Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Studny více o tématu

Stavební povolení na studnu a další potřebné kroky

Pokud se vám nedostává vody na zalévání a rozhodli jste se postavit si studnu na svém pozemku, máme pro vás několik rad do začátku. Zřízení vlastní studny a čerpání vody z ní totiž může mít vliv na stav podzemní vody a ovlivnit studny v okolí. Ke zřízení studny a čerpání vody z ní potřebujete povolení.
Stavební povolení na studnu a další potřebné kroky

Studna je zařazena mezi vodní díla a s ohledem na možné zásahy do hydrogeologických poměrů si studnu si nemůžete postavit jen tak, ale její realizace včetně následného odběru vody vyžaduje příslušná povolení ze strany obecných i speciálních stavebních úřadů.

Při zvažování, zda vybudovat na pozemku studnu, je vhodné nejprve přizvat hydrogeologa, který posoudí pozemek, navrhne způsob realizace studny (kopaná, vrtaná) a předběžně odhadne náklady na její stavbu. K podrobnějšímu posouzení pozemku a stavu podzemní vody bude zpravidla nutné provedení i hydrogeologického průzkumu, který provádí rovněž hydrogeolog, včetně provedení průzkumného vrtu.

Podle vodního zákona (§ 8 odst.3 písm. a) vodního zákona zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů) k provedení průzkumného hydrogeologického vrtu nepotřebuje žádné povolení od vodoprávního úřadu. Pouze subjekt, který vrt provádí je povinen na základě zákona o geologických pracích (§ 9a odst. 3) nejméně 15 dní před zahájením geologických prací spojených se zásahem do pozemku oznámit účel, rozsah a očekávanou dobu prováděných prací obci, na jejímž území mají být provedeny. Obec ale již nemá stanovenu povinnost dále informovat vlastníky sousedních pozemků, kteří by mohli být vrtem dotčeni.

Průzkumný vrt se však nemusí provádět vždy předem. V lokalitách, kde jsou hydrogeologické poměry dostatečně známy a nevznikají v nich problémy s nedostatkem vody, tento vrt činit nemusíte, případně je možné k němu přistoupit až v rámci povolování studny.

Před samotnou realizací studny je třeba získat územní rozhodnutí o umístění studny od stavebního úřadu a stavební povolení od vodoprávního úřadu i povolení k nakládání s vodami, které je zpravidla vydáváno vodoprávním úřadem spolu se stavebním povolením.

Po realizaci vodního díla je třeba oznámit vodoprávnímu úřadu užívání stavby nebo požádat o vydání kolaudačního souhlasu. Do té doby se nesmí voda ze studny čerpat. Pokud by se tak dělo, mohl by vodoprávní úřad zahájit řízení o uložení provedení nápravných opatření či zahájit sankční řízení o uložení pokuty. 

Zdroj: Fotolia.com - encierroZdroj: Fotolia.com - encierro

Kde vyřídíte povolení na studnu?

O územní rozhodnutí o umístění stavby vodního díla je třeba žádat na stavebním úřadě s tím, že vodoprávní úřad bude mít v územním řízení postavení dotčeného orgánu a bude vydávat k věci závazné stanovisko. Účastníky územního řízení jsou kromě žadatele i obec, na jejímž území má být vodní dílo realizováno a dále také osoby určené zákonem, jejichž práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena. Územní rozhodnutí se vydává na žádost, přičemž obsahové náležitosti stanoví stavebné zákon v § 87 a podrobnější náležitosti o formulářový vzor obsahuje prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 503/2006 Sb.

Stavební povolení k vodním dílům, tedy i ke studni, vydává vodoprávní úřad jako tzv. speciální stavební úřad. Povolení pro stavbu vodního díla může vodoprávní úřad vydat jen se souhlasem obecného stavebního úřadu. Spolu se stavebním povolením vydává vodoprávní úřad zpravidla i povolení k nakládání s vodami spojené s užíváním povolovaného vodního díla. I pro stavební povolení stanovuje zákon okruh účastníků řízení. Dle ustálené judikatury (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12.4.2012 č. j. 9 As 78/2011-69) vyplývá, že pokud může navrhovaná stavba studny ovlivnit kvalitu a množství vody v již zbudované studni náležící sousedovi, může jít o důvod účastenství tohoto souseda v řízení o stavebním povolení takto navrhované studny.

Požadavky na studny

Studna pro individuální zásobování musí splňovat kritéria stanovená dalšími právními předpisy. Požadavky na umístění studny ve vztahu ke zdrojům možného znečištění vody ve studni a ve vztahu k ovlivnění vydatnosti sousedních studní obsahuje vyhláška o obecných požadavcích na využívání území č. 501/2006 Sb., v platném znění (§ 24a). Další požadavky na vybudování studní jsou uvedeny ve vyhlášce o technických požadavcích pro vodní díla, která odkazuje mimo jiné na technickou normu ČSN 755115 Jímání podzemní vod, která upravuje navrhování, výstavbu, provoz nových nebo zrekonstruovaných studní.

Zdroj: Fotolia.com - ivan kmitZdroj: Fotolia.com - ivan kmit

Koupili jste dům i se studnou? Co si ověřit?

Pokud jste si koupili nemovitost jejíž součástí byla i studna, prověřte si, zda vám byli předány i podklady týkající se povolení studny a nakládání s vodami upřesňující množství odběru. Pokud je nemáte, mohou nastat různé situace. Buď se jedná o studnu povolenou, jen předchozí vlastník vám nepředal doklady vztahující se ke studni (vyzvěte ho), nebo byla studna postavena tzv. načerno, bez potřebných povolení.

Pak je možno o stavební povolení požádat zpětně. Speciální postavení mají tzv. historické studny vzniklé před rokem 1955, které nepotřebují zpětně stavební povolení ani povolení k odběru vody a jsou považovány za povolené, pokud slouží potřebám jednotlivých domácností, a nikoliv pro podnikání. K prokázání, že se jedná o studnu postavenou před rokem 1955 je možno využít cokoli, z čeho lze vyvodit stáří studny (např. stavební dokumentaci k domu, výpovědi pamětníků, záznamy z obecní kroniky, znalecké posudky). K prokázání, že se jedná o studnu užívanou pro potřeby domácnosti postačí prohlášení osoby, která vodu odebírá.  I vlastník historické studny má povinnost uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení a pokud dokumentaci nemá (protože nebyla vůbec pořízena nebo se nedochovala) je povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby.

JUDr. Petra Adámková, Ph.D

Lektorka, pedagožka, konzultantka s orientací na stavební právo, nový občanský zákoník a jeho vliv na povolování staveb a smluvní vztahy ve výstavbě.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Studny

  1. Stavební povolení na studnu a další potřebné kroky
  2. Soused bude stavět studnu! Jak omezit riziko znehodnocení vlastní studny?
  3. Výhody a nevýhody čerpání vody z vlastní studny a podmínky pro vybudování studně
  4. Jak se buduje studna vrtaná a studna kopaná. Na co si dát pozor při stavbě studny
  5. Čím a jak čerpat vodu ze studny? Jak se o studnu starat a jak ji provozovat?

Související témata

Mohlo by vás zajímat