REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Velká Dešťovka: Nyní již i pro kraje, obce a školy

Mezi podporované aktivity, kromě hospodaření se srážkovými vodami, patří také zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv a zlepšení přirozených rozlivů a obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužících povodňové ochraně.

Nová dotační výzva č. 119 OPŽP, tzv. „Velká dešťovka“, se zaměřuje na správné hospodaření s dešťovou vodou v obcích a městech. Velká dešťovka podporuje nejen projekty instalace podzemních nádrží na dešťovou vodu, ale také projekty, které řeší vsakování srážkové vody a výměnu nepropustných povrchů za propustné. Podporuje také projekty, v rámci kterých dochází k vybudování nových propustných ploch. Jaké jsou podmínky dotační výzvy a na jaké produkty se zaměřit?

Velká Dešťovka – již i pro kraje, obce a školy

Velká dešťovka dává možnost oprávněným žadatelům získat dotaci na podporované aktivity spojené se zajištěním povodňové ochrany intravilánu a hospodařením se srážkovými vodami. Celková dotace na schválené projekty je vypsána ve výši 1 miliardy Kč. Výzva se vztahuje na individuální projekty s minimální výší způsobilých realizačních výdajů 200 000 Kč (bez DPH).

Mezi podporované aktivity, kromě hospodaření se srážkovými vodami, patří také zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv a zlepšení přirozených rozlivů a obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužících povodňové ochraně.

Mezi oprávněné žadatele, kteří mohou žádat o dotaci, patří kraje a obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky a státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení a další.

Více informací ke 119. výzvě MŽP.

Chcete využívat dešťovou vodu ze střechy na zálivku?

 • Dotace 85 % způsobilých výdajů
 • způsobilé výdaje na žádost: 200 tis. Kč
 • Pro veřejné budovy (nemocnice, úřady, školy apod.), veřejné zpevněné plochy, území se stávající zástavbou z převážné části nekomerčního (nepodnikatelského) charakteru atd.
 • Pokud budou splněny všechny legislativní náležitosti, lze využít i k jiným účelům, např. technologickým či ke splachování toalet.

Nabízíme Vám řešení jménem AS-REWA!

Podzemní nádrž na vodu AS-REWA umožňuje komplexní řešení akumulace a využití dešťových vod.

Plánujete rekonstrukci parkoviště nebo jiných zpevněných ploch?

Velká dešťovka podporuje využití propustných povrchů.

 • Dotace 85 % způsobilých výdajů při výměně stávajících nepropustných povrchů za propustné
 • Dotace 30 % při budování nových propustných ploch
 • způsobilé výdaje na žádost: 200 tis. Kč
 • Na veřejných plochách a prostranstvích
 • Podpora možná i v rámci projektů celkové úpravy řešeného prostranství

Zasakovací AS-TTE ROŠTY jsou nejvhodnější řešení!

Zasakovací rošty AS-TTE ROŠTY představují inovativní a velmi ekologickou formu zpevňování povrchů. Jejich použitím je možné zabezpečit jak dopravní funkci, tak i potřebný komfort pro uživatele a zároveň zachovat i původní odtokové poměry a další ekologické aspekty, a to jak pro rozsáhlé parkovací plochy, tak i pro odstavné plochy u domů.

AS-TTE ROŠTY – použití roštů k zatravnění

Zasakovací AS-TTE ROŠTY se zatravněním jsou určeny pro průměrnou intenzitu provozu a zatížení vegetace (například vjezdy do požárních stanic, nepříliš frekventované jízdní pruhy a parkovací místa). AS-TTE ROŠTY se pro účely ozelenění dají použít dvojím způsobem, zatravnění lze provést výsevem trávy nebo osazením roštů s již vypěstovanou trávou (AS-TTE ROŠT jako zatravněný prefabrikát).

AS-TTE ROŠT – použití roštů k osazení dlažby

I při vyplnění dlažebními kostkami se jedná o systém spadající do kategorie „propustných parkovišť“. Dlážděný systém AS-TTE ROŠT je určen pro vyšší frekvenci pojezdu nebo tam, kde si to situace vyžaduje.

Neodvádějte dešťovou vodu

Velká dešťovka podporuje zachování vody v krajině, tedy akumulace a následné vsakování.

 • Dotace 85 % způsobilých výdajů
 • způsobilé výdaje na žádost: 200 tis. Kč
 • Nutnost napájení nádrže srážkovou vodou z intravilánu obce
 • Nutnost osazení nádrže bezpečnostním přelivem
 • Nutnost předčištění přitékající vody před vtokem do nádrže

Vyberte si, jaké řešení je pro vás nejvhodnější!

Podzemní vsakovací tunel AS-KRECHT

AS-KRECHT je efektivní akumulační a drenážní systém tunelového tvaru vyrobený z lehkého a odolného plastu. Vytvořený podzemní prostor o velké kapacitě je ideální pro svod dešťové vody ze zpevněných ploch a povrchů, její akumulaci a postupné zasakování do okolní půdy.

Podzemní voštinový blok AS-NIDAPLAST

AS–NIDAPLAST je akumulační a zasakovací systém skládaný z jednotlivých bloků voštinového typu. Tím je vytvořen podzemní prostor o velké kapacitě vhodný pro akumulaci a postupné zasakování srážkových vod ze zpevněných ploch a povrchů do půdy. V případě použití v kombinaci s nepropustnými foliemi slouží jako retenční nádrž s řízeným odtokem.

Potřebujete vytvořit podzemní akumulační nádrž pomocí bloků AS-RIGOFILL?

AS-RIGOFILL je vsakovací blok určený pro vsakování a využívání srážkových vod. Jednotlivé bloky se spojují pomocí spojek a tím vytvoří pod zemí na minimálním prostoru velký využitelný objem, kde se srážková voda akumuluje, aby se dle daného účelu mohla následně vsakovat, být dočasně zadržována (retence) nebo dále využívána.

Podívejte se na komplexní nabídku Asio produktů.

ASIO

logo
Kšírova 552/45
619 00 Brno

telefon: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz

web: www.asio.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Využijte dešťovku na maximum za pomoci efektivní filtrace

Využijte dešťovku na maximum za pomoci efektivní filtrace

Dešťová voda zachycená ze střech a jiných zpevněných ploch má mnoho využití – od zalévání zahrady až po využití v domě například na splachování, praní a úklid a po její úpravě dokonce i na sprchování.

Zdroj: Asio.cz

Ušetřete až 60 % energie při sprchování

Trendem dnešní doby je snižování energetické náročnosti staveb na minimum. Stále se objevují nové inovativní technologie, které nám pomáhají spotřebu energie snížit. Dnes se zaměříme na oblast, která je v zahraničí standardem, ale u nás se teprve dostává do středu zájmu.

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA