REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Státní správa a samospráva

Zpět k nadřazené kategorii „Úřady a organizace“

Podkategorie

Zařazené firmy (11)

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Praha

Státní příspěvková organizace MŽP; poskytování informací z oblasti životního prostředí; environmentální politika, ekonomika a mezinárodní spolupráce: přímá odborná podpora výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí; identifikace a hodnocení environmentálních rizik; znalecká činnost v oborech ochrana životního prostředí a ekologie; odborná podpora v oblasti environmentální ekonomiky a strategie

Česká inspekce životního prostředí Praha

Odborný orgán státní správy; dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí a na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí (ochrana ovzduší, ochrana vod, odpadové hospodářství, ochrana přírody a lesa)

Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové

Obhospodařování lesního majetku ve vlastnictví státu, péče o vodní toky a bystřiny

Ministerstvo dopravy ČR Praha

Státní správa, ústředně řízená organizace

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Praha

Informace ministerstva pro místní rozvoj o opatřeních (programech) a formách státní pomoci občanům, městům a obcím postiženým povodněmi; dotační program Zelená úsporám, dotační program Panel

Národní památkový ústav Praha

Památkový ústav

Pozemkový fond České republiky Praha

Správa nemovitostí ve vlastnictví státu a vlastníků neznámých, sloužící zemědělské výrobě; správa majetku převedného z bývalého Fondu národního majetku ČR

Státní fond dopravní infrastuktury Praha

Rozvoj, výstavba, údržba a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest; průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na dopravní infrastrukturu

Státní fond rozvoje bydlení Praha

Státní instituce - podpora výstavby bytů (nájemních), podpora oprav, modernizace a rekonstrukce bytového fondu; dotační program Panel

Státní úřad inspekce práce Opava

Státní úřad inspekce práce a jím řízené oblastní inspektoráty práce vykonávají kontrolu dodržování povinností dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, tj. především v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti pracovních vztahů a pracovních podmínek

Útvar rozvoje hlavního města Prahy Praha

Strategické, urbanistické a inženýrské koncepce Prahy; orgán územního plánování na území hl. města Prahy; vize dopravy v připravovaném konceptu nového územního plánu - rozvoj veřejné dopravy, důraz na kolejovou dopravu, dobudování okruhů, nová záchytná parkoviště, rozšíření cyklistických tras a propojení pro pěší