REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Pozemky a parcely více o tématu

Neúplné údaje o vlastnících v katastru nemovitostí. Jak se upravují?

Katastr nemovitostí je důležitý pro každého vlastníka nemovitosti. Dle tohoto seznamu se totiž určují vlastníci nemovitostí a co je zde psáno nemůže se brát na lehkou váhu. Co v katastru vlastně musí být za údaje? A co když údaje chybí nebo se domníváte, či můžete prokázat, že jsou chybné? Jak se upravují neúplné zápisy v katastru nemovitostí?
Zdroj: AdobeStock-christian-schwier

Katastr nemovitostí (dále jen „katastr“) je veřejným seznamem, který mimo jiné slouží k ochraně práv k nemovitostem. Jedná se o seznam obsahující katastrálním zákonem stanovené nemovitosti, k nimž se mimo jiné zapisují i údaje o vlastnících. Vzhledem k tomu že zákonodárce považoval údaje o osobách ať již fyzických nebo právnických za velmi důležité, stanovil tyto údaje zákonem a všechny další údaje, které se zapisují k nemovitostem, jsou vymezeny jen v katastrální vyhlášce.

Údaje zapisované o osobách v katastru

Údaje zapisované o osobách do katastru jsou uvedeny v katastrálním zákoně č. 256/2013 Sb.

O fyzické osobě se do katastru zapisuje

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,
 2. rodné číslo, a nemá-li je, datum narození,
 3. adresa místa trvalého pobytu, a nemá-li ji, adresa bydliště.

O právnické osobě se do katastru zapisuje

 1. název nebo obchodní firma,
 2. identifikační číslo osoby nebo jiný obdobný identifikační údaj, je-li přidělen,
 3. sídlo.

Údaje o osobách v minulosti v pozemkových evidencích

Podle knihovního zákona č. 95/1871 ř. z. v každé knihovní žádosti mělo být uvedeno jméno a příjmení, stav a bydliště žadatele a osob, které mají býti zpraveny o vyřízení, a jsou-li to právnické osoby (korporace atd.), pojmenování jim příslušející a jejich zástupci. Tyto údaje také byly v pozemkové knize o vlastnících uvedeny. Z dnešního pohledu chyběl údaj o rodném čísle (neexistovalo) nebo alespoň o datu narození a IČO právnických osob (neexistovalo). Tyto údaje byly přebírány pak do evidence nemovitostí, jejíž operát se poté s účinností od 1. 1. 1993 považoval za katastrální operát. Zápisy v pozemkové knize byly mnohdy neúplné, ale při zakládání evidence nemovitostí se měly doplňovat. V evidenci nemovitostí se uváděly jména (názvy) a adresy (sídla) uživatelů a vlastníků. Pokud někdo zemřel, je v katastru uveden sice dále jako vlastník nebo jiný oprávněný až do skončení dědického řízení, ale mnohdy u něj už není uvedena jeho poslední adresa místa trvalého pobytu.

Zdroj: AdobeStock - andreypopovZdroj: AdobeStock - andreypopov

Způsob odstranění neúplných zápisů o vlastnících

Do dnešní doby se však nepodařilo doplnit zápisy v katastru tak, aby byly všechny osoby zapsané jako vlastníci zapsány údaji, které by umožňovaly jejich dostatečnou identifikaci. V zájmu posílení důvěryhodnosti a úplnosti zápisů v katastru je nutné, aby u každé nemovitosti byl zapsán skutečný vlastník se správnými údaji. V přechodném ustanovení katastrálního zákona (§ 65) je stanoven postup, jak se má v případě nesprávných údajů o vlastnících postupovat při jejich nápravě. Podle tohoto ustanovení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v roce 2014 od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen „ČÚZK“) převzal velkou část údajů o nemovitostech, u kterých jsou údaje o osobách vlastníků v katastru vedeny nedokonalým způsobem (vlastník neznámý nebo je fyzická osoba označena jinak, než jak stanoví katastrální zákon, tj. jménem, popřípadě jmény, příjmením, rodným číslem a adresou místa trvalého pobytu)]. U mnohých osob je uvedeno jen např. jméno a příjmení (Jan Nový) nebo jen jméno, příjmení a z bydliště jen město (Jan Nový, Mníšek pod Brdy). ÚZSVM vede evidenci těchto osob. Tuto evidenci včetně známých údajů o zapsaném vlastníkovi zveřejňuje ÚZSVM na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup. Seznam je v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“. V první fázi jsou v seznamu uvedeny pouze fyzické osoby, postupem času budou doplněny i osoby právnické, protože i ty jsou v katastru často neúplně označeny.

Osoba, která se domnívá, že je vlastníkem nemovitosti zveřejněné na této adrese, může se obrátit na územní pracoviště ÚZSVM (kontaktní údaje jsou tamtéž), které jí pomůže, jak dále podle zákona postupovat. Seznam nemovitostí zveřejněný na internetových stránkách ÚZSVM je ve formátu „xls“ a obsahuje výhradně údaje, které ÚZSVM obdržel od ČÚZK. K prohlížení těchto dat v uvedeném formátu lze využít Microsoft Excel nebo např. aplikaci OpenOffice.org (k dispozici bezplatně).

Zároveň ÚZSVM tyto údaje předá obecnímu úřadu obce, na jejímž území se nemovitost nachází. Tento obecní úřad také zveřejní převzaté údaje na své úřední desce. Součástí tohoto zveřejnění je i výzva, aby se vlastník přihlásil ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u ÚZSVM s uvedením důsledků, pokud se osoba nepřihlásí ve stanovené lhůtě (text výzvy je dostupný).

ÚZSVM v součinnosti s obecním úřadem provede zároveň šetření k dohledání vlastníka v dostupných evidencích, zejména v matrice a v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel a v agendovém informačním systému cizinců. Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti, písemně vyzve tuto osobu, aby předložila listiny dokládající její vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu nebo uplatnila svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení.

Přihlásí-li se ÚZSVM, která tvrdí, že je vlastníkem nemovitosti uvedené v seznamu, úřad ji písemně vyzve, aby listiny dokládající její vlastnictví předložila katastrálnímu úřadu nebo uplatnila svá vlastnická práva u soudu. V těchto řízeních před soudy je žalovaná Česká republika, za kterou jedná ÚZSVM.

Zjistí-li ÚZSVM, nejčastěji ze základního registru obyvatel, ale toto zjištění si v něm vždy ověří, že zapsaný vlastník nežije, podá podnět k zahájení řízení o pozůstalosti soudu příslušnému k řízení o pozůstalosti podle zák. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a předá mu zjištěné informace o zapsaném vlastníkovi a o jeho nemovitosti; není-li známo jeho bydliště, podá podnět u soudu, v jehož obvodu se dotčená nemovitost nalézá.

Nepodaří-li se vlastníka zjistit ve spolupráci ČÚZK, ÚZSVM, obecních úřadů a především veřejnosti, a vlastník se nepřihlásí ani do 10 let, stane se nemovitost opuštěnou podle § 1045 odst. 2 obč. zák. a připadne státu. Nemovitost se považuje za opuštěnou, jestliže vlastník nevykonával vlastnické právo k nemovité věci po dobu deseti let (§ 1050 odst. 2 obč. zák.). Jedná se o vyvratitelnou právní domněnku. Z tohoto důvodu lze považovat nemovitost za opuštěnou, pokud se nepodaří výše uvedeným postupem zjistit vlastníka až do uplynutí 10 let.

Závěr

Současnou prioritou katastru je zkvalitňování údajů katastru. Údaje o vlastnících mezi údaje, které je nutné zkvalitňovat, rozhodně patří. Jejich zkvalitnění přispěje k důvěryhodnosti a úplnosti katastru.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Pozemky a parcely

 1. Jaké jsou druhy pozemků? Jak způsob využití ovlivňuje cenu pozemku?
 2. Převod zemědělské půdy na stavební pozemek: Jak zažádat a jaké jsou poplatky
 3. Místní poplatky obci a daně spojené s vlastnictvím domu, bytu či pozemku
 4. Územní plán: Sledujte ho. Prozradí, co bude stát za vaším plotem
 5. Kupujete stavební pozemek od obce? Na co si dát pozor, jaké to má výhody a nevýhody
 6. Zastavěnost pozemku: Jakou rozlohu může mít rodinný dům a zpevněné plochy
 7. Jaké průzkumy pozemku si zajistit před stavbou rodinného domu
 8. Nezapomínejte na právo cesty, přístup k nemovitosti není vždy samozřejmost
 9. Kdo musí vybudovat přístupovou cestu ke stavebnímu pozemku?
 10. Nemovitosti a ochranná pásma: Kde zjistit informace
 11. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající ze zákona
 12. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající vydaným rozhodnutím
 13. Neúplné údaje o vlastnících v katastru nemovitostí. Jak se upravují?

Přečtěte si více k tématu Pozemky a parcely

Zdroj: AdobeStock-jrp-studio

Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?

Praktickým příslušenstvím rodinného domu a jeho zahrady je místo pro relaxaci, parkování auta nebo uložení zahradního nářadí. Často tak vedle domků vyrůstají různé altány, pergoly či terasy. Které z těchto drobných zahradních staveb je možné na pozemek umístit „jen tak“ a pro které je již třeba zajistit svolení ...

Praha, ilustrační obrázek © fotolia.com

V Praze začne fungovat nová organizace městského developera

V hlavním městě začne na jaře fungovat nová pražská příspěvková organizace městského developera. Jejím úkolem bude příprava městských pozemků a území pro bytovou výstavbu v režii města. Sdělil to náměstek pražského primátora Petr Hlaváček (TOP 09). Praha se dlouhodobě potýká s nedostatečným počtem bytů a rostoucími ...

Mladá Boleslav, zdroj: fotolia.com

Mladá Boleslav koupí za 155 milionů pozemky, bude zde bydlení

Mladá Boleslav plánuje nákup téměř 115 000 metrů čtverečních pozemků v jižní části města. Pozemky koupí od soukromé společnosti za 155 milionů korun, magistrát tady chce připravit podmínky pro individuální i hromadné bydlení, řekl to novinářům primátor Raduan Nwelati (ODS).

For Pasiv - archivní obrázek, zdroj: ABF

Volná vstupenka na For Pasiv 2020. Přijďte na veletrh pro příručky od ESTAV.cz zdarma!

For Pasiv je specializovaným veletrhem pro šetrné stavebnictví a úspory energií. Přijměte pozvání na výstavu technologií a materiálů pro nízkoenergetické, pasivní a nulové stavby. ESTAV.cz pro vás má připravenou volnou vstupenku zdarma. Na veletrhu si navíc můžete vyzvednout oblíbené příručky redakce ESTAV.cz Jak ...

REKLAMA