Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Daň z nemovitosti: Kdo a kdy ji musí podávat a kdo ji podávat nemusí?

Daň z nemovitých věcí je jednou z nejstarších daní, vybírala se již ve starověku. V dnešní době jde o majetkovou daň (338/92 Sb.), jejíž celý výnos je určen do veřejných rozpočtů. Jediným příjemcem této daně jsou obce, které mohou výnos této daně ovlivnit, a to například prostřednictvím koeficientů. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a tato daň se stanoví podle stavu nemovitých věcí k 1. lednu kalendářního roku, za který se vyměří. Ke změnám, které nastanou v průběhu roku, se nepřihlíží.
Zdroj: Fotolia.com - kojin_nikon

Kdo nemusí podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí?

Daňové přiznání k dani nemovitých věcí nemusí podávat ten, kdo podal toto daňové přiznání v minulých letech a u něhož nedošlo ke změnám, které by měly vliv na vyměření daně. V takovém případě bude daň stanovena ve výši poslední známé daně. Daňové přiznání se dále nemusí podávat, pokud došlo v předchozím zdaňovacím obdobím jen k těmto změnám:

  • průměrné ceny půdy,
  • ke stanovení nebo zániku koeficientu,
  • zániku osvobození, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou,
  • ke změně místní příslušnosti.

Správce daně vyměří daň podle poslední známé daně, upravené o tyto změny.

Podá-li daňové přiznání jeden z poplatníků, kteří mají vlastnické právo k téže nemovité věci, je tento považován za společného zástupce. Ostatní spoluvlastníci daňové přiznání nepodávají.

Kdo musí podat přiznání k dani z nemovitých věcí?

Pokud dojde ve srovnání s minulým zdaňovacím obdobím k takovým změnám, které mají vliv na stanovení daně, je povinností poplatníka podat řádné nebo dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí do 31. ledna. A to pokud došlo k:

  • změně vlastnictví pozemku nebo zdanitelné jednotky a tím i ke změně poplatníka,
  • dokončení přístavby ke zdanitelné stavbě,
  • zániku stavebního pozemku,
  • odstranění stavby na základě stavebního rozhodnutí.

Pokud alespoň jeden ze spoluvlastníků k téže nemovité věci podá do 31. ledna toho roku, za který se daň vyměřuje, daňové přiznání za svůj vlastnický podíl, mají povinnost také ostatní spoluvlastníci podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí za svůj vlastnický podíl. Pokud některý ze spoluvlastníků toto přiznání nepodá, správce daně vyměří daň z moci úřední. Spoluvlastníci pak budou platit daň z nemovitých věcí jen za svůj podíl na nemovité věci.

Pokud nebylo do 31. 12. toho roku, v němž byl podán návrh vlastnického práva do katastru nemovitostí, rozhodnuto, musí se daňové přiznání k dani nemovitostí podat do konce třetího měsíce po měsíci, v němž byl zapsán vklad do katastru nemovitostí. Rovněž pokud nepřešlo vlastnické právo k nemovité věci prodané v dražbě, podává se daňové přiznání do konce třetího kalendářního měsíce po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro nabytí vlastnického práva k nemovité věci vydražené v dražbě nebo bylo vydáno vydražiteli potvrzení o nabytí vlastnického práva k nemovité věci vydražené ve veřejné dražbě.

Helena Melicharová

V oboru daní podniká již od roku 1994, od roku 1996 je zapsána v seznamu daňových poradců. Své služby nabízí na www.daneporadenstvi.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Z kategorie Jak koupit bydlení si přečtěte

Stavba, byty v Praze, levné byty, městské byty Praha Černý most

Praha začala stavět bytové domy na Černém Mostě

Pražský magistrát zahájil stavbu osmi bytových domů na Černém Mostě, které mají sloužit dostupnému bydlení. Magistrát o tom informoval v tiskové zprávě. Byty budou určeny pro nájmy sociálně ...

estav.cz v žebříčku návštěvnosti TOPlist

14.11.2018 konference TZB-info o bytových domech

Připravujete rekonstrukci bytového domu? Jak na úspory za energie a zhodnocení domu? Jak plánovat opravy a finance? Unikátní publikace pro účastníky. Těšíme se na vás v Praze.

Program a přihláška