REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Levnější a udržitelná energie? Receptem může být energetické společenství. Co to je?

O snaze decentralizovat českou energetiku se v poslední době mluví čím dál tím více. Jednou z možností, jak jí dosáhnout, je samostatná výroba elektřiny prostřednictvím energetického společenství či komunity. Jejich podoba je v praxi velmi rozmanitá. Mohou vznikat na úrovni bytových domů, sousedských čtvrtí, panelových sídlišť I celý měst a obcí. Věnují se také řadě různých činností na energetickém trhu - od výroby elektřiny přes její skladování až po poskytování flexibility sítě
Zdroj: Fotolia.com

V případě obcí přináší vytvoření energetického společenství větší kontrolu nad místním hospodařením s energií. Současně tento přístup posiluje vliv samospráv na utváření energetické politiky státu a jeho výhodou je také přímé zapojení obyvatel obce do energetické transformace a ochrany klimatu. Díky vytvoření společenství se tedy obec stává energeticky soběstačnější, ekonomicky silnější a šetrnější k životnímu prostředí.

Jaké právní kroky musí obec podniknout, aby mohla být součástí energetického společenství?

Český právní řád podmínky vzniku energetické komunity či společenství dosud neupravuje. Nový energetický zákon, který podmínky vzniku energetických společenství stanoví, je nyní teprve ve fázi věcného záměru. Pokud se v něm uvedená východiska v průběhu legislativního procesu výrazně nezmění, bude obec k vytvoření energetického společenství muset podniknout následující právní kroky.

Založení společenství 

Podle věcného záměru zákona nebude energetické společenství omezeno pouze na jednu právní formu právnické osoby, která bude společenství zastřešovat. Podmínkou však je, že primárním účelem takové právnické osoby tvořící energetické společenství nesmí být tvorba zisku, ale uspokojování environmentálních, hospodářských nebo sociálních potřeb svých členů. 

Další nutnou podmínkou je otevřenost a dobrovolnost členství v dané právnické osobě. Pro vytvoření energetického společenství bude tedy potřeba vytvořit zvláštní právnickou osobu v podobě například spolku nebo družstva nebo jiné právnické osoby, která bude výše uvedené podmínky splňovat. Obec může být v dané právnické osobě členem nebo společníkem a nastavit její fungování tak, aby v ní měla rozhodující slovo. 

Zároveň se tím obci nabízí příležitost spojit ve společenství síly s místními občany i malými a středními podnikateli, kteří se do něj mohou taktéž zapojit a přinést do jejího fungování potřebné znalosti a finance. 

Žádost o licenci Energetického regulačního úřadu

Pokud bude energetické společenství provozovat výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW, což je v případě obecních projektů vysoce pravděpodobné, bude muset požádat Energetický regulační úřad o vydání licence na výrobu elektřiny. Věcný záměr nového energetického zákona pro komunity nestanoví z této povinnosti žádnou výjimku.

Příklad: solární panely v Litoměřicích

Protože se v České republice jedná o nový způsob investice do výroben a jejich provozování, spočívá hlavní riziko v nedostatku zkušeností a praktického know-how, kterým by se obce při vytváření pilotních energetických společenství mohly inspirovat. Pokud se pilotní projekty podaří, budou se komunity postupně rozšiřovat i do méně odvážných obcí. 

Pro levnější elektřinu a udržitelnost se jako v jednom z prvních měst rozhodli například v Litoměřicích. Tamní zastupitelé si zvolili využití solárních panelů na jednom bytovém a jednom azylovém domě. V obou případech bylo potřeba správně nastavit ekonomický model provozu FVE (fotovoltaických elektráren), které měly domy následně zásobovat elektřinou. V případě bytového domu se navíc zvažovalo, jaký typ právnické osoby bude FVE vlastnit - proto bylo nutné připravit ekonomický model i provozní smlouvy ve dvou variantách (pro Sdružení vlastníků jednotek a pro případ, kdy by FVE vlastnil a provozoval třetí subjekt, například s hlavní rolí obce).

Bylo nutné připravit vzorové smlouvy o dodávkách elektřiny jednotlivým odběratelům, navržení způsobu, rozúčtování elektřiny dodané z FVE, posouzení vhodnosti několika odběrných míst nebo sdruženého odběrného místa v bytovém domě a dále posouzení možností nakládání s přebytky elektřiny vyrobené v FVE.

Klíčovou otázkou však bylo především to, kdo bude fotovoltaickou elektrárnu vlastnit a provozovat a jaká bude úloha města ve vybraném modelu. To jsou zásadní témata, která je třeba při zvažování komunitní energetiky brát v potaz.

Kromě právní práce, kterou jsme ve Frank Bold Advokáti pro Litoměřice zajišťovali, bylo potřeba zvážit také technickou stránku navrhovaného modelu, o což se postarali odborníci z naší sesterské Frank Bold Energy, a poskytli jsme tak kompletní servis k celému zadání.

Lokální distribuční soustava pro obec

Kromě zařazení prvků komunitní energie, jako je například umístění solárních panelů, je možné vytvořit také větší celek v podobě lokální distribuční soustavy (LDS) pro část nebo celou obec. Jejím prostřednictvím se vícero koncových odběratelů - například domácností - připojí k nadřazené regionální distribuční soustavě přes jeden připojovací bod. 

Typicky vznikají tyto soustavy v komerčních a obytných zónách, obchodních centrech nebo průmyslových areálech. Především ve větších městech jistě najdou využití při pokrytí jednotlivých domácností či vzájemném propojení různých areálů (ať už průmyslových či obchodních).

Využitím lokálních distribučních sítí se zabývá i evropská legislativa, z níž vyplývá, že záleží na členských státech, zda je umožní energetickým společenstvím provozovat. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve svém věcném návrhu energetického zákona jasně říká, že této možnosti využije. To je dobrá zpráva, protože možnost zřízení vlastní distribuční soustavy na úrovni několika bytových domů, sídliště nebo i celé obce může pro energetické společenství znamenat významné úspory na cenách energie.

Pro provoz lokální distribuční soustavy je nutná licence na distribuci elektřiny od Energetického regulačního úřadu.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

logo
Údolní 33
602 00 Brno

telefon: (+ 420) 545 213 975
e-mail: info@fbadvokati.cz

web: www.fbadvokati.cz/cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Instalace - TZB

Zdroj: AdobeStock – valentyn640

Hoří! Jak uhasit požár u vás doma? Haste s chladnou hlavou. Máte pět minut!

Požáry v bytech a rodinných domech jsou častější, než si mnozí lidé vůbec uvědomují. I v případě požáru doma platí, že kdo je připraven, není zaskočen. Na efektivní laický zásah na zvládnutí vznikajícího požáru nemáte často více než pět minut. V tomto článku si přiblížíme, jak uhasit požár…

REKLAMA