je stavba provedena v souladu s povolením, a posuzuje odchylky od ověřené projektové dokumentace pro povolení stavby. Dospěje-li k závěru, že jsou odchylky nepodstatné, nepřihlíží k nim.

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby

Stavební úřad provede i závěrečnou kontrolní prohlídku dokončené stavby, je-li to nezbytné k ověření, jak byla stavba skutečně provedena. O termínu závěrečné kontrolní prohlídky musíte být stavebním úřadem vyrozuměni nejméně 10 dní předem. Od kontrolní prohlídky může stavební úřad upustit, pokud k žádosti přiložíte odborný posudek autorizovaného inspektora o ověření souladu skutečného provedení stavby s jejím povolením a její způsobilosti k užívání.

Kolaudační rozhodnutí

Pokud je stavba v souladu s povolením, vydá stavební úřad kolaudační rozhodnutí. Měl by tak učinit do 15 dní od závěrečné kontrolní prohlídky nebo od podání žádosti, nekonala-li se závěrečná kontrolní prohlídka. Kolaudačním rozhodnutím povolí stavební úřad užívání stavby k určenému účelu. Stavební úřad může v kolaudačním rozhodnutí také stanovit podmínky pro užívání stavby, pro odstranění drobných nedostatků, které v kolaudačním řízení zjistil, nebo k ochraně veřejných zájmů.

Kolaudační rozhodnutí může stavební úřad vydat i pro část stavby, pokud ji lze užívat samostatně a pokud to neohrozí bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí.

Na ESTAV.cz budeme nový stavební zákon sledovat následující týdny. Nenechte si ujít nic z našeho obsahu a aktivujte si mailový zpravodaj zdarma. Každé pondělí vám přijde do mailové schránky přehled nových článků.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

logo
Údolní 33
602 00 Brno

telefon: (+ 420) 545 213 975
e-mail: info@fbadvokati.cz

web: www.fbadvokati.cz/cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock – Gabort

Nový stavební zákon: Co dělat, když potřebujete odstranit stavbu?

V průběhu svého života může stavba dospět do bodu, kdy bude nutné ji odstranit – třeba proto, že na pozemku překáží jinému záměru. Může ale dojít i k tomu, že stavba vznikla v rozporu s povolením nebo přímo bez něj. V takovém případě stavební úřad autoritativně zahajuje řízení…

Zdroj: AdobeStock – Brebca

Nový stavební zákon: Jak na změnu stavby nebo na změnu účelu jejího užívání?

Možná zjistíte, že chcete realizovanou stavbu změnit ještě před jejím dokončením. Stejně tak se může stát, že budete potřebovat změnit již postavenou stavbu nebo že bude třeba změnit účel jejího užívání povolený stavebním úřadem. Na všechny tyto situace nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. pamatuje.

Zdroj: AdobeStock – Dmitry

Nový stavební zákon: Co je a není potřeba k žádosti o stavební povolení? Jak na zahájení řízení o povolení záměru dle nového zákona?

Jak povolit stavbu podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.? Povolovací řízení se zahajuje žádostí. Co musí žádost o povolení stavebního záměru obsahovat? A co na rozdíl od staré legislativy obsahovat nemusí? Nová legislativa jde vstříc digitalizaci a zrychlení povolovacího procesu.…

REKLAMA