REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Základy stavby více o tématu

Založení nízkoenergetického rodinného domu na tepelně izolačním zásypu

Při zakládání rodinného domu máme více možností. Na výběr jsou klasické základové pasy, patky, založení nad terénem s provětrávanou mezerou. U pasivních a nízkoenergetických rodinných domů se stále pečlivěji řeší detaily, kterými uniká teplo – takzvané tepelné mosty. Omezení komplikovaného tepelného mostu v oblasti soklu může řešit založení domu na základové desce usazené na tepelně-izolačním podsypu.

Součást obálky nízkoenergetických a pasivních domů je i spodní stavba – založení domu. Klasické založení stavby na základových pasech už řadu let není jediný možný a také ekonomicky výhodný způsob, jak zakládat pasivní domy.

Zejména u masivních staveb z vodivých materiálů je složité vyloučení tepelného mostu paty zdiva, který tak narušuje celistvost izolační obálky. Takové řešení může u rodinných nízkoenergetických a pasivních domů způsobit zhoršení potřeby tepla na vytápění o 10–15 %. Zakládání na základových pasech je tedy výhodné pro obvodové stěny z méně vodivých materiálů s tepelnou vodivostí pod 0,2 W/(m.K) jako pórobeton nebo dřevěné konstrukce, kde není nutné řešit oddělení tepelného mostu paty zdiva.

Rodinný dům založený na izolačním podsypu

Rodinný dům nedaleko u Prahy, při jehož výstavbě byl použit tepelně izolační zásyp, patří do střední velikostní kategorie (zastavěná plocha je 83,2 m2, podlahová plocha 143,3 m2 a obestavěný prostor 492,8 m3) je určený pro bydlení pětičlenné až šestičlenné rodiny. Dům je založen na tepelně izolačním zásypu z lehkého keramického kameniva Liapor Ground frakce 4–8 mm se sypnou hmotností 350 kg/m3, součinitel tepelné vodivosti ve vysušeném stavu je 0,0949 W/m.K (čím menší je tato hodnota, tím lépe materiál izoluje, pro porovnání fasádní izolace jako polystyren mají cca 0,04 W/m.K, beton cca 1,3 W/m.K)

Pro účely výpočtu součinitele prostupu tepla se používá hodnota vypočítaná pro 80% relativní vlhkost dle ČSN 730540-3, která uvádí sorpční vlhkost 3 %, při které dojde k degradaci součinitele prostupu tepla na 0,1070 W/m.K. Tato návrhová hodnota je více než bezpečnou návrhovou hodnotou odvozenou pro určené teplotní a vlhkostní podmínky včetně mechanického namáhání. Z hlediska tepelně technického většinou postačila pro rodinný dům vrstva v tloušťce 0,5 m. Všechny nosné konstrukce domu jsou tepelně chráněny souvislou tepelně izolační obálkou kolem celého domu (viz obrázek konstrukčního detailu).

Na rostlý terén se po provedení výkopových prací, umístění drenáží, zemnění a prostupů pro přípojky profesí (splašková a dešťová kanalizace, elektro, plyn) uložila separační geotextilie. Potřebná vrstva tepelně izolačního zásypu byla navržena v souladu s Tepelně technickým posouzením zakládání Liapor. Na vrstvě izolačního kameniva byla poté položena geotextilie z kontinuálního vlákna o hmotnosti min. 150 g/m2.

Pokládka geotextilie

Na tepelně izolační zásyp se budují základy, pozor na podzemní vodu

Návrh základové monolitické (nebo prefabrikované) železobetonové desky vycházel z hodnot sedání zásypu, nutných pro statický výpočet. Hodnoty sedání se liší pro jednopodlažní a dvoupodlažní budovy a v obou těchto variantách pro jednotlivé tloušťky zásypu a typu zeminy, který se nachází na pozemku. Dále jsou rozděleny dle výskytu podzemní vody, a to ve dvou hloubkách pod základovou spárou:

 1. hloubka podzemní vody 0,2–4 m pod základovou spárou
 2. hloubka podzemní vody více než 4 m pod základovou spárou.

Hloubka 0,2 m je tedy maximální možná úroveň hladiny podzemní vody. Hladina podzemní vody nesmí v žádném případě zasahovat základovou spáru (v tomto případě úroveň zásypu z kameniva) a nesmí v průběhu roku kolísat v rozsahu větším než 1 m. V takovém případě je nutné postupovat individuálně.

Výztuž základové desky je nutné nechat dobře navrhnout statikem a odborně zrealizovat.

Na železobetonovou základovou desku se dále navrhla a realizovala hydroizolace a izolace proti radonu. Další vrstva tepelné izolace už pak nebyla třeba. O to víc bylo důležité přesné zaměření prostupů (kanalizace, voda, elektro), protože vzhledem k chybějící další vrstvě izolace už nebyl prostor pro její umístění. Technicky méně náročné je použití vrstvy pomocné izolace, ve které lze pohodlně umístit všechny rozvody. Z tohoto důvodu se například u pasivního domu často používá tloušťka 0,5 m Liapor Ground a dodatečná izolace z polystyrenu tloušťky 7 cm.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Základy stavby

 1. Základové patky a pasy: Jak je vybudovat, jak jim rozumět?
 2. Plošné základy pro složité základové podmínky: Základové rošty a desky
 3. Založení nízkoenergetického rodinného domu na tepelně izolačním zásypu
 4. Základy pro rodinný dům: Hloubka, výška a šířka základového pasu (1.)
 5. Základy pro rodinný dům: Ochrana základové spáry, podsypy, drenáže (2.)
 6. Základy pro rodinný dům: Betonové ztracené bednění pro základy (3.)
 7. Základy pro rodinný dům: Podkladní betonová deska a její podsyp (4.)
 8. Základy pro rodinný dům: Vyztužení podkladního betonu (5.)
 9. Jak izolovat rodinný dům proti radonu? Jaký typ izolace zvolit? Nebo raději odvětrat?
 10. Hlubinné základy: Piloty a jejich názvosloví
 11. Hlubinné základy: Jak se realizují piloty vrtané a ražené

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com - eleonore-h

Základy pro rodinný dům: Hloubka, výška a šířka základového pasu (1.)

Stavba základů rodinného domu. První krok k vysněnému bydlení. Nejběžnější založení jednoduché stavby, jakou rodinný dům je, se provádí na betonových základových pasech. Smyslem základů je roznést zatížení ze stavby do zeminy tak, aby nebyla překročena únosnost zeminy. Přihlédnout se musí i k nezámrzné hloubce. Proto…