Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Sousedé a zákony více o tématu

Jak donutit souseda pokácet strom, pokud ohrožuje váš majetek?

Jak postupovat v případě, kdy suché a nemocné stromy na pozemku souseda ohrožují váš majetek případně i zdraví a soused odmítá situaci řešit? V případě, kdy soused má na svém pozemku stromy, které jsou suché či nemocné a dochází k pádu větví, které poškozují váš majetek či se v důsledku pádu větví či stromu bojíte o své zdraví, a se sousedem se na jejich prořezání či pokácení nedomluvíte, je dobré vědět, že existuje řešení, například v institutu havarijního kácení.
Zdroj: Fotolia.com - Pictures news

Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků vyplývající mimo jiné i z §7/1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  Pokud však vlastník pozemku či nájemce neprovedou patřičnou sanaci tak, aby byla odstraněna příčina či o pokácení dřevin nepožádá vlastník pozemku na příslušném obecním úřadě sám, což by za využití §8 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve vazbě na vyhl. č.189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, primárně měl a mohl, nabízejí se další řešení.

Zákon v souvislosti s kácením dřevin souseda rozlišuje dvě situace. První reflektuje nebezpečí daného stromu na okolí, tedy vaše bezprostřední ohrožení na majetku a zdraví (tzv. havarijní kácení), druhá situace upravuje možnost pokácení dřevin, které jsou napadané chorobou. Ač se může jednat o totéž, pozor, každá situace vyžaduje jiný postup. Uvedené instituty samozřejmě nelze využít v případech, kdy stromy jsou zdravé a jen narušují naši pohodu bydlení tím, že nám stíní či brání ve výhledu.

Kdo provádí posouzení dřevin?

Posouzení kvality dřevin, jejich případné napadení chorobou a míru ohrožení, provádí dendrolog, odborník na dřeviny, případně arborista, odborník v oboru péče o dřeviny rostoucí mimo les, vyhledávaný zejména pro speciální zásahy na dřevinách. Pokud tedy jste v situaci, že soused nereaguje na vaše výzvy, pozvěte si specialistu, který nebezpečný strom posoudí a vypracuje dendrologický posudek. Tento bude podkladem pro další jednání, ať už pro havarijní kácení nebo pro žádost o provedení nezbytných zásahů dle §7 odst. 2 zákona 114/1992 Sb. 

Havarijní kácení

V případě dřevin, které svým stavem zřejmě a bezprostředně ohrožují život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, je možné provést pokácení bez předchozího povolení. Pokácet stromy, které bezprostředně ohrožují je na základě §8 odst. 4 umožněno i třetím osobám, nemusí se jednat výhradně o vlastníka pozemku. Musí však být splněna objektivní podmínka bezprostředního ohrožení. V daném případě je ten, kdo kácení provádění, oprávněn vstoupit na pozemek k provedení zásahu a případné oplocení pozemku nebrání provedení pokácení takto nebezpečných dřevin. Osoba, která kácení provede je povinna pokácení oznámit orgánu ochrany přírody, a to do 15 dnů od jeho provedení. V rámci využití daného ustanovení doporučujeme neriskovat a takto poškozené dřeviny nakácet sami, ale obrátit se například na příslušný hasičský útvar, který je k těmto zásahům uzpůsoben. Pro prokázání bezprostředního ohrožení vám pomůže posudek dendrologa, který osobě zajišťující havarijní kácení předložíte.  

Zdroj: Fotolia.com - riccardo-arataZdroj: Fotolia.com - riccardo-arata

Nařízení kácení ze strany orgánu ochrany přírody a krajiny

V případě, že stromy souseda jsou napadeny chorobou a soused je nečinný, můžete se o pomoc obrátit na orgán ochrany přírody a krajiny. V tomto případě nepůjde o obecní úřad, kam se obracíme s žádostí o kácení dřevin na svém pozemku. Obecní úřad nemá působnost nařídit odstranění dřevin z cizího pozemku. V daném případě je nutné se obrátit na příslušný orgán odboru životního prostředí s žádostí o provedení nezbytného zásahu dle §7 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Najdete je na obecních úřadech obcí s tzv. rozšířenou působností. Na základě tohoto ustanovení v případě výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými vážnými chorobami může uložit vlastníku provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin orgán ochrany přírody. Vzhledem k tomu, že se nejedná o zcela běžnou agendu, na žádost není standardizovaný formulář, ale žádost si musíte vypracovat sami. K žádosti připojte dendrologický posudek. Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Náhradní výsadbu lze uložit na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, jen s předchozím souhlasem jejich vlastníka.

Pokud by ze strany odboru ŽP nedošlo k nařízení odstranění nebo by byl úřad nečinný a hrozilo by vám bezprostřední ohrožení na majetku či zdraví, můžete využít havarijní kácení (viz výše).

Vybraná ustanovení zákona 114/1992 o ochraně přírody a krajiny 

 • 7 Ochrana dřevin

   (2) Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.

 • 8 Povolení ke kácení dřevin

  (1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem).

  (2) Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze) a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin; v případě odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze tak může učinit jen na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu.

  (3) Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

  (4) Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

  (5) Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, náležitosti oznámení o kácení dřevin a období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí.

JUDr. Petra Adámková, Ph.D

Lektorka, pedagožka, konzultantka s orientací na stavební právo, nový občanský zákoník a jeho vliv na povolování staveb a smluvní vztahy ve výstavbě.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Sousedé a zákony

 1. Sousedé pod lupou zákona - kdo je můj soused?
 2. Sousedé pod lupou zákona - občanský zákoník
 3. Sousedovi se rozpadá dům. Co s domem, který ohrožuje okolí? A co má dělat stavební úřad?
 4. Bojíte se poškození svého domu od stavby souseda? Co dělat v krizové situaci
 5. Sousedé pod lupou zákona - stavby a úpravy pozemku
 6. Sousedé pod lupou zákona - stavba na hranici pozemku
 7. Stavební úpravy a údržba staveb na hranici pozemku s využitím pozemku souseda
 8. Je nutný souhlas souseda se stavbou? Kdy si jej obstarat?
 9. Jak má vypadat kvalifikovaný souhlas souseda se stavbou
 10. Odvolání souhlasu souseda se stavbou a obrana proti územnímu souhlasu
 11. Sousedé pod lupou zákona - zeleň na hranicích pozemků
 12. Jak donutit souseda pokácet strom, pokud ohrožuje váš majetek?
 13. Sousedé pod lupou zákona - ploty a další způsoby oddělení pozemků
 14. Obtěžuje vás kouř a zápach z komína souseda? Jak se bránit?
 15. Problémy se sousedem v bytě? Jak řešit spory v bytovém domě

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock.com - babets

Sousedovi se rozpadá dům. Co s domem, který ohrožuje okolí? A co má dělat stavební úřad?

Starost, nad kterou si láme hlavu nejeden majitel nemovitosti: jak přimět souseda k opravě stavby, která je v důsledku svého havarijního nebezpečná pro okolí? Problém zároveň řeší i řada obcí, na jejichž veřejných prostranstvích si musí chodci dávat pozor na padající střešní tašky či omítku z průčelí neudržovaných…

Zdroj: Adobe Stock - visualpower

Chcete pokácet sousedův strom v blízkosti hranice pozemku? Bude záležet, kdy byl vysazen

Se vstupem do období vegetačního klidu se množí dotazy, kdy a kdo může požadovat po sousedovi pokácení dřevin, které jsou zasazeny v těsné blízkosti společné hranice v případě, že stromy omezují nebo narušují výkon vlastnického práva nad míru přiměřenou místním poměrům. Jak je to s možností pokácet sousedův strom?

Zdroj: Fotolia.com - JackF

Co s nepříjemným sousedem? Radí odborník

Soused. Někdo v něm vidí kamaráda a skvělého rádce, někdo chůvu svých dětí nebo společníka ke sklence piva či vína. Pokud však nemáte na sousedy takové štěstí, můžete se setkat s nepříjemnými pocity a hádkami. Jak neshody se sousedy řešit, pokud nepomůže běžná lidská domluva? Co říkají zákony?

Sousedé pod lupou zákona - stavba na hranici pozemku

Sousedé pod lupou zákona - stavba na hranici pozemku

Problematika staveb stojících na hranici pozemku trápí nejednoho stavebníka. Připravily jsme tedy pro vás sérii článků věnovaných požadavkům na umisťování staveb na hranici pozemků, jejich údržbě i ochraně vlastnických práv majitelů sousedních pozemků. Dnes se podíváme, za jakých okolností lze či nelze umístit stavbu…

Sousedé pod lupou zákona - ploty a další způsoby oddělení pozemků

Sousedé pod lupou zákona - ploty a další způsoby oddělení pozemků

Zídky, živé ploty, ploty kovové i betonové - nejen to stojí mezi sousedy. Kdo buduje ohrazení pozemku, čí tato stavba je? A může nám soused nařídit a požadovat, abychom si plot zřídili? Dělení pozemků nemusí být jen plotem, může je dělit i cesta nebo meze. To vše řeší občanský zákoník pod pojmem rozhrada.

Sousedé pod lupou zákona - zeleň na hranicích pozemků

Sousedé pod lupou zákona - zeleň na hranicích pozemků

Znáte to: ze stromů od sousedů vám padá listí na čerstvě uhrabanou zahradu. Sousedům nevyhovují zase vaše vzrostlé keře, které stíní jejich záhonům. Při silném větru se bojíte, že strom od sousedů spadne na vaši střechu, ale oni kácet nehodlají. Jak tyto neshody řeší zákon? Rozhodně není pravdou, že si na svém…