REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Pozemky a parcely více o tématu

Katastrální mapa a ortofoto nemusí sedět přesně. Mapa má různou přesnost

Katastrální mapy, které mají původ v grafických mapách z mapování v první polovině 19. století, jsou na polovině území České republiky. Hranice parcel při jejich digitalizaci zaměřovány nebyly. Využity byly pouze geometrické plány, na jejichž podkladě byly v katastru provedeny změny. Přesnost těchto katastrálních map je tak v různých místech různá. K tomu je třeba přihlédnout i při jejich porovnání s ortofotem. Jak zjistit přesnost v katastrální mapě zakreslených hranic našich nemovitosti a kde se při porovnání s ortofotem mohou objevit větší rozdíly?
Zdroj: AdobeStock - differr
Zdroj: AdobeStock - differr

Povídání o katastru na ESTAV.cz se skládá z několika částí:

Článek je rozdělen do těchto částí:

 1. Digitalizace katastrálních map vedených na plastové fólii
 2. Přesnost digitální katastrální mapy a katastrální mapy digitalizované
 3. Jak se vyhnout případným problémům při užití dat katastrální mapy v územích s katastrální mapou digitalizovanou
 4. Zkvalitňování dat katastrální mapy

Dnes se podíváme na část třetí: Problémy s užitím dat a přesnost map.

Přesnost map je různá, pamatujte na to i při koupi pozemku

V důsledku různého původu a přesnosti katastrálních map na území České republiky a různé přesnosti zaměřování změn v minulosti obsahuje katastr nemovitostí v územích s katastrální mapou digitalizovanou (KMD) údaje o poloze lomových bodů hranic pozemků s různou polohovou přesností. Na této přesnosti však závisí i míra spolehlivosti výsledku vytyčení hranice podle údajů katastru a přesnost evidované výměry.

Z toho je třeba vycházet při prodeji a koupi nemovitosti, při podezření, že průběh hranice v terénu neodpovídá jejímu průběhu v katastrální mapě, při využití pozemku k výstavbě atd. Pokud hranice pozemku byly určeny na podkladě geometrických plánů, při jejichž vyhotovení byly souřadnice lomových bodů hranic určeny s přesností, která odpovídá aktuálním požadavkům na přesnost v dnes platných předpisech, žádné obtížněji řešitelné problémy způsobené užitím dat katastru by hrozit neměly. Takto přesné hranice lze, jak již bylo ve druhé části tohoto článku uvedeno, kdykoliv, a to i po zničení hraničních znaků, s potřebnou přesností opětovně vytyčit.

Sousedské spory o metr pozemku

Jako příklad vzniku možných problémů se nabízí i situace, kdy sousedé do určité doby užívali své sousedící pozemky ve vzájemné shodě a nižší přesnost údajů katastru nemovitostí o společné hranici v území s KMD jim nezpůsobovala žádné praktické problémy, a tak v sousedských vztazích panoval „pokojný stav“.

Situace se změnila poté, co jeden ze sousedů v aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí na webu ČÚZK, v němž je k dispozici i ortofoto s obrazem katastrální mapy, nabude podezření, že průběh společné hranice neodpovídá jejímu průběhu v terénu, a to „v jeho neprospěch“. A sousedský spor kvůli společné hranici je na světě.

Ortofoto s obrazem katastrální mapy v Nahlížení do katastru. Ortofoto je produkt vzniklý zpracováním leteckých měřických snímků, při kterém jsou vstupní data transformována do zvoleného souřadnicového systému, v tomto případě do souřadnicového systému katastrální mapy. Zdroj: ČÚZK, Katastr nemovitostí

Neberou se v potaz argumenty, že rozdíly jsou v rámci přesnosti zde platné katastrální mapy, nebo že sice přesnost ortofota v nahlížení je na dobře identifikovatelných bodech vyšší než přesnost lomových bodů na hranicích, jejichž souřadnice v KMD (se základní střední souřadnicovou chybou mxy = 1 m) vycházejí pouze z jejich zobrazení v původní katastrální mapě, a že otázkou je, zda konkrétní bod na ortofotu skutečně je možné ztotožnit s lomovým bodem hranice.

Co je ortofoto

Ortofoto je fotogrammetrický produkt, znázorňující území zobrazené zpravidla na více ortofotosnímcích, který vzniká jejich spojením do bezešvé mozaiky georeferencované do požadovaného referenčního souřadnicového systému. Soubor rastrových dat je zpravidla rozdělen do dlaždic vymezených např. sekčními čarami listů státního mapového díla. Ortofotosnímek je fotogrammetrický produkt z měřického snímku vytvořeného středovým promítáním a diferenciálně překresleného (ortogonalizovaného) na základě znalosti výškových poměrů georeliéfu, kdy se odstraní posuny obrazu, způsobené prostorovým členěním snímaného území a vlastnostmi středového promítání; digitální postup užívá přesný digitální model reliéfu, měřický snímek se známými prvky vnější orientace a transformační vztah mezi snímkovými a geodetickými souřadnicemi. Georeferencování je proces transformace vstupních dat do zvoleného geodetického souřadnicového systému.

Jak získat podrobnější informace o přesnosti katastrální mapy

Informace o tom, zda konkrétní hranice v KMD vychází pouze z jejího zobrazení v původní katastrální mapě, nebo odpovídá aktuálním požadavkům na přesnost v dnes platných předpisech, je možno zjistit v aplikaci Nahlížení do katastru, pokud se v nabídce Vrstvy zvolí zaškrtnutím „Hranice parcel s vyjádřením přesnosti“. Tyto hranice jsou pak zobrazeny zelenou čárou. Přesnost souřadnic lomových bodů hranic parcel je pak možno zjistit volbou „Podrobné body s vyjádřením přesnosti“ (viz obr. z aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí).

Zdroj: ČÚZK, Katastr nemovitostíZdroj: ČÚZK, Katastr nemovitostí

Případným problémům s hranicemi, které v KMD vycházejí pouze z jejich zobrazení v původní katastrální mapě, se lze vyhnout zpřesněním hranic popsaném na webových stránkách ČÚZK.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Pozemky a parcely

 1. Jak vybrat správné místo pro bydlení? Zamyslete se nejprve nad svými potřebami
 2. Rozdíl mezi stavebním pozemkem a parcelou. Co na to územní plán a katastr nemovitostí
 3. Jaké jsou druhy pozemků? Jak způsob využití ovlivňuje cenu pozemku?
 4. Převod zemědělské půdy na stavební pozemek: Jak zažádat a jaké jsou poplatky
 5. Místní poplatky obci a daně spojené s vlastnictvím domu, bytu či pozemku
 6. Územní plán: Sledujte ho. Prozradí, co bude stát za vaším plotem
 7. Chci změnit územní plán. Co všechno si mohu s obcí dohodnout? A co na to nový stavební zákon?
 8. Kupujete stavební pozemek od obce? Na co si dát pozor, jaké to má výhody a nevýhody
 9. Zastavěnost pozemku: Jakou rozlohu může mít rodinný dům a zpevněné plochy
 10. Jaké průzkumy pozemku si zajistit před stavbou rodinného domu
 11. Jak rozdělit pozemek na více částí. Kdy je nutný souhlas stavebního úřadu
 12. Nezapomínejte na právo cesty, přístup k nemovitosti není vždy samozřejmost
 13. Kdo musí vybudovat přístupovou cestu ke stavebnímu pozemku?
 14. Přístupová cesta na pozemek: Parametry přístupové cesty a jak zřídit sjezd
 15. Sjezd na pozemek nelze udělat kdekoli, musí plnit technické parametry. Jak se počítají rozhledové trojúhelníky?
 16. Kdo zodpovídá za špatný stav chodníku a silnice? Kdy lze požadovat náhradu za újmu?
 17. Co dělat, když stavební pozemek není napojen na inženýrské sítě?
 18. Nemovitosti a ochranná pásma: Kde zjistit informace
 19. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající ze zákona
 20. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající vydaným rozhodnutím
 21. Evoluce katastrálních map. Dříve byly na plastové fólii
 22. Neúplné údaje o vlastnících v katastru nemovitostí. Jak se upravují?
 23. Pozor na neúplné údaje v katastru nemovitostí. O nemovitost můžete přijít už v lednu 2024. Propadne státu
 24. Digitalizací se katastrální mapy ne vždy zpřesnily. Jaká je přesnost katastrální mapy?
 25. Katastrální mapa a ortofoto nemusí sedět přesně. Mapa má různou přesnost
 26. Zkvalitňování dat katastru nemovitostí novým mapováním a revizemi. Pokračující digitalizace katastru
 27. Co to je BPEJ? Číslo prozradí kvalitu půdy. Jak jej správně přečíst?
 28. Využití BPEJ. Kdy je dobré jej znát, jak ovlivňuje cenu pozemku a kde ho najdeme
 29. BPEJ určuje průměrnou úřední cenu za pozemek. Má vliv také na výběr daně
 30. Jde změnit zápis BPEJ? Jak na aktualizaci bonity půdy vašeho pozemku? Má to vliv na cenu i daně
 31. Pronájem či pacht zemědělských pozemků? Co si může domluvit majitel s uživatelem pole či sadu?
 32. Vlastníte pole? Víte, jak ho zabezpečit před nešetrným zacházením? Lze v pachtu vyžadovat ekologické zěmědělství?

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock - makeevpetr

Zkvalitňování dat katastru nemovitostí novým mapováním a revizemi. Pokračující digitalizace katastru

Zkvalitňování dat katastru po jejich digitalizaci probíhá kontinuálně. Nejde však jen o zkvalitnění dat novým mapováním, ale také výsledky revizí, které je plánováno dokončit v roce 2030. Kromě toho pokračuje i digitalizace činností ve státní správě a digitalizace dalších částí katastrálního operátu kvůli jejich…

Zdroj: Fotolia.com - focus finder

Převod zemědělské půdy na stavební pozemek: Jak zažádat a jaké jsou poplatky

Jestliže vlastníme zahradu, louku či pole, tedy zemědělskou půdu a rozhodneme se, že bychom si na tomto pozemku chtěli postavit rodinný dům, případně jiné stavby, jak postupovat? V daném případě není rozhodující, zda se jedná o zemědělskou půdu, ale rozhodující je, kde se předmětný pozemek nachází. Stavba může být…