Témata Hledat

Fotosoutěž Otevřená Praha Pořádá ESTAV.cz a Open House Praha.

Radon – přírodní, ale nebezpečný plyn v našich budovách

Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různých množstvích přítomen ve všech materiálech zemské kůry. Radon sám se přeměňuje na další radioaktivní prvky, ty se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je. Radon proniká i do budov. Ve vyšších koncentracích v těsných a nevětraných domech může způsobovat život ohrožující onemocnění. Co o tomto plynu možná nevíte?
Radon – přírodní, ale nebezpečný plyn v našich budovách

Obavy z radioaktivity jsou soustředěny na umělé zdroje záření, zvláště na jaderné elektrárny, avšak většina obyvatel ČR ani netuší, že absolutně největší ozáření obyvatelstva je způsobeno zdroji přírodními. Přírodnímu ozáření byli lidé vystaveni odjakživa, tento druh ozáření je přitom poměrně nerovnoměrný – některé skupiny osob na Zemi jsou ozářeny dávkami, které o jeden až dva řády převyšují světový průměr. Je určitým paradoxem, že ozáření obyvatelstva z přírodních zdrojů, způsobenému radonem v ovzduší budov, začala být věnována pozornost až na přelomu 70. a 80. let minulého století. V některých rodinných domech v České republice byly nalezeny extrémní úrovně radonu pronikajícího z geologického podloží s koncentrací převyšující více než desetinásobně hodnoty koncentrací radonu v uranových dolech.

Některé složky ozáření z přírodních zdrojů jsou ovlivněny lidskou činností a je vhodné je regulovat. Příkladem jsou protiradonová opatření při výstavbě nových nebo rekonstrukci stávajících budov, opatření ke snížení ozáření osob při využívání podzemních zdrojů vody s vyšším obsahem přírodních radionuklidů, regulace uvolňování přírodních radionuklidů do životního prostředí při některých průmyslových činnostech.

Graf č. 1 Rozdělení dávek obyvatelstvu ČR

O radonu a jeho zdrojích

Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různých množstvích přítomen ve všech materiálech zemské kůry. Radon sám se přeměňuje na další radioaktivní prvky (izotopy polonia, olova a vizmutu), ty se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je. Radon může pronikat do budov z hornin a zemin, kde vychází na povrch v jejich základech, z pitné vody dodávané do objektů a ze stavebních materiálů, jejichž základem jsou přírodní materiály. Ve výjimečných případech může být zdroje radonu také zemní plyn spalovaný v budově.

Jaké potíže radon způsobuje?

U horníků v uranových dolech, kteří pracovali v prostředí s vysokými koncentracemi radonu, byl zjištěn vyšší výskyt rakoviny plic. Bylo prokázáno, že vysoké koncentrace radonu jsou příčinou rakoviny plic, radon se postupně rozpadá na dceřiné produkty, jenž při vdechování ozařují dýchací cesty. Není prokázáno, že by ozáření z radonu a jeho radioaktivních produktů vyvolávalo jiná onemocnění např. trvalé bolesti hlavy a nevolnost. Jako příklad z minulosti můžeme uvést téměř tajemné a v tehdejší době nevysvětlitelné jevy, ke kterým docházelo v Jáchymově. Zde se již ve středověku dolovalo stříbro, jehož žíly jsou často doprovázeny zvláštní černou a těžkou horninou (smolincem – oxidem uraničitým UO2), která byla horníky nazývána „černá smrt“, zřejmě podle svých škodlivých účinků.

Graf č. 2 Příčiny úmrtí v USA – porovnání s radonem

Odhaduje se, že pokud by lidé žili celý život v budově s koncentrací 200 Bq/m3 – což je směrná hodnota pro provedení protiradonového opatření, tak u 1 až 2 lidí ze sta ozáření z radonu vyvolá rakovinu plic. S rostoucí koncentrací radonu riziko úměrně roste. Riziko krátkých pobytů v prostorech s vyššími koncentracemi radonu než 200 Bq/m3 (např. jeskyně) je velmi nízké, ozáření plicní tkáně závisí nejen na koncentraci radonu, ale také na délce pobytu. Studie ukazují, že v USA radon ročně zabije 21 tis. lidí (hodnocení rizik United States Environmental Protection Agency z roku 2003), což je mnohem více než mají na svědomí opilí řidiči, požáry v bytech nebo Al Kajda.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com - andriano_cz

Jak se zjišťuje radon z podloží a co je radonový index

Na ochranu stavby proti radonu by měl stavebník myslet již ve fázi projektu na rodinný dům. Česká republika má díky svému podloží jedny z nejvyšších koncentrací radonu v budovách. Představu o výskytu radonu v místě stavby může stavebník získat nahlédnutím do radonové mapy. Jak jej ale zjistit přesně? A jaký vliv na…

Správný postup při stavbě nového domu z hlediska radonové ochrany

Správný postup při stavbě nového domu z hlediska radonové ochrany

Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různých množstvích přítomen ve všech materiálech zemské kůry. Radon proniká i do budov. Ve vyšších koncentracích v těsných a nevětraných domech může způsobovat život ohrožující onemocnění. Jak zajistit, aby se nám radon…

Radon – neviditelné nebezpečí v našich interiérech

Radon – neviditelné nebezpečí v našich interiérech

Na člověka číhá ve vnitřním prostředí budov jedno neviditelné nebezpečí, které často podceňujeme. Necítíme je, nevnímáme je, a pokud nemáme informace, ani o něm třeba nevíme. Je to radon v ovzduší. Tento plyn bez barvy, bez vůně a bez zápachu může vnikat do našich obydlí z podloží budov. Důsledkem jeho dlouhodobého…

Bezplatné měření radonu v objektech

Bezplatné měření radonu v objektech

Měření v rámci Radonového programu je dostupné všem občanům ČR, kteří chtějí zjistit, zda v jejich bytě není zvýšená koncentrace radonu. Souběžně je zahajováno další kolo měření ve školách a školkách. Měření doporučujeme zejména všude tam, kde došlo k rekonstrukci spojené se zateplením a výměnou oken, případně se…

REKLAMA