REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Pozemky a parcely více o tématu

Pozor na neúplné údaje v katastru nemovitostí. O nemovitost můžete přijít už v lednu 2024. Propadne státu

Již jen necelý půl rok zbývá vlastníkům, kteří jsou podle katastru nemovitostí nedostatečně identifikovaní, aby se přihlásili o své nemovitosti nebo jinak bude nemovitost považována za opuštěnou a jako opuštěná přejde dnem 1. 1. 2024 do vlastnictví České republiky.
Zdroj: AdobeStock – Francesco Scatena
Zdroj: AdobeStock – Francesco Scatena

Na tento problém jsem upozornila již před čtyřmi lety, tj.  v roce 2019, na portálu ESTAV.cz v článku „Neúplné údaje o vlastnících v katastru nemovitostí.“. V tomto článku jsem uváděla, s jakými údaji byli vlastníci nemovitostí zapisováni v minulosti do pozemkové knihy i s jakými údaji mají být zapsáni vlastníci v současné době v katastru nemovitostí.

Dále jsem vysvětlovala, kdo jsou nedostatečně identifikovaní vlastníci, jakým způsobem může dojít k nápravě a kdy se bude mít za to, že se jedná o tzv. opuštěnou nemovitost s důsledkem, že taková nemovitost přejde do vlastnictví státu. Nyní se řešení problému nedostatečně identifikovaných vlastníků dostává do další fáze, neboť se dovršuje doba nutná k tomu, aby určité nemovitosti mohly být považovány na opuštěné a v důsledku toho připadnout státu.

Kdo jsou nedostatečně identifikovaní vlastníci? Týká se vás to?

Pro ty, kteří výše uvedený článek ještě nečetli, zopakuji, že nedostatečně identifikovaní vlastníci jsou osoby, které nejsou v katastru nemovitostí označeny dostatečně určitě, jak to vyžaduje katastrální zákon (tj. jménem, popřípadě jmény, příjmením, rodným číslem a adresou místa trvalého pobytu). Údaje o nemovitostech, u nichž jsou vlastníci nedostatečně identifikováni, Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) předal Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v roce 2014. Mnoho vlastníků bylo potom postupem podle § 65 katastrálního zákona (dále jen „KatZ“) (viz odkazovaný článek) dopátráno, popřípadě bylo zjištěno, že vlastníky byli jejich předci (v takovém případě je nutné doprojednat dědictví po zapsaném vlastníkovi). V seznamu ÚZSVM na internetových stránkách se dodneška značně snížil počet vlastníků, kteří jsou nyní označováni jako nedostatečně identifikovaní vlastníci.

Opuštěná nemovitost

U těch vlastníků, u kterých se nepodařilo zjistit ve spolupráci ČÚZK, ÚZSVM, obecních úřadů a veřejnosti všechny potřebné údaje o vlastníkovi nebo se vlastník vůbec nepřihlásí ani do 10 let od účinnosti katastrálního zákona a občanského zákoníku (ObčZ) (účinnost 1. 1. 2014), nastupuje vyvratitelná domněnka, že tato nemovitost je opuštěná a připadá státu. Koncem letošního roku 2023 tato desetiletá lhůta uplyne a nemovitosti, u kterých se nepodaří do konce tohoto kalendářního roku zapsat vlastníka se všemi potřebnými údaji podle katastrálního zákona, přejdou ze zákona do vlastnictví České republiky jako nemovitosti opuštěné.

Listina pro zápis nového vlastníka (Česká republika) do katastru nemovitostí

Vzhledem k tomu, že dnem 1. 1. 2024 budou tedy určité nemovitosti považovány za opuštěné a přejdou ze zákona do vlastnictví státu, je nutné provést v katastru nemovitostí odpovídající zápis vkladem tak, aby zapsaný vlastník odpovídal skutečnosti, tj. v katastru nemovitostí bude zapsán jako vlastník Česká republika. Z tohoto důvodu § 67 odst. 7 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 346/2022 Sb. (účinnost 1. 1. 2023), stanoví listinu, na základě které se do katastru nemovitostí zapíše jako vlastník takových nemovitostí Česká republika a příslušnost hospodařit bude mít ÚZSVM. Návrh na vklad podá za Českou republiku ÚZSVM. Přílohou návrhu bude vkladová listina, kterou bude prohlášení ÚZSVM o vzniku vlastnického práva České republiky. V tomto prohlášení bude uvedeno:

 • označení osoby, která prohlášení vydává a které vlastnické právo vzniklo (tj. Česká republika – ÚZSVM)
 • označení nemovitostí údaji podle katastrálního zákona (§ 8 KatZ),
 • označení práva, které podle prohlášení vzniklo, tj. vzniklo vlastnické právo České republiky,
 • odkaz na ustanovení právního předpisu, podle kterého ke vzniku vlastnického práva České republiky došlo, tj. § 65 odst. 9 KatZ, § 1045 a 1050 ObčZ),
 • právní skutečnosti, které vedly ke vzniku vlastnického práva, tj. nepodařilo se zjistit vlastníka postupem podle § 65 KatZ a byly naplněny podmínky pro opuštěnou nemovitost, tj. § 1050 ObčZ,
 • známé údaje o osobě, v jejíž prospěch je vlastnické právo v katastru dosud zapsáno, tj. vlastník zapsaný v katastru nemovitostí označený dosud údaji neumožňujícími jeho identifikaci,
 • prohlášení ÚZSVM, že
  • postupem podle § 65 KatZ se nepodařilo vlastníka nemovitosti zjistit a
  • marně uplynula lhůta, po jejímž uplynutí se podle občanského zákoníku má za to, nemovitost je opuštěná.

Čas máte do konce roku 2023

Nedostatečně identifikovaní vlastníci zapsaní v katastru nemovitostí mají čas již jen do konce roku 2023, aby doplnili své údaje do katastru nemovitostí, popřípadě se o své vlastnictví přihlásili, pokud v katastru nemovitostí zapsaní nejsou vůbec. Pokud tak neučiní, bude jejich nemovitost považována za opuštěnou a jako taková připadne státu. ÚZVM bude moci její přechod na stát nechat zapsat do katastru nemovitostí. Novela katastrální vyhlášky č. 346/2022 Sb., kde je uvedena listina, na základě které se bude provádět vklad do katastru nemovitostí v důsledku přechodu určitých nemovitostí na stát, nabyla účinnosti sice již 1. 1. 2023, využít však tuto listinu pro vklad vlastnického práva pro Českou republiku bude možné nejdříve 1. 1. 2024. Tímto dnem totiž bude teprve splněna důležitá podmínka, aby nemovitosti, u kterých v katastru nemovitostí byly v minulosti uvedeni nedostatečně identifikovaní vlastníci, mohly být považovány za opuštěné a v důsledku toho 1. 1. 2024 mohly přijít jako opuštěné na stát.

JUDr. Eva Barešová

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Převážně pracovala jako právnička ve státní správě, od roku 1993 víc jak 25 let působila jako vedoucí oddělení legislativy na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním. Podílela na přípravě právních předpisů. Přednáší mimo jiné na vysokých školách – Stavební fakultě ČVUT, na VŠE na Institutu oceňování nemovitostí, VŠE studijní program MBA Real Estate a též na Business Institut EDU, a.s. studijní program MBA Real Estate. Je členkou výboru Pražského sdružení Jednoty českých právníků.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Pozemky a parcely

 1. Jak vybrat správné místo pro bydlení? Zamyslete se nejprve nad svými potřebami
 2. Rozdíl mezi stavebním pozemkem a parcelou. Co na to územní plán a katastr nemovitostí
 3. Jaké jsou druhy pozemků? Jak způsob využití ovlivňuje cenu pozemku?
 4. Převod zemědělské půdy na stavební pozemek: Jak zažádat a jaké jsou poplatky
 5. Místní poplatky obci a daně spojené s vlastnictvím domu, bytu či pozemku
 6. Územní plán: Sledujte ho. Prozradí, co bude stát za vaším plotem
 7. Chci změnit územní plán. Co všechno si mohu s obcí dohodnout? A co na to nový stavební zákon?
 8. Kupujete stavební pozemek od obce? Na co si dát pozor, jaké to má výhody a nevýhody
 9. Zastavěnost pozemku: Jakou rozlohu může mít rodinný dům a zpevněné plochy
 10. Jaké průzkumy pozemku si zajistit před stavbou rodinného domu
 11. Jak rozdělit pozemek na více částí. Kdy je nutný souhlas stavebního úřadu
 12. Nezapomínejte na právo cesty, přístup k nemovitosti není vždy samozřejmost
 13. Kdo musí vybudovat přístupovou cestu ke stavebnímu pozemku?
 14. Přístupová cesta na pozemek: Parametry přístupové cesty a jak zřídit sjezd
 15. Sjezd na pozemek nelze udělat kdekoli, musí plnit technické parametry. Jak se počítají rozhledové trojúhelníky?
 16. Kdo zodpovídá za špatný stav chodníku a silnice? Kdy lze požadovat náhradu za újmu?
 17. Co dělat, když stavební pozemek není napojen na inženýrské sítě?
 18. Nemovitosti a ochranná pásma: Kde zjistit informace
 19. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající ze zákona
 20. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající vydaným rozhodnutím
 21. Evoluce katastrálních map. Dříve byly na plastové fólii
 22. Neúplné údaje o vlastnících v katastru nemovitostí. Jak se upravují?
 23. Pozor na neúplné údaje v katastru nemovitostí. O nemovitost můžete přijít už v lednu 2024. Propadne státu
 24. Digitalizací se katastrální mapy ne vždy zpřesnily. Jaká je přesnost katastrální mapy?
 25. Katastrální mapa a ortofoto nemusí sedět přesně. Mapa má různou přesnost
 26. Zkvalitňování dat katastru nemovitostí novým mapováním a revizemi. Pokračující digitalizace katastru
 27. Co to je BPEJ? Číslo prozradí kvalitu půdy. Jak jej správně přečíst?
 28. Využití BPEJ. Kdy je dobré jej znát, jak ovlivňuje cenu pozemku a kde ho najdeme
 29. BPEJ určuje průměrnou úřední cenu za pozemek. Má vliv také na výběr daně
 30. Jde změnit zápis BPEJ? Jak na aktualizaci bonity půdy vašeho pozemku? Má to vliv na cenu i daně
 31. Pronájem či pacht zemědělských pozemků? Co si může domluvit majitel s uživatelem pole či sadu?
 32. Vlastníte pole? Víte, jak ho zabezpečit před nešetrným zacházením? Lze v pachtu vyžadovat ekologické zěmědělství?

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock – Fanchy

Stát zabaví nemovitosti neznámých vlastníků. Proč je to dobře?

Od 1. ledna 2024 budou přecházet do vlastnictví státu pozemky neznámých či nedostatečně identifikovaných vlastníků. Tato situace, která nastává s novým rokem, přináší řadu praktických změn. Největší změnou a přínosem bude uvolnění dosud zablokovaných pozemků s neznámými nebo nedostatečně…