Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Šikmé střechy více o tématu

Firma fakturovala vícepráce stavby, objednatel odmítal zaplatit. Spor o peníze je dohnal k soudu

V sérii článků od soudního znalce se často zabýváme poruchami střech, způsobenými nesprávným zabudováním materiálů nebo neodborností zhotovitele. Tentokrát se podíváme na spor objednatele a zhotovitele ohledně víceprací na střeše. Řemeslník zastavil práci, protože objednatel odmítal platit vynucené i objednané vícepráce v hodnotě vyšších desítek tisíc korun. Objednatel tvrdí, že o žádné vícepráce nešlo a vše je součástí smlouvy, tedy i původní ceny. Podívejme se na spor pohledem soudního znalce.
foto Josef Beneš

Základní filozofie stavebního zákona je, že o díle rozhoduje stavebník – investor. Investor rozhoduje, zda dílo provede svépomocí (je-li technicky způsobilý) nebo si objedná odborné firmy, na které deleguje svoji odpovědnost (autorizovaný inspektor, projektant, zhotovitel)

A zase ta dokumentace

Na předmětnou stavbu není zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby – neboli prováděcí projekt (DPP), pouze dokumentace pro stavební povolení (DSP). Součástí dokumentace pro stavební povolení ale nejsou veškeré statické výpočty ani prováděcí detaily. Objednatel tak požadoval po zhotoviteli, aby si prakticky sám dodal výrobní dokumentaci nesystémových detailů, na což ale zhotovitel – řemeslník nemá oprávnění.

Jaká je situace na stavbě?

Jedná se o stavbu rodinného domu. Zhotovitel musel na stavbě některé konstrukce zbudovat nad rámec smlouvy o dílo. Za správné zabudování prvků nese zhotovitel zodpovědnost a musí je zbudovat na řádně připravený podklad. Pokud podklad není odborně připraven, musí si jeho přípravu zajistit, tím mu vznikne vynucená vícepráce. Mnoho prací bylo vyvoláno požadavkem objednatele až v průběhu výstavby. Objednatel situaci na díle bez řádného projektu a dozoru nezvládal a trvale se řešily změny a napravovaly vady.

Spor o peníze a provedené práce

Jádrem celého sporu mezi objednatelem a zhotovitelem jsou peníze. Zhotovitel žádal proplacení víceprací. Požadavek na zaplacení vznikl tím, že objednatel chtěl po zhotoviteli, aby řešil vady projektu i neúplnost objednatelem dodaného materiálu, vznikly prostoje a vícepráce, které pak objednatel odmítal zaplatit. Soudní znalec u všech fakturovaných prvků zjistil, že skutečně zabudovány byly. Lze tedy usuzovat, že firma na zaplacení těchto víceprací má nárok.

Projděme si jen některé situace popsané ve znaleckém posudku a řekněme si tipy, jak se z nich můžeme poučit.

Chybné údaje ve výkazu výměr

Součástí smlouvy o dílo byl rozpočet sestavený na základě výkazu výměr dodaného objednatelem. Objednatel v něm chybně uváděl délku okapové hrany, což mělo vliv na cenu více prvků střechy.

Soudní znalec ohledáním na místě zjistil, že délka okapové hrany na domě neodpovídá vykázané délce v rozpočtu. To se projevilo na rozdílné ceně za dodávku okapového plechu nebo sněhových zachytávačů. Zhotovitel fakturoval dle skutečně dodaných rozměrů.

Objednatel rozporoval celkovou cenu za tuto položku, nicméně cena za metr délky byla dodržena. Zhotovitel musel zhotovit okapový plech po celé skutečné délce střechy, aby zajistil funkčnost konstrukce.

TIP: Při schvalování ceny ve smlouvě o dílo zkontrolujte veškeré položky v rozpočtu a jejich požadované množství a rozměry. Pokud si nejste jisti svojí odborností, požádejte o konzultaci a kontrolu rozpočtu projektanta či rozpočtáře.

Na stavbě vznikly spory o provedené vícepráce. Jejich dodání a oprávněnou fakturaci měl prokázat soudní znalec. Problémem byl již stavebníkem špatně dodaný kratší rozměr okapové hrany, který měl vliv na navýšení ceny více konstrukcí. Foto: Josef Beneš

Lešení a zabezpečení pracovníků na stavbě

Ve smlouvě o dílo nebylo lešení v ceně zahrnuto, neboť bylo domluveno s objednatelem, že lešení zajistí sám na celé období stavby, a bude na stavbě k dispozici i zhotoviteli střechy. To se však nestalo. Lešení proto dodala firma zhotovitele, přičemž cenu za lešení si s objednatelem předem odsouhlasili pomocí e-mailu.

Posléze objednatel odmítal tuto vícepráci zaplatit a argumentoval tím, že lešení nebylo potřebné, jelikož se práce daly zhotovit bez lešení, tedy horolezeckou technikou. To je sice pravda, ale takové práce podléhají zcela jinému režimu. Práce lezeckou technikou například nesmí být placená úkolově (aby se při práci nespěchalo), ale pouze v hodinové zúčtovací sazbě. Jelikož k nejasné ceně stanovené hodinovou sazbou nechce žádný investor přistoupit, odhaduje se do rozpočtů a následně fakturuje kolektivní zabezpečení. V našem případě však došlo na dohodu o zřízení lešení, elektronickou poštou odsouhlasená částka za lešení dosahovala cca 30 tis. korun.

TIP: Zajištění bezpečnosti pracovníků je odpovědností a povinností každého zhotovitele, který převzal staveniště. Pády při práci ve výškách jsou nejčastějším důvodem pro smrtelné pracovní úrazy. U prací ve výškách je nutné počítat s vysokými náklady na zajištění bezpečnosti, mnohdy převyšující cenu samotného díla či použitého materiálu. Náklady však zcela po právu přenese firma na objednatele díla. Pokud se rozhodnete dodat například svoje lešení, pozor na jeho správnost dle předpisů BZOP. Soudný řemeslník na nevyhovující lešení nevyleze. Doplnění lešení, tak aby odpovídalo předpisům může zhotovitel samozřejmě fakturovat.

Celkový pohled na dům a na pavlač, foto Josef Beneš

Přerušení tepelných mostů při kotvení dřevěné pavlače nebo nátěr palubek

Dalším problémem, který vychází z nedostatečné dokumentace je detail uchycení dřevěné konstrukce pavlače na trny do pozedního věnce. Při zhotovení pavlače v průběhu stavby si ale objednatel uvědomil, že takové řešení bude znamenat tepelné mosty skrze zateplení, proto si objednal dodatečné zateplení – podložení kotev pomocí pěnového skla. Pěnové sklo je ale tvrdé a křehké, podklad pro jeho kotvení se musí vyrovnat, aby se nedrtilo na nerovnostech.

Konstrukce pavlače a její kotvení v rozpočtu je. Zhotovitel musel ale v návaznosti na nový požadavek, který nebyl zanesen v nedostatečné projektové dokumentaci (detaily nejsou běžnou součástí dokumentace pro stavební povolení) a tedy ani v rozpočtu, na stavbě strávit více času přípravou a zhotovením tohoto atypického detailu. Proto i tyto práce fakturoval.

Že je nátěr palubek zhotoven po celém obvodu střechy je vidět pouhým okem, k prokázání provedení takových prací není třeba soudního znalce. Foto: Josef Beneš

Dalším požadavkem nad rámec rozpočtu byl nátěr palubek, který v původní smlouvě o dílo nebyl. Objednatel si v průběhu stavby nátěr sjednal se zhotovitelem a ten ho provedl. Na to člověk nemusí být soudní znalec, aby zhotovení prací zjistil pouhým pohledem. Povinností objednatele je takovou vícepráci zaplatit.

TIP: Pokud požadujete vícepráce proti schválenému rozpočtu, zaneste o tomto požadavku záznam do stavebního deníku předem, a to včetně ocenění těchto prací, popřípadě udělejte dodatek smlouvy o dílo. Obě smluvní strany mají tyto domluvené práce a jejich podmínky odsouhlasit podpisem. Pro obě smluvní strany je to větší právní jistota. Jak vést stavební deník se dozvíte v jiném článku na ESTAV.cz.

Kotvení pavlače do věnce stropu, kotvy jsou podloženy pěnovým sklem pro přerušení tepelného mostu, foto: Josef Beneš

Střešní okno dodané objednatelem stavby

Celkem se jednalo o 6 ks střešních oken. Objednatel sám dodal na stavbu výrobky střešních oken, nebyly proto ve smluveném rozpočtu, nicméně nebyla zde uvedena ani jejich montáž. Tu zhotovitel ale fakturoval, jelikož ji prováděl. Další navýšení ceny nastalo, protože objednatel nedodal tepelné rámečky, které jsou k instalaci střešního okna potřeba. Zhotovitel je tak musel koupit a namontovat, což opět navýšilo čas strávený na stavbě a cenu.

TIP: Konkrétní výrobky definujte přímo s projektantem do prováděcího projektu. Takto definované výrobky si nechte dodat přímo zhotovitelem – stavební firmou včetně montáže. Zhotovitel jako velkoodběratel u dodavatelů dosáhne na lepší ceny než vy. Dále si zhotovitel zodpovídá a řeší kompatibilitu, kvalitu a kompletní dodávku výrobků zabudovávaných do stavby, reklamaci vadných komponent či vrácení přebytečných nevyužitých komponent na stavbě. Při poruše nedojde ke sporům, zda se jedná o chybu výrobku –  zakoupeného a vybraného objednatelem stavby, či o chybné zabudování – vinou dodavatele.

Střešní okno bylo přesunuté, foto: Josef Beneš

Přesun střešního okna

Střešní okno ještě jednou. Jelikož objednatel změnil dispozici podkroví proti projektu, po vyzdění příčky pro WC se ukázalo, že střešní okno vychází částečně do příčky. Zhotovitel musel udělat novou trámovou výměnu a již hotové okno zase demontovat a přemístit.

TIP: Při převzetí projektové dokumentace jste jakožto stavebník a její objednatel povinen si ji překontrolovat. Pokud k tomu nejste odborně způsobilý, objednejte si tuto službu u jiného projektanta, technického dozoru investora či jiné způsobilé osoby. Postup stavby dle projektu pak nechte hlídat odborně způsobilým dozorem, případné změny, které chcete v průběhu projektu udělat konzultujte s projektantem a technickým dozorem, aby se zabránilo kolizím. Náklady na tyto projekční a dozorčí služby se vyplatí pro vyvarování se problémům a jejich drahému řešení přímo na stavbě, destrukcí již hotového díla apod. Obecně čím více se vyřeší před stavbou v pečlivě připraveném projektu, tím méně se musí řešit v jejím průběhu.

Zakryté konstrukce

Některé konstrukce střechy jsou zakryté a před jejich zabudováním musí být objednatelem (či jeho dozorem) zkontrolované. Pokud není rozpor, považují se konstrukce zakryté či zakrývané za odsouhlasené.

TIP: Pravidelný dozor na stavbě je věc odborně i časově náročná, svépomocný stavebník bez odborné znalosti ji zvládne jen stěží vykonávat správně. Na každou stavbu doporučujeme zajistit si technický dozor investora, který bude průběh stavby a soulad s projektem monitorovat, provádět zápisy do stavebního deníku, odsouhlasí zakrývané konstrukce, pořídí fotodokumentaci. Ušetříte nejen svůj čas, abyste nemuseli neustále jezdit na stavbu. Ušetříte i nervy, kdy se budete dohadovat se stavební firmou. Ušetříte i za soudního znalce a vyvarujete se provádění destrukční sondy do dokončené stavby při případných poruchách a sporech s dodavatelem.

Ing. Josef Beneš

Je autorizovaný stavební inženýr s praxí, vyučený pokrývač a je zároveň soudní znalec ve stavebnictví pro práce pokrývačské, tesařské a klempířské - střechy. Střechy jsou jeho koníčkem již od dob, kdy dělal krovy se svým otcem. Jako soudní znalec zastupuje majitele při převzetí zhotoveného díla. Majitelům provozně problémových střech pomáhá najít optimální řešení vedoucí k nápravě.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Šikmé střechy

 1. Šikmá střecha na rodinný dům
 2. Střešní krytina
 3. Pojistná hydroizolační vrstva
 4. Tepelná izolace v šikmých střechách
 5. Parozábrana v šikmých střechách
 6. Vzduchotěsnicí vrstva
 7. Větrání šikmých střech
 8. Střechy s tepelnou izolací mezi krokvemi
 9. Střecha tříplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi
 10. Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi
 11. Střechy s tepelnou izolací nad krokvemi
 12. Střecha tříplášťová s tepelnou izolací nad krokvemi
 13. Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací nad krokvemi
 14. Pozor na vzájemnou reakci kovů – čemu se vyhnout při napojování střešní krytiny
 15. Chyby na střeše: Měděnou krytinou a žlabem zatékalo, opravy asfaltem nepomohly
 16. Střecha je po deseti letech jako řešeto. Špatná konstrukce zapříčinila rychlou korozi
 17. Silný vítr pohnul střechou. Krov neměl zavětrování
 18. Kvalitní střešní krytinu znehodnotila banální chyba. Pokusy o opravu vše zhoršily
 19. Ulétla jim střecha na 5 let starém domě. Důvod? Místo prken použili OSB desku
 20. Firma fakturovala vícepráce stavby, objednatel odmítal zaplatit. Spor o peníze je dohnal k soudu
 21. Střecha od stavební firmy se mu nelíbila. Pozval si znalce, ten objevil závažné chyby

Přečtěte si více k tématu Šikmé střechy

Dům z jihozápadní strany. Zdroj foto MŽP

Oprav dům po babičce v praxi. Zkušenosti s novou dotací na zlepšení energetické náročnosti rodinného domu

V září byl otevřen nový dotační program Oprav dům po babičce, který se v některých požadavcích odlišuje od základního dotačního programu Nová zelená úsporám. Pojďme se na to podívat blíže. Jak by měl potenciální zájemce postupovat a co ho bude čekat, si můžeme ukázat i na konkrétním…

Zdroj: Fotolia.com

Navštívili jsme veletrhy For Pasiv a Střechy Praha

Zájemci o tepelná čerpadla, fotovoltaiku, úspory energie a pasivní domy mohli do soboty 11. 2. navštívit veletrhy For Pasiv, Střechy Praha a další souběžné veletrhy v pražských Letňanech. Průřez nabídek ze stánků firem nabízíme i v naší reportáži.

Zdroj: archiv Mgr. Michala Vrónského / Městská část Praha 3

Střecha pohledem historie: Střechy městského činžovního domu 19. a počátku 20. století z pohledu stavitelských příruček

Střechy a jejich konstrukce patří mezi složitá stavitelská díla a střešní krajina tvoří významnou součást měst a obcí i jednotlivých staveb. Střechou je zakončená každá stavba domu, který chrání proti nepříznivým atmosférickým vlivům, zejména proti vodě a sněhu a jejich hromadění. Střešní konstrukce, provedení a…