REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Komíny pro novostavby více o tématu

Zásady pro návrh komínů

Spalinová cesta musí být navržena a provedena tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv a místně obvyklých povětrnostních podmínek byl zabezpečen bezpečný odvod spalin komínem nad střechu budovy. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat a musí být zabezpečena požární bezpečnost všech prostorů, kterým spalinová cesta prochází.
Zásady pro návrh komínů

Aby komín zajistil bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, musí být vyveden v dostatečné výšce nad střechou budovy. U šikmých střech je to 650 mm nad hřeben, u plochých střech 1 m nad rovinou střechy nebo nad atikou. Kromě vlastní budovy ovlivňuje odvod spalin i zastínění ústí sousední budovou, nebo jinou přírodní překážkou. Tato překážka se posuzuje do vzdálenosti 15 m. Zastínění nesmí tvořit překážku v šířce větší než 30° nebo o výšce větší než 10°. Zastínění má vliv nejen na funkci vlastního komína (účinkem větru dochází k přetlaku v ústí a spaliny se vrací zpět ke spotřebiči paliv), ale při zastínění komína dochází k obtěžování spalinami u vyšší budovy nebo v okolním prostoru.

Pokud není možné zajistit odvod spalin od spotřebiče paliv přirozeným komínovým tahem lze použít odtahové ventilátory montované nad ústím komína, nebo provozovat spotřebič paliv s nuceným odvodem spalin ventilátorem ve spotřebiči. Ve druhém případě se musí použít komínová konstrukce s přetlakovou komínovou vložkou (tlaková třída P dle ČSN EN 1443). Výška komína může být potom pod úrovní hřebene šikmé střechy, ale možné obtěžování spalinami při nízkém vyvedení komína zůstává.

Nízko vyvedený komín sousední budovy odvádějící spaliny spotřebiče na pevné palivo. Dochází k obtěžování a znečišťování spalinami u sousední vyšší budovy. Komín je nutné navýšit.Nízko vyvedený komín sousední budovy odvádějící spaliny spotřebiče na pevné palivo. Dochází k obtěžování a znečišťování spalinami u sousední vyšší budovy. Komín je nutné navýšit.

Správný výpočet tahu komína je důležitý

Pro zajištění bezpečného a bezporuchového odvodu spalin se provádí teplotní a tlakové výpočty. Při odvodu spalin přirozeným komínovým tahem (nejčastější způsob) musí být účinný komínový tah větší, nežli jsou tlakové ztráty na spalinové cestě, které tvoří ztráta přívodem vzduchu ke spotřebiči, ztráta průchodem spalin spotřebičem tahu a kouřovodem.

Účinný komínový tah je ale dán pouze rozdílem teplot spalin v sopouchu a venkovní teploty, a účinnou výškou komína. Čím je teplota spalin vyšší a teplota venkovního vzduchu nižší a čím je komín vyšší, tím je komínový tah vyšší. Nevětším problémem je proto ohřev teplé vody v průtokovém ohřívači vody na plyn v letním období, v bytech v nejvyšším podlaží. Proto v létě vzniká problém, že při vysoké venkovní teplotě se spaliny vrací do místnosti se spotřebičem a hrozí otrava oxidem uhelnatým, který je ve spalinách.

Komín potřebuje vzduch!

Dalším velkým problémem, který ovlivňuje funkci spotřebiče paliv i komína je přívod vzduchu ke spotřebiči. Ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších úprav výslovně uvádí: „V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu rovný minimálně průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon spotřebiče.“ A zejména při výměně stávajících dřevěných oken, s velkou spárovou propustností za těsná okna plastová nebo jiná podobná, se na tuto skutečnost zapomíná a dochází k poruchám při odvodu spalin a otravám oxidem uhelnatým.

Zastínění nových kovových komínů ve světlíku pro odvod spalin spotřebičů na plynná paliva stávajícím komínovým tělesem. Vlivem účinku větru došlo v jednom  bytě k přiotrávení několika osob.Zastínění nových kovových komínů ve světlíku pro odvod spalin spotřebičů na plynná paliva stávajícím komínovým tělesem. Vlivem účinku větru došlo v jednom bytě k přiotrávení několika osob.

Spalinová cesta totiž odvede pouze takové množství spalin, jaké množství vzduchu se přivede ke spotřebiči paliv. Proto je nutné do těsných oken montovat například automatické klapky na přívod vzduchu do místnosti, nebo zajistit přívod vzduchu pro spalování jiným způsobem, např. přívodním vzduchovým kanálem pod rošt u krbové vložky. U spotřebičů na plynná paliva se montují uzavřené spotřebiče v provedení C s koncentrickým nebo samostatným přívodem vzduchu a odvodem spalin.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Komíny pro novostavby

  1. Komín - rozumíte jeho názvosloví?
  2. Značení komínu napoví jeho vlastnosti a vhodné použití
  3. Zásady pro návrh komínů
  4. Kam umístit v domě komín a jaký zvolit typ?
  5. Vícevrstvý komín s keramickou vložkou
  6. Vícevrstvé kovové komíny

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Kam umístit v domě komín a jaký zvolit typ?

Kam umístit v domě komín a jaký zvolit typ?

V současné době zásadně převažují komíny vícevrstvé, kde spaliny jsou odváděné odpovídající komínovou vložkou tepelně a dilatačně oddělenou od komínového pláště. Podle materiálu použitého na komínovou vložkou se používají komíny keramické, kovové a plastové. Pro komínový plášť se většinou používají lehčené cihelné…

Značení komínu napoví jeho vlastnosti a vhodné použití

Značení komínu napoví jeho vlastnosti a vhodné použití

Pokud se stavěly jednovrstvé zděné komíny pro odvod spalin spotřebičů na pevná paliva, třídily se tyto komíny pouze podle velikosti komínových průduchů. Při odvodu spalin spotřebičů na plynná paliva se začaly tyto komíny vlivem kondenzátů spalin rozpadat a začaly se používat komíny vícevrstvé, kde odvod spalin byl…

Komín - rozumíte jeho názvosloví?

Komín - rozumíte jeho názvosloví?

Komín je součástí spalinové cesty, která musí zajistit bezpečný odvod spalin od připojeného spotřebiče do volného ovzduší, jeho hospodárný provoz, požární bezpečnost stavby, ochranu uživatelů spotřebičů paliv, ale musí umožnit i kontrolu a čištění.

Po zimě volejte kominíka!

Po zimě volejte kominíka!

Ranč v Málkově na Berounsku, vyhlášené dějiště festivalů, svateb, dětských táborů či westernového divadla, před začátkem hlavní sezóny lehl popelem. Podle posledních šetření shořela střecha budovy kvůli závadě na komínu.

Postup montáže komínu YTONG EKO

Postup montáže komínu YTONG EKO

Třísložkový komínový systém s keramickou vložkou, tepelnou izolací a pórobetonovým pláštěm. Komín je určený pro výstavbu suchých komínů (bez trvalé kondenzace spalin) s přirozeným tahem. Komín je vhodný pro všechny druhy paliv.