Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Čím vytápět rodinný dům. Podle čeho vybrat zdroj tepla pro vytápění

Čím vytápět dům? Co je nejvýhodnější? Je lepší topit elektřinou nebo plynem? Jaký tepelný zdroj zvolit při rekonstrukci a zateplení rodinného domu? Bylo by vhodné vyměnit zdroj tepla? Podle čeho se rozhodovat? Podíváme se na kritéria, která dále kromě ekonomického a ekologického hlediska mohou při výběru druhu vytápění hrát taktéž svoji úlohu.
Zdroj: AdobeStock-AlekseySergeychik

Hlediska, na které je při volbě zdroje tepla nutné nebo vhodné brát zřetel

Podrobněji jsme se legislativním požadavkům věnovali v prvním článku. Zde si připomeňme, která kritéria je nutné a vhodné zvážit při volbě nového zdroje tepla. Jsou jimi:

 1. druh energie, jejíž přeměnou vzniká ve zdroji teplo, s čímž souvisí:
  • dostupnost paliva na trhu,
  • možnost jeho skladování,
  • cena paliva, s níž přímo souvisí ekonomická efektivita,
 2. cena tepelného zdroje, opět s přímou návazností na ekonomickou efektivitu,
 3. konvergenční faktor paliva, na jeho základě se stanovuje ekologická zátěž,
 4. předpokládaná technická a morální životnost zařízení (nikoli životnost ekonomická dle vyhlášky, která je stanovena na 20 roků),
 5. kompatibilita nového zdroje tepla se stávající topnou soustavou,
 6. legislativní kompatibilita nového zdroje (týká se především případů, kdy je záměrem ukončit odběr tepla ze systému zásobování tepelnou energií – SZTE).

Porovnání různých tepelných zdrojů z pohledu ekonomické návratnosti a ekologické zátěže bude provedeno v rámci některého z následujících článků na toto téma. Zde se dotkneme zbývajících okruhů, jimiž jsou následující.

Dostupnost paliva na trhu a skladování

V běžných podmínkách existují stabilní a jisté zdroje energie, jako je například zemní plyn a elektrická energie. Nebereme zde zřetel na nebezpečí výpadků dodávek způsobených například politickými vlivy.

Dalším poměrně jistým a bezproblémovým palivem je uhlí. Zde je však nutno mít na zřeteli velké množství legislativních požadavků a předpisů2).

Moderním a stále poměrně novým palivem jsou výrobky na bázi dřevní hmoty nebo obecněji biomasy. Jedná se o různé typy tzv. ekobriket a pelet, v úvahu připadá i využití štěpky a kusového dřeva. U výrobků typu briket a pelet může docházet k různým výkyvům způsobeným poptávkou, která nemusí být vždy pokryta dostatečnou výrobní kapacitou. Štěpka má výhodu v poměrně snadné dostupnosti, ale bývá problém s dostatečným vysušením hmoty. Pokud se spaluje vlhká štěpka, účinnost spalování poměrně strmě padá, neboť podstatná část energie přeměněné spalováním se spotřebovává na vysušení hmoty v topeništi tepelného zdroje. K uskladnění uhlí, pelety, brikety a štěpky je nutno vlastnit odpovídající skladovací prostory.

Místní obnovitelné zdroje energie patří mezi tzv. alternativní zdroje (budeme se jimi zabývat v pokračování článku při rozboru jednotlivých druhů zdrojů tepla). Zde zmíníme energii Slunce, jejíž využitelnost je však v našich zeměpisných podmínkách pro vytápění poměrně malá s výjimkou nejjižnější části Moravy.

Energie okolního prostředí, které využívají především tepelná čerpadla je obecně velmi výhodným zdrojem tepla. Aby však bylo možno využít teplo z okolního prostředí (vzduch, voda, zemina), je nutno zapojit ještě jiný druh energie (nejčastěji elektrickou energie případně nějaký druh plynu). 

Konvergenční faktory (faktory transformace)

Při posuzování, zda navržené opatření – zde záměr instalace nového topného zdroje – odpovídá legislativním požadavkům a je-li tedy vhodné, je kromě jiného nutno posoudit vliv na spotřebu tzv. primární energie, primární neobnovitelné energie a vliv na životní prostředí [MWh/rok], který se posuzuje především pomocí emisí oxidů uhlíků CO2 [t/rok].

K tomu se používá tzv. faktorů transformace (konvergenčních faktorů). Jejich stanovení je poměrně složité, jak je patrné z pojednání3). Zde postačí zmínit, že nejnevýhodnější faktory transformace má elektřina, výhodný je zemní plyn, nejvýhodnější samozřejmě paliva na bázi biomasy.

Spalování dřevní hmoty není zřejmě z hlediska životního prostředí zdaleka tak ekologicky šetrné, jak se obvykle uvádí. V principu jde o to, že pokud se pálí ať přímo dřevní hmota nebo výrobek z ní vyrobený, uvolní se do ovzduší právě takové množství oxidu uhličitého, které bylo za života stromu absorbováno. Takže celková bilance není pozitivní ale neutrální. Více o tématu například v rozhovoru s prof. B. Moldánem 4).

Obecně platí, že při volbě technických zařízení zajišťujících provoz budovy na bázi přeměny elektrické energie nelze velmi často dosáhnout nejlepší kategorie energetické náročnosti A při výpočtu průkazu energetické náročnosti podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické certifikaci budov. Je proto vhodná spolupráce projektanta a energetického specialisty, aby se předešlo problémům, které se dají obtížně řešit v momentě, kdy je projekt hotov a energetický specialista výpočtem zjistí, že nelze dosáhnout takové kategorie energetické náročnosti, která je zúčastněnými stranami předpokládána.

Kompatibilita nového tepelného zdroje se stávajícím topným systémem

Topná soustava je na počátku navržena s konkrétními technickými parametry (tepelný výkon zdroje tepla, teplotní spád topného média, tepelný výkon radiátorů atd.). Pokud tepelný zdroj měníme, je nutno topnou soustavu opět vyhodnotit jako celek a případně provést různé úpravy.

Typicky se jedná například o výměnu kotle na pevná paliva s teplotním spádem například 70° C / 55° C za tepelné čerpadlo (TČ) vzduch – voda. Aby účinnost TČ byla optimální, je například u systému vzduch – voda zapotřebí, aby teplota topné vody jdoucí do systému byla maximálně okolo 50° C, lépe ještě o něco méně. Čím nižší teplota v exteriéru, tím nižší je tzv. topný faktor TČ a nižší energetická účinnost. Může se pak snadno stát, že plocha topných radiátorů nebude dostatečná a aby bylo dosaženo požadované teploty v interiéru, musí zbytek tepelné energie dodat tzv. bivalentní zdroj (obvykle elektrokotel). Aby se tomu předešlo, bývá někdy nutno provést výměnu topných radiátorů za větší s větším výkonem, což celou investici prodraží.

U dalších topných systémů může být problematika obdobná, proto nelze než doporučit provést návrh odborníkem v oblasti projektování topných soustav.

Soulad s legislativními požadavky

Kromě prokázání souladu s platnou legislativou, což se, jak bylo již dříve zmíněno, provádí průkazem energetické náročnosti budovy (PENB), se poměrně často lze setkat s tendencí odpojení od stávajícího dálkového rozvodu systému zásobování tepelnou energií (SZTE). K tomuto tématu doporučuji přečíst kvalitně zpracovaný článek ing. Miroslavemm Marešem 5).

Rozbor jednotlivých druhů zdrojů tepla vhodných pro rodinné domy včetně porovnání jejich obecných parametrů a ekonomické efektivity bude proveden v dalších tematických článcích.

Použité prameny:

Ing. Zdeněk Petrtyl

Autorizovaný inženýr a energetický specialista, jehož hlavním zaměřením je snižování energetické náročnosti všech typů budov – od rodinných a bytových domů po průmyslové objekty. Kromě toho se věnuje i optimalizaci projektů novostaveb do pasivního standardu. Podílel se na vývoji okenního systému Euro IV-78 a jako jeden z prvních jej uvedl na trh. Je spoluautorem odborných publikací (Okno – klíčová součást staveb, Moderní okna) i článků. Je také podepsán pod sekcí Okna – dveře na serveru TZB-info.cz. Mezi lety 1993 a 2007 působil ve vedení firem zaměřených na produkci dřevěných, dřevohliníkových a plastových oken a dveří. Promoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze a stavebnictví se profesně věnuje již více než 30 let.

Sdílet / hodnotit tento článek

Čtěte i další díly seriálu

 1. Snižování energetické náročnosti existujících budov nejen zateplením – díl I.
 2. Snižování energetické náročnosti existujících budov nejen zateplením – díl II.
 3. Snižování energetické náročnosti existujících budov nejen zateplením – díl III.
 4. Snižování energetické náročnosti existujících budov nejen zateplením – díl IV.

Přečtěte si více k tématu Vytápění domu a zdroje tepla

Zdroj: Adobestock – Alexander Raths

Zákaz plynových kotlů v EU! To myslíte vážně? Víme, jak to je

Zákaz plynových kotlů v EU! Kdo nemá alternativu, ten v roce 2040 zmrzne! Nový dům jedině bez plynu kvůli EU! Katastrofa pro rodinné domy a byty! Také jste podobné titulky postřehli? Tak se opět uklidněte a přečtěte si u nás, jak to je doopravdy. Bohužel, ne všechna média mají ověřené…

Zdroj: Adobestock – Studio Harmony

Boříme mýtus: Tepelné čerpadlo nikdo nezakázal!

Po internetu se z různých směrů šíří zpráva, že budou zakázána tepelná čerpadla kvůli obsahu chladiva. Toto opatření se však dotkne jen výrobců a dovozců tepelných čerpadel, nikoliv jejich provozovatelů. Ti se zákazu provozu tepelných čerpadel obávat nemusí. Šíření této zprávy, které probíhá v moderní době především…

Ilustrační obrázek, zdroj: Fotolia, veou

Ceny energií: Fixovat či nefixovat? Na rok, na měsíc? Analytik radí

Přinášíme přehled nových ceníků elektřiny a plynu v druhém květnovém týdnu. Které ceníky na trhu s energiemi doporučujeme ke sjednání. Který produkt byl po roce výhodnější, fix na rok, fix na měsíc? Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR mírně rostou.