REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Základy stavby více o tématu

Základy pro rodinný dům: Betonové ztracené bednění pro základy (3.)

Základy rodinného domu tvoří většinou betonové základové pasy. Jejich vytvoření spočívá ve vylití výkopu betonem a následně zděním a betonáží ztraceného bednění. Proč se ztracené bednění používá? A jak správně ztracené bednění na základech vyztužit ocelovou výztuží? A jak postupovat u podsklepeného objektu?

Po začištění základové spáry a vylití základového pasu první vrstvou betonu o minimální pevnosti C12/15 - X0 a jeho alespoň částečného vyzrání přichází na řadu vytvoření bednění pro další etapu betonování základu. V současnosti se jedná výhradně o bednící betonové mrazuvzdorné tvárnice se standardní výškou 250 mm, délkou 500 mm a šířkami od 150 do 500 mm.

Detail soklu – ztracené bednění a tepelná izolace

První řada tvarovek se ukládá na cementovou maltu do vodorovné roviny. Důvod použití těchto tvarovek je vcelku prostý. Pro provedení základu v místě nad terénem počítejme, že musíme provést skrývku ornice v mocnosti 0,2-0,3 m a základ by tak nebylo možné bez bednění vylít. Teoreticky lze použít i bednění prkenné či OSB desky. Ovšem ztracené bednění, jak název napovídá, zůstává součástí základu a zároveň nám z vnější strany tvoří rovnou plochu pro vytvoření svislé části hydroizolace a její vytažení min 0,3 m nad úroveň upraveného terénu. Na tuto svislou plochu je celoplošně nalepena pomocí modifikované asfaltové stěrky (případně kotvená u vyššího zatížení soklu – např. soklové obkladové pásky) svislá tepelná izolace základového pasu. Hloubka zatažení této izolace pod terén je součástí návrhu projektanta a udává tak potřebnou výšku a počet bednících tvárnic. V některých případech jednovrstvého zdiva s dostatečnou tloušťkou tepelné izolace v podlaze není tato svislá izolace potřebná – vše je předmětem důkladného návrhu a řešení dvourozměrného teplotního pole.

Ocelová výztuž ztraceného bednění

Konstrukční vyztužení těchto bednících tvarovek je nezbytné – jedná se v podstatě o stavebnici a jednotlivé tvarovky vytvářejí svými stěnami mezi sebou předěly při vylévání betonem a vznikají tak nespojité segmenty. Proto se provádí spojení těchto segmentů jak svislou, tak vodorovnou betonářskou výztuží. Standardní průměr vodorovné žebříkové výztuže je 10 mm třídy B500B. Vodorovná výztuž se umísťuje k okrajům tvarovek, tedy k vnitřnímu a vnějšímu okraji, a prochází průběžně všemi tvarovkami. Toto vyztužení je důležité také z hlediska tlaků, kterými je ztracené bednění namáháno při zhutňování podsypů pod podkladním betonem. Napojení výztuže se provádí s přesahy min 300 mm, případně svařováním s přesahem 100 mm.

Svislé vyztužení se provádí shodnými pruty betonářské výztuže ve vzdálenosti 250 až 500 mm u vnějšího a vnitřního okraje bednících tvarovek. Tyto pruty je nutné kotvit do již vylitého základového pasu např. pomocí chemické malty, případně je zapíchnout do čerstvě zalitého pasu. U druhé varianty je nutné dbát na vysokou přesnost, což vede k tomu, že se velice často na stavbách setkáváme s touto svislou výztuží pouze uprostřed šířky tvarovek a ve vzdálenosti 500 mm i více (viz obrázek 3 a 4). Je nutné si uvědomit, že takto umístěná výztuž v ose bednění je v podstatě úplně zbytečná, jelikož se nachází v oblasti neutrální osy, tedy tam kde je nulové napětí v ohybu od případné excentricity zatížení ze svislé nosné konstrukce, která je často vnášená do základu vlivem vyloženého soklu. Umístění výztuže je konstrukční (neplní tedy nosnou funkci) a je potřeba ji správně a efektivně rozmístit. Po umístění výztuže je nutné tvarovky důkladně navlhčit a následně vybetonovat betonem minimální třídy C16/20 - XC2. Maximální výška betonáže bez boční podpěrné konstrukce je 1,0 m, tedy 4 řady tvárnic. Při betonáží je doporučeno vylévat poslední řadu bednění pouze do poloviny jeho výšky. Při betonáži podkladní betonové desky tak dojde k lepšímu spojení a vytvoří se zámek mezi bedněním a podkladní deskou. Nezapomínejte na ošetřování betonu po jeho zavadnutí – kropení, mlžení, zákryt tkaninou či jiné obdobné ošetřování proti omezení smršťování.

Obrázek 3 – absence vodorovné výztuže, neefektivně umístěná svislá výztuž v ose bednění ve vzdálenostech 500 nebo 250 mm. Znázorněné šipky ukazují, kam přesunout svislou výztuž pro její efektivnější využití – její spotřeba se nemění.

Obrázek 4 – oproti obrázku 3 vhodné umístění svislé výztuže, která se přesune k okrajům bednění. Doplněno vodorovné vyztužení. Toto schéma vyztužení lze považovat za minimální doporučení.

Suterénní zdivo u podsklepeného objektu

 U podsklepených objektů tvoří tyto bednící tvarovky zároveň suterénní zdivo, které je namáháno tlakem zeminy a tyto svislé konstrukce je nutné navrhovat s ohledem na působící zatížení a provádí se na základě statického výpočtu (viz obrázek 5). Je důležité si uvědomit, že ačkoliv se jedná o velmi oblíbený materiál, zejména u staveb svépomocí, stále se jedná o nosnou konstrukci, a ta vyžaduje statické posouzení.

Obrázek 5 – vyztužení suterénního zdiva u podsklepené budovy dle statického výpočtu.

Veškerý popis konstrukčního vyztužení, druh použitého betonu a rozměry tvarovek musí být součástí projektové dokumentace a zde uvedené hodnoty jsou minimální.

Toto je 3. díl velkého seriálu o základech pro rodinný dům. Nenechte si ujít ani další díly seriálu, aktivujte si týdenní přehled článků od ESTAV.cz zdarma!

Ing. David Šotkovský

absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně, obor pozemní stavby. Je autorizovaným inženýrem ČKAIT, působí jako hlavní projektant v projekční a stavební společnosti. Zabývá se projekcí pozemních staveb a technických zařízení budov, zejména pak novou metodou termo-hydraulického vyvažování rozsáhlých otopných soustav.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Základy stavby

 1. Základové patky a pasy: Jak je vybudovat, jak jim rozumět?
 2. Plošné základy pro složité základové podmínky: Základové rošty a desky
 3. Založení nízkoenergetického rodinného domu na tepelně izolačním zásypu
 4. Základy pro rodinný dům: Hloubka, výška a šířka základového pasu (1.)
 5. Základy pro rodinný dům: Ochrana základové spáry, podsypy, drenáže (2.)
 6. Základy pro rodinný dům: Betonové ztracené bednění pro základy (3.)
 7. Základy pro rodinný dům: Podkladní betonová deska a její podsyp (4.)
 8. Základy pro rodinný dům: Vyztužení podkladního betonu (5.)
 9. Jak izolovat rodinný dům proti radonu? Jaký typ izolace zvolit? Nebo raději odvětrat?
 10. Hlubinné základy: Piloty a jejich názvosloví
 11. Hlubinné základy: Jak se realizují piloty vrtané a ražené

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock - Ingo Bartussek

Základy pro rodinný dům: Vyztužení podkladního betonu (5.)

V seriálu o betonových základech pro rodinný dům jsme již vybetonovali základové pasy, vyztužili a vylili ztracené bednění, zjistili jak a kam vkládat či nevkládat drenáže, či jak připravit a hutnit podklad pod podkladní betonovou desku. Dnes u podkladního betonu ještě zůstaneme a uvedeme na pravou míru věci okolo…

Zdroj: AdobeStock - Wolfilser

Základy pro rodinný dům: Podkladní betonová deska a její podsyp (4.)

Podkladní beton není to samé, co základová deska, i když se tak často nesprávně nazývá. Je potřeba hutnit vrstvy pod betonem? Je potřeba vkládat podsypy? Má se podkladní beton zhotovit na pasy nebo mezi pasy? Je potřeba ho vyztužit? Na fórech svépomocných stavebníků panuje mnoho otázek, mýtů a polopravd. Na ESTAV.cz…