REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Katastrální mapa a ortofoto nemusí sedět přesně. Mapa má různou přesnost

Katastrální mapy, které mají původ v grafických mapách z mapování v první polovině 19. století, jsou na polovině území České republiky. Hranice parcel při jejich digitalizaci zaměřovány nebyly. Využity byly pouze geometrické plány, na jejichž podkladě byly v katastru provedeny změny. Přesnost těchto katastrálních map je tak v různých místech různá. K tomu je třeba přihlédnout i při jejich porovnání s ortofotem. Jak zjistit přesnost v katastrální mapě zakreslených hranic našich nemovitosti a kde se při porovnání s ortofotem mohou objevit větší rozdíly?
Zdroj: AdobeStock - differr
Zdroj: AdobeStock - differr

Povídání o katastru na ESTAV.cz se skládá z několika částí:

Článek je rozdělen do těchto částí:

  1. Digitalizace katastrálních map vedených na plastové fólii
  2. Přesnost digitální katastrální mapy a katastrální mapy digitalizované
  3. Jak se vyhnout případným problémům při užití dat katastrální mapy v územích s katastrální mapou digitalizovanou
  4. Zkvalitňování dat katastrální mapy

Dnes se podíváme na část třetí: Problémy s užitím dat a přesnost map.

Přesnost map je různá, pamatujte na to i při koupi pozemku

V důsledku různého původu a přesnosti katastrálních map na území České republiky a různé přesnosti zaměřování změn v minulosti obsahuje katastr nemovitostí v územích s katastrální mapou digitalizovanou (KMD) údaje o poloze lomových bodů hranic pozemků s různou polohovou přesností. Na této přesnosti však závisí i míra spolehlivosti výsledku vytyčení hranice podle údajů katastru a přesnost evidované výměry.

Z toho je třeba vycházet při prodeji a koupi nemovitosti, při podezření, že průběh hranice v terénu neodpovídá jejímu průběhu v katastrální mapě, při využití pozemku k výstavbě atd. Pokud hranice pozemku byly určeny na podkladě geometrických plánů, při jejichž vyhotovení byly souřadnice lomových bodů hranic určeny s přesností, která odpovídá aktuálním požadavkům na přesnost v dnes platných předpisech, žádné obtížněji řešitelné problémy způsobené užitím dat katastru by hrozit neměly. Takto přesné hranice lze, jak již bylo ve druhé části tohoto článku uvedeno, kdykoliv, a to i po zničení hraničních znaků, s potřebnou přesností opětovně vytyčit.

Sousedské spory o metr pozemku

Jako příklad vzniku možných problémů se nabízí i situace, kdy sousedé do určité doby užívali své sousedící pozemky ve vzájemné shodě a nižší přesnost údajů katastru nemovitostí o společné hranici v území s KMD jim nezpůsobovala žádné praktické problémy, a tak v sousedských vztazích panoval „pokojný stav“.

Situace se změnila poté, co jeden ze sousedů v aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí na webu ČÚZK, v němž je k dispozici i ortofoto s obrazem katastrální mapy, nabude podezření, že průběh společné hranice neodpovídá jejímu průběhu v terénu, a to „v jeho neprospěch“. A sousedský spor kvůli společné hranici je na světě.

Ortofoto s obrazem katastrální mapy v Nahlížení do katastru. Ortofoto je produkt vzniklý zpracováním leteckých měřických snímků, při kterém jsou vstupní data transformována do zvoleného souřadnicového systému, v tomto případě do souřadnicového systému katastrální mapy. Zdroj: ČÚZK, Katastr nemovitostí

Neberou se v potaz argumenty, že rozdíly jsou v rámci přesnosti zde platné katastrální mapy, nebo že sice přesnost ortofota v nahlížení je na dobře identifikovatelných bodech vyšší než přesnost lomových bodů na hranicích, jejichž souřadnice v KMD (se základní střední souřadnicovou chybou mxy = 1 m) vycházejí pouze z jejich zobrazení v původní katastrální mapě, a že otázkou je, zda konkrétní bod na ortofotu skutečně je možné ztotožnit s lomovým bodem hranice.

Co je ortofoto

Ortofoto je fotogrammetrický produkt, znázorňující území zobrazené zpravidla na více ortofotosnímcích, který vzniká jejich spojením do bezešvé mozaiky georeferencované do požadovaného referenčního souřadnicového systému. Soubor rastrových dat je zpravidla rozdělen do dlaždic vymezených např. sekčními čarami listů státního mapového díla. Ortofotosnímek je fotogrammetrický produkt z měřického snímku vytvořeného středovým promítáním a diferenciálně překresleného (ortogonalizovaného) na základě znalosti výškových poměrů georeliéfu, kdy se odstraní posuny obrazu, způsobené prostorovým členěním snímaného území a vlastnostmi středového promítání; digitální postup užívá přesný digitální model reliéfu, měřický snímek se známými prvky vnější orientace a transformační vztah mezi snímkovými a geodetickými souřadnicemi. Georeferencování je proces transformace vstupních dat do zvoleného geodetického souřadnicového systému.

Jak získat podrobnější informace o přesnosti katastrální mapy

Informace o tom, zda konkrétní hranice v KMD vychází pouze z jejího zobrazení v původní katastrální mapě, nebo odpovídá aktuálním požadavkům na přesnost v dnes platných předpisech, je možno zjistit v aplikaci Nahlížení do katastru, pokud se v nabídce Vrstvy zvolí zaškrtnutím „Hranice parcel s vyjádřením přesnosti“. Tyto hranice jsou pak zobrazeny zelenou čárou. Přesnost souřadnic lomových bodů hranic parcel je pak možno zjistit volbou „Podrobné body s vyjádřením přesnosti“ (viz obr. z aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí).

Zdroj: ČÚZK, Katastr nemovitostíZdroj: ČÚZK, Katastr nemovitostí

Případným problémům s hranicemi, které v KMD vycházejí pouze z jejich zobrazení v původní katastrální mapě, se lze vyhnout zpřesněním hranic popsaném na webových stránkách ČÚZK.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com - focus finder

Převod zemědělské půdy na stavební pozemek: Jak zažádat a jaké jsou poplatky

Jestliže vlastníme zahradu, louku či pole, tedy zemědělskou půdu a rozhodneme se, že bychom si na tomto pozemku chtěli postavit rodinný dům, případně jiné stavby, jak postupovat? V daném případě není rozhodující, zda se jedná o zemědělskou půdu, ale rozhodující je, kde se předmětný pozemek nachází. Stavba může být…

REKLAMA