Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Postup montáže komínu YTONG EKO

Třísložkový komínový systém s keramickou vložkou, tepelnou izolací a pórobetonovým pláštěm. Komín je určený pro výstavbu suchých komínů (bez trvalé kondenzace spalin) s přirozeným tahem. Komín je vhodný pro všechny druhy paliv.
Postup montáže komínu YTONG EKO

Výhody komínového řešení Ytong

 • Jistota systémového řešení Ytong
 • Kompletní sestava dílů pro 6 m komína špičkové kvality
 • Jednoduchá montáž
  • snadná manipulace
  • přesné zdění
  • snadné úpravy běžným nářadím na stavbě
 • Dodávka na stavbu současně se zdicím materiálem

Před stavbou komína

 • Stavbu komína lze provádět pouze na hotový kvalitní únosný a staticky posouzený betonový izolovaný základ.
 • Základ komína musí být vodorovný a nesmí vykazovat nerovnosti větší než 2 mm.
 • Založení komína na stropní či jiné stavební konstrukce musí být staticky posouzeno.
 • Statický výpočet je předmětem projektu stavby, nikoli tohoto návodu.
 • Před a při stavbě komína je nutné zajistit potřebnou stavební připravenost a dodržovat zásady BOZP.

Před uvedením komína do provozu

 • Na komín smějí být připojeny pouze spotřebiče řádně schválené (certifikované) s teplotou spalin na hrdle do 400 °C. Teplota spalin je uvedena na certifikačním štítku spotřebiče.
 • Spotřebiče musejí být připojeny ke komínu podle technického návodu výrobce, musejí být provozovány vždy kompletní, bez jakýchkoliv úprav a zásahů do jejich konstrukce.
 • V zaústění spotřebiče do sopouchu musí být zajištěna dilatace min. 5 mm.
 • K připojení kouřovodu spotřebiče do sopouchu komína musí být použita přechodová redukce
 • Zaústěním spotřebiče nesmí být sopouch mechanicky namáhán
 • Musí být provedena revize komína včetně připojeného spotřebiče dle ČSN 734201 a vydána revizní zpráva.
 • Revize musí být provedena i pro připojené provizorní spotřebiče.
 • Na vnitřní straně komínových dvířek musí být umístěn vyplněný komínový štítek

Při uvedení komína do provozu

 • Při uvádění komína do provozu musí být zatápění ve spotřebiči pozvolné.
 • Není povoleno zatápět ve spotřebičích pomocí chemikálií pro urychlení zátopu.
 • K zátopu jsou povoleny pouze běžné schválené zapalovače (podpalovače) paliv.

Základní pravidla montáže a stavby

 1. Zdění a spojování komínových tvárnic Ytong

  Komínové těleso musí být vyzděno přesně a svisle. Dbáme na vodorovné uložení tvárnic a plné promaltování ložných spár. První komínovou tvárnici založíme na vápenocementovou maltu tloušťky cca 15 - 20 mm. Další vrstvy zdíme na tenkovrstvou maltu Ytong tloušťky 1 až 3 mm. Maltujeme v celé ploše komínové tvárnice, nejlépe zubatou lžící Ytong šířky 50 mm.

  Upozornění: Tvárnice neprovazujeme ani pevně nespojujeme s přilehlými stavebními konstrukcemi. Komínový průduch nesmí být pevně spojen s pláštěm komína.

 2. Spojování komínových šamotových vložek KV

  Pro spojování šamotových komínových vložek je určen kamnářský tmel EKO (TM.EKO). Tmel pro spojování šamotových vložek a tvarovek se nanáší rovnoměrně do polodrážky již instalované vložky. Před započetím prací čtěte příbalový leták s návodem na použití a hygienu práce. Je nutné před nanesením tmelu stykovou plochu zbavit prachu a ostatních nečistot. Polodrážka se nevlhčí! Při uložení šamotové vložky či tvarovky vytlačený tmel otřete houbičkou. Je důležité, aby komínový průduch byl po montáži hladký.

  Upozornění: Šamotové vložky musejí být spojovány vždy na polodrážku po směru stékání případného kondenzátu.

 3. Montáž průběžné tepelné izolace

  Musí být použita dodaná tepelná izolace, neboť má specifické vlastnosti a je vyrobena pro komínový systém Ytong EKO. V případě použití jiné tepelné izolace nejsou splněny podmínky certifikace a za škody tímto způsobené nenese výrobce systému žádnou zodpovědnost. Tepelná izolace se délkově upravuje standardním nožem.

Postup montáže a stavby systémového komína ytong eko

 1. Založení pláště a průduchu komína

  Na upravený základ se do lože z vápenocementové malty tloušťky 15-20 mm usadí první komínová tvárnice. Na přesném a vodorovném založení této tvárnice závisí bezproblémová stavba komína. Následné korekce nepřesného založení nejsou možné.

  Upozornění: Tvárnice nesmí být spojena s přilehlými svislými stavebními konstrukcemi.

 2. Založení komína pomocí kondenzátní jímky základové KJZ

  Jímka se usazuje na rovný, vodorovný, únosný základ (např. hrubá podlaha) do první osazené komínové tvárnice. Je nutné dbát jejího správného usazení, neboť tvoří základ celého komínového průduchu. Musí být osazena tak, aby případné dopojení potrubí kondenzátu bylo orientováno směrem, kterým bude kondenzát odváděn.

  Základová kondenzátní jímka není standardně osazena potrubím odvodu kondenzátu. Potrubí kondenzátu je možné provádět vlepením odpadního potrubí PPs v provedení HT průměru 40mm do připravené drážky otvoru pro odvod kondenzátu. Drážka je vyrobena ze spodní strany jímky. Na odpadním potrubí doporučujeme před zaústěním do kanalizace realizovat zápachovou uzavírku v přístupném místě pro potřeby čištění. Zápachovou uzavírku je možné realizovat v patě komína pod kondenzátní jímkou. Potrubí odvodu kondenzátu NENÍ součástí standardně dodávaného systémového komína.

  Vždy při osazení jímky je třeba dbát správného nastavení otvoru s potrubím pro odvod kondenzátu v součinnosti s projektantem, stavebním dozorem či mistrem tak, aby byl umožněn odvod kondenzátu do kanalizace, nebo do neutralizačního boxu. Pozor při lepení jímky k podkladu nebude možné ji následně pootočit.

  Na kondenzátní základovou jímku pokračujte šamotovou komínovou tvarovkou s kontrolním (vybíracím) kusem KVA.

 3. Úprava pro komínová dvířka

  Pro osazení komínových dvířek EKO DEM se do komínových tvárnic Ytong vyřízne otvor šířky 210 a výšky 350 mm. Okolo otvoru pro osazení komínových dvířek musí být v komínové tvárnici minimální mezera 10 mm k zajištění dilatace komínového průduchu.

  Upravené komínové tvárnice se zdí stejně jako ostatní tvárnice na souvislé lože tenkovrsvé malty Ytong.

 4. Šamotová komínová vložka KVA

  Šamotová vložka s kontrolním (vybíracím) otvorem slouží k vybírání sazí u komínů na tuhá paliva. U komínů na ostatní paliva slouží jako kontrolní otvor. Šamotová komínová vložka KVA se ukládá do kondenzátní jímky KJZ na tmel EKO (TM.EKO). Při montáži je nutné dbát dokonalého spojení s kondenzátní jímkou. Po montáži přebytečný tmel vytlačený ze spoje otřeme navlhčenou houbou.

  Je nutné, aby vnitřní šamotová vložka KVA mohla volně dilatovat v otvoru komínové tvárnice. Viz bod 2.

  Upozornění: Dilatační mezera se nevyplňuje žádným materiálem (izolace, lepidlo, atd.)

 5. Komínová tvárnice Ytong celá

  Osadí se na komínovou tvárnici s otvorem pro osazení komínových dvířek EKO DEM.

 6. Komínová dvířka EKO DEM

  Komínová dvířka lakovaná bílá DEM.B se upevňují pomocí čtyř hmoždinek se samořeznými šrouby. (hmoždinky a šrouby nejsou součástí komínové sady). Dvířka se upevňují do komínových tvárnic Ytong.

  Pro použití v exteriéru je nutné instalovat dvířka vyrobená z nerezu DEM.A. V interiéru je možné instalovat také dvířka z pozinkovaného plechu DEM.Z. (DEM.A a DEM.Z nejsou součástí základní sady)

 7. Tepelná izolace průběžná

  Izolaci komínového průduchu provádíme od horní hrany otvoru pro vybírání komínové vložky KVA. Tepelná izolace u sopouchové tvarovky musí být vyříznuta tak, aby byla po obvodu komínového průduchu celistvá.

 8. Komínová tvárnice Ytong s otvorem pro sopouch

  Usazuje se na celou komínovou tvárnici, resp. na její horní namaltovanou plochu.

  Pro sopouchové tvarovky KVB je nutné opět do komínové tvárnice Ytong vyříznout otvor šířky 290 a výšky 240 mm. Dbejte na to, aby byla okolo vyústění sopouchu komína dostatečná mezera pro zajištění dilatace komínového sopouchového dílu KVB. Minimální svislá mezera je 20mm, vodorovná je 45 mm. Otvor v plášťové tvárnici se následně vyplní izolací sopouchu IS.

  Upozornění: Mezera se nevyplňuje pevným materiálem (lepidlo, atd.)

 9. Komínová sopouchová tvarovka KVB 90°

  Sopouchová tvarovka s vyústěním 90° se standardně osazuje na díl KVA. V případě jiného požadavku na výšku vyústění sopouchu se mezi díl KVA a sopouchovou tvarovku KVB vloží základní komínová tvarovka KV, nebo její část. Tuto variantu by měla provádět odborně způsobilá osoba (nejlépe kominík, který bude provádět revizi). Při uložení sopouchové tvarovky je třeba dbát zvýšené opatrnosti na přesnost jejího vyústění z komínového pláště. Prostup sopouchu skrze tvárnici musí být proveden s dostatečnou dilatací viz bod.8.

 10. Komínová sopouchová tvarovka KVB 45°

  V komínovém systému Ytong EKO je možné použít i sopouchové tvarovky KVB a to se sklonem sopouchové části 45°.U sopouchových tvarovek s vyústěním 45° je nutné dbát zvýšené opatrnosti při montáži, neboť její těžiště je mimo osu komínového průduchu a proto se musí po dobu montáže zajistit proti vypadnutí. Po výstavbě komínového průduchu cca 1,0 m nad sopouchovou tvarovku 45° se může zajištění odstranit.

 11. Izolace sopouchu

  Izolace sopouchu je předřezána podle velikosti odbočky. Doporučujeme potřebný výřez uvolnit řezacím nožem.

 12. Přechodová redukce

  Slouží jako přechod mezi šamotovým průduchem a kouřovodem připojeným ke spotřebiči. Přechodová redukce a systémové komponenty kouřovodu jsou součástí nabídky doplňkového sortimentu EKO Komíny.

  Upozornění: Přechodovou redukci je nutné použít vždy

 13. Poslední komínová vložka KV

  Dále se navazuje postupnou montáží komínových tvárnic, šamotovýchvložek a tepelných izolací.

  Upozornění: Při montáži komína a práci s materiálem je nutné dodržovat všechna pravidla uvedená v tomto montážním návodu. Nedodržení uvedených pravidel může zásadně ovlivnit funkce komína. za škody tímto způsobené nenese výrobce systému žádnou zodpovědnost.

 14. Poslední komínová vložka KV

  Poslední komínovou vložku lze zkrátit dle potřeby. Musí být zakončena tak, aby byla umožněna dilatace komínového průduchu. Zároveň musí být komínový průduch zakončen tak, aby jej bylo možné osadit dilatační manžetou, která je součásti nerezové krycí desky KDNYZ. Výšku zakončení komína nad střechou definuje ČSN 734201.

 15. Nadstřešní část komína

  Povrchovou úpravu nadstřešní části komína je možno řešit třemi standardními způsoby.

  • Omítnutím nadstřešní části
  • Prefabrikovanými prvky s imitací zdiva – KN, UND
  • Obezdívkou nadstřešní části
 16. Omítnutá nadstřešní část

  Zdivo komína se napenetruje vhodným penetračním nátěrem a celoplošně se přilepí tepelná izolace z minerálních vláken s minimální tloušťkou 30mm. Přes tepelnou izolaci se provede omítková armatura, která se zastěrkuje flexibilním stavebním lepidlem. Dále se provádí povrchová úprava zpravidla shodná s úpravou obvodových stěn objektu. Doporučujeme provedení kvalitního povrchového nátěru. Upozorňujeme na skutečnost, že trvanlivost povrchové úpravy komína je závislá na kvalitě zvolených materiálů, které nejsou dodávkou komínového systému Ytong EKO. Omítnutá nadstřešní část komína se zakončuje krycí komínovou deskou určenou pro zateplení KDNYZ. Nebo sklovláknobetonovou deskou KSDYZ. (není součástí komínové sady.

 17. Prefabrikovaný komínový návlek KN

  (není součástí komínové sady) Pro urychlení celkové doby montáže je možno použít komínový návlek z lehkého sklobetonu. Povrchovou úpravu nabízíme ve dvou variantách – hladkou bílou nebo se vzorem cihelného zdiva. Komínový návlek osadíme přímo na celou nadstřešní část komína po dokončení oplechování tak, aby spodní kraj návleku oplechování překryl. Délku návleku upravíme s ohledem na sklon střechy. Zafixujeme pevňovací sadou a připojíme dilatační manžetu s otvory, případně Meidingerovu hlavici.

 18. Prefabrikované nadstřešní dílce UND

  (nejsou součástí komínové sady) Nadstřešní část komína z prefabrikovaných prstenců imitujících cihelné zdivo vyráběnou ve čtyřech základních barevných provedeních cihlově červená, višňová, hnědá a černá. Vyzdívka z prstenců nahrazuje vyzdívku komínovými tvárnicemi Ytong.

 19. Obezdívka nadstřešní části

  (není součástí komínové sady) Obezdívka komína v nadstřešní části komína je založena na krakorcové desce KD.x. Krakorcová deska je určena standardně pro obezdívku cihlami formátu 290×70×65 mm. Je možné ji použít také pro cihly metrického formátu 240×115×65 mm (při použití obezdívky cihlami metrického formátu bude jejich okraj přečnívat přes krakorcovou desku). Deska se osazuje do maltového lože na tvárnice komínového pláště. Krakorcová deska se osazuje zpravidla v podstřešním prostoru objektu. Obezdívka nadstřešní části komína se zakončuje krycí deskou pro obezdění komína. (není součástí komínové sady)

 20. Krycí deska KDNYZ

  Součástí nerezové krycí desky je i dilatační manžeta. Krycí deska deska se upevní šrouby přímo do komínové tvárnice Ytong. Deska se nepodmaltovává!

  Upozornění: Krycí desku osadíme až po dokončení povrchvé úpravy nadstřešní části komína

 21. Meidingerova hlavice

  (není součástí komínové sady) Na komínovou dilatační manžetu je možné rovněž osadit Meidingerovu hlavici, která zabraňuje zapršení do komínového průduchu a zároveň příznivě působí na přirozený tah v komíně.

Systémový komín Ytong EKO je vyvinutý v spolupráci se společností EKO komíny s.r.o. Široký sortiment doplňkových komponentů, které nejsou součástí základní sady, je v nabídce společnosti EKO Komíny. Bližší informace o prodejní síti doplňkových komponentů naleznete na eko-kominy.cz.

Další doplňkový sortiment

 • Komínová odbočka KVB 45°
 • Komínová dvířka nerezová DEM.A
 • Komínová dvířka z pozinkovaného plechu DEM.Z
 • Přechodová redukce PR.x
 • Krycí deska nadstřešní části komína sklovláknobetonová KSDYZ
 • Prefabrikovaný komínový návlek KN hladký bílý nebo se vzorem cihelného zdiva
 • Prefabrikované nadstřešní dílce UND - cihlově červená, višňová, hnědá, černá
 • Krakorcová deska KD.x pro obezdění nadstřešní části komína
 • Meidingerova hlavice MH
 • Upevnění do krovu (sada) UDK

Xella CZ, s.r.o.

logo
Vodní 550
664 62 Hrušovany u Brna

telefon: 547 102 104, zákaznická info linka 800 828 828
e-mail: obchod.cz@xella.com

web: www.xella.cz/cs_CZ/

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Léto - nejvyšší čas na servis komína

Léto - nejvyšší čas na servis komína

Hromadná otrava 25 lidí v Plzni, dvojnásobné úmrtí na Jihlavsku, vyhoření rodinného domu na Vsetínsku nebo zkáza jedné z nejstarších dřevěných chalup na Frýdecko-Místecku. To je jen několik argumentů z uplynulé topné sezóny pro zodpovědnější péči o komíny a kouřovody. A nejvyšší čas udělat maximum pro své bezpečí…

Zásady pro návrh komínů

Zásady pro návrh komínů

Spalinová cesta musí být navržena a provedena tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv a místně obvyklých povětrnostních podmínek byl zabezpečen bezpečný odvod spalin komínem nad střechu budovy. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat a musí být zabezpečena požární…

REKLAMA