Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Pozední věnec a ztužení stavby více o tématu

K čemu skutečně slouží výztuž v betonu? Jak funguje a kam se dává?

Beton a ocel se mají rádi. Především proto, že mají odlišné vlastnosti a přitom mohou fungovat v symbióze díky velmi podobné délkové teplotní roztažnosti. Jako správný pár se doplňují. Tam kde beton nestačí, přebírá slovo ocel. Beton za to ocel chrání proti korozi a dělá těžkou práci v místech, kde to umí nejlépe.
Zdroj: AdobeStock - sommersby

Betonářská výztuž se používá v železobetonových prvcích a jejím hlavním úkolem je přenášení tahových napětí v betonových průřezech. Pro ilustraci vidíme na obrázku jedna betonový překlad, na který působí svislé zatížení. Tento překlad se vlivem zatížení prohne a bez výztuže se dostane do fáze, kdy v dolní části průřezu vznikne tahové napětí větší, než je únosnost betonu v tahu (únosnost betonu v tahu je cca 10x menší, než v tlaku). Následuje kolaps překladu.

Zdroj: Ing. David Šotkovský

Na taženou stranu průvlaku se vkládá výztuž

Abychom tomuto zborcení překladu předešli, vloží se před betonáži do této dolní části betonářská výztuž, která převezme tahová napětí tam, kde nám beton na tah nevyhovuje. Na druhém obrázku vidíme vyztužený překlad včetně třmínku, které fungují jako smyková výztuž proti smykovým trhlinám. Celý průřez pak funguje na principu rovnováhy sil.

Zdroj: Ing. David Šotkovský

V horní části průřezu působí v betonu tlaková síla, zde využíváme vlastností betonu, který velmi dobře odolává tlaku, v dolní části působí tahová síla, kterou přebírá betonářská výztuž. Velikosti tahové a tlakové síly jsou ovlivněny působícím zatížením.

Tato dvojice sil mezi sebou působí v určité vzdálenosti (na rameni vnitřních sil). Násobkem jedné z dvojice sil (jsou shodné) a ramena vnitřních sil dostáváme takzvaný moment únosnosti průřezu, který musí být větší než moment, který vzniká od zatížení. Samotný výpočet a návrh železobetonového prvku je poměrně náročný a provádí jej výhradně autorizovaná osoba (projektant pozemních staveb nebo statik). Podrobnosti výpočtu jsou nad rámec tohoto článku, a proto je nebudeme ani okrajově uvádět.

Běžný stavebník by měl vědět, a uvědomit si, že musí dodržet rozmístění a typ všech prvků, které projektant spočítal. Každý prvek v průřezu má svůj význam.

Betonářskou výztuž využíváme ve všech nosných betonových prvcích jako jsou překlady, trámy, stropní desky, základové desky, pásy, věnce, stěny, sloupy, mostové nosníky, konzoly balkónů a další.

V betonových prvcích rozeznáváme výztuž podélnou (nosnou) a výztuž příčnou. Příčná výztuž se dělí na rozdělovací, která je používána v plošných konstrukcích a třmínky, které se používají ve sloupech, překladech, trámech a věncích. Je důležité upozornit, že veškerá výztuž je v betonových prvcích důležitá a zejména spolupůsobí. Například třmínky nám vymezují svým tvarem polohu podélné výztuže, zároveň však přenášejí smyková napětí od posouvajících sil, které na konstrukci působí. Vynechání nebo zvětšení vzdáleností mezi třmínky je nepřípustné.

Druhy výztuží podrobněji probereme zase příště. Nenechte si ujít nic z portálu ESTAV.cz, aktivujte si týdenní zpravodaj zdarma.

Ing. David Šotkovský

absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně, obor pozemní stavby. Je autorizovaným inženýrem ČKAIT, působí jako hlavní projektant v projekční a stavební společnosti. Zabývá se projekcí pozemních staveb a technických zařízení budov, zejména pak novou metodou termo-hydraulického vyvažování rozsáhlých otopných soustav.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Pozední věnec a ztužení stavby

  1. K čemu skutečně slouží výztuž v betonu? Jak funguje a kam se dává?
  2. Vlastnosti a typy betonářské výztuže. Proč je špatně říkat roxor? Už dávno neexistuje jen jeden typ
  3. Ocelová výztuž musí být schovaná v betonu. Jak moc a proč?
  4. Pozední železobetonový věnec: K čemu slouží a jaký měl vývoj. Na co si dát pozor
  5. Bungalovy mají problémy s tuhostí. Pozední věnec nestačí. Jak ztužit jednopodlažní domy?
  6. Moderní krov může způsobit trhliny v nadezdívce. Pozední věnec je nutný pro kotvení krovu
  7. Jak správně udělat a vyztužit železobetonový pozední věnec domu. Kde se dělají nejčastější chyby?
  8. Má se pod železobetonový pozední věnec pokládat asfaltový pás? Záleží na účelu

Mohlo by vás zajímat

Foto: Zdeněk Lachman

Pozední železobetonový věnec: K čemu slouží a jaký měl vývoj. Na co si dát pozor

Věnce jsou nepostradatelnou součástí všech zděných staveb. Jsou jedním ze zásadních prvků zajišťujících spolu s příčnými ztužujícími stěnami a stropy prostorovou tuhost stavby. Přenášejí vodorovná zatížení ze střešní konstrukce do příčných ztužujících stěn, zajišťují stabilitu vysokých a dlouhých stěn, vyrovnávají…

Zdroj: AdobeStock - bobcat-beasley

Ocelová výztuž musí být schovaná v betonu. Jak moc a proč?

Ocel a beton jsou kamarádi. Ocel v železobetonových stavebních prvcích zajišťuje pevnost v tahu. Beton ji za to chrání proti korozi. Jak to dělá? A jak musí být ocel v betonu bezpečně uložená, aby nedocházelo ke korozi ocelových prutů – výztuže?