Hledat

Fotosoutěž Otevřená Praha Pořádá ESTAV.cz a Open House Praha.

estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Příklady táhnou: Obec upravila park, aby zadržoval dešťovou vodu. Pomáhá proti suchu i bleskovým záplavám

Dešťová voda je dar z nebes. V letních suchých dnech si to možná mnozí uvědomí, ale jak naprší, jako by se problém ztratil. Ten se ale neztrácí a při dešti je vidět důvod. Co se skutečně ztrácí je voda z krajiny. Krajina vodu využívá podobně jako lidské tělo: Rozpouští živiny, ochlazuje se výparem. Pokud se voda ztrácí příliš rychle, krajina se stává nemocnou, teplota stoupá, rostliny chřadnou. A myslíme tím krajinu i v intravilánu měst a obcí. Podívejte se, jak jednoduše k záchytu vody přispěla i malá obec Ruprechtov.
Zdroj: Floro.cz

Řešením problému s nedostatkem vody je její zadržování. Nejde ale jen o zadržování ve velkých přehradách. Daleko větší vliv na mikroklima a stav studní v našich městech mají drobné ale systematické úpravy veřejných ploch. Nenechat vodu rychle odtéct, snažit se jí co nejvíce zasáknout je jednoduchou poučkou. Zasakování vody v místě spadu má pozitivní vliv nejen na stav podzemích vod, prosperitu zeleně ale je to i šetrné ke kanalizační síti. Podívejte se před svůj dům. Kam teče voda z chodníku? A co trávník vedle? Má se kde napít?

Ruprechtovský park: Zeleň, kterou voda bezúčelně míjela

Zelená plocha trojúhelníkovitého tvaru obklopená ze dvou stran silnicí a ze třetí navazující na menší zelenou plochu, leží přímo v centru obce. Místo je pro místní významné nejen svou polohou, ale také objekty, které se zde vyskytují. Hlavním prvkem je pomník obou světových válek. Ve spodní části se nachází nově vysazená lípa svobody u příležitosti stoletého výročí republiky.

Pohled na park Zdroj: Floro.cz

Naproti řešené ploše se nachází prostorná autobusová zastávka, u které je místní zajímavost, došková chaloupka, která je chloubou obce. Prostranství je v mírném sklonu podél hlavní silnice a zároveň ve sklonu v průběhu navazující ulice. Proto se místo zcela nabízí pro využití dešťové vody z hlavní ulice a vytvoření několika zasakovacích záhonů vzájemně na sebe navazujících.

Návrh vsakovacích záhonů

Návrh pracuje s obnovou stávajícího chodníku a vybudování nového, který přímo proti pomníku navazuje kolmo na původní. Vede kolem nově vysazené mladé lípy. Projekt počítá se zachováním stávajících stromů, které budou ošetřeny. Nová výsadba stromů pak časem nahradí stromy původní. Součástí nového chodníku jsou dvě širší místa jako posezení a je zde umístěn autorský mobiliář.

Celkový pohled na park Zdroj: Floro.cz

V prostoru jsou navrženy celkem tři vsakovací záhony propojené korytem, které využívají dešťovou vodu z hlavní silnice. Koryto – mělký příkop vodu distribuuje z horního až po spodní vsak. Příkop je za posledním záhonem zaústěn do místní kanalizace.

Dešťové záhony o celkové ploše 116 m2 slouží jako jímky dešťové vody, kde je část půdního profilu nahrazen propustným substrátem. Plocha záhonu je snížena tak, aby po dešti byla hladina zadržené vody nejvýše 30 cm a je osázena vhodnými druhy trvalek.

Nejnižší třetí záhon Zdroj: Floro.cz

Jak se zakládá vsakovací záhon

Při samotné realizaci je nutné založit souvrství záhonů, kdy jejich plocha je minimálně do hloubky 60 cm vyhloubena do stávajícího substrátu. Záhon se vyplní směsí písku nebo štěrku, kompostu a původní zeminy v poměru 2:1:1 tak, aby záhon tvořil 30 cm hlubokou prohlubeň, tato slouží k zadržení vody po dešti. Po výsadbě trvalek se plocha zamulčuje. Vtok a odtok je vyskládán větším kamenivem, v tomto případě lomový kámen frakce 32/63.

Příkop, který propojuje záhony tvoří mělká prohlubeň s vymodelovanou vyvýšeninou na spodní hraně. Plocha příkopu je zatravněná a jeho konec za posledním záhonem ústí v přilehlé kanalizaci, která je ve spodním rohu řešené plochy.

Vybraná zemina ve 3. záhonu a navážení nového substrátu (směs kameniva, původní zeminy a kompostu) Zdroj: Floro.cz

Dešťová voda je do záhonů svedena z hlavní komunikace. Původně voda plochu obtékala podél krajnice a pokračovala do kanalizace. Projekt navrhnul přerušení řady obrubníků v šířce dvou metrů, zabetonování stávajících ležatých obrubníků a osazení nového jednoho obrubníku stojatého šikmo k záhonům tak, aby umožňoval vodě stékat z krajnice do systému záhonů.

Druhy trvalek jsou voleny tak, aby byly schopné vydržet krátkodobé zamokření a přitom záhon plně obsadily.

Ze stromů byla k výsadbě zvolena do parku Tilia cordata. Jde o výsadbu, která v budoucnu nahradí stromy stávající. Kolem lípy svobody byl vysazen záhon, v němž je umístěn kámen s připomenutím výsadby. Plocha záhonu je osázena trvalkami třech různých druhů. Výběr trvalek proběhl na základě různé doby kvetení a symboliky v barvách trikolory.

Výtok z druhého záhonu. Kameny zamezují erozi. Zdroj: Floro.cz

Úpravy navrhla Ing. Martina Jurová, která průběh projektu a realizace podrobně popsala na dotaz ESTAV.cz.

ESTAV.cz se ptá...

Jak probíhá návrh na revitalizaci podobné plochy?

Ing. Martina Jurová, odpovídá ...

Podobně jako u jiných projektů. Po prvotní schůzce na místě se zadavatelem, kterým v tomto případě byla obec v zastoupení starostky, jsme se seznámili s představami o prostoru, jeho vzhledem, odtokovými poměry, současným i plánovaným využitím obyvateli. Poté následuje obhlídka lokality, zhodnocení potenciálu vyplývajícího z umístění, navázání na okolní plochy, orientace ke světovým stranám, přístupnost pro uživatele, celková atmosféra prostoru. To jsou určující podmínky, které je nutné dobře poznat pro správný návrh.

ESTAV.cz se ptá...

Co je základní tezí při správném návrhu zasakovacích ploch v intravilánu města?

Ing. Martina Jurová, odpovídá ...

To je jednoduché, zádrž vody v místě, co nejblíže plochy dopadu srážek. Bohužel se při úpravách chodníků a veřejných ploch tato jednoduchá teze často opomíjí.

Situace Zdroj: Floro.cz

ESTAV.cz se ptá...

Některé oponentní hlasy proti zasakování zmiňují argumenty jako „zasakování vody ze silnic a chodníků nedělá dobře vegetaci, protože v zimě se solí, v létě se tam splachují zbytky ropných produktů, olej benzín za aut atp.“ Můžete tyto argumenty krátce okomentovat? Jak se věc má?

Ing. Martina Jurová, odpovídá ...

Dle mého názoru záleží asi na úhlu pohledu a jistě také záleží na typu plochy, zda jde o cestu či parkoviště, kdy řešení situace obou bude odlišná. Konkrétně v tomto místě je výhoda, že obec leží v ochranném pásmu přehrady a chemický posyp se zde neprovádí.

ESTAV.cz se ptá...

Pokud se ale podíváme na situaci obecněji, všechny tyto látky se v případě, že se voda nezasakuje, splachují kanalizačním systémem přímo do přilehlých toků. Situace není lepší ani v případě že není v obci oddílná kanalizace, a tak i dešťová voda buď teče do obecní čistírny odpadních vod. Ta totiž většinou neumí ropné produkty přečistit. V případě odlehčení se dostává opět přímo do toku navíc ještě včetně odlehčené  splaškové vody Zde se musíme zamyslet nad tím, co je větší zlo?

Ing. Martina Jurová, odpovídá ...

Co se týká posypové soli, je určitě vhodné a možné vybírat druhy rostlin a dřevin, které zasolení tolerují. Sůl se ale v půdě neváže a je opět vyplavovaná. Tedy rostlinám v zimním období a mimo vegetační období nemusí zásadně vadit.

Zdroj: Floro.cz

ESTAV.cz se ptá...

Jakou údržbu potřebuje takovýto systém?

Ing. Martina Jurová, odpovídá ...

Nijak zvlášť se neliší od běžné údržby ulic. Jistě je nutné občas obhlídnout stav vtokových a odtokových partií, aby nedocházelo k zanášení posypem, rostlinným materiálem nebo odpadky. Občasné odplevelení výsadby je běžné u každého záhonu.

ESTAV.cz se ptá...

Pozorujete ze strany měst a obcí nějaký zvýšený zájem o řešení hospodařící s dešťovou vodou přirozenou cestou zasakování?

Ing. Martina Jurová, odpovídá ...

Ano pozoruji. Nemám zkušenost, že by sami s tímto požadavkem přišli, ale po navržení opatření se nestaví negativně a myšlenku přijímají pozitivně. Již mám rozpracovanych několik dalších podobných s vodou hospodařících projektů jak ve fázi studie, tak i realizace

Třetí záhon připraveý k výsadbě Zdroj: Floro.cz

ESTAV.cz se ptá...

Jestli jsme ještě nějakého zastupitele nepřesvědčili, že toto je cesta pro budoucnost, jaké výhody má pro obec spolupráce s krajinářskými architekty?

Ing. Martina Jurová, odpovídá ...

Důležitá je jistě koncepčnost řešení co největší plochy  nejen  intravilánu, ale i extravilánu. Aby se dobře pojmenovala základní myšlenka a směr. Dobře promyšlená a provedená studie, která neskončí jen tak v šuplíku a nepodléhá módním trendům, ale reálně řeší problémy obce je velmi silný dokument v rukou zastupitelstva nejen nynějších, ale i budoucích, ušetří následně spoustu času, ale i peněz. Její následná realizace pak probíhá v delším časovém úseku v rámci finančních možností obce.

A jaké zkušenosti si z projektu odnáší obec Ruprechtov, jsme se s redakcí ESTAV.cz zeptali starostky Ruprechtova paní Světlany Švarcové.

ESTAV.cz se ptá...

Jak vznikl nápad revitalizovat parkovou plochu právě tímto způsobem?

Světlana Švarcová, odpovídá ...

Revitalizaci parku jsme plánovali dlouho, brzdily nás vzrostlé stromy, nevhodné pro tuto lokalitu, ale bylo nám jich líto. Větrný poryv, který stromy částečně poničil a vypsaná dotace z JMK dala impulz k zahájení řešit obnovu parku. Oslovili jsme proto krajinářskou architektku a ta sama navrhla řešení revitalizace parku s mírným zásahem do vzrostlých stromů a vytvořením zasakovacích záhonů.

Zdroj: Floro.cz

ESTAV.cz se ptá...

Je důraz na práci s dešťovou vodou nějak zapracován v investičních/strategických plánech obce?

Světlana Švarcová, odpovídá ...

Zatím zapracováno není, ale při příští aktualizaci strategického plánu bude na zadržování dešťové vody myšleno.

ESTAV.cz se ptá...

Je konzultace s krajinářskou architektkou přirozenou součástí projektů obce (při rekonstrukcích chodníků apod.) nebo toto je pro vaši obec pilotní projekt?

Světlana Švarcová, odpovídá ...

Je to v podstatě pilotní projekt, ve stejnou dobu jsme pomocí krajináře řešili ještě jinou lokalitu, ale vzhledem k vysokým nákladům a neobdržení dotace, jsme nerealizovali.

Vtok do prvního záhonu ze silnice vznikl odstraněním dvou obrubníků. Zdroj: Floro.cz

ESTAV.cz se ptá...

Dříve jste tedy nějaké projekty podobného typu nedělali?

Světlana Švarcová, odpovídá ...

Doposud žádné tohoto typu.

ESTAV.cz se ptá...

Jak probíhalo jednání zastupitelstva o této investici? Panovala shoda?

Světlana Švarcová, odpovídá ...

Po předložení projektu všichni zastupitelé souhlasili s navrženým řešením.

Pohled uvnitř parku na mlatový chodník Zdroj: Floro.cz

ESTAV.cz se ptá...

Jaká byla domluva a spolupráce s architektkou a realizační firmou?

Světlana Švarcová, odpovídá ...

Autorka projektu byla zařazena do výběrového řízení na realizaci a její nabídka byla po vyhodnocení výběrového řízení tou nejvýhodnější a zastupitelstvo zakázku přidělilo právě autorce projektu.

ESTAV.cz se ptá...

Kolik stál projekt? Kolik stála realizace? Byly na akci čerpány nějaké dotace?

Světlana Švarcová, odpovídá ...

Projekt byl v rámci realizace. Celkové náklady 372 tis. Kč. Částečná dotace z JMK ve výši 150 tis. Kč.

Druhý záhon po výsadbě a v lehém horním rohu lze vidět záhon třetí Zdroj: Floro.cz

ESTAV.cz se ptá...

Jak dlouho se projekt včetně realizace připravoval?

Světlana Švarcová, odpovídá ...

Vše v rámci jednoho roku.

ESTAV.cz se ptá...

Jaký má projekt ohlasy veřejnosti – občanů?

Světlana Švarcová, odpovídá ...

Samé pozitivní ohlasy.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: TERRA FLORIDA

Přírodní prvky a zeleň v moderní architektuře mají stále větší význam. Zeptali jsme se krajinářských architektů

O významu krajinářské architektury a designu nelze pochybovat. Dlouhá léta podceňovaná disciplína prochází znovuzrozením. Krajinářská architektura je součástí takřka každé větší stavby, součástí širších týmů jsou nejenom samotní architekti a urbanisté, ale často i botanici, případně i další přidružené profese dle…

REKLAMA