Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Pozemky a parcely více o tématu

Jde změnit zápis BPEJ? Jak na aktualizaci bonity půdy vašeho pozemku? Má to vliv na cenu i daně

Vzhledem k tomu, že velká část vrstvy BPEJ vychází z dat z 80. let min. století, kdy na tento systém byly odlišné požadavky, než je tomu dnes, tak postupně probíhá plošná aktualizace pro celá katastrální území, případně řešení drobných nesouladů dobonitace samotných parcel, včetně vypracování návazů na okolní mapované BPEJ. V článku se dozvíte, jak postupovat v případě ověření současného stavu reálné BPEJ.

BPEJ lze změnit při aktualizacích BPEJ na celých katastrálních území i na části katastrálního území. Aktualizace se provádějí každoročně na základě plánu aktualizace BPEJ Odborem půdní služby (OPS) Státního pozemkového úřadu ČR (SPÚ). Požadavky na aktualizace BPEJ jsou zasílány od poboček krajského pozemkového úřadu (PK KPÚ) na příslušný krajský pozemkový úřad (KPÚ) k odsouhlasení a z KPÚ na OPS SPÚ.

Prioritně jsou řešeny katastrální území před pozemkovou úpravou a na základě požadavků více vlastníků, popř. nájemců pozemků v daných k. ú. (mají mít souhlas vlastníka), kteří mohou poslat žádost na PK KPÚ, popř. přímo na OPS SPÚ.

Žádost musí být doložena uvedením skutečností, které dokládají nesprávnost stanovené a mapované BPEJ, nejlépe odborným posouzením půdního stavu (půdní typu, druhu, skeletovitosti, hloubky půdy, zamokření pozemku) a reliéfu (sklonitosti a expozice) předmětné lokality BPEJ. V žádosti by mělo být uvedeno číslo pozemkové parcely, katastrální území, kultura pozemku a zákres zájmového území. PK KPÚ posoudí vhodnost a úplnost žádosti. Velikost aktualizované plochy nemusí být totožná se zájmovým územím žadatele. PK KPÚ po dohodě s OPS vyhlásí aktualizaci BPEJ a svolá místní šetření.

Místního šetření se kromě vlastníka popř. nájemce (plná moc od vlastníka) účastní:

 • PK KPÚ
 • OPS SPÚ
 • orgán ochrany zemědělského půdního fondu
 • případně zástupce obecního/místního úřadu

Při místním šetření je vyhotoven zápis s uvedením zjištěných skutečností.

Při zjištění antropogenního ovlivnění a znehodnocení pozemku, kdy nelze BPEJ stanovit, je postupováno v souladu se zákonem na ochranu zemědělského půdního fondu. V případě zjištění odlišné BPEJ od mapované je vypracován OPS SPÚ nový průběh linií BPEJ – tzv.  návrh změněné mapy BPEJ (NZM BPEJ), který je vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí na příslušné obci a na příslušné PK KPÚ nebo na KPÚ. O vyložení NZM BPEJ informují PK KPÚ a obec na svých úředních deskách (i elektronických). Pokud nejsou k návrhu žádné písemné připomínky (lze zaslat na PK KPÚ) je aktualizovaný stav BPEJ z „čekací vrstvy“ do celostátní databáze BPEJ a zapsán do Katastru nemovitostí. Postupuje se podle řídícího dokumentu SPÚ - „Metodického pokynu pro aktualizace BPEJ (viz. Obr. č.1)“ a vyhlášky č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci.

Ukázka původního vymezení BPEJ a stavu po aktualizaci je na obr. č. 2 a č. 3.

Ing. Jan Vopravil, Ph.D.

Je absolventem Lesnické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, oboru Krajinné inženýrství.

Od roku 2000 je zaměstnancem Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v Praze, kde se specializuje na problematiku půdní klasifikace, ochrany půdy před degradačními faktory, produkčními a mimoprodukčními funkcemi půdy, hydrologickými funkcemi půdy, zejména ve vztahu k predikci povodní a déletrvajícího sucha, bonitací půdního fondu a využívání moderních statistických a informačních postupů. Od roku 2006 působí jako vedoucí oddělení Pedologie a ochrany půdy.

Je také vysokoškolským pedagogem na České zemědělské univerzitě v Praze, na Fakultě životního prostředí, kde je odborným garantem předmětů Ochrana půdy.

Za svoji vědeckou činnost obdržel Cenu ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a uznání Akademie zemědělských věd. Je řešitelem řady mnoha výzkumných úkolů v oblasti pedologie. Zároveň úzce spolupracuje s praxí na řešení konkrétních věcí a problémů např. spolupracuje se zemědělci, obcemi, státními institucemi, komerční sférou až po občany.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Pozemky a parcely

 1. Jak vybrat správné místo pro bydlení? Zamyslete se nejprve nad svými potřebami
 2. Rozdíl mezi stavebním pozemkem a parcelou. Co na to územní plán a katastr nemovitostí
 3. Jaké jsou druhy pozemků? Jak způsob využití ovlivňuje cenu pozemku?
 4. Převod zemědělské půdy na stavební pozemek: Jak zažádat a jaké jsou poplatky
 5. Místní poplatky obci a daně spojené s vlastnictvím domu, bytu či pozemku
 6. Územní plán: Sledujte ho. Prozradí, co bude stát za vaším plotem
 7. Chci změnit územní plán. Co všechno si mohu s obcí dohodnout? A co na to nový stavební zákon?
 8. Kupujete stavební pozemek od obce? Na co si dát pozor, jaké to má výhody a nevýhody
 9. Zastavěnost pozemku: Jakou rozlohu může mít rodinný dům a zpevněné plochy
 10. Jaké průzkumy pozemku si zajistit před stavbou rodinného domu
 11. Jak rozdělit pozemek na více částí. Kdy je nutný souhlas stavebního úřadu
 12. Nezapomínejte na právo cesty, přístup k nemovitosti není vždy samozřejmost
 13. Kdo musí vybudovat přístupovou cestu ke stavebnímu pozemku?
 14. Přístupová cesta na pozemek: Parametry přístupové cesty a jak zřídit sjezd
 15. Sjezd na pozemek nelze udělat kdekoli, musí plnit technické parametry. Jak se počítají rozhledové trojúhelníky?
 16. Kdo zodpovídá za špatný stav chodníku a silnice? Kdy lze požadovat náhradu za újmu?
 17. Co dělat, když stavební pozemek není napojen na inženýrské sítě?
 18. Nemovitosti a ochranná pásma: Kde zjistit informace
 19. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající ze zákona
 20. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající vydaným rozhodnutím
 21. Evoluce katastrálních map. Dříve byly na plastové fólii
 22. Neúplné údaje o vlastnících v katastru nemovitostí. Jak se upravují?
 23. Pozor na neúplné údaje v katastru nemovitostí. O nemovitost můžete přijít už v lednu 2024. Propadne státu
 24. Digitalizací se katastrální mapy ne vždy zpřesnily. Jaká je přesnost katastrální mapy?
 25. Katastrální mapa a ortofoto nemusí sedět přesně. Mapa má různou přesnost
 26. Zkvalitňování dat katastru nemovitostí novým mapováním a revizemi. Pokračující digitalizace katastru
 27. Co to je BPEJ? Číslo prozradí kvalitu půdy. Jak jej správně přečíst?
 28. Využití BPEJ. Kdy je dobré jej znát, jak ovlivňuje cenu pozemku a kde ho najdeme
 29. BPEJ určuje průměrnou úřední cenu za pozemek. Má vliv také na výběr daně
 30. Jde změnit zápis BPEJ? Jak na aktualizaci bonity půdy vašeho pozemku? Má to vliv na cenu i daně
 31. Pronájem či pacht zemědělských pozemků? Co si může domluvit majitel s uživatelem pole či sadu?
 32. Vlastníte pole? Víte, jak ho zabezpečit před nešetrným zacházením? Lze v pachtu vyžadovat ekologické zěmědělství?

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock - stockr

BPEJ určuje průměrnou úřední cenu za pozemek. Má vliv také na výběr daně

BPEJ oproti klasickým půdním průzkumům hodnotí i stanovištní poměry, to vše směřuje k tomu, aby se zjistila i ekonomická hodnota daného stanoviště. Tím pak lze kvantifikovat např. rozdílnou cenu pozemku, který má svah natočený na sever oproti třeba pozemku, který je natočen na jih. Z těchto údajů je pak stanovena…

Zdroj: Fotolia.com - focus finder

Převod zemědělské půdy na stavební pozemek: Jak zažádat a jaké jsou poplatky

Jestliže vlastníme zahradu, louku či pole, tedy zemědělskou půdu a rozhodneme se, že bychom si na tomto pozemku chtěli postavit rodinný dům, případně jiné stavby, jak postupovat? V daném případě není rozhodující, zda se jedná o zemědělskou půdu, ale rozhodující je, kde se předmětný pozemek nachází. Stavba může být…

© Fotolia.com - ThomBal

Jaké jsou druhy pozemků? Jak způsob využití ovlivňuje cenu pozemku?

Pozemek, parcela, stavební pozemek, trvalý travní porost, orná půda, zastavěná plocha, zahrada… zaklínadla která se dočtete v katastru nemovitostí nebo územním plánu mají přímý vliv na cenu pozemku. Jeden může vypadat na první pohled stejně jako druhý, přesto pokud mají jinou klasifikaci, jejich cena je rozdílná.…