REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Vytyčení a zaměření stavby více o tématu

Geodeti na stavbě - práce pro projekci a realizaci staveb

V případě, že chcete začít stavět, potřebujete mimo spousty jiných profesí i tu, kterou na stavbě uvidíte pouze krátce, nicméně její role je nanejvýš důležitá. Na správném geodetickém zaměření stavby závisí veškeré další práce. Jaké služby geodeti poskytují stavebníkům, projektantům, stavebním firmám?
Geodeti na stavbě - práce pro projekci a realizaci staveb

Vyhotovení geodetického podkladu pro projekt stavby

Geodetickým podkladem pro projekt je polohopisný a výškopisný plán, který se vytváří na základě geodetického zaměření skutečného stavu v terénu (budovy, ploty, komunikace, inženýrské sítě, hranice pozemků atd.).
Geodetický podklad pro projekt musí odpovídat požadavkům projektanta-objednatele.

Vyhotovuje se digitálně (ve formátu DWG či DGN), případně v tiskové podobě a předává se projektantovi stavby.

Vytyčení stavby

Podkladem pro vytyčení stavby je schválený projekt. Vytyčení se vždy provádí v polohovém a výškovém systému daném projektem. U větších a tvarově složitějších objektů se vychází z bodů vytyčovací sítě a vyprojektovaných souřadnic lomových bodů objektu, u jednoduchých staveb (rodinný dům) zpravidla stačí okótování budovy vůči hranicím pozemku.

Při polohovém vytyčení se dnes většinou používá polární metoda, kdy totální stanice na základě uložených souřadnic postupně generuje směr a vzdálenost ke každému bodu. V první fázi vytyčení se určí prostorová poloha objektu, což je poloha 2 významných bodů (např. rohů budovy). Poté se provede podrobné vytyčení všech rohů objektu s přesností potřebnou pro výstavbu. (S relativní chybou +/- 0.01m). Vytyčené body jsou stabilizovány obvykle železnou značkou (roxor), prostorová poloha objektu se zajištuje odsazenými body mimo stavbu. V blízkosti stavby je dále nutno stabilizovat minimálně 2 hlavní výškové body a určit jejich výšku v systému shodném s projektem (obvykle Bpv). Na základě geodetického vytyčení pak stavební mistr či stavebník (za asistence stavebního dozoru) vybuduje stavební lavičky.

Oprávněný geodet musí na závěr vypracovat protokol o vytyčení, který obsahuje grafický náčrt vytyčení, seznam souřadnic a výšek bodů vytyčovací sítě a vytyčených bodů, popisové pole, předávací podpisy a datum předání stavebníkovi.

Kontrolní polohové a výškové měření

Na požadavek stavebníka je možno provést kontrolní měření stavebního objektu, při němž se zjišťují polohové a tvarové odchylky mezi projektem a skutečným stavem objektu, svislost stěn, výškové posuny apod.

Výsledky kontrolního měření uvede geodet v protokole o kontrolním měření, který krom grafického náčrtu obsahuje požadované kontrolní údaje.

Zaměření skutečného provedení stavby

V průběhu a po dokončení stavby se provádí polohopisné a výškopisné zaměření její skutečné polohy, výšky a tvaru. U podzemních objektů a inženýrských sítí je nutno měření vykonat před záhozem výkopu. Při zaměřování se používá souřadnicový a výškový systém, daný projektem (zpravidla S-JTSK a Bpv). Po zaměření a zpracování výsledků se vyhotovuje geodetická dokumentace skutečného provedení stavby, která je jedním z podkladů pro kolaudaci stavby a mimo jiné dokladuje shodu skutečného provedení stavby s projektem.

Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje technickou zprávu, grafické (mapa) a číselné(seznam souřadnic a výšek) vyjádření výsledků zaměření skutečné polohy, tvaru a výšky stavebního objektu. Dokumentace se vyhotovuje v digitální i tištěné podobě a předává se stavebníkovi.

Ing. Jiří Neuwirt

Ing. Jiří Neuwirt je úředně oprávněný zeměměřický inženýr s 25-letou praxí v oboru. Specializuje se převážně na geodetickou činnost pro projekci a realizaci staveb

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Vytyčení a zaměření stavby

  1. Jak vytyčit rodinný dům? Stavební lavičkou!
  2. Geodeti na stavbě - základní charakteristika činností
  3. Geodeti na stavbě - práce pro projekci a realizaci staveb
  4. Geodeti na stavbě - přístroje pro stavební praxi
  5. Geodeti na stavbě - práce pro katastrální účely
  6. Geodetické body v terénu
  7. Geodetický bod na domě slouží státní nivelaci. Co je nivelace a kde zjistit informace o značce na mém domě?
  8. Máte na domě železnou kouli? Je chráněná zákonem. Nivelační bod nelze schovat pod polystyren. Jaké hrozí pokuty?

Mohlo by vás zajímat

Základové patky a pasy: Jak je vybudovat, jak jim rozumět?

Základové patky a pasy: Jak je vybudovat, jak jim rozumět?

Pasy a patky patří do kategorie tzv. plošných základů. Jedná se o monolitické betonové konstrukce, často kombinované s litím do výkopu a do ztraceného bednění. Důležitá je příprava výkopu, dobré výškové zaměření a provedení. Přes pasy se zpravidla lije podkladní beton.

REKLAMA