REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Zpracování odpadů

také dekontaminace, sanace půdy

Zpět k nadřazené kategorii „Služby“

Podkategorie

Zařazené firmy (153)

AGROKOP CZ, a.s. Třebíč

Obchodní činnost, leasing; nákladní doprava; nakládání s nebezpečnými odpady

ALBE - Polystyrenka Nový Jičín

Výroba pěněného polystyrenu - izolační desky stabilizované, samozhášivé, fasádní, podlahové; obalový polystyren vč. řezání na potřebné rozměry a tvary; polystyrenové granule a drcený polystyren pro filtry a provzdušnění půdy; řezání polystyrenu pomocí 3D plotru (reklamní nápisy, loga, fasádní a interiérové prvky, dekorace apod.)

AQUEKO, spol. s r.o. Žďár nad Sázavou

Provádění zemních prací (odbahňování rybníků); odstraňování kontaminované půdy

.A.S.A. Liberec, s.r.o. Liberec

Zpracování kovového odpadu a šrotu

.A.S.A., spol. s r.o. Praha

Odvoz stavebních sutí; provoz vlastních zabezpečených skládek komunálního a průmyslového odpadu; komplexní služby v nakládání s odpady, komunální služby pro obce; čištění komunikací, péče o veřejnou zeleň; poradenská činnost, výroba tuhého alternativního paliva pro cementářské pece ASAPAL, komplexní zabezpečení odpadového hospodářství pro firmy

.A.S.A., s.r.o. Jindřichův Hradec

Sběr, svoz a zpracování komunálního, průmyslového a živnostenského odpadu, tříděný sběr odpadů, odvoz stavební suti

ASP služby, spol. s r.o. Praha

Doprava, podnikání v oblasti s odpady, pronájem nemovitostí, úklidové práce

ASTON - služby v ekologii, s.r.o. Tábor

Nakládání s nebezpečnými odpady; řešení komplexního odpadového hospodářství; přeprava nebezpečných odpadů vozidly v normě ADR, havarijní zásahy nebo průmyslové čištění

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Praha

Služby v rámci odpadového hospodářství - sběr, transport, třídění, úprava, recyklace a odstranění odpadu všeho druhu

AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem

Projektová činnost ve výstavbě; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; inženýrská činnost; realitní činnost; geologické práce; provádění staveb a jejich změn

B & Farkas Invest s.r.o. Kolín

Nakládání s odpady; přípravné a dokončovací stavební práce; realitní činnost; doprava

BAUER TRADE s.r.o. TÁBOR Tábor

Stavební činnost, dodávky na klíč; návrhy řešení stájí, koncepce farem; studie a projekty; výroba hal; kompletní technologie pro skot, prasata a drůbež; technologie pro výrobu krmných směsí, pro zpracování kejdy; identifikace a počítačové systémy pro zařízení farem

Benaft P spol. s r.o. Mladá Boleslav

Prodej pohonných hmot, hydroizolačních materiálů a střešních šindelů; zpracování odpadového hospodářství; posuzování vlivu na životní prostředí v projektových dokumentacích; inženýrská činnost

BIODEGRADACE s.r.o. Ostrava-město

Sanace starých ekologických zátěží; biotechnologická sanace organického znečištění zemin, sutí, kalů (dekontaminace PAU, NEL, BTEX, ropných látek - benzín, nafta, oleje apod.); průzkum kontaminovaných lokalit; vzorkování; nakládání s nebezpečnými odpady; ekologická havarijní služba; výzkum a vývoj nových sanačních technologií; biofiltry (čištění odpadních plynů) - návrh, poloprovozní zkoušky, dodávky biofiltrů "na klíč" včetně zpracování projektu, dodávky, uvedení do provozu a zajištění všech souvisejících měření

Bio - HYDROS, s.r.o. Prostějov

Protiprašná opatření, demoliční práce, zpracování stavebního odpadu

BIOMAC TRADE, spol. s r.o. Olomouc

Výroba dřevěných a kůrových biobriket k vytápění

BIOPAS, spol. s r.o. Kroměříž

Nakládání s odpady (třídění + recyklace odpadů, zneškodňování nebezpečných odpadů)

BM servis a.s. Karviná

Svoz, zpracování a likvidace odpadů, čištění měst, údržba chodníků a komunikací, veřelného osvětlení, výroba a distribuce tepla; doprava

BPP spol. s r.o. Brno-město

Zpracování polyuretanových pěn; poradenství; prodej čalounických materiálů a nářadí

BRUKOV Trade, spol. s r.o. Praha

Zastoupení předních výrobců zařízení pro zpracování odpadů včetně plastů a manipulaci s ním; technologie pro skládky a kompostárny; drticí, štěpkovací a lisovací technika; rychloběžné a pomaluběžné drtiče; samolisovací kontejnery

BŘEMUS spol. s r.o. Hradec Králové

Výkup, zpracování a prodej železných a neželezných kovů, odpadních kabelů, papíru, plastů apod.; výkup a likvidace nebezpečných odpadů kategorie N a O

CENTROKOV Brno, spol. s r.o. Brno-město

Výkup, zpracování, poradenství v oblasti nakládání s kovovým odpadem; demontáž a demolice OK a technologických celků

Citymove s.r.o. Praha

Demolice staveb a bourací práce, recyklace stavebního odpadu, odvoz a ukládání stavební suti; prodej a dovoz produktů z kamenolomu (dlažební kámen, dlažební kostky, řezaná a štípaná dlažba, stavební kámen, soklový kámen, upravený lomový kámen); kamionová doprava, spedice, servis nákladních a osobních vozidel (vč. prodeje náhradních dílů), pneuservis, autosklo servis

COMPAG Mladá Boleslav s.r.o. Mladá Boleslav

Zajištění odpadu, údržby a oprav veřejného a slavnostního osvětlení, světelných dopravních značek a veřejné zeleně

CZ BIJO a.s. Praha

Sběr a zpracování odpadů

Česká asociace odpadového hospodářství Praha

Poskytování služeb pro společnosti nakládající s odpady

DAVOS - Ing. Dalibor Vostal Brno-město

Projekční a inženýrská činnost v oblasti vodohospodářských staveb, staveb pro nakládání s odpady, rekultivaci skládek odpadů; poradenství, projektování a obchodní činnost pro zpracování bioodpadů, kompostování a výrobou biomasy; obchodní zastoupení: překopávače kompostu, drtiče biomasy, štěpkovače, bubnové třídiče apod.

DEKONTA, a.s. Ústí nad Labem

Služby v oblasti ochrany životního prostředí: zpracování a odstraňování odpadů, sanace kontaminovaných lokalit, zajišťování ekologické havarijní služby, konzultace

DESTRO, spol. s r.o. Rakovník

Zprostředkování obchodu; maloobchod - velkoobchod; silniční motorová nákladní doprava; přípravné práce pro stavby; nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Dewarec s.r.o. Praha

Dewarec - development waste recycling; česká inženýrská společnost. Komplexní služby, konzultace a poradenství v oboru odpadového hospodářství (administrativa, legislativa)

DiK Janák, spol. s r.o. Trutnov

Dopravně-inženýrské služby a dokumentace; projektování novostaveb; projekty rekonstrukcí a oprav silnic, místních a účelových komunikací, parkovišť a odstavných ploch, křižovatek pozemních komunikací, opěrných a zárubních propustků, polních a lesních cest, venkovních úprav a technické vybavenosti nově zastavovaných území; vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), pro stavební povolení (DSP), pro zadání stavby (DZS) atd.; podnikání v oblasti nakládání s odpady

Domeček - odpady s.r.o. Praha

Odvoz suti a odpadu, prodej písku, úklid černých skládek, sběrný dvůr, třídění odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady

D+P REKONT s.r.o. Plzeň-město

Sběr a zpracování odpadů

ECOCOAL, s.r.o. Ostrava-město

Projektování a výstavba staveb pro ochranu životního prostředí; nakládání s odpady

ECOREC Česko s.r.o. Chrudim

Odpadové hospodářství zaměřené na energetické zhodnocování odpadu

ECO trend s.r.o. Praha

Ekologické služby - recyklační programy, využití odpadů

Ekodent Rybka Praha

Ekologické zpracování bezpečných i nebezpečných odpadů dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. o nakládání s odpady; komplexní odvoz a odborná likvidace odpadů

EKOGEN, o.s. Tábor

Zpracování jemných anorganických odpadních materiálů ve stavebnictví; utilizace prašných odpadů

EKO-CHEM-Z, spol. s r.o. Bruntál

Komplexní služby v nakládání s odpady - legislativa, softwarové programy, vedení a evidence odpadu vč. pohonných hmot, odběr vzorků, analytické rozbory, chemické posouzení, návrh způsobu likvidace, doprava, vlastní likvidace, zpracování odpadních plastů, nabídka ekologických výrobků; světelná reklama; plastové výrobky SYNTAL

EKOINVEST Sokolov, spol. s r.o. Sokolov

Projekce a dodávka staveb - geologické průzkumy, vrtné práce, kanalizace, ČOV vč. kořenových, skládky odpadů, sanace starých zátěží, úpravy ploch a výsadba zeleně, revitalizace toků, rybníky a účelové nádrže; zprostředkovatelská činnost; odstraňování odpadů vč. dopravy, nakládání s nebezpečnými odpady; dodávka tepelných čerpadel; provádění vrtů pro využití geotermální energie; biomasa - výroba alternativních paliv

EKO-KOM, a.s. Praha

Zajištění zpětného odběru a využití obalů a obalových odpadů od výrobců, dovozců a prodejců; informační, konzultační a vzdělávací činnost

EKO-Management, s.r.o. Praha

Nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů

EKOPRAG SLANÝ s.r.o. Kladno

Výkup, zpracování a likvidace kovového odpadu; výroba polovegetačních zatravňovacích tvárnic plastových a zámkové dlažby plastové

EKORA, s.r.o. Praha

Příprava, realizace, provoz bioplynových stanic, kompostování, služby v odpadovém hospodářství, EIA, IPPC, vodní hospodářství

EKOSTAVBY Louny s.r.o. Louny

Podnikání v oblasti nakládání s odpady; zeměměřičská činnost; projektová činnost ve výstavbě; montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení; silniční nákladní doprava

EKOTEC, s.r.o. Most

Provádění velkoobjemových zemních prací, odvodňovací práce a meliorace, výkopy pro inženýrské sítě, výkopy pro základy staveb, terénní úpravy, odstranění kontaminované zeminy, rekultivace, demoliční práce, nakládání s nebezpečným odpadem

EKOTERMEX, a.s. Vyškov

Zpracování odpadů

EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové

Odpadové hospodářství, analýzy odpadů, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, nakládání s odpady, POH; autorizované měření emisí, imisí a pachových látek a návrhy řešení jejich záchytu; odborné posudky a rozptylové studie dle zákona o ochraně ovzduší

Emporio exclusive s.r.o. Pardubice

Stavební práce (rekonstrukce, výstavba, demolice), odpadové služby (také drcení stavebních odpadů, prodej recyklátu) - převážně Pardubický a Královehradecký kraj

Energetika Třinec, a.s. Frýdek-Místek

Výroba, rozvod a prodej elektrické energie, horké vody, technologické páry, dmýchaného a stlačeného vzduchu, provozní, koupelenské a pitné vody; distribuce médií; úprava topných plynů získávaných jako vedlejší produkt při hutní výrobě a také zemního plynu; výkopové práce; zámečnictví; podnikání v oblasti s nebezpečnými odpady; mechanické čištění kanálů; technické testování a analýzy spalin; poradenství v energetice; provozování tělovýchovných a sportovních zařízení pro regeneraci a rekondici

Enviroservis s.r.o. Hradec Králové

Poradenství v oblasti evidence odpadů, roční hlášení o odpadech a jiné služby pro stavební firmy

ENVISAN GEM, a.s. České Budějovice

Geologie; ekologie; mikrobiologie; zpracování odpadů

ETC Consulting Group s.r.o. Praha

Služby v oblasti životního prostředí se zaměřením na odpadové hospodářství, přípravu a koordinaci projektů, možnosti financování projektů, řešení úkolů vědy a výzkumu, poskytování služeb formou outsorcingu

EURO WASTE, a.s. Litoměřice

Obchodní společnost podnikající v oblasti sběrového papíru

FAST Písek

Sběr a zpracování odpadů

FERROKOV, s.r.o. Kladno

Nákup, prodej a zpracování kovového odpadu

GEOSAN DOPRAVNÍ STAVBY a.s. Kolín

Komplexní výstavba komunikací a inženýrských sítí, skládek; sanační práce vč. nakládání s odpady; zemní práce; demoliční práce; silniční motorová doprava vč. mezinárodní

GŠ Seko, s.r.o. Kroměříž

Výkup, zpracování a prodej kovového odpadu

Holoubek, Karel Holoubek - Trade Group a.s. Praha

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a odpady; provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování; reklamní činnost a marketing; finanční a ekonomické poradenství; realitní činnost

HUMECO a.s. Most

Pronájem strojů s obsluhou; nabídka profesních prací; kamenivo, písky, jíly a hnojiva; přeprava nebezpečných a jiných odpadů, termické odstraňování odpadů; skladování

Chutic, Ing. Robert Chutic - ISI Pardubice

Stavební projekty; skládkování a zpracování stavebních odpadů; montáže ventilačních turbin LOMANCO (USA, Arkansas) a systému RAUL CZ, světlovodů ODL; prodej zemin a recyklátů s chemickým rozborem oprávněné laboratoře; inženýrská činnost

INORGA RERO spol. s r.o. Ostrava-město

Software potřeb a služeb pro řízení odpadového hospodářství - dodávka ve formátu MS EXCEL na CD ROM nebo na disketách na dobírku; zneškodnění nebezpečných i ostatních odpadů; sanační práce

INTERPROJEKT, spol. s r.o. Praha

Projektová činnost v investiční výstavbě, obchodní činnost, provádění průmyslových, inženýrských, občanských a bytových staveb, reprografická činnost, obstaravatelská činnost, inženýrská činnost, hospodaření s odpady, vliv staveb na životní prostředí; kamenolomy, drtírny a obalovny; těžba a úpravy rud a nerudných surovin

JARÝ s.r.o. Pardubice

Nakládání s odpady; velkoobchod

JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. Zlín

Sběr, svoz a třídění komunálního odpadu; sběr recyklovaných surovin; pořádání odborného kongresu a výstavy ODPADY - LUHAČOVICE

Jomon s.r.o. Zlín

Výroba a prodej vymývaných betonových výrobků; výroba peletek na topení, zpracovaní pryžového odpadu

Kaiser servis, spol. s r.o. Blansko

Sběr a zpracování odpadů, velkoobchod s odpadem a šrotem, čištění města

KILTE, a.s. - v likvidaci Hradec Králové

Komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství

KIWEK, s.r.o. Olomouc

Zpracování kovového odpadu

Klimentová, Věra Klimentová Praha-východ

Nákladní doprava, nakládání s nebezpečnými odpady, nákup a prodej stavebních mechanizmů, demolice, zemní práce, práce jeřábem

KLIO, s.r.o. Praha-západ

Sběr a zpracování odpadů, recyklace kovového odpadu a šrotu

KOEXPRO OSTRAVA, a.s. Ostrava-město

Projektová činnost v investiční výstavbě; investorská a inženýrská činnost; provádění staveb; podnikání v oblasti nakládání s odpady; kovoobrábění, zámečnictví; obchod, montáž, servis, opravy a výroba: technologická zařízení, pneumatické a hydraulické nářadí, zvedací a manipulační zařízení vč. hydraulických plošin, čerpadla a agregáty pro čerpání znečištěných a silně zahuštěných kapalin; provedení pro standardní prostředí i pro prostředí s nebezpečím výbuchu

KONTEST - Miloš Frýba Brno-venkov

Stavební práce - izolace střech, samonivelační podlahy, zateplování fasád, oplocení, malby, nátěry; návrhy a šití pracovních oděvů; prodej doplňků a sběr recyklačních odpadů (sběrový papír, PE fólie, tvrdé plasty atd.)

KORONA s.r.o. Kolín

Výkup kovového odpadu

KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., Divize Kovohutě Čelákovice Praha-východ

Výroba a prodej hutních polotovarů (tyčí, trubek, drátů, profilů) z mosazi jejích slitin

KOVO-ŠROT, s.r.o. Jihlava

Zpracování kovového odpadu

KVS EKODIVIZE a.s. Bruntál

Vývoj a realizace technologií na zpracování průmyslového odpadu; mezinárodní kamionová doprava, strojírenská výroba, obchod s hutními polotovary a železným šrotem

LADEO - Ing. Vlastimil Ladýř Česká Lípa

Sběr a zpracování odpadů, recyklace kovového odpadu a šrotu; terénní úpravy zahrad, parků, sadů a jiných zelených ploch

LARUS s.r.o. Tábor

Recyklace, využití a likvidace odpadů; doprava

Lipka, Vladislav Lipka Trutnov

Sběr surovin

Lončarič, Jiří Lončarič Brno-město

Výkup, zpracování a prodej kovového odpadu

LUX-PTZ, s.r.o. Ústí nad Orlicí

Výroba nejširšího sortimentu lisovací techniky na likvidaci odpadů na českém trhu: paketovací lisy (3 až 50 t), kontejnerové lisy, shozy na odpad nebo prádlo, vázací pásku a motouz; poradenství zdarma

MALOUN, s.r.o. Praha

Prodej primárních granulátů, regranulátů, recyklace plastů, výkup plastových odpadů

Marius Pedersen a.s. Hradec Králové

Nakládání s odpady; provoz 13 řízených skládek odpadů v ČR

Matoušek, Ivo Matoušek Hradec Králové

Stavební činnost, ukládání odpadů, demolice, drcení a třídění materiálů, zemní práce, autodoprava

MEGAWASTE, spol. s r.o. Praha

Odvádění a čištění odpadních vod, sběr a zpracování odpadů

METALŠROT, a.s. Zlín

Zpracování kovového odpadu

Metal - Vilém Jungbauer Most

Výkup železa a barevných kovů, demontáže a výkup elektromateriálů, likvidace ocelových konstrukcí, likvidace průmyslových a zemědělských technologií

Milichovský - nákladní doprava Havlíčkův Brod

Těžká nákladní doprava, návěsová doprava; zemní práce; prodej písků, drceného kameniva, zpracování stavebního odpadu

Mísař, Oldřich Mísař Bruntál

Prodej dřevěného paliva, dřevěných briket, štěpky, pilin; zpracování dřevěného odpadu, zpracování dřevěných okenních rámů vč. skla; výroba dřevěných briket; nákup a prodej EUR palet vč. atypických palet

MIŠKÓCI - KOVO s.r.o. Uherské Hradiště

Kovovýroba, zámečnictví; nakládání s odpady

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika Praha

Generální dodavatel staveb: výstavba pozemních a inženýrských staveb; tvorba a úprava kameniva, štěrku a štěrkopísku; architektonická, projektová a inženýrská činnost; zpracování odpadů

MS-UNIKOV OSTRAVA, s.r.o. - v konkurzu Ostrava-město

Podnikání v oboru nakládání s odpady (kovový odpad)

Nehlsen Třinec, s.r.o. Frýdek-Místek

Komplexní služby v oblasti s nakládáním s odpady, materiálem a odpadními vodami

Ondeo Services CZ s.r.o. Praha

Poradenská činnost ve vodním hospodářství, v oblasti energetiky a životního prostředí; dodávky vody a odvádění odpadních vod; projektování, výstavba a provozování úpraven pitné vody a ČOV, řízení vodního hospodářství firem, svoz a zpracování odpadů, třídění a recyklace, zpracování biomasy na energii, skládkování průmyslového a komunálního odpadu, odpadové hospodářství měst a průmyslové sféry

Ormonde Organics International s.r.o. Ostrava-město

Zpracování organického a neorganického odpadu, rekultivace kontaminovaných ploch, služby v oblasti životního prostředí, likvidace kalů z ČOV, odvodnění, kompostování aj., čištění a monitoring kanalizace, monitoring nově vybudované kanalizace

OTR, s.r.o. Uherské Hradiště

Podnikání v oblasti nakládání s odpady (vč. nebezpečných); silniční nákladní doprava

PASPOL, spol. s r.o. Brno-město

Výkup a zhodnocování odpadů barevných kovů

Pavlík, Josef Pavlík - RECYKLA Hradec Králové

Výkup odpadů barevných kovů

PESL, s.r.o. Jičín

Zpracování odpadů - drcení, regranulace, plasty

Písky - J. Elsnic spol. s r.o. Louny

Těžba a prodej písku, nákladní doprava, nakládání s odpady, kovoobráběčství, tesařství

Pojizerská stavební společnost, spol. s r.o. Mladá Boleslav

Stavební dodávky na klíč, rekonstrukce; projektová činnost; investorská a inženýrská činnost; zpracování odpadů; nákladní doprava; zámečnické práce; prodej stavebního materiálu

Pražské služby, a.s. Praha

Komunální odpad, svoz a recyklace odpadu

Průmyslové stavitelství Brno, a.s. - v insolvenčním řízení Brno-město

Inženýrsko-dodavatelská organizace zabezpečující realizaci staveb zejm. v ČR, Rusku a Kazachstánu; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; projektová činnost ve výstavbě; nakládání s nebezpečnými odpady; realitní činnost; pronájem movitých věcí; ubytovací služby; činnost technických poradců ve stavebnictví; činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců; zprostředkování služeb; specializovaný maloobchod; zprostředkování obchodu

Pyros spol. s r.o. Třebíč

Inženýrská, poradenská činnost v oblasti požární bezpečnosti staveb a technologií; výroba hydrantových systémů; servis a revize hasicích přístrojů; poradenská činnost pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky a nakládání s odpady

QUAIL spol. s r.o. České Budějovice

Nakládání s odpady - třídění a zpracování odpadů; činnost technických poradců v oblasti ekologie, životního prostředí a nakládání s odpady; rekultivační práce

REALSTAV MB, s.r.o. Mladá Boleslav

Realizace staveb; investorsko-inženýrská činnost; nakládání s odpady; těžba nevyhrazených surovin

RECIFA a.s. Praha

Výroba a prodej tepelněizolačního stavebního materiálu REFAGLASS (pěnové sklo); zpracování odpadových plastů a papíru; svoz a likvidace odpadů

RECYCLING DEKONT s.r.o. Chomutov

Recyklace stavebních odpadů drcením a tříděním za použití mobilních drtičů a třídičů

REFOZO, a.s. - v likvidaci Ostrava-město

Recyklace stavebních materiálů; prodej otestovaných recyklátů

REGIOS, a.s. Praha-západ

Služby v nakládání s odpady; provoz řízené skládky, svoz komunálního odpadu, recyklace odpadového dřeva, sanační práce; projektová činnost

REMEX BOHEMIA spol. s r.o. Prachatice

Poradenská a zprostředkovatelská činnost v oblasti recyklace stavebních materiálů; podnikání v oblasti nakládání s odpady; výroba drti; poradenská činnost v oblasti zpracování kamene

RESTA DAKON s.r.o. Přerov

Recyklace stavebního odpadu, likvidace sutí, prodej recyklátů, drcení a třídění na místě u zákazníka, poradenská činnost v oblasti nakládání se stavebními odpady, práce kolovým nakladačem

RESTA s.r.o. Přerov Přerov

Stavební činnost; zpracování stavebních odpadů; výroba mobilních a semimobilních drticích a třídicích zařízení. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

REWAST, spol. s r.o. Kutná Hora

Vývoj a realizace technologií úpravy nerostných surovin, uhlí, druhotných surovin a odpadů; průmyslové uplatnění fluidní techniky; regenerace slévárenských písků; nakládání s odpady; poradenská činnost

RUMPOLD-P s.r.o. Kladno

Služby v oblasti životního prostředí - nakládání s odpady

RUMPOLD UHB s.r.o. Uherské Hradiště

Služby v oblasti životního prostředí - nakládání s odpady

RUMPOLD 01 - Vodňany s.r.o. Strakonice

Zneškodňování zemin, stavebního odpadu, odpadního eternitu, dehtových lepenek, asfaltů, plechovek od barev, směsného stavebního odpadu, separovaného a nebezpečného odpadu; prodej nádob na odpady

SAKER, s.r.o. Olomouc

Zpracování kovového odpadu

SAN-TECH, Stavební geologie s.r.o. Praha

Projektová činnost, zemní a výkopové práce, stavební práce, konstrukční a výrobní činnost, sanační práce ve stavebnictví, geologické práce, technická pomoc při ekologických haváriích, provádění zahradních a parkových úprav, čištění vrtů, studní a opravy čerpadel, nakládání s nebezpečnými odpady

SATESO, s.r.o. Brno-venkov

Obchodní činnost - výhradní dovozce nátěrových hmot ThermoShield do ČR; nakládání s bezpečnými i nebezpečnými odpady

SAT s.r.o. Praha

Demolice a zemní práce; stavba komunikací, letišť a sportovních areálů; podnikání v oblasti nakládání s odpady

SD KOVO a.s. Mladá Boleslav

Výkup kovového odpadu a barevných kovů, likvidace ocelových konstrukcí, kotelen apod.

SDS - Kovošrot s.r.o. Svitavy

Zpracování kovového materiálu

SH Drtiče s.r.o. Tábor

Zpracování odpadů (drtič Doppstadt DW-3060) - plasty, pařezy, ztratné palety, železniční pražce, papír, pneumatiky; redukce objemu skládek komunálního odpadu, likvidace odpadů, zpracování dřeva

Silnice Horšovský Týn, a.s. Domažlice

Provádění dopravních staveb; projektová činnost ve výstavbě; výroba a prodej obalovaných živičných směsí; silniční motorová doprava; podnikání v oblasti nakládání s odpady

SITA CZ a.s. Praha

Komplexní nabídka služeb v odpadovém hospodářství, odvoz průmyslových, komunálních a nebezpečných odpadů, sanace a odstraňování ekologických zátěží a azbestu, ekologické čištění průmyslových objektů, potrubí, jímek apod., sběr a separace druhotných surovin, elektroodpadů, aj.; vlastní technologie a doprava

SK-EKO Systems s.r.o. Pardubice

Výkup a recyklace elektrotechnického odpadu (např. akumulátorů); ekologická likvidace vyřazené výpočetní, kancelářské a telekomunikační techniky; odborné likvidace speciálních a nebezpečných odpadů; ekologická havarijní služba; poradenství v odpadovém hospodářství a EMS. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

Slavětínský, Václav Slavětínský Praha

Dokončovací stavební činnosti, obchodní činnost, silniční nákladní doprava, sběr a zpracování odpadů

Služby města Milevsko, spol. s r.o. Písek

Terénní úpravy zahrad, parků a sadů; výroba elektromotorů, generátorů a transformátorů; montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin; silniční nákladní doprava; sběr a zpracování odpadů

SOLETANCHE Česká republika, spol. s r.o. Praha

Práce speciálního zakládání - podzemní stěny (pažicí, konstrukční a těsnicí), trysková injektáž pro podchycování, těsnicí i zpěvňující injektáže, pažicí a základové mikropiloty, pramencové a tyčové kotvy, piloty STARSOL a jiné, sanace znečištění, geobariéry, drenážní a podzemní reakční stěny, zmrazování, dynamická konsolidace, vibroflotace a štěrkové pilíře, speciální tuneláž, soldifikace odpadů; projektová činnost

SPEKTRA, spol. s r.o. Beroun

Konzultační a inženýrská činnost, předprojektová příprava, projektování staveb vč. jejich částí ve všech profesích, provádění průmyslových, občanských a inženýrských staveb vč. rekonstrukcí na klíč; kopírovací a planografické služby; výroba stavebních dílů; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vč. zprostředkování

STAPO MORAVA, a.s. Brno-město

Trhací práce, demolice; recyklace stavebních sutí; nakládání s bezpečnými a nebezpečnými odpady

STELIT, spol. s r.o. Vsetín

Zpracování kovového odpadu

ŠROUBÁRNA Libčice nad Vltavou, spol. s r.o. Praha-západ

Vývoj, výroba a prodej tvářených spojovacích a strojírenských součástí, taženého drátu a výrobků z drátů, výrobků kovových a nekovových, nářadí a technologií, úprava a odbyt odpadů a vedlejších produktů vznikajících při této činnosti; obchodní činnost v rámci předmětu podnikání

TALPA - RPF, s.r.o. Ostrava-město

Bezvýkopové pokládání kabelů a potrubí technologií FLOW MOLE (řízené protlaky pod komunikacemi, vodními toky, D 32-560 mm, až 200 m), řezání materiálů vysokotlakým vodním paprskem s počítačovou podporou; sanace starých ekologických zátěží; geologický a hydrogeologický průzkum, biodegradační technologie, skladování TKO+NO; dodávky a montáže tepelných čerpadel

THERMOSERVIS - RECYKLACE, s.r.o. Břeclav

Podnikání v oblasti nakládání s odpady

TLAK Smolík s.r.o. Praha

Silniční nákladní doprava; podnikání v oblasti nakládání s odpady; provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Tomáš Trakal, T2 - RECYCLING Příbram

Stavební stroje a nástroje: strojní rypadla do výšky 3 m, demoliční nůžky o hmotnosti 2 - 6,7 t, drapáky, hydraulická kladiva o hmotnosti 1 - 2,5 t, kloubové dampry, manipulační technika, mobilní pásové drtičky; zpracovávání odpadu přímo na stavbě; výroba drtě/recyklátu z betonu, železobetonu, cihel a asfaltové živice

TOP-ENVI Tech Brno, spol. s r.o. Brno-město

Komplexní služby v ekologii - autorizované měření emisí v ovzduší, měření pachových látek, energetické a ekologické audity, odborné posudky ovzduší, IPPC, EIA, rozptylové studie, chemické látky, REACH, prevence závažných havárií, BOZP, PO, revize, zavádění ISO 9001 a 14001, služby externího ekologa, odpadové hospodářství, průkazy energetické náročnosti budov, kontrola účinnosti kotlů; realizace fotovoltaických elektráren na klíč

Transform a.s. Lázně Bohdaneč Pardubice

Zpracování plastových odpadů z komunálních i průmyslových zdrojů; výroba výrobků z recyklovaných plastů - zatravňovací dlažby, sloupky a prkna, záhonové chodníky, desky, kabelové žlaby

Tripes, Jan Tripes České Budějovice

Sběr a zpracování odpadů

van Gansewinkel, a.s. Brno-venkov

Komplexní nakládání s odpady - svoz a zneškodňování živnostenských a komunálních odpadů, tříděný sběr, nebezpečné a průmyslové odpady, doprava, pronájem kontejnerů a nádob, poradenství pro obce a podnikatele

VETAS České Budějovice s.r.o. České Budějovice

Asanační podnik (ekologie, ochrana životního prostředí)

VK INDUSTRIE, s.r.o. - v konkurzu Brno-město

Výroba a prodej lisovacích kontejnerů, stacionárních a paketovacích lisů, svozových nástaveb; návrhy řešení odpadového hospodářství - překládací stanice, spalovny

Vykydal, Oldřich Vykydal - Ht+ Šumperk

Odstraňování biotického zatížení (dřevomorka, brouci, plísně, řasy aj.) progresivními metodami (biocidní stříbro, mikrovlny aj.), dekontaminace, sanace po požáru, manipulace s nebezpečnými odpady, demolice, práce ve výškách pomocí horolezecké techniky, investorsko-inženýrská činnost ve výstavbě; autorizovaná osoba; nebezpečné látky, speciální čisticí práce s použitím aktivní pěny, injektáž, DDD, dezinsekce, dezinfekce, spárování, otryskávání, odstraňování, odstraňování následků povodní; montáže, nástřiky

WAPITI, spol. s r.o. Jablonec nad Nisou

Využívání průmyslových odpadních materiálů (slévárenství - slávárenská struska, použité formovací a jádrové směsi, energetika - popílek); dodávky stavebních materiálů na konkrétní stavby

Západočeská stavební společnost, s.r.o. Domažlice

Provádění staveb vč. jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování; projektová činnost ve výstavbě; nakládání s odpady; nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; výroba betonových směsí a výrobků a jejich prodej; pilařská výroba

ZAPE EKO spol. s r.o. Karlovy Vary

Nátěry průmyslových konstrukcí; nátěry ve výškách horolezeckou technikou; čisticí práce v průmyslových objektech; manipulace s nebezpečnými odpady a jejich likvidace; elektromontážní práce silnoproudých a slaboproudých rozvodů; montáž hromosvodů; projektová činnost elektro; revize elektro a hromosvodů; telekomunikace: obchodní, poradenská a konzultační, stavebně-montážní činnost; úprava zeleně a porostů

Závorka, Jaroslav Závorka Litoměřice

Sběrné suroviny - výkup surovin; nakládání s odpady

ZITAS - TKO, s.r.o. Karlovy Vary

Zneškodnění odpadu, odvoz odpadu, fekálií a biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní

Zlínské cihelny s.r.o. Zlín

Výroba pálených cihel, zpracování stavebních sutí, odběr výkopových a jiných zemin

ZNAKON, a.s. Strakonice

Silniční nákladní doprava; nakládání s odpady vč. nebezpečných; podzemní práce

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Soutěž „Vyhraj tuhle káru“

Soutěž „Vyhraj tuhle káru“

SOUTĚŽ "VYHRAJ TUHLE KÁRU"

Vyfoť domov. HELUZ ocení vítěznou fotku tabletem Apple iPad

Vyfoť domov. HELUZ ocení vítěznou fotku tabletem Apple iPad

Společnost HELUZ opět vyhlásila tradiční fotografickou soutěž! Své snímky…

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA