Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Studny více o tématu

Jak se buduje studna vrtaná a studna kopaná. Na co si dát pozor při stavbě studny

Zbudovat si vlastní studnu může být pro mnohé lákavá představa. Voda téměř zdarma dostupná v místě odběru hned u domu, bez nutnosti napojovat se na vodovod, který může být velmi vzdálený. Má to ale i svá úskalí. Budeme mít studnu kopanou nebo vrtanou? V jaké hloubce je voda? V jaké kvalitě bude voda ve studni? A jaký je potřeba projekt a povolení na stavbu studny?
Zdroj: Fotolia.com - salita2010

Studny o průměru do 150 cm patří ke zdrojům vody pro rodinné domy. Velké studny obecní se již řadu let nebudují, proto o nich v článku pojednáno nebude. Základní rozdělení je na studny vrtané a kopané. Oba druhy se běžně budují, rozhodující při volbě studny je nejčastěji hloubka, ve které se podzemní voda nachází.

Studny vrtané

Budují se v místech, kde je voda hluboko, i například více než 30 metrů. S vrtáním otvorů pro trubky mohou být problémy, pokud zemina nemá stejnou skladbu. Zemina mít několik metrů nesoudržnou zvodněnou horninu, později se může objevit např. nepropustná skála pod. Při vrtání do zeminy je pak nutno měnit technologie vrtání.

Obr. 1 Schéma vrtané studnyObr. 1 Schéma vrtané studny

Průměr vrtu studny se pohybuje mezi 150 až 260 mm v závislosti na průměru trubky (podle požadovaného množství čerpané vody). Do země se mohou používat trubky z PVC nebo PE o tloušťce stěny je 5 až 6,5 mm. Osazují se také ocelové nerezové trubky, ty jsou však mnohem dražší. Okolo trubky se sype vodárenský písek, který funguje jako filtr. Do studny nesmí prosakovat nečistoty ze srážkové vody. Proto musí být půda u studny ve spádu nejméně 2 % směrem od studny a krycí vrstva z nepropustného jílu by měla mít výšku nejméně 3 metry.

Studny kopané

Nazývají se také šachtové. Průměr betonových skruží domovních studní je běžně mezi 100 cm až 150 cm. Dříve se stavěly také obecní kopané studny s průměrem skruží až 300 cm. Kopané studny mají mnohem menší hloubku než vrtané. Jejich hloubka ale opět závisí na výšce vodní hladiny ve studni. Práce na vyhloubení každého metru studny představují poměrně velké náklady a hluboké studny mohou celou stavbu značně prodražit. To je hlavní důvod proč by se mělo nalézt vhodné místo pro studnu s dostatkem vody. Hloubení studní se provádí na základě hydrogeologického průzkumu, který je předpokladem vhodného umístění studny.

Dříve se stavěl plášť z kamene nebo cihel. Již mnoho let se kopané studny budují téměř výhradně z betonových skruží. Údržba studny vyžaduje bezpečný vstup až do nejnižších míst studny. Vstup do studny při čištění po žebříku může být nebezpečný a fyzicky náročný. Pokud je to možné, osazují se již při budování studny do její stěny vhodná (nepřekážející) stupadla.

Obr.2a - Schéma kopané studnyObr.2a - Schéma kopané studny
Obr.2b - Skutečná kopaná studnaObr.2b - Skutečná kopaná studna

Stavba studny

Každá studna je podle platných předpisů považovaná za vodní dílo (vodní stavbu). Budování této stavby musí mít všechny náležitosti; základem je projekt. Ten může vypracovat jen osoba nebo firma, která má k tomu platné oprávnění – autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství. Projektová dokumentace musí obsahovat mimo jiné náležitosti pro územní řízení a vodoprávní řízení. Účastníky řízení jsou: stavebník či majitel pozemku, kde bude studna budována, obecní úřad, majitelé sousedních pozemků a další osoby či organizace, které mohou být stavbou studny omezeni ve svých právech.

Než se začne navrhovat projekt, je třeba dodat projektantovi požadavky na studnu – nejdůležitějším je požadované množství vody. Toto množství se určuje podle vyhlášky č. 48/2014 Sb., [8] která v příloze č. 12 stanovuje orientační spotřebu vody.

Podle dlouhodobých zkušeností se počítá s potřebnou vydatností studny pro 5 člennou rodinu s jedním autem a běžně velkou zahradou 600 m2 přibližně 277 m3 vody za rok, což přibližně odpovídá 0,759 m3/den. Maximální denní potřeba vody potom činí cca 0,759 x 1,5 = 1,138 m3/den.

Před budováním studny musí stavebník vyřídit rozhodnutí o umístění stavby, které vydává místně příslušný stavební úřad a stavební povolení, které vydává místně příslušný vodoprávní úřad. K vodoprávním úřadům podle zákona č. 254/2001 Sb. [4] patří odbor životního prostředí městského úřadu a/nebo krajské úřady a/nebo ústřední vodohospodářský úřad.

Studně v území se mohou ovlivňovat

Na riziko ovlivnění studní a možnosti ohrožení vodní hladiny v sousední studni jsme upozorňovali dříve v článku na ESTAV.cz. Dozvíte se v něm i co dělat, abyste minimalizovali riziko ohrožení vlastní studně studní souseda.

Budování studny je vhodné přenechat organizaci, která má s touto prací dlouholeté zkušenosti. Stavba studny svépomocí nemusí dopadnout dobře. Je třeba dodržet mnoho právních předpisů, ke kterým se soukromý stavitel nemusí vždy dostat nebo jim pně porozumět. Při hloubení studny se má sledovat, jestli se sousedům neztrácí voda v jejich studních. Organizace, která provádí budování studny, je povinna vést dokumentaci po celou dobu provádění prací, a to každý den.

Podle platných předpisů je třeba po dokončení stavebních prací ověřit kvalitu vody čerpané ze studny, stanovit parametry pro trvalé používání studny a vypracovat závěrečnou zprávu k vyhodnocení vybudování studny. Protože se jedná o stavbu, nesmí stavebník zapomenout požádat o provedení kolaudace stavby úřad, který vydal stavební povolení. Tím je stavba studny zlegalizovaná a může docházet k čerpání vody ze studny.

Zdroje:

[4] Zákon 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
[7] Vyhláška 269/2009 Sb., Obecné požadavky na využívání území
[8] Vyhláška 48/2014, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů účinný od 01. 04. 2014

Ing. Jaroslav Dufka

Je autor 17 knih z oboru TZB, z nich 10 na téma vytápění. Dříve učil na SPŠ žáky-učně v učebním oboru Instalatér a studenty v maturitním oboru MIEZ. V současnosti je v důchodu. Je členem redakční rady časopisu Topenářství Instalace

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Studny

  1. Stavební povolení na studnu a další potřebné kroky
  2. Soused bude stavět studnu! Jak omezit riziko znehodnocení vlastní studny?
  3. Výhody a nevýhody čerpání vody z vlastní studny a podmínky pro vybudování studně
  4. Jak se buduje studna vrtaná a studna kopaná. Na co si dát pozor při stavbě studny
  5. Čím a jak čerpat vodu ze studny? Jak se o studnu starat a jak ji provozovat?

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock

Jak v domě využívat dešťovou vodu. Jakou mít velikost nádrže a další zařízení

Využití dešťové vody je lákavou možností, jak ušetřit za spotřebu pitné vody, což může být nejen ekonomicky ale i ekologicky výhodné. Základním technickým požadavkem je vybudování akumulační nádrže k zachytávání srážkové vody. Jak má být ale veliká? Co dalšího potřebuji, abych mohl využívat dešťovou vodu? A kde všude…