REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Základy stavby více o tématu

Základové patky a pasy: Jak je vybudovat, jak jim rozumět?

Pasy a patky patří do kategorie tzv. plošných základů. Jedná se o monolitické betonové konstrukce, často kombinované s litím do výkopu a do ztraceného bednění. Důležitá je příprava výkopu, dobré výškové zaměření a provedení. Přes pasy se zpravidla lije podkladní beton.
Základové patky a pasy: Jak je vybudovat, jak jim rozumět?

Plošné základy jsou konstrukce, které roznáší tlak do zeminy v úrovní základové spáry (dna, nejnižšího bodu základů). Někdy se označují jako základy jednoduché.  Pro snížení tlaku na zeminu se základy dělají zpravidla ve větších šířkách než je zdivo a to dle statického výpočtu.

Rozdíl mezi základovými patkami a pasy je v podstatě jen v jejich druhém rozměru – délce. Patky se konstruují a počítají velmi podobně, jedná se o velmi krátký základový pas s poměrem stran v půdoryse 1:1 až 1:2.

Pro únosnost plošných základů je primární jejich šířka, nikoli hloubka jak se často stavebníci mylně domnívají. Rozměry základu musí posoudit statik, záleží na velikosti a materiálu stavby a na základových podmínkách (zemina, hladina spodní vody apod.). Musí být dostatečně široké, aby dobře roznesly váhu budovy, zároveň však musí mít správný poměr mezi šířkou a výškou (hloubkou), aby byl „špalík betonu“ v zemi efektivně využitý.

Hloubka základů je důležitá pro dosažení tzv. nezámrzné hloubky. Tedy hloubky, ve které již daná zemina v dané lokalitě nezamrzá. Tuto hloubku lze ovlivnit tepelnou izolací zeminy, čehož využívají jiné druhy zakládání. V našich klimatických podmínkách se jedná běžně o hloubky 90 – 120 cm. Musíme se se základy dostat pod tuto hranici, jen tak zajistíme, že nám skupenské změny vody v zemině a s tím spojené rozměrové změny nebudou se stavbou „cvičit“. Hloubka základů se dále odvíjí i od okolních staveb, kdy silami, kterými tlačí náš dům do země, nesmíme deformovat zeminu, na kterou již tlačí objekty sousední - například při stavbě v proluce. Tyto úvahy však svěřme statikovi, který po důkladném průzkumu na místě i z geologických map vše potřebné spočítá. Zvlášť specifické podmínky pak panují, pokud je vysoko hladina podzemní vody.

Konstrukce základových pasů a patek pro rodinný dům

Rozbor konstrukce základových pasů probereme na jednoduchém příkladu rodinného domu bez podsklepení zakládaného na rovinatém terénu. Nejčastější konstrukce základů pro rodinný dům vypadá jako na obrázku.

Náčrt klasického řezu základovou konstrukcí. Odshora: Železobetonová deska vyztužená karisítí při horním okraji, štěrkový podsyp hutněný, tvarovky ztraceného bednění, litý beton do výkopu.

Po skrývce ornice (vrchní vrstva zeminy cca 10 cm) a vytyčení základů se vykopou tzv. základové rýhy neboli výkopy. Tyto výkopy musí mít skutečně obdélníkový průřez se začištěnými kouty dna výkopu. Výkop nesmí ve své spodní části zůstat „kulatý“ značně to totiž snižuje efektivní šířku základové spáry.

Řez výkopem vlevo špatně udělaným, vpravo správě zahraněným. Barevně vyznačená část ukazuje rozdíl v efektivní roznášecí šířce základové spáry.

Někdy se využívá pod lité základy ještě štěrkový podsyp v základové spáře, který se hutní.

Do vhodné výšky se základy vylijí z betonu přímo do výkopu, je nutné je výškově zarovnat. Na tento betonový monolit v zemi je nutné zpravidla vystavět betonové bloky zalité betonem (tzv. ztracené bednění), které se vyzdí již velmi přesně do požadované výšky. Bloky nemusí být jenom betonové, pro ztracené bednění se využívá tvarovek polystrenových, které řeší základy i tepelnou izolaci soklu v jednom kroku.

Prostor mezi pasy se vysype hutněnou zeminou a štěrkovým podsypem. Tím je připravena plocha pro lití podkladního betonu.

Podkladový beton na základové pasy

Podkladový beton pod podlahu prvního nadzemního podlaží se lije přes bloky základů. Je proto pro něj nutné po obvodu vytvořit bednění. Lití podkladního betonu mezi bloky základů (tedy pouze uložené na zeminu) může způsobovat nestejné sedání pasů a podkladního betonu a poruchy v oblasti napojení zdiva na podlahu, porušení hydroizolace v tomto místě apod.

Podkladní beton se vyztužuje ocelovou karisítí.

Uložení podkladního betonu - desky se provádí na základové pasy, nikoli mezi ně. Omezí se tak nerovnoměrné sedání. Tam kde není deska uložena na pasech, musí být v okrajích zesílena a více vyztužena.

© schlegelfotos - fotolia.com

Kam uložit karisíť

Karisíť má být uložena při horním okraji podkladního betonu s příslušnou krycí vrstvou (cca 3cm). V železobetonových konstrukcích vždy platí, že hlavní nosná ocelová výztuž, která má zabránit potrhání betonu v ohybu se umístí na taženou stranu prvku (trámu, desky). Analogii lze vidět u stropních konstrukcí (viz. obrázek), kde se umisťuje k dolnímu okraji, protože stropní konstrukce je zatížená shora a tažená vlákna jsou dole. Podkladní beton na základech je jakási obrácená stropní konstrukce. Jelikož se stavba svou vahou snaží zatlačit základy do země, zemina vytváří tlak na desku zespodu. Tažená část je proto u horního okraje, proto by výztuž karisítí měla být taktéž u horního okraje podkladního betonu. Krycí vrstva betonu nad výztuží by měla být ideálně 3-4 cm. Pozor, zcela jiná situace nastane, pokud máte pod podkladním betonem odvětrávanou mezeru, konstruovanou z důvodů vysokého radonového rizika. Tam se pak jedná spíše o příklad stropu. Tato situace musí být v projektu zohledněna a nelze ji libovolně měnit bez konzultace s projektantem.

Vlevo: Základová konstrukce – objekt tlačí na pasy a snaží se stavbu zatlačit do země a zhutněná zemina klade odpor podkladnímu betonu, ten se tak natahuje u horních vláken, zde je tedy nutné ho vyztužit. Vpravo: Analogie se stropem – Strop je pevně uložen na stěnách, které jej podepírají. Váha samotného stropu a další vrstvy a zatížení prohýbají desku směrem dolů, betonová deska se tak natahuje u spodního okraje, proto v tomto případě stropu je výztuž dole

Před litím základů je nutné mít připravené veškeré instalace (kanalizační, vodovodní potrubí) včetně chrániček podle projektu. Po vytvrdnutí podkladního betonu je konstrukce připravena pro položení hydroizolace, té se budeme věnovat ale jinde.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Základy stavby

  1. Základové patky a pasy: Jak je vybudovat, jak jim rozumět?
  2. Plošné základy pro složité základové podmínky: Základové rošty a desky
  3. Založení nízkoenergetického rodinného domu na tepelně izolačním zásypu
  4. Hlubinné základy: Piloty a jejich názvosloví
  5. Hlubinné základy: Jak se realizují piloty vrtané a ražené

Mohlo by vás zajímat

Jak vytyčit rodinný dům? Stavební lavičkou!

Jak vytyčit rodinný dům? Stavební lavičkou!

Vytyčení stavby je jedním z prvních více viditelných kroků, který na své parcele při stavbě domu podniknete. Vytyčení stavby určí její budoucí obrysy. Je potřeba mu věnovat velkou pozornost. Vytyčovat dům můžete svépomocí, nebo přizvat geodety. Co je potřeba vědět o základním rozměření stavby na pozemku? Jak se stavba ...

© Fotolia.com - Kara

Hlubinné základy: Piloty a jejich názvosloví

Piloty, spolu s podzemními stěnami, šachtovými pilíři (studnami) a kesony, patří mezi hlubinné zakládání. Navrhují se tam, kde se nachází únosná půda ve větší hloubce a je-li nutné zakládat pod hladinou podzemní vody. Často se realizují i tam, kde plošné zakládání je neekonomické, vzhledem k množství spotřebovaného ...

© Fotolia.com - photo 5000

Plošné základy pro složité základové podmínky: Základové rošty a desky

V případě, že si budete zakládat rodinný dům, budete ve většině případů moci volit jednoduchý způsob založení na základové pasy. V případě složitějších základových podmínek, neúnosné půdy nebo větší stavby, budete muset využít i jiný typ založení. Pro běžný rodinný dům nebude nutné vrtat piloty, ale budete využívat ...

Geodeti na stavbě - práce pro projekci a realizaci staveb

Geodeti na stavbě - práce pro projekci a realizaci staveb

V případě, že chcete začít stavět, potřebujete mimo spousty jiných profesí i tu, kterou na stavbě uvidíte pouze krátce, nicméně její role je nanejvýš důležitá. Na správném geodetickém zaměření stavby závisí veškeré další práce. Jaké služby geodeti poskytují stavebníkům, projektantům, stavebním firmám?

Jak si postavit rodinný dům - základy

Jak si postavit rodinný dům - základy

Bydlíte v bytě a sníte o vlastním domě? Stojíte před rozhodnutím zda v bytě zůstat, nechat si postavit rodinný dům stavební firmou nebo si postavit vysněný dům svépomocí? Pokud se rozhodnete pro výstavbu rodinného domu pomocí vlastních sil, pak můžete ušetřit až polovinu Vašich financí, než při spolupráci se stavební ...

Jak si postavit rodinný dům - zemní práce

Jak si postavit rodinný dům - zemní práce

Bydlíte v bytě a sníte o vlastním domě? Stojíte před rozhodnutím zda v bytě zůstat, nechat si postavit rodinný dům stavební firmou nebo si postavit vysněný dům svépomocí? Pokud se rozhodnete pro výstavbu rodinného domu pomocí vlastních sil, pak můžete ušetřit až polovinu Vašich financí, než při spolupráci se stavební ...

REKLAMA