REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Sousedé a zákony více o tématu

Jak má vypadat kvalifikovaný souhlas souseda se stavbou

Ne každý projev souhlasu je souhlas, který lze předložit stavebnímu úřadu k žádosti o vydání územního souhlasu či souhlasu s ohlášenou stavbou. Kvalifikovaným souhlasem je myšleno projevení souhlasu ve formě, jak ho požaduje stavební zákon. (zákon 183/2006 Sb., ve znění pozdějších novel)
Jak má vypadat kvalifikovaný souhlas souseda se stavbou

Pro územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí je forma souhlasu upravena v § 96/3 písm. d) stavebního zákona, kdy se požaduje, aby byly doloženy „souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn“, přičemž „souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu.“ Souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m (stavby pro chovatelství požadovaných rozměrů, výrobky plnící funkci stavby a další).

Pro Souhlas s ohlášenou stavbou je forma upravena v § 105 odst.1 písm. f), kde je třeba doložit k návrhu „souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn“ a to tak, že „souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu“

Pozor i v případě, kdy je více spoluvlastníků. Dle občanského zákoníku rozhodují o hospodaření se společnou věcí (běžné správě) podíloví spoluvlastníci většinou, počítanou podle velikosti jejich spoluvlastnických podílů, přičemž z právních úkonů týkajících se společné věci jsou povinni všichni spoluvlastníci společně a nerozdílně (§1128 OZ). K rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení, zhoršení, změně jejího účelu je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků. (§ 1129 OZ) Obstarání souhlasu jednoho spoluvlastníka tak nemusí být dostačující.  

© Fotolia.com - sondem

Jen dohoda či prohlášení jako kvalifikovaný souhlas nestačí

Na internetu dnes můžeme nalézt nepřeberné množství informací. Bohužel ne vždy jsou úplné a pro stavebníky tak v praxi využitelné. Pozor na návrhy dohod či prohlášení vlastníka sousedních pozemků, kterými vlastník sousedního pozemku prohlašuje, že souhlasí s provedením stavebního záměru. Tyto jsou často poskytovány zdarma a bez toho, že by informovaly o skutečnosti, že je třeba stavebnímu úřadu doložit podpis souseda na situačních výkresech. Může se tak stát, že napodruhé po předložení situačního výkresu si soused souhlas rozmyslí. Samotné dohody je možno využít pro úpravu vzájemných majetkových práv a nároků, které mohou v souvislosti realizací stavby vzniknout, nebo mohou obsahovat úpravu podmínek pro provedení stavby a okolí, pokud se realizace stavby může dotknout vlastnických práv souseda.

Různá prohlášení a nepojmenované smlouvy (dohody), jejichž obsahem je projevení souhlasu souseda s realizací stavby nebo s jejím umístěním bez přiložení situačních výkresu opatřených souhlasem souseda sami o sobě nemohou nahradit požadavek zákona v náležitosti formy.

Předložení nekvalifikovaného souhlasu může v praxi vést přinejmenším k prodloužení lhůty pro vydání souhlasu ze strany stavebního úřadu či k překlopení postupu do územního řízení dle § 96 odst. 5 stavebního zákona.

© Fotolia.com - Rido

Situační výkres stavby

Souhlas souseda, resp. osoby která má vlastnická práva k sousednímu pozemku či stavbě, musí být vyznačen na situačním výkresu. U souhlasu postačí prostý podpis, zákon nepožaduje, aby byl podpis úředně ověřený.

Co se týče parametrů situačních výkresů, u těchto stavební zákon nestanoví bližší podmínky, ani co do náležitostí ani co do obsahu. Pokud není pro stavební záměr potřeba zpracovat projektovou dokumentaci, kde jsou situační výkresy její součástí, doporučuji, aby byl z nákresu vždy patrný jednak charakter stavby (půdorys a pohledy), základní výškopis, odstupové vzdálenosti, tj. vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních staveb.

U ohlašovaných staveb je možné využít situační výkresy, které jsou součástí projektové dokumentace, která musí být zpracována oprávněnou osobou a tvoří následně přílohu žádosti k souhlasu s ohlášenou stavbou. Dle vyhlášky 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb tvoří situační výkresy přílohu C.

JUDr. Petra Adámková, Ph.D

Lektorka, pedagožka, konzultantka s orientací na stavební právo, nový občanský zákoník a jeho vliv na povolování staveb a smluvní vztahy ve výstavbě.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Sousedé a zákony

 1. Sousedé pod lupou zákona - kdo je můj soused?
 2. Sousedé pod lupou zákona - občanský zákoník
 3. Sousedovi se rozpadá dům. Co s domem, který ohrožuje okolí? A co má dělat stavební úřad?
 4. Bojíte se poškození svého domu od stavby souseda? Co dělat v krizové situaci
 5. Sousedé pod lupou zákona - stavby a úpravy pozemku
 6. Sousedé pod lupou zákona - stavba na hranici pozemku
 7. Stavební úpravy a údržba staveb na hranici pozemku s využitím pozemku souseda
 8. Je nutný souhlas souseda se stavbou? Kdy si jej obstarat?
 9. Jak má vypadat kvalifikovaný souhlas souseda se stavbou
 10. Odvolání souhlasu souseda se stavbou a obrana proti územnímu souhlasu
 11. Sousedé pod lupou zákona - zeleň na hranicích pozemků
 12. Jak donutit souseda pokácet strom, pokud ohrožuje váš majetek?
 13. Sousedé pod lupou zákona - ploty a další způsoby oddělení pozemků
 14. Obtěžuje vás kouř a zápach z komína souseda? Jak se bránit?
 15. Problémy se sousedem v bytě? Jak řešit spory v bytovém domě

Mohlo by vás zajímat

Odvolání souhlasu souseda se stavbou a obrana proti územnímu souhlasu

Odvolání souhlasu souseda se stavbou a obrana proti územnímu souhlasu

Se sousedy je to mnohdy složité, zvláště když si chcete postavit nový dům na zakoupeném pozemku či výrazně zrekonstruovat váš dům nebo jinou nemovitost. Právě sousedé Vám mnohdy Vaše představy o novém bydlení či podnikání mohou zhatit nejvíce. A co když souhlas se všemi náležitostmi od souseda dostanete? Je možné že…

Je nutný souhlas souseda se stavbou? Kdy si jej obstarat?

Je nutný souhlas souseda se stavbou? Kdy si jej obstarat?

Se sousedy je to mnohdy složité, zvláště když si chcete postavit nový dům na zakoupeném pozemku či výrazně zrekonstruovat váš dům nebo jinou nemovitost. Právě sousedé vám mnohdy vaše představy o novém bydlení či podnikání mohou zhatit nejvíce. Cesty volí různé a cíl je jasný, co nejvíce oddálit realizaci stavby.

Stavební úpravy a údržba staveb na hranici pozemku s využitím pozemku souseda

Stavební úpravy a údržba staveb na hranici pozemku s využitím pozemku souseda

Problematika staveb stojících na hranici pozemku trápí nejednoho stavebníka. Co když ale potřebujete opravit zeď domu a jinudy než z pozemku souseda se k ní nedostanete? Jaké máte možnosti, pokud soused není přístupný domluvě? Jak zateplit dům na hranici pozemku? Je možné si vstup na pozemek soudně vymoci?

Sousedé pod lupou zákona - ploty a další způsoby oddělení pozemků

Sousedé pod lupou zákona - ploty a další způsoby oddělení pozemků

Zídky, živé ploty, ploty kovové i betonové - nejen to stojí mezi sousedy. Kdo buduje ohrazení pozemku, čí tato stavba je? A může nám soused nařídit a požadovat, abychom si plot zřídili? Dělení pozemků nemusí být jen plotem, může je dělit i cesta nebo meze. To vše řeší občanský zákoník pod pojmem rozhrada.

Sousedé pod lupou zákona - stavby a úpravy pozemku

Sousedé pod lupou zákona - stavby a úpravy pozemku

Se sousedy je to někdy složité, zvláště když si chcete něco přistavět či výrazně zrekonstruovat právě zakoupený či zděděný dům, byt či jinou nemovitost. Ačkoliv se to na první pohled nezdá, právě sousedé Vám vaše představy o novém bydlení či podnikání mohou zhatit nejvíce. Co je dobré vědět o sousedovi, kde končí…