REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Pozemky a parcely více o tématu

Digitalizací se katastrální mapy ne vždy zpřesnily. Jaká je přesnost katastrální mapy?

Digitální katastrální mapy nejsou to samé jako digitalizované. Katastrální mapy vedené dříve na plastové fólii jsou dnes po digitalizaci vektorovými. Pokud nevznikly na podkladě dostatečně přesného měření, tak digitalizace nepřinesla jejich zpřesnění, jak si mnozí možná myslí, přinesla však nové možnosti práce s daty katastru. Jak je to s přesností digitální a digitalizované katastrální mapy?

Povídání o katastru nemovitostí na ESTAV.cz má více částí:

 1. Digitalizace katastrálních map vedených na plastové fólii
 2. Přesnost digitální katastrální mapy a katastrální mapy digitalizované
 3. Jak se vyhnout případným problémům při užití dat katastrální mapy v územích s katastrální mapou digitalizovanou
 4. Zkvalitňování dat katastrální mapy

Dnes si představíme díl druhý: Přesnost digitální katastrální mapy a katastrální mapy digitalizované.

Digitální katastrální mapa má přesnost dostatečnou

Pokud potřebujeme prodat či koupit nemovitost, zjistit průběh hranice parcel nebo typ pozemku dle katastru, neměli bychom mít problém s přesností digitálních katastrálních map (DKM).

Robotický systém obsahuje multistanici, což je geodetický přístroj umožňující současné měření vodorovných směrů, zenitových úhlů a šikmých délek. Z těchto naměřených veličin dokáží přístroje dopočítat další údaje.Robotický systém obsahuje multistanici, což je geodetický přístroj umožňující současné měření vodorovných směrů, zenitových úhlů a šikmých délek. Z těchto naměřených veličin dokáží přístroje dopočítat další údaje.

A to ani u DKM, které vznikly buď přepracováním v územích, kde katastrální mapa sice byla vedená na plastové fólii, ale s číselně zaměřeným obsahem s přesností stanovenou pro DKM, kdy souřadnice podrobných bodů polohopisu byly určeny s přesností, která je dána základní střední souřadnicovou chybou (mxy) nepřekračující hodnotu 0,14 m.

Pokud jde o katastrální mapy s číselně zaměřeným obsahem, jedná se o mapy z pozdějších mapování, kterých bylo od dob stabilního katastru na našem území zahájeno několik. Tato mapování měla přinést zpřesnění katastrální mapy na celém území, ale v důsledku politických a společenských změn nebylo žádné z nich dokončeno. Dokončena byla mapování zpravidla pouze na území větších měst, příp. větších průmyslových aglomerací.

Tvrzení o možnostech užití dat DKM se opírá i o to, že např. pokud dnes na některých lomových bodech hranice hraniční znaky chybí, lze je s dostatečnou přesností vytyčit. Také lze zkontrolovat, zda s existujícími hraničními znaky nebylo manipulováno.

Reálně je dnes při měření pro nové mapování, a to díky nové technice a postupům měření a šetření při zjišťování průběhu hranic, dosahováno vyšší přesnosti, než předpisy požadují. Neboť součástí geodetického přístroje je i aparatura GNSS, pozemní laserový skener, digitální kamera a automatické navádění optického systému na zaměřované body.

Digitalizovaná katastrální mapa je něco jiného než digitální

Na polovině území České republiky jsou však pokladem katastrálních map v digitální podobě – katastrálních map digitalizovaných (KMD) – stále grafické mapy, zpravidla v měřítku 1:2880, bez určených souřadnic lomových bodů hranic pozemků. Polohopis takové mapy má základ, jak již bylo uvedeno, z mapování v první polovině 19. století, u něhož jeho přesnost byla dána měřickými postupy a přesností přístrojů používaných v té době.

V některých případech bylo tehdy přípustné např. i krokování, což znamená, že se přesnost polohopisu může někde pohybovat i v řádu metrů. Jednorázová aktualizace stabilního katastru, tzv. reambulace, započatá v roce 1869, při níž byly katastrální mapy jednorázově doplněny o zjištěné změny, přesnost mapy ještě zhoršila.

Měřický stůl, který se používal při mapování grafickými metodami (HONS, Josef, ŠIMÁK Bohuslav. Pojďte s námi měřit zeměkouli. Praha: Orbis, 1959).Měřický stůl, který se používal při mapování grafickými metodami (HONS, Josef, ŠIMÁK Bohuslav. Pojďte s námi měřit zeměkouli. Praha: Orbis, 1959).

Změny se zanášejí podle geometrických plánů

Nedobré zkušenosti s původně očekávanou „stabilností“ katastru a s jeho jednorázovou aktualizací vedly k tomu, že od roku 1883 změny vlastnických hranic pozemků začaly být do katastrální mapy vyznačovány na podkladě geometrických plánů. Předpisy pro tvorbu geometrických plánů se však v průběhu doby v nárocích na jejich přesnost lišily, což přineslo i rozdílnou přesnost určení lomových bodů hranic pozemků v jednom katastrálním území (k.ú.).

Tak byly v minulosti pouze u některých lomových bodů hranic pozemků určeny souřadnice, na jejichž podkladě bylo následně možno stanovit průběh hranice pozemku s takovou přesností, která odpovídá aktuálním požadavkům na přesnost a tím i potřebám uživatelů dat katastru.

Digitální data KMD nepřináší zpřesnění, ale nové možnosti

Závěrem této části je možno konstatovat, že pouhý převod analogového podkladu do digitální formy přináší nové možnosti, pokud jde o využití získaných digitálních dat, ne však zpřesnění výsledku. To platí i pro KMD, u které se přesnost údajů o hranicích pozemků oproti výchozí analogové mapě vedené na plastové folii rozhodně nezvýší. Cílem zvoleného postupu převodu tak bylo nezhoršit přesnost katastrální mapy a získat digitální data, se kterými půjde dále pracovat prostředky výpočetní techniky.

V příštím díle seriálu se podíváme, jaké nepřesnosti mohly při převodu map vznikat a kde se můžeme setkat s probémy.

Ing. Bohumil Janeček

Je absolventem Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze, oboru geodézie a kartografie. Dále studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze (postgraduální studium). Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy absolvoval specializační studium Právní vztahy k nemovitostem. Je též absolventem kurzu Interní audit a finanční kontrola. Do konce roku 2019, kdy ukončil služební poměr, pracoval 26 let na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním, z toho přes 22 let ve funkci ředitele odboru řízení územních orgánů, odboru, který zajišťoval i metodiku zeměměřictví a katastru nemovitostí. Dlouhodobě působil jako člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky studentů magisterského studijního programu „Stavebnictví, geodézie a kartografie“ FSv ČVUT v Praze. Je spoluautorem publikace Katastrální zákon. Komentář (1. a 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015, 2019).

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Pozemky a parcely

 1. Jak vybrat správné místo pro bydlení? Zamyslete se nejprve nad svými potřebami
 2. Rozdíl mezi stavebním pozemkem a parcelou. Co na to územní plán a katastr nemovitostí
 3. Jaké jsou druhy pozemků? Jak způsob využití ovlivňuje cenu pozemku?
 4. Převod zemědělské půdy na stavební pozemek: Jak zažádat a jaké jsou poplatky
 5. Místní poplatky obci a daně spojené s vlastnictvím domu, bytu či pozemku
 6. Územní plán: Sledujte ho. Prozradí, co bude stát za vaším plotem
 7. Chci změnit územní plán. Co všechno si mohu s obcí dohodnout? A co na to nový stavební zákon?
 8. Kupujete stavební pozemek od obce? Na co si dát pozor, jaké to má výhody a nevýhody
 9. Zastavěnost pozemku: Jakou rozlohu může mít rodinný dům a zpevněné plochy
 10. Jaké průzkumy pozemku si zajistit před stavbou rodinného domu
 11. Jak rozdělit pozemek na více částí. Kdy je nutný souhlas stavebního úřadu
 12. Nezapomínejte na právo cesty, přístup k nemovitosti není vždy samozřejmost
 13. Kdo musí vybudovat přístupovou cestu ke stavebnímu pozemku?
 14. Přístupová cesta na pozemek: Parametry přístupové cesty a jak zřídit sjezd
 15. Sjezd na pozemek nelze udělat kdekoli, musí plnit technické parametry. Jak se počítají rozhledové trojúhelníky?
 16. Kdo zodpovídá za špatný stav chodníku a silnice? Kdy lze požadovat náhradu za újmu?
 17. Co dělat, když stavební pozemek není napojen na inženýrské sítě?
 18. Nemovitosti a ochranná pásma: Kde zjistit informace
 19. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající ze zákona
 20. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající vydaným rozhodnutím
 21. Evoluce katastrálních map. Dříve byly na plastové fólii
 22. Neúplné údaje o vlastnících v katastru nemovitostí. Jak se upravují?
 23. Pozor na neúplné údaje v katastru nemovitostí. O nemovitost můžete přijít už v lednu 2024. Propadne státu
 24. Digitalizací se katastrální mapy ne vždy zpřesnily. Jaká je přesnost katastrální mapy?
 25. Katastrální mapa a ortofoto nemusí sedět přesně. Mapa má různou přesnost
 26. Zkvalitňování dat katastru nemovitostí novým mapováním a revizemi. Pokračující digitalizace katastru
 27. Co to je BPEJ? Číslo prozradí kvalitu půdy. Jak jej správně přečíst?
 28. Využití BPEJ. Kdy je dobré jej znát, jak ovlivňuje cenu pozemku a kde ho najdeme
 29. BPEJ určuje průměrnou úřední cenu za pozemek. Má vliv také na výběr daně
 30. Jde změnit zápis BPEJ? Jak na aktualizaci bonity půdy vašeho pozemku? Má to vliv na cenu i daně
 31. Pronájem či pacht zemědělských pozemků? Co si může domluvit majitel s uživatelem pole či sadu?
 32. Vlastníte pole? Víte, jak ho zabezpečit před nešetrným zacházením? Lze v pachtu vyžadovat ekologické zěmědělství?

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock - makeevpetr

Zkvalitňování dat katastru nemovitostí novým mapováním a revizemi. Pokračující digitalizace katastru

Zkvalitňování dat katastru po jejich digitalizaci probíhá kontinuálně. Nejde však jen o zkvalitnění dat novým mapováním, ale také výsledky revizí, které je plánováno dokončit v roce 2030. Kromě toho pokračuje i digitalizace činností ve státní správě a digitalizace dalších částí katastrálního operátu kvůli jejich…

Zdroj: AdobeStock - differr

Katastrální mapa a ortofoto nemusí sedět přesně. Mapa má různou přesnost

Katastrální mapy, které mají původ v grafických mapách z mapování v první polovině 19. století, jsou na polovině území České republiky. Hranice parcel při jejich digitalizaci zaměřovány nebyly. Využity byly pouze geometrické plány, na jejichž podkladě byly v katastru provedeny změny. Přesnost těchto katastrálních map…

Zdroj: AdobeStock - nordroden

Rozdíl mezi stavebním pozemkem a parcelou. Co na to územní plán a katastr nemovitostí

Pozemek, parcela, stavební pozemek, zastavěná plocha, zahrada, trvalý travní porost, orná půda… to všechno jsou pojmy, se kterými se setkáte při zájmu o pozemky. Nebo o parcely? Jaký je rozdíl mezi parcelou a pozemkem? A co znamenají pojmy z katastru nemovitostí a co říká územní plán? A na kterých pozemcích můžete…

REKLAMA