Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Zpracování odpadů

také dekontaminace, sanace půdy

Zpět k nadřazené kategorii „Služby“

Podkategorie

Zařazené firmy (152)

AGROKOP CZ, a.s. Třebíč

Obchodní činnost, leasing; nákladní doprava; nakládání s nebezpečnými odpady

ALBE - Polystyrenka Nový Jičín

Výroba pěněného polystyrenu - izolační desky stabilizované, samozhášivé, fasádní, podlahové; obalový polystyren vč. řezání na potřebné rozměry a tvary; polystyrenové granule a drcený polystyren pro filtry a provzdušnění půdy; řezání polystyrenu pomocí 3D plotru (reklamní nápisy, loga, fasádní a interiérové prvky, dekorace apod.)

AQUEKO, spol. s r.o. Žďár nad Sázavou

Provádění zemních prací (odbahňování rybníků); odstraňování kontaminované půdy

.A.S.A. Liberec, s.r.o. Liberec

Zpracování kovového odpadu a šrotu

.A.S.A., spol. s r.o. Praha

Odvoz stavebních sutí; provoz vlastních zabezpečených skládek komunálního a průmyslového odpadu; komplexní služby v nakládání s odpady, komunální služby pro obce; čištění komunikací, péče o veřejnou zeleň; poradenská činnost, výroba tuhého alternativního paliva pro cementářské pece ASAPAL, komplexní zabezpečení odpadového hospodářství pro firmy

.A.S.A., s.r.o. Jindřichův Hradec

Sběr, svoz a zpracování komunálního, průmyslového a živnostenského odpadu, tříděný sběr odpadů, odvoz stavební suti

ASP služby, spol. s r.o. Praha

Doprava, podnikání v oblasti s odpady, pronájem nemovitostí, úklidové práce

ASTON - služby v ekologii, s.r.o. Tábor

Nakládání s nebezpečnými odpady; řešení komplexního odpadového hospodářství; přeprava nebezpečných odpadů vozidly v normě ADR, havarijní zásahy nebo průmyslové čištění

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Praha

Služby v rámci odpadového hospodářství - sběr, transport, třídění, úprava, recyklace a odstranění odpadu všeho druhu

AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem

Projektová činnost ve výstavbě; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; inženýrská činnost; realitní činnost; geologické práce; provádění staveb a jejich změn

B & Farkas Invest s.r.o. Kolín

Nakládání s odpady; přípravné a dokončovací stavební práce; realitní činnost; doprava

BAUER TRADE s.r.o. TÁBOR Tábor

Stavební činnost, dodávky na klíč; návrhy řešení stájí, koncepce farem; studie a projekty; výroba hal; kompletní technologie pro skot, prasata a drůbež; technologie pro výrobu krmných směsí, pro zpracování kejdy; identifikace a počítačové systémy pro zařízení farem

Benaft P spol. s r.o. Mladá Boleslav

Prodej pohonných hmot, hydroizolačních materiálů a střešních šindelů; zpracování odpadového hospodářství; posuzování vlivu na životní prostředí v projektových dokumentacích; inženýrská činnost

BIODEGRADACE s.r.o. Ostrava-město

Sanace starých ekologických zátěží; biotechnologická sanace organického znečištění zemin, sutí, kalů (dekontaminace PAU, NEL, BTEX, ropných látek - benzín, nafta, oleje apod.); průzkum kontaminovaných lokalit; vzorkování; nakládání s nebezpečnými odpady; ekologická havarijní služba; výzkum a vývoj nových sanačních technologií; biofiltry (čištění odpadních plynů) - návrh, poloprovozní zkoušky, dodávky biofiltrů "na klíč" včetně zpracování projektu, dodávky, uvedení do provozu a zajištění všech souvisejících měření

Bio - HYDROS, s.r.o. Prostějov

Protiprašná opatření, demoliční práce, zpracování stavebního odpadu

BIOMAC TRADE, spol. s r.o. Olomouc

Výroba dřevěných a kůrových biobriket k vytápění

BIOPAS, spol. s r.o. Kroměříž

Nakládání s odpady (třídění + recyklace odpadů, zneškodňování nebezpečných odpadů)

BM servis a.s. Karviná

Svoz, zpracování a likvidace odpadů, čištění měst, údržba chodníků a komunikací, veřelného osvětlení, výroba a distribuce tepla; doprava

BPP spol. s r.o. Brno-město

Zpracování polyuretanových pěn; poradenství; prodej čalounických materiálů a nářadí

BRUKOV Trade, spol. s r.o. Praha

Zastoupení předních výrobců zařízení pro zpracování odpadů včetně plastů a manipulaci s ním; technologie pro skládky a kompostárny; drticí, štěpkovací a lisovací technika; rychloběžné a pomaluběžné drtiče; samolisovací kontejnery

CENTROKOV Brno, spol. s r.o. Brno-město

Výkup, zpracování, poradenství v oblasti nakládání s kovovým odpadem; demontáž a demolice OK a technologických celků

Citymove s.r.o. Praha

Demolice staveb a bourací práce, recyklace stavebního odpadu, odvoz a ukládání stavební suti; prodej a dovoz produktů z kamenolomu (dlažební kámen, dlažební kostky, řezaná a štípaná dlažba, stavební kámen, soklový kámen, upravený lomový kámen); kamionová doprava, spedice, servis nákladních a osobních vozidel (vč. prodeje náhradních dílů), pneuservis, autosklo servis

COMPAG Mladá Boleslav s.r.o. Mladá Boleslav

Zajištění odpadu, údržby a oprav veřejného a slavnostního osvětlení, světelných dopravních značek a veřejné zeleně

CZ BIJO a.s. Praha

Sběr a zpracování odpadů

Česká asociace odpadového hospodářství Praha

Poskytování služeb pro společnosti nakládající s odpady

DAVOS - Ing. Dalibor Vostal Brno-město

Projekční a inženýrská činnost v oblasti vodohospodářských staveb, staveb pro nakládání s odpady, rekultivaci skládek odpadů; poradenství, projektování a obchodní činnost pro zpracování bioodpadů, kompostování a výrobou biomasy; obchodní zastoupení: překopávače kompostu, drtiče biomasy, štěpkovače, bubnové třídiče apod.

DEKONTA, a.s. Ústí nad Labem

Služby v oblasti ochrany životního prostředí: zpracování a odstraňování odpadů, sanace kontaminovaných lokalit, zajišťování ekologické havarijní služby, konzultace

DESTRO, spol. s r.o. Rakovník

Zprostředkování obchodu; maloobchod - velkoobchod; silniční motorová nákladní doprava; přípravné práce pro stavby; nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Dewarec s.r.o. Praha

Dewarec - development waste recycling; česká inženýrská společnost. Komplexní služby, konzultace a poradenství v oboru odpadového hospodářství (administrativa, legislativa)

DiK Janák, spol. s r.o. Trutnov

Dopravně-inženýrské služby a dokumentace; projektování novostaveb; projekty rekonstrukcí a oprav silnic, místních a účelových komunikací, parkovišť a odstavných ploch, křižovatek pozemních komunikací, opěrných a zárubních propustků, polních a lesních cest, venkovních úprav a technické vybavenosti nově zastavovaných území; vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), pro stavební povolení (DSP), pro zadání stavby (DZS) atd.; podnikání v oblasti nakládání s odpady

Domeček - odpady s.r.o. Praha

Odvoz suti a odpadu, prodej písku, úklid černých skládek, sběrný dvůr, třídění odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady

D+P REKONT s.r.o. Plzeň-město

Sběr a zpracování odpadů

ECOCOAL, s.r.o. Ostrava-město

Projektování a výstavba staveb pro ochranu životního prostředí; nakládání s odpady

ECOREC Česko s.r.o. Chrudim

Odpadové hospodářství zaměřené na energetické zhodnocování odpadu

ECO trend s.r.o. Praha

Ekologické služby - recyklační programy, využití odpadů

Ekodent Rybka Praha

Ekologické zpracování bezpečných i nebezpečných odpadů dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. o nakládání s odpady; komplexní odvoz a odborná likvidace odpadů

EKOGEN, o.s. Tábor

Zpracování jemných anorganických odpadních materiálů ve stavebnictví; utilizace prašných odpadů

EKO-CHEM-Z, spol. s r.o. Bruntál

Komplexní služby v nakládání s odpady - legislativa, softwarové programy, vedení a evidence odpadu vč. pohonných hmot, odběr vzorků, analytické rozbory, chemické posouzení, návrh způsobu likvidace, doprava, vlastní likvidace, zpracování odpadních plastů, nabídka ekologických výrobků; světelná reklama; plastové výrobky SYNTAL

EKOINVEST Sokolov, spol. s r.o. Sokolov

Projekce a dodávka staveb - geologické průzkumy, vrtné práce, kanalizace, ČOV vč. kořenových, skládky odpadů, sanace starých zátěží, úpravy ploch a výsadba zeleně, revitalizace toků, rybníky a účelové nádrže; zprostředkovatelská činnost; odstraňování odpadů vč. dopravy, nakládání s nebezpečnými odpady; dodávka tepelných čerpadel; provádění vrtů pro využití geotermální energie; biomasa - výroba alternativních paliv

EKO-KOM, a.s. Praha

Zajištění zpětného odběru a využití obalů a obalových odpadů od výrobců, dovozců a prodejců; informační, konzultační a vzdělávací činnost

EKO-Management, s.r.o. Praha

Nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů

EKOPRAG SLANÝ s.r.o. Kladno

Výkup, zpracování a likvidace kovového odpadu; výroba polovegetačních zatravňovacích tvárnic plastových a zámkové dlažby plastové

EKORA, s.r.o. Praha

Příprava, realizace, provoz bioplynových stanic, kompostování, služby v odpadovém hospodářství, EIA, IPPC, vodní hospodářství

EKOSTAVBY Louny s.r.o. Louny

Podnikání v oblasti nakládání s odpady; zeměměřičská činnost; projektová činnost ve výstavbě; montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení; silniční nákladní doprava

EKOTEC, s.r.o. Most

Provádění velkoobjemových zemních prací, odvodňovací práce a meliorace, výkopy pro inženýrské sítě, výkopy pro základy staveb, terénní úpravy, odstranění kontaminované zeminy, rekultivace, demoliční práce, nakládání s nebezpečným odpadem

EKOTERMEX, a.s. Vyškov

Zpracování odpadů

EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové

Odpadové hospodářství, analýzy odpadů, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, nakládání s odpady, POH; autorizované měření emisí, imisí a pachových látek a návrhy řešení jejich záchytu; odborné posudky a rozptylové studie dle zákona o ochraně ovzduší

Emporio exclusive s.r.o. Pardubice

Stavební práce (rekonstrukce, výstavba, demolice), odpadové služby (také drcení stavebních odpadů, prodej recyklátu) - převážně Pardubický a Královehradecký kraj

Energetika Třinec, a.s. Frýdek-Místek

Výroba, rozvod a prodej elektrické energie, horké vody, technologické páry, dmýchaného a stlačeného vzduchu, provozní, koupelenské a pitné vody; distribuce médií; úprava topných plynů získávaných jako vedlejší produkt při hutní výrobě a také zemního plynu; výkopové práce; zámečnictví; podnikání v oblasti s nebezpečnými odpady; mechanické čištění kanálů; technické testování a analýzy spalin; poradenství v energetice; provozování tělovýchovných a sportovních zařízení pro regeneraci a rekondici

Enviroservis s.r.o. Hradec Králové

Poradenství v oblasti evidence odpadů, roční hlášení o odpadech a jiné služby pro stavební firmy

ENVISAN GEM, a.s. České Budějovice

Geologie; ekologie; mikrobiologie; zpracování odpadů

ETC Consulting Group s.r.o. Praha

Služby v oblasti životního prostředí se zaměřením na odpadové hospodářství, přípravu a koordinaci projektů, možnosti financování projektů, řešení úkolů vědy a výzkumu, poskytování služeb formou outsorcingu

EURO WASTE, a.s. Litoměřice

Obchodní společnost podnikající v oblasti sběrového papíru

FAST Písek

Sběr a zpracování odpadů

FERROKOV, s.r.o. Kladno

Nákup, prodej a zpracování kovového odpadu

GEOSAN DOPRAVNÍ STAVBY a.s. Kolín

Komplexní výstavba komunikací a inženýrských sítí, skládek; sanační práce vč. nakládání s odpady; zemní práce; demoliční práce; silniční motorová doprava vč. mezinárodní

GŠ Seko, s.r.o. Kroměříž

Výkup, zpracování a prodej kovového odpadu

Holoubek, Karel Holoubek - Trade Group a.s. Praha

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a odpady; provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování; reklamní činnost a marketing; finanční a ekonomické poradenství; realitní činnost

HUMECO a.s. Most

Pronájem strojů s obsluhou; nabídka profesních prací; kamenivo, písky, jíly a hnojiva; přeprava nebezpečných a jiných odpadů, termické odstraňování odpadů; skladování

Chutic, Ing. Robert Chutic - ISI Pardubice

Stavební projekty; skládkování a zpracování stavebních odpadů; montáže ventilačních turbin LOMANCO (USA, Arkansas) a systému RAUL CZ, světlovodů ODL; prodej zemin a recyklátů s chemickým rozborem oprávněné laboratoře; inženýrská činnost

INORGA RERO spol. s r.o. Ostrava-město

Software potřeb a služeb pro řízení odpadového hospodářství - dodávka ve formátu MS EXCEL na CD ROM nebo na disketách na dobírku; zneškodnění nebezpečných i ostatních odpadů; sanační práce

INTERPROJEKT, spol. s r.o. Praha

Projektová činnost v investiční výstavbě, obchodní činnost, provádění průmyslových, inženýrských, občanských a bytových staveb, reprografická činnost, obstaravatelská činnost, inženýrská činnost, hospodaření s odpady, vliv staveb na životní prostředí; kamenolomy, drtírny a obalovny; těžba a úpravy rud a nerudných surovin

JARÝ s.r.o. Pardubice

Nakládání s odpady; velkoobchod

JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. Zlín

Sběr, svoz a třídění komunálního odpadu; sběr recyklovaných surovin; pořádání odborného kongresu a výstavy ODPADY - LUHAČOVICE

Jomon s.r.o. Zlín

Výroba a prodej vymývaných betonových výrobků; výroba peletek na topení, zpracovaní pryžového odpadu

Kaiser servis, spol. s r.o. Blansko

Sběr a zpracování odpadů, velkoobchod s odpadem a šrotem, čištění města

KILTE, a.s. - v likvidaci Hradec Králové

Komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství

KIWEK, s.r.o. Olomouc

Zpracování kovového odpadu

Klimentová, Věra Klimentová Praha-východ

Nákladní doprava, nakládání s nebezpečnými odpady, nákup a prodej stavebních mechanizmů, demolice, zemní práce, práce jeřábem

KLIO, s.r.o. Praha-západ

Sběr a zpracování odpadů, recyklace kovového odpadu a šrotu

KOEXPRO OSTRAVA, a.s. Ostrava-město

Projektová činnost v investiční výstavbě; investorská a inženýrská činnost; provádění staveb; podnikání v oblasti nakládání s odpady; kovoobrábění, zámečnictví; obchod, montáž, servis, opravy a výroba: technologická zařízení, pneumatické a hydraulické nářadí, zvedací a manipulační zařízení vč. hydraulických plošin, čerpadla a agregáty pro čerpání znečištěných a silně zahuštěných kapalin; provedení pro standardní prostředí i pro prostředí s nebezpečím výbuchu

KONTEST - Miloš Frýba Brno-venkov

Stavební práce - izolace střech, samonivelační podlahy, zateplování fasád, oplocení, malby, nátěry; návrhy a šití pracovních oděvů; prodej doplňků a sběr recyklačních odpadů (sběrový papír, PE fólie, tvrdé plasty atd.)

KORONA s.r.o. Kolín

Výkup kovového odpadu

KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., Divize Kovohutě Čelákovice Praha-východ

Výroba a prodej hutních polotovarů (tyčí, trubek, drátů, profilů) z mosazi jejích slitin

KOVO-ŠROT, s.r.o. Jihlava

Zpracování kovového odpadu

KVS EKODIVIZE a.s. Bruntál

Vývoj a realizace technologií na zpracování průmyslového odpadu; mezinárodní kamionová doprava, strojírenská výroba, obchod s hutními polotovary a železným šrotem

LADEO - Ing. Vlastimil Ladýř Česká Lípa

Sběr a zpracování odpadů, recyklace kovového odpadu a šrotu; terénní úpravy zahrad, parků, sadů a jiných zelených ploch

LARUS s.r.o. Tábor

Recyklace, využití a likvidace odpadů; doprava

Lipka, Vladislav Lipka Trutnov

Sběr surovin

Lončarič, Jiří Lončarič Brno-město

Výkup, zpracování a prodej kovového odpadu

LUX-PTZ, s.r.o. Ústí nad Orlicí

Výroba nejširšího sortimentu lisovací techniky na likvidaci odpadů na českém trhu: paketovací lisy (3 až 50 t), kontejnerové lisy, shozy na odpad nebo prádlo, vázací pásku a motouz; poradenství zdarma

MALOUN, s.r.o. Praha

Prodej primárních granulátů, regranulátů, recyklace plastů, výkup plastových odpadů

Marius Pedersen a.s. Hradec Králové

Nakládání s odpady; provoz 13 řízených skládek odpadů v ČR

Matoušek, Ivo Matoušek Hradec Králové

Stavební činnost, ukládání odpadů, demolice, drcení a třídění materiálů, zemní práce, autodoprava

MEGAWASTE, spol. s r.o. Praha

Odvádění a čištění odpadních vod, sběr a zpracování odpadů

METALŠROT, a.s. Zlín

Zpracování kovového odpadu

Metal - Vilém Jungbauer Most

Výkup železa a barevných kovů, demontáže a výkup elektromateriálů, likvidace ocelových konstrukcí, likvidace průmyslových a zemědělských technologií

Milichovský - nákladní doprava Havlíčkův Brod

Těžká nákladní doprava, návěsová doprava; zemní práce; prodej písků, drceného kameniva, zpracování stavebního odpadu

Mísař, Oldřich Mísař Bruntál

Prodej dřevěného paliva, dřevěných briket, štěpky, pilin; zpracování dřevěného odpadu, zpracování dřevěných okenních rámů vč. skla; výroba dřevěných briket; nákup a prodej EUR palet vč. atypických palet

MIŠKÓCI - KOVO s.r.o. Uherské Hradiště

Kovovýroba, zámečnictví; nakládání s odpady

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika Praha

Generální dodavatel staveb: výstavba pozemních a inženýrských staveb; tvorba a úprava kameniva, štěrku a štěrkopísku; architektonická, projektová a inženýrská činnost; zpracování odpadů

MS-UNIKOV OSTRAVA, s.r.o. - v konkurzu Ostrava-město

Podnikání v oboru nakládání s odpady (kovový odpad)

Nehlsen Třinec, s.r.o. Frýdek-Místek

Komplexní služby v oblasti s nakládáním s odpady, materiálem a odpadními vodami

Ondeo Services CZ s.r.o. Praha

Poradenská činnost ve vodním hospodářství, v oblasti energetiky a životního prostředí; dodávky vody a odvádění odpadních vod; projektování, výstavba a provozování úpraven pitné vody a ČOV, řízení vodního hospodářství firem, svoz a zpracování odpadů, třídění a recyklace, zpracování biomasy na energii, skládkování průmyslového a komunálního odpadu, odpadové hospodářství měst a průmyslové sféry

Ormonde Organics International s.r.o. Ostrava-město

Zpracování organického a neorganického odpadu, rekultivace kontaminovaných ploch, služby v oblasti životního prostředí, likvidace kalů z ČOV, odvodnění, kompostování aj., čištění a monitoring kanalizace, monitoring nově vybudované kanalizace

OTR, s.r.o. Uherské Hradiště

Podnikání v oblasti nakládání s odpady (vč. nebezpečných); silniční nákladní doprava

PASPOL, spol. s r.o. Brno-město

Výkup a zhodnocování odpadů barevných kovů

Pavlík, Josef Pavlík - RECYKLA Hradec Králové

Výkup odpadů barevných kovů

PESL, s.r.o. Jičín

Zpracování odpadů - drcení, regranulace, plasty

Písky - J. Elsnic spol. s r.o. Louny

Těžba a prodej písku, nákladní doprava, nakládání s odpady, kovoobráběčství, tesařství

Pojizerská stavební společnost, spol. s r.o. Mladá Boleslav

Stavební dodávky na klíč, rekonstrukce; projektová činnost; investorská a inženýrská činnost; zpracování odpadů; nákladní doprava; zámečnické práce; prodej stavebního materiálu

Pražské služby, a.s. Praha

Komunální odpad, svoz a recyklace odpadu

Průmyslové stavitelství Brno, a.s. - v insolvenčním řízení Brno-město

Inženýrsko-dodavatelská organizace zabezpečující realizaci staveb zejm. v ČR, Rusku a Kazachstánu; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; projektová činnost ve výstavbě; nakládání s nebezpečnými odpady; realitní činnost; pronájem movitých věcí; ubytovací služby; činnost technických poradců ve stavebnictví; činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců; zprostředkování služeb; specializovaný maloobchod; zprostředkování obchodu

Pyros spol. s r.o. Třebíč

Inženýrská, poradenská činnost v oblasti požární bezpečnosti staveb a technologií; výroba hydrantových systémů; servis a revize hasicích přístrojů; poradenská činnost pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky a nakládání s odpady

QUAIL spol. s r.o. České Budějovice

Nakládání s odpady - třídění a zpracování odpadů; činnost technických poradců v oblasti ekologie, životního prostředí a nakládání s odpady; rekultivační práce

REALSTAV MB, s.r.o. Mladá Boleslav

Realizace staveb; investorsko-inženýrská činnost; nakládání s odpady; těžba nevyhrazených surovin

RECIFA a.s. Praha

Výroba a prodej tepelněizolačního stavebního materiálu REFAGLASS (pěnové sklo); zpracování odpadových plastů a papíru; svoz a likvidace odpadů

RECYCLING DEKONT s.r.o. Chomutov

Recyklace stavebních odpadů drcením a tříděním za použití mobilních drtičů a třídičů

REFOZO, a.s. - v likvidaci Ostrava-město

Recyklace stavebních materiálů; prodej otestovaných recyklátů

REGIOS, a.s. Praha-západ

Služby v nakládání s odpady; provoz řízené skládky, svoz komunálního odpadu, recyklace odpadového dřeva, sanační práce; projektová činnost

REMEX BOHEMIA spol. s r.o. Prachatice

Poradenská a zprostředkovatelská činnost v oblasti recyklace stavebních materiálů; podnikání v oblasti nakládání s odpady; výroba drti; poradenská činnost v oblasti zpracování kamene

RESTA DAKON s.r.o. Přerov

Recyklace stavebního odpadu, likvidace sutí, prodej recyklátů, drcení a třídění na místě u zákazníka, poradenská činnost v oblasti nakládání se stavebními odpady, práce kolovým nakladačem

RESTA s.r.o. Přerov Přerov

Stavební činnost; zpracování stavebních odpadů; výroba mobilních a semimobilních drticích a třídicích zařízení. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

REWAST, spol. s r.o. Kutná Hora

Vývoj a realizace technologií úpravy nerostných surovin, uhlí, druhotných surovin a odpadů; průmyslové uplatnění fluidní techniky; regenerace slévárenských písků; nakládání s odpady; poradenská činnost

RUMPOLD-P s.r.o. Kladno

Služby v oblasti životního prostředí - nakládání s odpady

RUMPOLD UHB s.r.o. Uherské Hradiště

Služby v oblasti životního prostředí - nakládání s odpady

RUMPOLD 01 - Vodňany s.r.o. Strakonice

Zneškodňování zemin, stavebního odpadu, odpadního eternitu, dehtových lepenek, asfaltů, plechovek od barev, směsného stavebního odpadu, separovaného a nebezpečného odpadu; prodej nádob na odpady

SAKER, s.r.o. Olomouc

Zpracování kovového odpadu

SAN-TECH, Stavební geologie s.r.o. Praha

Projektová činnost, zemní a výkopové práce, stavební práce, konstrukční a výrobní činnost, sanační práce ve stavebnictví, geologické práce, technická pomoc při ekologických haváriích, provádění zahradních a parkových úprav, čištění vrtů, studní a opravy čerpadel, nakládání s nebezpečnými odpady

SATESO, s.r.o. Brno-venkov

Obchodní činnost - výhradní dovozce nátěrových hmot ThermoShield do ČR; nakládání s bezpečnými i nebezpečnými odpady

SAT s.r.o. Praha

Demolice a zemní práce; stavba komunikací, letišť a sportovních areálů; podnikání v oblasti nakládání s odpady

SD KOVO a.s. Mladá Boleslav

Výkup kovového odpadu a barevných kovů, likvidace ocelových konstrukcí, kotelen apod.

SDS - Kovošrot s.r.o. Svitavy

Zpracování kovového materiálu

SH Drtiče s.r.o. Tábor

Zpracování odpadů (drtič Doppstadt DW-3060) - plasty, pařezy, ztratné palety, železniční pražce, papír, pneumatiky; redukce objemu skládek komunálního odpadu, likvidace odpadů, zpracování dřeva

Silnice Horšovský Týn, a.s. Domažlice

Provádění dopravních staveb; projektová činnost ve výstavbě; výroba a prodej obalovaných živičných směsí; silniční motorová doprava; podnikání v oblasti nakládání s odpady

SITA CZ a.s. Praha

Komplexní nabídka služeb v odpadovém hospodářství, odvoz průmyslových, komunálních a nebezpečných odpadů, sanace a odstraňování ekologických zátěží a azbestu, ekologické čištění průmyslových objektů, potrubí, jímek apod., sběr a separace druhotných surovin, elektroodpadů, aj.; vlastní technologie a doprava

SK-EKO Systems s.r.o. Pardubice

Výkup a recyklace elektrotechnického odpadu (např. akumulátorů); ekologická likvidace vyřazené výpočetní, kancelářské a telekomunikační techniky; odborné likvidace speciálních a nebezpečných odpadů; ekologická havarijní služba; poradenství v odpadovém hospodářství a EMS. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

Slavětínský, Václav Slavětínský Praha

Dokončovací stavební činnosti, obchodní činnost, silniční nákladní doprava, sběr a zpracování odpadů

Služby města Milevsko, spol. s r.o. Písek

Terénní úpravy zahrad, parků a sadů; výroba elektromotorů, generátorů a transformátorů; montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin; silniční nákladní doprava; sběr a zpracování odpadů

SOLETANCHE Česká republika, spol. s r.o. Praha

Práce speciálního zakládání - podzemní stěny (pažicí, konstrukční a těsnicí), trysková injektáž pro podchycování, těsnicí i zpěvňující injektáže, pažicí a základové mikropiloty, pramencové a tyčové kotvy, piloty STARSOL a jiné, sanace znečištění, geobariéry, drenážní a podzemní reakční stěny, zmrazování, dynamická konsolidace, vibroflotace a štěrkové pilíře, speciální tuneláž, soldifikace odpadů; projektová činnost

SPEKTRA, spol. s r.o. Beroun

Konzultační a inženýrská činnost, předprojektová příprava, projektování staveb vč. jejich částí ve všech profesích, provádění průmyslových, občanských a inženýrských staveb vč. rekonstrukcí na klíč; kopírovací a planografické služby; výroba stavebních dílů; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vč. zprostředkování

STAPO MORAVA, a.s. Brno-město

Trhací práce, demolice; recyklace stavebních sutí; nakládání s bezpečnými a nebezpečnými odpady

STELIT, spol. s r.o. Vsetín

Zpracování kovového odpadu

ŠROUBÁRNA Libčice nad Vltavou, spol. s r.o. Praha-západ

Vývoj, výroba a prodej tvářených spojovacích a strojírenských součástí, taženého drátu a výrobků z drátů, výrobků kovových a nekovových, nářadí a technologií, úprava a odbyt odpadů a vedlejších produktů vznikajících při této činnosti; obchodní činnost v rámci předmětu podnikání

TALPA - RPF, s.r.o. Ostrava-město

Bezvýkopové pokládání kabelů a potrubí technologií FLOW MOLE (řízené protlaky pod komunikacemi, vodními toky, D 32-560 mm, až 200 m), řezání materiálů vysokotlakým vodním paprskem s počítačovou podporou; sanace starých ekologických zátěží; geologický a hydrogeologický průzkum, biodegradační technologie, skladování TKO+NO; dodávky a montáže tepelných čerpadel

THERMOSERVIS - RECYKLACE, s.r.o. Břeclav

Podnikání v oblasti nakládání s odpady

TLAK Smolík s.r.o. Praha

Silniční nákladní doprava; podnikání v oblasti nakládání s odpady; provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Tomáš Trakal, T2 - RECYCLING Příbram

Stavební stroje a nástroje: strojní rypadla do výšky 3 m, demoliční nůžky o hmotnosti 2 - 6,7 t, drapáky, hydraulická kladiva o hmotnosti 1 - 2,5 t, kloubové dampry, manipulační technika, mobilní pásové drtičky; zpracovávání odpadu přímo na stavbě; výroba drtě/recyklátu z betonu, železobetonu, cihel a asfaltové živice

TOP-ENVI Tech Brno, spol. s r.o. Brno-město

Komplexní služby v ekologii - autorizované měření emisí v ovzduší, měření pachových látek, energetické a ekologické audity, odborné posudky ovzduší, IPPC, EIA, rozptylové studie, chemické látky, REACH, prevence závažných havárií, BOZP, PO, revize, zavádění ISO 9001 a 14001, služby externího ekologa, odpadové hospodářství, průkazy energetické náročnosti budov, kontrola účinnosti kotlů; realizace fotovoltaických elektráren na klíč

Transform a.s. Lázně Bohdaneč Pardubice

Zpracování plastových odpadů z komunálních i průmyslových zdrojů; výroba výrobků z recyklovaných plastů - zatravňovací dlažby, sloupky a prkna, záhonové chodníky, desky, kabelové žlaby

Tripes, Jan Tripes České Budějovice

Sběr a zpracování odpadů

van Gansewinkel, a.s. Brno-venkov

Komplexní nakládání s odpady - svoz a zneškodňování živnostenských a komunálních odpadů, tříděný sběr, nebezpečné a průmyslové odpady, doprava, pronájem kontejnerů a nádob, poradenství pro obce a podnikatele

VETAS České Budějovice s.r.o. České Budějovice

Asanační podnik (ekologie, ochrana životního prostředí)

VK INDUSTRIE, s.r.o. - v konkurzu Brno-město

Výroba a prodej lisovacích kontejnerů, stacionárních a paketovacích lisů, svozových nástaveb; návrhy řešení odpadového hospodářství - překládací stanice, spalovny

Vykydal, Oldřich Vykydal - Ht+ Šumperk

Odstraňování biotického zatížení (dřevomorka, brouci, plísně, řasy aj.) progresivními metodami (biocidní stříbro, mikrovlny aj.), dekontaminace, sanace po požáru, manipulace s nebezpečnými odpady, demolice, práce ve výškách pomocí horolezecké techniky, investorsko-inženýrská činnost ve výstavbě; autorizovaná osoba; nebezpečné látky, speciální čisticí práce s použitím aktivní pěny, injektáž, DDD, dezinsekce, dezinfekce, spárování, otryskávání, odstraňování, odstraňování následků povodní; montáže, nástřiky

WAPITI, spol. s r.o. Jablonec nad Nisou

Využívání průmyslových odpadních materiálů (slévárenství - slávárenská struska, použité formovací a jádrové směsi, energetika - popílek); dodávky stavebních materiálů na konkrétní stavby

Západočeská stavební společnost, s.r.o. Domažlice

Provádění staveb vč. jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování; projektová činnost ve výstavbě; nakládání s odpady; nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; výroba betonových směsí a výrobků a jejich prodej; pilařská výroba

ZAPE EKO spol. s r.o. Karlovy Vary

Nátěry průmyslových konstrukcí; nátěry ve výškách horolezeckou technikou; čisticí práce v průmyslových objektech; manipulace s nebezpečnými odpady a jejich likvidace; elektromontážní práce silnoproudých a slaboproudých rozvodů; montáž hromosvodů; projektová činnost elektro; revize elektro a hromosvodů; telekomunikace: obchodní, poradenská a konzultační, stavebně-montážní činnost; úprava zeleně a porostů

Závorka, Jaroslav Závorka Litoměřice

Sběrné suroviny - výkup surovin; nakládání s odpady

ZITAS - TKO, s.r.o. Karlovy Vary

Zneškodnění odpadu, odvoz odpadu, fekálií a biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní

Zlínské cihelny s.r.o. Zlín

Výroba pálených cihel, zpracování stavebních sutí, odběr výkopových a jiných zemin

ZNAKON, a.s. Strakonice

Silniční nákladní doprava; nakládání s odpady vč. nebezpečných; podzemní práce

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Střešní krytiny SATJAM jsou nyní za zvýhodněnou cenu a představují tak v době nevyzpytatelného vývoje inflace vhodnou investici. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

REKLAMA
REKLAMA