REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Správný postup při stavbě nového domu z hlediska radonové ochrany

Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různých množstvích přítomen ve všech materiálech zemské kůry. Radon proniká i do budov. Ve vyšších koncentracích v těsných a nevětraných domech může způsobovat život ohrožující onemocnění. Jak zajistit, aby se nám radon nedostával do našich domů?
Správný postup při stavbě nového domu z hlediska radonové ochrany

Správný postup při stavbě nového domu

Nejprve je vhodné zjistit, jaké je radonové riziko pozemku, jelikož stále nejsou k dispozici podrobné geologické mapy, ze kterých by bylo možné odečíst radonové riziko konkrétního pozemku. V praxi se často setkáváme se špatným přístupem, kdy je hodnota stanovena na základě znalosti radonových indexů okolních pozemků. Musíme vždy vycházet z přímého změření radonového rizika konkrétního pozemku. Měření provádí firmy, které k této činnosti musí mít povolení SÚJB. Podle skutečně zjištěného radonového rizika stavebního pozemku by měla být provedena přiměřená protiradonová opatření ve smyslu ČSN 73 0601. Před kolaudací je vhodné účinnost provedených preventivních opatření zkontrolovat tím, že se změří koncentrace radonu v dokončené stavbě, což provádí specializované ústavy. Při stavbě svépomocí se nedoporučuje používat starší stavební materiál pocházející z rozebraných staveb (demolic) např. škvárobetonové tvárnice.

Jedním ze způsobů oddělení budovy od podloží a odvětrání půdního plynu je použití plastových tvarovek – ztraceného bednění. Dutiny pod tvarovkami musí být odvětrány do venkovního prostoru dle projektu! © Fotolia.com - dragoncello

Ověření stavu ve stávajících objektech

Nejjednodušší věrohodnou metodou je měření roční průměrné koncentrace pomocí stopových detektorů, které se umístí do vybraných místností objektu na dobu jednoho roku. Pokud potřebujete zjistit koncentraci radonu rychleji (např. před rekonstrukcí nebo při kolaudaci domu), lze objednat krátkodobá měření u specializovaných firem. Koncentrace radonu se může se měnit velmi významně během roku. Velmi ji ovlivňuje větrání a změny v přísunu radonu z podloží. Pokud radon proniká ze země, je jeho přísun ovlivněn podtlakem v budově, který závisí na rozdílu venkovní a vnitřní teploty. Proto jsou zpravidla velmi rozdílné koncentrace radonu ve dne a v noci i v jednotlivých dnech v létě a zimě. Vyšší hodnoty bývají obvykle v noci a v topném období. Doporučuje se proto dům posuzovat přednostně podle dlouhodobé průměrné koncentrace radonu, krátkodobá měření je lépe provádět v topném období a za omezeného větrání, jinak nemusí být objektivní!

Kontrola výrobků na trhu v ČR

Na základě „Atomového“ zákona č. 18/1995 Sb. novelizovaném zákonem č. 13/2002 Sb. § 6 odst. 6 vzniká povinnost výrobcům a dovozcům stavebních materiálů prokazování nezávadnosti stavebních materiálů po stránce obsahu radioaktivních látek. Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech podrobněji upravuje vyhláška č. 307/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. § 96, příloha č. 10, tabulky č. 1, 2, 3. V uvedených přílohách jsou vyjmenovány materiály, na které se měření vztahuje, rozsah rozborů a také směrné hodnoty indexu hmotnostní aktivity a mezní hodnoty hmotnostní aktivity 226Ra. Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech může podle vyhlášky č. 146/1997 Sb. novelizované vyhláškou č. 315/2002 Sb. provádět pouze laboratoř s povolením k činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany vydaném Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Pro účely měření je stavební materiál vysušen a podrcený (zrnitost do 5 mm). V souladu se stanovenou metodikou měření se musí vysušené vzorky ponechat v uzavřené měřící nádobě 4 týdny, aby se ustavila radioaktivní rovnováha. V současné době jsou všechny materiály určené pro použití v obytných budovách pravidelně měřeny a jejich aktivita je většinou na úrovni pozadí.

Závěr

Poločas rozpadu uranu je 4,47 miliardy let, radon je jedním z mnoha nestabilních dceřiných produktů v jeho rozpadové řadě. Že se podloží a materiály se v domě „vyzáří“ během několika měsíců? To je nesmysl, ale zároveň možný názor uživatelů domů. Energetické úspory nás nutí k omezení přirozeného větrání, ačkoliv na radon platí stále jednoduchá zásada – větrat a větrat. V této souvislosti nepodceňujme radonovou problematiku, je to v zájmu našeho zdraví, které je přednější než peníze. Radon necítíme ani nevidíme, proto se v případě pochybností o jeho výskytu v domě obraťte na odborný ústav.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: fotolia.com - andrei

Jak izolovat rodinný dům proti radonu? Jaký typ izolace zvolit? Nebo raději odvětrat?

Radon je půdní plyn. Jeho výskyt v přírodě je zcela běžný, proč se o něm tedy tolik mluví v souvislosti se stavbami? Jde o to, že pokud radon proniká do uzavřeného prostoru stavby, zvyšuje tam svoje koncentrace a pro obyvatele může být nebezpečný, totiž karcinogenní. Jak dělat opatření proti radonu na rodinném domku?…

Zdroj: Fotolia.com - Francesco Scatena

Ochrana proti pronikání radonu do objektu. Protiradonová izolace

Rozsah a typ ochrany objektu proti pronikání radonu závisí na radonovém indexu stavby, umístění pobytových místností v objektu, na způsobu jejich větrání a přítomnosti vysoce propustné drenážní vrstvy pod domem nebo podlahového topení v kontaktních konstrukcích.

Zdroj: Fotolia.com - andriano_cz

Jak se zjišťuje radon z podloží a co je radonový index

Na ochranu stavby proti radonu by měl stavebník myslet již ve fázi projektu na rodinný dům. Česká republika má díky svému podloží jedny z nejvyšších koncentrací radonu v budovách. Představu o výskytu radonu v místě stavby může stavebník získat nahlédnutím do radonové mapy. Jak jej ale zjistit přesně? A jaký vliv na…

Radon – přírodní, ale nebezpečný plyn v našich budovách

Radon – přírodní, ale nebezpečný plyn v našich budovách

Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různých množstvích přítomen ve všech materiálech zemské kůry. Radon sám se přeměňuje na další radioaktivní prvky, ty se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je. Radon proniká i do budov. Ve vyšších…

Radon – neviditelné nebezpečí v našich interiérech

Radon – neviditelné nebezpečí v našich interiérech

Na člověka číhá ve vnitřním prostředí budov jedno neviditelné nebezpečí, které často podceňujeme. Necítíme je, nevnímáme je, a pokud nemáme informace, ani o něm třeba nevíme. Je to radon v ovzduší. Tento plyn bez barvy, bez vůně a bez zápachu může vnikat do našich obydlí z podloží budov. Důsledkem jeho dlouhodobého…

REKLAMA