REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Běžná domovní čistírna STMH pro odchov rybí násady

V roce 2008 byla firmou Hellstein vyprojektována a následně postupně ve vlastní režii zprovozněna firemní pilotní polo-intenzívní linka odchovu pstruha duhového a sivena amerického na uzavřeném vodním okruhu s doplňováním chovné vody z vlastní studny.

K návrhu nitrifikace produkce ca 0,5t/r byly využity poznatky z provozu linky chovu teplomilných druhů rybího potěru, násady a tržní ryby na oteplené chovné vodě o výkonu 50 t/r. Vyhodnocení 1,5 ročního provozu dané linky bylo presentováno v časopise Fischer & Teichwirt 11/1997. Zdroj tepla byl na této lince zajištěn přebytečnou párou z části technologie papírny. Obecný záměr v zimních měsících byl odchov vlastní násady, v letních odchov tržní ryby. Technologie byla navržena ve spolupráci s firmou Staehler z Niederzeuzheimu v Hesensku. Firma byla zvolena s ohledem na dlouhodobou tradici a bohaté zkušenosti v oboru chovných technologií. Dalším požadavkem bylo prokázání hodnot stabilní dlouhodobé nitrifikace, stabilní nitrifikace s ohledem na využití technologie v  oblasti malých čistíren do 50EO, požadavku velice často kladeného ze strany státních orgánu na vsakování, resp. požadavku dobrých analýz na odtok do malých zarybněných vodotečí.

Tab. 1 – Požadované hodnoty průtoku na odtoku z biologického stupně do chovných nádrží

Potěr/násada (mg/l) Tržní ryba (mg/l)
BSB5 ≤5 ≤7
pH 6,5 – 7,5 6,5 – 7,5
NH4 ≤0,2 ≤0,5
NO2 ≤0,1 ≤0,2
NO3 ≤50 ≤200
NL ≤1 ≤2
Pc ≤1 ≤2
Čerstvá voda/d (%) ≤3 ≤5

Tyto výše uvedené hodnoty nutno na chovné vodě obecně dosahovat dlouhodobě, bez provozních výkyvů a navíc bez servisních zásahů. Servisní zásahy podstatnou měrou ovlivní náklady a výnosy investora. Rovněž je nutno hodnoty analýz dosahovat stabilně s ohledem na krmný výkon a tudíž stabilní nitrifikační výkon čistícího stupně. Technologie, která umožní udržovat stabilní parametry chovné vody, umožní dosáhnout vysokých chovných výkonů. Cílem bylo ověřit odolnost systému proti vláknitému bytnění aktivovanému kalu, jež je velice častým doprovodním jevem nitrifikace a to s ohledem na požadované nízké energetické náklady bez využití selektorů a kaskád v aktivaci. Záměrem rovněž bylo prokázat odolnost systému aktivace proti zanášení pevného nosiče biomasy přebytečným aktivovaným kalem, jež bývá velice často doprovodným jevem statických nosičů biomasy.  Vzhledem ke zkušenostem z projekce rybochovů v Niederzeuzheimu a Neidenu byly navrženy dvě linky.

Domovní čistírna STMH

Pro odchov tržní ryby byla zvolena venkovní linka opatřena běžnou malou čistírnou kombinované aktivace s nezanášeným nosičem biomasy a stabilní nitrifikací – technologie typu STMH10. Technologie čistírny je navržena v zapojení s chovnou betonovou jímkou objemu 5,6m3 a usazovací podélnou kalovou betonovou jímkou o objemu 3m3 v podzemním provedení. Pro odchov násady byla zvolena rovněž linka technologie STMH10 v zapojení s 3ks kruhových plastových chovných nádrží, každá o objemu 0,9m3 a kalovou plastovou podélnou usazovací jímkou objemu 2m3. Usazovací jímka je doplněna kruhovým vertikálním zahušťovacím barelem - zahušťovákem objemu 0,08m3. Kalová voda ze zahušťováku je svedena zpět do usazovací jímky. Chovné nádrže jsou navíc opatřeny jemno-bublinnou aerací. Linka je uvnitř zateplené a temperované budovy. Obě linky jsou napojeny na zdroj doplňkové vody z vlastní studny, venkovní linka rovněž na odtok dešťových vod ze sedlové střechy přilehlé budovy a přístřešku měření a regulace. Obě linky byly navrženy s ohledem na gravitační průtok bez suspendované složky biomasy v aktivaci čistírny.

Zdrojem rozpuštěného kyslíku jsou pouze vzduchová dmychadla. Koncentrace rozpuštěného kyslíku je dána stupněm nasycení dle aktuální teploty chovné vody. Množství kyslíku je dáno objemovým průtokem přes nitrifikační stupeň čistírny. Průtok je omezen usazovacím výkonem usazovací nádrže před aktivací. Linky jsou vybaveny automatikou aerace, kalování, čidly a záložním zdrojem pro případ výpadku napětí napájení. Čidla jsou navrženy rovněž pro automatické doplňování chovné vody v případě poklesu hladiny chovné vody v systému od netěsností, kalování a odparu. Uspořádání obou linek a technické parametry nitrifikačního stupně umožnilo vynechání aplikace technologie sít, flotace i ultrafiltrace – membrán se všemi provozními obtížemi. Technologie byla primárně navržena na nitrifikační výkon podle krmného faktoru a požadovaného denního přírůstku. Vnos dusíku je dán především od stupně krmení, kdy 1kg krmiva s 40% surového proteinu obsahuje  64g čistého dusíku. Z tohoto množství je ca 25 % vázáno svalovinou-rybím masem a ca 48 g tak musí být odstraněno čištěním chovné vody.

Tab. 2 – Navržené hodnoty technologického procesu čištění

Zatížení plochy bionosiče dusíkem 2 g N/m2.d
Zatížení suspendované složky 20 g N/kg NL.d
Koncentrace akt. Kalu v aktivaci 0 g NL/l
Typ bionosiče 2x ZR1,2x0,2  
Plocha bionosiče 2x 36 m2
Objem aktivace obou linek 2x 1 m3
Nitrifikační výkon obou linek 2x 72 g N/d

500kg/r produkce při krmném faktoru 1,1 zatíží denním množstvím nitrifikační stupně obou linek ca 72g N. Nitrifikační výkon je navržen s 100% rezervou s ohledem na možný pokles výkonu nitrifikace při teplotách pod 10 C o. Předpokladem stabilně nízkých hodnot NL je řádné kalování usazovací jímky a odtahu přebytečného množství NL ze dna zahušťováku k zálivce firemní zahrady.

Tab. 3.1 – Měřené hodnoty kalové vody ze zahušťováku do usazování

BSK5 ≤50 mg/l
CHSK ≤185 mg/l
NO3 ≤26 mg/l
NH4 ≤0,2 mg/l
NO2 ≤0,8 mg/l
NL ≤12 mg/l
Pc ≤8 mg/l

Tab. 3.2 – Měřené hodnoty chovné vody v nátoku do chovných nádrží

BSK5 ≤5 mg/l
pH 6,8 – 7,0
O2 nasycení mg/l
teplota 6 - 19 o
NH4 ≤0,3 mg/l
NO2 ≤0,2 mg/l
NL ≤0,5 mg/l
Čerstvá voda ze studny/d ≤3 %

Tab. 3.3 – Měřené hodnoty doplňkové studniční vody

dusičnany ≤32 mg/l
NO3 ≤8 mg/l
O2 nasycení mg/l
teplota 14 o
NH4 ≤0,08 mg/l
NO2 ≤0,1 mg/l
NL ≤0,1 mg/l
Čerstvá voda ze studny/d ≤3 %

Spotřeba elektrické energie je dlouhodobě měřena a dosahuje bez temperování vnitřní linky ca 2,4kWh/d pro každou linku. V případě temperování vnitřní linky na 8 Co je navýšena o ca 24kWh/d.

Tab. 4 – Produkce obou linek bez přetížení během 1 roku

  Předpoklad podle projektu Dosažená hodnota od najetí
Obsádka obou linek 16kg/m3 10kg/m3
Množství ryb v chovné vodě 100kg 60kg
Velikost násady/potěru 35 – 120g/ks 25 – 150g/ks
Velikost krmných granulí 1,5 – 4,5mm 1,5 – 4,5mm
Denní přírůstek 1,5% 1,2%
Denní množství krmiva 2kg 0,7kg
Krmný koeficient 1,33 1,0
Roční produkce 500kg 155kg

Maximální okamžité množství ryb je dáno hodinovou potřebou rozpuštěného kyslíku ca 0,5g na kg ryb v systému, doplňkovou aerací vnitřního rybochovu, koncentrací a objemovým průtokem chovné vody. Průtok je naopak omezen výkonem usazovací nádrže s ohledem na koncentraci NL v nátoku do chovných nádrží.

Obr. 1 – Pohled na chovné nádrže vnitřní linky

Dosahované hodnoty chovné vody byly tak dobré, že umožnily rovněž odchov potěru a násad. Vysoká výkonová nitrifikační rezerva a stabilita procesu umožní v budoucnu nárazové navýšení zatížení. Typickým příkladem využití rezervy může být zajištění jarního objemu násad k obsádce venkovní linky nebo rybníku. Byla ověřena odolnost systému proti vláknitému bytnění aktivovaného kalu, jež je velice častým doprovodným jevem stabilní nitrifikace. Rovněž po celou dobu provozu rovněž nebylo patrné jakékoliv zanášení nosiče biomasy přebytečným aktivovaným kalem a snižování jeho účinné plochy. Byla tak ověřena vysoká odolnost proti zanášení pevného nosiče přebytečným aktivovaným kalem.  Dlouhodobě nízký a stabilní elektrický příkon obou linek je vzhledem k sazbě elektroměru NN velice výhodný. K navýšení provozního zisku podle přání investora v budoucnu bude možno vnitřní linku doplnit o dohřev chovné vody a zateplení venkovní linky. Následný přechod na ušlechtilé teplomilné druhy ryb, např. úhoř, tilapie, lín apod. by mohl být provozně finančně zajímavý. Výsledná rentabilita vlastního kapitálu se odhaduje na 30% p. a. a celková rentabilita kapitálu ca 18% p. a. Rovněž stabilní vysoké hodnoty výkonu stupně nitrifikace ověřily vhodnost aplikace systému kombinované aktivace STMH v oblasti malých čistíren odpadních vod s odtokem do malých zarybněných vodotečí a vsaků.

Použitá literatura:

  • Časopis Fischer&Teichwirt, 11/1997
  • Dokumentace, Chovné plány a Provozní deník RAS Vlčovice, 3/2008 – 10/2017

Hellstein spol. s r.o.

logo
Sídlo společnosti
Vlčovice 11
74221 Kopřivnice

telefon: +420 556 840 540
e-mail: obchod@hellstein.cz

web: hellstein.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Světový den vody s Hellstein

Světový den vody s Hellstein

Dne 22. března si celá planeta připomněla Světový den vody. Naše firma Hellstein jako přední výrobce ekologických čistíren pro domácnosti i průmyslové závody nemohla u oslav chybět.

Co voda v životě člověka a planety znamená? Oslavte Světový den vody s Hellstein

Co voda v životě člověka a planety znamená? Oslavte Světový den vody s Hellstein

V roce 1993 Valné shromáždění OSN vyhlásilo 22. března Světovým dnem vody, abychom si připomínali, co voda v životě člověka a planety znamená, a jak bychom o ni měli pečovat. Oslavte tento svátek s  Hellstein , českým výrobcem unikátních domácích a průmyslových čističek odpadních vod, které vodě vrací život

Nejúčinnější ekologická technologie na čistění odpadních vod pro domácnosti

Nejúčinnější ekologická technologie na čistění odpadních vod pro domácnosti

Hellstein vyvíjí a vyrábí vlastní zařízení, které nevyžaduje žádnou údržbu. Snižuje tak roční náklady domácností o desítky tisíc korun a přečištěnou vodu lze navíc bez problémů znovu využít. A kdo nevěří, ať se přijede podívat do skladů v Šenově nebo v Kolíně, kde se každý může přesvědčit a nechat si navrhnout…

Nákup moderní čistírny odpadních vod nebyl nikdy tak snadný

Nákup moderní čistírny odpadních vod nebyl nikdy tak snadný

Hellstein spouští internetovou prodejnu. Představujeme vám novou internetovou prodejnu, ve které pořídíte veškerá čistící zařízení od Hellstein pro domácnost i průmyslovou výrobu, příslušenství a doplňkové služby, včetně objednávky řešení na klíč. Pro naše nové zákazníky jsme připravili velkou celoroční soutěž o…

Čistírna odpadních vod STMH ušetří starosti i peníze

Čistírna odpadních vod STMH ušetří starosti i peníze

Paní Zlatka se rozhodla získat více soukromí mimo každodenní shon velkoměsta, a proto si s rodinou postavili rodinný dům na pozemku s rozlehlou zahradou. Jak to někdy v menších městech a na vesnicích bývá, dům nebylo možné připojit na kanalizaci. Projektant i úředníci jim doporučili, aby odpadní vody likvidovali…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Zdroj: Heluz

Akce HELUZ CIHLY FIRSTMINUTE NA PŘÍŠTÍ ROK je prodloužena!

Akce HELUZ CIHLY FIRSTMINUTE NA PŘÍŠTÍ ROK je prodloužena!

Zdroj: SATJAM

Podzimní akční slevy na krytiny SATJAM

Podzimní akční slevy na krytiny SATJAM

REKLAMA
REKLAMA