Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Daň z nemovitosti: Kdo a kdy ji musí podávat a kdo ji podávat nemusí?

Daň z nemovitých věcí je jednou z nejstarších daní, vybírala se již ve starověku. V dnešní době jde o majetkovou daň (338/92 Sb.), jejíž celý výnos je určen do veřejných rozpočtů. Jediným příjemcem této daně jsou obce, které mohou výnos této daně ovlivnit, a to například prostřednictvím koeficientů. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a tato daň se stanoví podle stavu nemovitých věcí k 1. lednu kalendářního roku, za který se vyměří. Ke změnám, které nastanou v průběhu roku, se nepřihlíží.
Zdroj: Fotolia.com - kojin_nikon

Kdo nemusí podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí?

Daňové přiznání k dani nemovitých věcí nemusí podávat ten, kdo podal toto daňové přiznání v minulých letech a u něhož nedošlo ke změnám, které by měly vliv na vyměření daně. V takovém případě bude daň stanovena ve výši poslední známé daně. Daňové přiznání se dále nemusí podávat, pokud došlo v předchozím zdaňovacím obdobím jen k těmto změnám:

  • průměrné ceny půdy,
  • ke stanovení nebo zániku koeficientu,
  • zániku osvobození, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou,
  • ke změně místní příslušnosti.

Správce daně vyměří daň podle poslední známé daně, upravené o tyto změny.

Podá-li daňové přiznání jeden z poplatníků, kteří mají vlastnické právo k téže nemovité věci, je tento považován za společného zástupce. Ostatní spoluvlastníci daňové přiznání nepodávají.

Kdo musí podat přiznání k dani z nemovitých věcí?

Pokud dojde ve srovnání s minulým zdaňovacím obdobím k takovým změnám, které mají vliv na stanovení daně, je povinností poplatníka podat řádné nebo dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí do 31. ledna. A to pokud došlo k:

  • změně vlastnictví pozemku nebo zdanitelné jednotky a tím i ke změně poplatníka,
  • dokončení přístavby ke zdanitelné stavbě,
  • zániku stavebního pozemku,
  • odstranění stavby na základě stavebního rozhodnutí.

Pokud alespoň jeden ze spoluvlastníků k téže nemovité věci podá do 31. ledna toho roku, za který se daň vyměřuje, daňové přiznání za svůj vlastnický podíl, mají povinnost také ostatní spoluvlastníci podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí za svůj vlastnický podíl. Pokud některý ze spoluvlastníků toto přiznání nepodá, správce daně vyměří daň z moci úřední. Spoluvlastníci pak budou platit daň z nemovitých věcí jen za svůj podíl na nemovité věci.

Pokud nebylo do 31. 12. toho roku, v němž byl podán návrh vlastnického práva do katastru nemovitostí, rozhodnuto, musí se daňové přiznání k dani nemovitostí podat do konce třetího měsíce po měsíci, v němž byl zapsán vklad do katastru nemovitostí. Rovněž pokud nepřešlo vlastnické právo k nemovité věci prodané v dražbě, podává se daňové přiznání do konce třetího kalendářního měsíce po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro nabytí vlastnického práva k nemovité věci vydražené v dražbě nebo bylo vydáno vydražiteli potvrzení o nabytí vlastnického práva k nemovité věci vydražené ve veřejné dražbě.

Helena Melicharová

V oboru daní podniká již od roku 1994, od roku 1996 je zapsána v seznamu daňových poradců. Své služby nabízí na www.daneporadenstvi.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Jak koupit bydlení

Zdroj: Sdružení Ekodům

Jak si postavit dům snů a nezbláznit se?

Vidím kolem sebe hodně klientů, kteří se pustili do neobvyklé stavby. Někdy je to dům z přírodních materiálů nebo designová rezidence od známého architekta. Jindy oprava památkově chráněné budovy. ...

estav.cz v žebříčku návštěvnosti TOPlist