Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Pozemky a parcely více o tématu

Zkvalitňování dat katastru nemovitostí novým mapováním a revizemi. Pokračující digitalizace katastru

Zkvalitňování dat katastru po jejich digitalizaci probíhá kontinuálně. Nejde však jen o zkvalitnění dat novým mapováním, ale také výsledky revizí, které je plánováno dokončit v roce 2030. Kromě toho pokračuje i digitalizace činností ve státní správě a digitalizace dalších částí katastrálního operátu kvůli jejich lepší dostupnosti dálkovým přístupem pro běžné uživatele i vyhotovitele geometrických plánů.
Zdroj: AdobeStock - makeevpetr
Zdroj: AdobeStock - makeevpetr

Článek je rozdělen do těchto částí:

 1. Digitalizace katastrálních map vedených na plastové fólii
 2. Přesnost digitální katastrální mapy a katastrální mapy digitalizované
 3. Jak se vyhnout případným problémům při užití dat katastrální mapy v územích s katastrální mapou digitalizovanou
 4. Zkvalitňování dat katastrální mapy

V minulých dílech seriálu jsme si ukázali, že digitalizace katastrálních map ne vždy přinesla přesnější údaje. Vždy však určitě přinesla zefektivnění práce s katastrem. Resort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) pracuje i na zpřesnění dat. Podíváme se dnes na poslední část seriálu.

Zkvalitňování dat katastrální mapy

Digitalizaci katastrálních map, která intenzívně probíhala v letech 2009 až 2017, předcházela v letech 1993 až 1998 digitalizace souboru popisných informací katastru nemovitostí. Od roku 2001 je v provozu informační systém katastru nemovitostí s dálkovým přístupem k jeho datům. Postupně byly digitalizovány důležité procesy při správě katastru a další nejvíce využívané části katastrálního operátu, jako jsou sbírka listin a dokumentace výsledků zeměměřických činností.

V tomto případě v katastrální mapě chybí stavba na pozemku parc. č. 723/261, která je vidět na ortofotu.V tomto případě v katastrální mapě chybí stavba na pozemku parc. č. 723/261, která je vidět na ortofotu.

Resort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) od roku 1993, kdy vznikl, postupně realizuje dlouhodobou koncepci rozvoje oboru s cílem dosáhnout toho, aby katastr nemovitostí byl moderní pozemkovou evidencí obsahující spolehlivé informace o nemovitostech a právních vztazích k nim, což je nezbytné především pro zajištění ochrany práv k nemovitostem, fungující trh s nemovitostmi a hypotékami a také pro rozvoj území i podporu rozhodovacích procesů ve veřejné správě.

Jak již bylo uvedeno, ke zkvalitnění dat katastrálních map došlo v rámci digitalizace při tvorbě digitálních katastrálních map (DKM) v rámci obnovy katastrálního operátu mapováním a při jeho obnově na podkladě výsledků pozemkových úprav. Ke „zpřístupnění“ kvalitních dat pak došlo přepracováním map na DKM, které vznikly v územích, kde byla katastrální mapa sice vedená na plastové fólii, ale s číselně zaměřeným obsahem s přesností stanovenou pro DKM.

V KMD pak mají přesnost odpovídající přesnosti DKM pouze lomové body hranic pozemků, určené na podkladě geometrických plánů se souřadnicemi s touto přesností.

Chystá se nové mapování tam, kde je dnes KMD

ČÚZK ve svém dlouhodobém výhledu chce provést tam, kde je KMD, postupně nové mapování, a to ve všech zastavěných částech území a v lesních komplexech. Obnova mapováním by nebyla prováděna v těch částech území, kde by se prováděla obnova na podkladě výsledků pozemkových úprav (PÚ). Dlouhodobý výhled vychází i z předpokladu, že PÚ budou pokračovat přibližně v rozsahu 200 katastrálních území ročně. Výhledově se počítá také s tím, že v obdobném rozsahu bude provedena i obnova katastrálního operátu novým mapováním, což odpovídá stávajícím možnostem rozpočtové kapitoly ČÚZK na tyto práce.

Obnova mapováním přináší nové katastrální mapy s přesnými hranicemi pozemků, které byly v terénu vyšetřeny za účasti vlastníků. Jejich účast umožňuje vypořádat např. zjištěné nesoulady týkající se změn průběhu komunikací, vodních toků a staveb na nich i drobných staveb. Aktualizovány jsou údaje katastru o druzích pozemků a způsobu využití nemovitostí.

Revize a odstraňování nesouladů mezi evidovaným a skutečným stavem v terénu

Ke zkvalitnění dat významně přispěje i revize údajů katastru, která by se měla provést do roku 2030 všude tam, kde do té doby nebude provedena obnova. Přehled o aktuálně dokončených i plánovaných revizích je na webových stránkách ČÚZK.

Při revizi jsou katastrálními úřady zjišťovány nesoulady mezi údaji katastru a skutečným stavem v terénu, viz připojený obrázek z Nahlížení do KN. Ty jsou pak odstraňovány ve spolupráci s příslušnými orgány veřejné moci a s vlastníky nemovitostí. Podrobnější informace o revizi jsou v informačním letáku ČÚZK. Větší četnost mají nesoulady týkající se zápisů údajů, které mají pouze evidenční charakter a u kterých tak chybí větší motivace k plnění ohlašovací povinnosti vlastníků, příp. je pro vlastníka, např. z důvodu nižšího zdanění, nevýhodné ji plnit. Jiná je situace u zápisů konstitutivního charakteru, u nichž právo vzniká až zápisem.

Ing. Bohumil Janeček

Je absolventem Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze, oboru geodézie a kartografie. Dále studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze (postgraduální studium). Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy absolvoval specializační studium Právní vztahy k nemovitostem. Je též absolventem kurzu Interní audit a finanční kontrola. Do konce roku 2019, kdy ukončil služební poměr, pracoval 26 let na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním, z toho přes 22 let ve funkci ředitele odboru řízení územních orgánů, odboru, který zajišťoval i metodiku zeměměřictví a katastru nemovitostí. Dlouhodobě působil jako člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky studentů magisterského studijního programu „Stavebnictví, geodézie a kartografie“ FSv ČVUT v Praze. Je spoluautorem publikace Katastrální zákon. Komentář (1. a 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015, 2019).

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Pozemky a parcely

 1. Jak vybrat správné místo pro bydlení? Zamyslete se nejprve nad svými potřebami
 2. Rozdíl mezi stavebním pozemkem a parcelou. Co na to územní plán a katastr nemovitostí
 3. Jaké jsou druhy pozemků? Jak způsob využití ovlivňuje cenu pozemku?
 4. Převod zemědělské půdy na stavební pozemek: Jak zažádat a jaké jsou poplatky
 5. Místní poplatky obci a daně spojené s vlastnictvím domu, bytu či pozemku
 6. Územní plán: Sledujte ho. Prozradí, co bude stát za vaším plotem
 7. Chci změnit územní plán. Co všechno si mohu s obcí dohodnout? A co na to nový stavební zákon?
 8. Kupujete stavební pozemek od obce? Na co si dát pozor, jaké to má výhody a nevýhody
 9. Zastavěnost pozemku: Jakou rozlohu může mít rodinný dům a zpevněné plochy
 10. Jaké průzkumy pozemku si zajistit před stavbou rodinného domu
 11. Jak rozdělit pozemek na více částí. Kdy je nutný souhlas stavebního úřadu
 12. Nezapomínejte na právo cesty, přístup k nemovitosti není vždy samozřejmost
 13. Kdo musí vybudovat přístupovou cestu ke stavebnímu pozemku?
 14. Přístupová cesta na pozemek: Parametry přístupové cesty a jak zřídit sjezd
 15. Sjezd na pozemek nelze udělat kdekoli, musí plnit technické parametry. Jak se počítají rozhledové trojúhelníky?
 16. Kdo zodpovídá za špatný stav chodníku a silnice? Kdy lze požadovat náhradu za újmu?
 17. Co dělat, když stavební pozemek není napojen na inženýrské sítě?
 18. Nemovitosti a ochranná pásma: Kde zjistit informace
 19. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající ze zákona
 20. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající vydaným rozhodnutím
 21. Evoluce katastrálních map. Dříve byly na plastové fólii
 22. Neúplné údaje o vlastnících v katastru nemovitostí. Jak se upravují?
 23. Pozor na neúplné údaje v katastru nemovitostí. O nemovitost můžete přijít už v lednu 2024. Propadne státu
 24. Digitalizací se katastrální mapy ne vždy zpřesnily. Jaká je přesnost katastrální mapy?
 25. Katastrální mapa a ortofoto nemusí sedět přesně. Mapa má různou přesnost
 26. Zkvalitňování dat katastru nemovitostí novým mapováním a revizemi. Pokračující digitalizace katastru
 27. Co to je BPEJ? Číslo prozradí kvalitu půdy. Jak jej správně přečíst?
 28. Využití BPEJ. Kdy je dobré jej znát, jak ovlivňuje cenu pozemku a kde ho najdeme
 29. BPEJ určuje průměrnou úřední cenu za pozemek. Má vliv také na výběr daně
 30. Jde změnit zápis BPEJ? Jak na aktualizaci bonity půdy vašeho pozemku? Má to vliv na cenu i daně
 31. Pronájem či pacht zemědělských pozemků? Co si může domluvit majitel s uživatelem pole či sadu?
 32. Vlastníte pole? Víte, jak ho zabezpečit před nešetrným zacházením? Lze v pachtu vyžadovat ekologické zěmědělství?

Mohlo by vás zajímat

REKLAMA