REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Kanalizace více o tématu

Vnitřní kanalizace: svodné ležaté potrubí

Tomuto potrubí se také říká svodné, svody nebo ležaté svody. Pro potrubí musí být použity správné materiály, průměry a musí být řádně uloženo, aby nedošlo k jeho poškození. Potrubí začíná u paty odpadního potrubí (nebo připojovacího potrubí zařizovacího předmětu v nejnižším podlaží) a končí nejčastěji napojením na kanalizační přípojku, popřípadě na domovní čistírnu odpadních vod nebo jímku na vyvážení (žumpu).

Svody se rozdělují na hlavní a vedlejší. Hlavní svodné potrubí by mělo začínat u nejvzdálenějšího odpadního potrubí a mělo by vést, pokud možno, v těžišti mezi připojenými odpadními potrubími tak, aby vedlejší svody, které se na hlavní svodné potrubí napojují, byly co nejkratší. Vedlejších svodných potrubí může být několik v závislosti na velikosti budovy.

Materiál a průměry trubek

Svodné potrubí se vede z materiálu kameniny nebo z plastů. Dříve se používala také litina, která se dnes vyměňuje za plast. Výhoda kameninového potrubí spočívá v jeho odolnosti vůči chemikálií, avšak ve srovnání s plastem, je kamenina těžší a křehká. Také manipulace a instalace kameninových potrubí je řemeslně obtížná, proto se kamenina používá zejména ve specifických případech nutné chemické odolnosti. Plastové trubky musí mít označení KG, což znamená, že mohou být uloženy v zemi. Nejčastěji se jedná o trubky z PVC, PP, PE.

Průměr ležatého potrubí závisí na množství protékajících vod – na počtu napojených zařizovacích předmětů a na sklonu potrubí. Běžné průměry svodného potrubí u RD jsou 100 až 150 mm, výjimečně 200 mm.

Vedení potrubí

Svodné potrubí se zpravidla vede v zemi pod nejnižším podlaží. V případě rodinného domu pod podkladním betonem, mezi základovými pasy. Hloubka uložení závisí na místních podmínkách a odvíjí se od minimální požadované tloušťky vrstvy nadloží nad vrcholem potrubí, od sklonu potrubí a hloubky napojovacího bodu (kanalizační přípojky, napojení na domovní čistírnu odpadních vod nebo žumpu). Minimální tloušťka vrstvy nadloží nad vrcholem potrubí vedených pod objektem činní, u potrubí z nekovových materiálů, 0,3 m. Potrubí vedené vně budovy musí být vrstva nadloží nejméně 1,0 m, výjimečně, u krátkých úseků, 0,8 m. V případě, že není možné dodržet požadovanou tloušťku nadložní vrstvy, musí se potrubí zajistit proti mechanickému poškození a u potrubí vně budovy také tepelně zaizolovat. 

Schéma ležatého potrubí z kameniny s revizní šachtou uvnitř objektu

Svodné potrubí se může vést také zavěšené pod stropem nebo na stěně v nejnižším podlaží. Při zavěšení je třeba dbát na dodržení spádu a na řádné upevnění. Pokud je svodné potrubí zavěšené pod stropem v místech, které slouží k průchodu osob, musí být podchodná výška nejméně 2,1 m.

Tvarové kusy

Potrubí se skládá z rovných trub a tvarových kusů. Na ležatém potrubí uloženém v zemi se nejčastěji instalují tyto tvarové kusy: koleno, oblouk, odbočka šikmá jednoduchá, redukce. Tvarové kusy slouží ke změně trasy potrubí, připojení vedlejších svodů na hlavní svod a ke zvětšení průměru potrubí. V čisticí šachtě, která je umístěna v objektu, je na potrubí osazen čisticí kus, kterému se také říká revizní kus nebo revizní tvarovka. Čisticí kus je 30 cm dlouhá trouba s víkem, které se dá odšroubovat. Tak vznikne možnost dostat se do potrubí a v případě ucpání je možno potrubí vyčistit a usazeniny odstranit. Pokud je šachta umístěna vně objektu, pak dno šachty zůstává otevřené pro revize a čisticí kus se zde neinstaluje (šachta se nazývá revizní nebo vstupní podle průměru).

Spád potrubí

Sklon svodných potrubí splaškové kanalizace a jednotné kanalizace do DN 200 se navrhuje minimálně 2 %. Pokud je na svodné potrubí napojeno nevětrané připojovací potrubí, pak minimální sklon činí 5 %. U dešťových svodů je minimální sklon 1 %. Maximální sklon činí 40 %, výjimečně 60 % u krátkých vedlejších svodů. U plastových potrubí se sklonem větším než 10 %, a u neplastových potrubí se sklonem větší než 15 %, se potrubí musí zabezpečit proti posunutí.

Pokud by při místních podmínkách vycházel příliš velký spád svodného potrubí, pak je vhodné potrubí dát do spádu 2-3 % a na jeho konci se udělat spádový stupeň.

Někdy se stane, že potrubí nebude mít potřebný spád, protože by se např. pro jeho uložení musela poškodit hydroizolace apod., v tom případě se musí udělat opatření, aby nedošlo k ucpání potrubí. Řešením je osazení čisticího kusu do ležatého potrubí. U dlouhých svodů to může být i několik čisticích kusů, např. u kolena nebo odbočky. Musí být možnost se k těmto čisticím kusům bez problémů dostat tzn. Čisticí kus musí být instalován v šachtě.

Spojení splaškových a dešťových vod

Svodné potrubí v budově musí být odděleno zvlášť pro odvod splaškových a dešťových odpadních vod. Spojení splaškových a dešťových odpadních vod v budově je možné pouze, pokud průtok dešťových vod nepřesáhne 1,0 l/s.

Pokud se objekt napojuje na jednotnou kanalizační přípojku, pak je možné provést spojení splaškových a dešťových odpadních vod buď vně objektu anebo, pokud hranici nemovitosti tvoří obvodová stěna objektu, pak také uvnitř objektu před hlavní čisticí šachtou.

U objektů napojených na oddílnou kanalizační soustavu, na domovní čistírnu odpadních vod nebo na žumpu nelze provést spojení splaškových a dešťových odpadních vod.

Šachy na vnitřní kanalizaci

Na vnitřní kanalizaci se zřizují čisticí šachty, vstupní šachty a revizní šachty. Čisticí šachta slouží pro přístup k čisticím tvarovkám – zřizuje se uvnitř objektu. Vstupní šachty (běžný průměr 1,0 m) a revizní šachty (průměr menší než 800 mm) se instalují vně objektu. Dříve se šachty vyzdívaly nebo betonovaly. V současné době se šachty vyrábí z betonových prefabrikovaných dílců nebo ze zesílených a vyztužených plastových materiálů. Na horní straně je šachta zakryta poklopem.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Kanalizace

  1. Vnitřní kanalizace: druhy a charakteristika potrubí
  2. Vnitřní kanalizace: připojovací potrubí
  3. Vnitřní kanalizace: svislé odpadní potrubí neboli "stoupačka"
  4. Vnitřní kanalizace: větrací potrubí
  5. Vnitřní kanalizace: svodné ležaté potrubí
  6. Předstěnové systémy instalací pro WC a umyvadlo
  7. Kořenová čistírna odpadních vod je spolehlivé řešení pro domácnosti i obce

Mohlo by vás zajímat

Vnitřní kanalizace: připojovací potrubí

Vnitřní kanalizace: připojovací potrubí

Pro připojení každého umyvadla či WC a dalších zařizovacích předmětů je nutné připojovací potrubí. To začíná u zápachové uzávěrky a končí napojením na odpadní potrubí. Může být v provedení větrané nebo nevětrané, častější je nevětrané. Hlavním úkolem připojovacího potrubí je zajištění dostatečného odtoku odpadních…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Soutěž „Vyhraj tuhle káru“

Soutěž „Vyhraj tuhle káru“

SOUTĚŽ "VYHRAJ TUHLE KÁRU"

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA