Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Základy stavby více o tématu

Jak izolovat rodinný dům proti radonu? Jaký typ izolace zvolit? Nebo raději odvětrat?

Radon je půdní plyn. Jeho výskyt v přírodě je zcela běžný, proč se o něm tedy tolik mluví v souvislosti se stavbami? Jde o to, že pokud radon proniká do uzavřeného prostoru stavby, zvyšuje tam svoje koncentrace a pro obyvatele může být nebezpečný, totiž karcinogenní. Jak dělat opatření proti radonu na rodinném domku? Jak udělat izolace nebo odvětrání?
Zdroj: fotolia.com - andrei

Průzkumy jsou nutností

Vstupním podkladem pro návrh protiradonových opatření je stanovení radonového indexu stavby se stanovením hodnoty objemové aktivity radonu Q3 [kBq/m3] v půdním vzduchu, která je součástí protokolu o měření. Je důležité si uvědomit, že i pro nízký radonový index stavby je nutné navrhovat protiradonová opatření, jelikož se kontaktní konstrukce podlahy a podkladního betonu při intenzitě větrání pobytového prostoru do 0,6 h-1 zařazuje do 1. kategorie těsnosti, a to znamená provedení celistvé protiradonové izolace.

Pro jednoduché stavby bez podsklepení a se splněním následujících požadavků:

 1. a) návrhová hodnota intenzity větrání není větší než 0,6 h-1;
 2. b) světlá výška pobytových místností je 2,5 až 2,8 m;
 3. c) návrhová hodnota Cs objemové aktivity radonu (Cs = Q3 pro stavby s velikostí zastavěné plochy do 200 m2; Cs = 1,25*Q3 nad 200 m2) v půdním vzduchu nepřesahuje:
  - 200 kBq/m3 pro nízko-plynopropustné podloží;
  - 140 kBq/m3 pro středně-plynopropustné podloží;
  -  60 kBq/m3 pro vysoce-plynopropustné podloží,

… lze jednoduše odečíst hodnoty minimálního radonového odporu RRn,min [Ms/m] přímo z tabulky v normě ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. Návrh protiradonové izolace pak spočívá v porovnání určené hodnoty z tabulky s hodnotou RRn [Ms/m], kterou udává výrobce protiradonové izolace:

RRn ≥ RRn,min [Ms/m]

Tuto izolaci lze často kombinovat s hydroizolací spodní stavby, nebo protiradonová izolace plní zároveň obě funkce – tedy proti pronikání radonu a proti vlhkosti a namáhání stavby vodou. Pokud tato izolace plní obě funkce je vhodné chránit tuto jedinou izolační vrstvu betonovým potěrem, před mechanickým poškozením v době provádění stavby. Rovněž je nutné dbát na důkladné plynotěsné i vodotěsné ošetření prostupů touto izolací.

Pokud je ve stavbě propustný podsyp pod podkladní deskou nebo podlahové topení (teplovodní i elektrické) nebo je stavba zařazena do vysokého radonového indexu, je nutné celistvou protiradonovou izolaci kombinovat dále s odvětráním podloží nebo ventilační vrstvou.

Provedení odvětrání podloží

Odsávací potrubí je připojené sběrným potrubím ke svislému odvětrání nad střechu objektu. Sběrné perforované potrubí je umístěno ve štěrkové vrstvě frakce 16-32 pod podkladním betonem. Stěrková vrstva je ukončena geotextílii proti zatékání betonu. Odsávací potrubí umístit min 0,5 m od obvodových základů pro omezení jejich ochlazování, případně smršťování jílovitých zemin vysycháním. Plocha odvětrání je do 200 m2 zastavěné plochy. Účinnost lze zvýšit ventilační turbínou na střeše, případně osazením ventilátoru nad střechu nebo do půdního prostoru. Místo svislého odsávacího potrubí lze provést i variantu s odsáváním přes obvodový základový pas do volného terénu. Zde je již ventilátor vždy nutností.

Ventilační vrstva

Je provedena ve formě plastových segmentů, které vytvářejí dutý prostor pod podkladním betonem. Je nutné zamezit vniknutí vody do tohoto prostoru. Dutina je odvětrávána ventilačním potrubím nad střechu objektu opět buď pasivně nebo s použitím ventilátoru.

Druhou variantou je vytvoření ventilační vrstvy pomocí nopové fólie, kterou umístíme nad protiradonovou izolaci. Vzniklou mezeru odvětráváme zpravidla ventilátorem opět nad střechu objektu. Opět je nutné zamezit vniknutí vody mezi nopy – zpravidla splníme návrhem protiradonové izolace i jako kvalitní hydroizolace.

Návrh těchto opatření provádí vždy projektant stavby a není radno jej podceňovat. Stavební úřady můžou nařídit měření radonu v již hotové stavbě a pokud se tato opatření neprovedla nebo byla naměřena koncentrace radonu nad 300 Bq/m3 (směrná hodnota pro všechny stavby), je zde riziko, že úřad tuto stavbu nepovolí užívat.

Ing. David Šotkovský

absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně, obor pozemní stavby. Je autorizovaným inženýrem ČKAIT, působí jako hlavní projektant v projekční a stavební společnosti. Zabývá se projekcí pozemních staveb a technických zařízení budov, zejména pak novou metodou termo-hydraulického vyvažování rozsáhlých otopných soustav.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Základy stavby

 1. Základové patky a pasy: Jak je vybudovat, jak jim rozumět?
 2. Plošné základy pro složité základové podmínky: Základové rošty a desky
 3. Založení nízkoenergetického rodinného domu na tepelně izolačním zásypu
 4. Základy pro rodinný dům: Hloubka, výška a šířka základového pasu (1.)
 5. Základy pro rodinný dům: Ochrana základové spáry, podsypy, drenáže (2.)
 6. Základy pro rodinný dům: Betonové ztracené bednění pro základy (3.)
 7. Základy pro rodinný dům: Podkladní betonová deska a její podsyp (4.)
 8. Základy pro rodinný dům: Vyztužení podkladního betonu (5.)
 9. Jak izolovat rodinný dům proti radonu? Jaký typ izolace zvolit? Nebo raději odvětrat?
 10. Hlubinné základy: Piloty a jejich názvosloví
 11. Hlubinné základy: Jak se realizují piloty vrtané a ražené

Mohlo by vás zajímat

Radon, zdroj: hin255 - fotolia

Monitorování radonu kontinuálně, online a svépomocí

Radon je radioaktivní plyn. Je druhou nejčastější příčinu vzniku rakoviny plic, hned po kouření. Vězte, že rakovina plic je onemocnění s nejvyšší procentuální úmrtností a v České republice je téměř 700 obcí s vysokou pravděpodobností překročení bezpečné úrovně radonu v budovách. Není nutné panikařit, ale základem je…

REKLAMA