REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Ploché střechy více o tématu

Ploché střechy a jejich požární bezpečnost. Jaké požadavky musí konstrukce splňovat?

Kromě hlediska hydroizolace, tepelné izolace, šíření vlhkosti, zatížení a jiných rozhoduje při návrhu střechy i hledisko požární bezpečnosti. Požadavky jsou stanoveny v ČSN řady 73 08. Požární bezpečnost staveb: 73 0802 Výrobní objekty, 73 0804 Nevýrobní objekty a 73 0810 Společná ustanovení. Co tato norma říká?
Zdroj: Fotolia.com - Seroma72

U střech se posuzuje jednak požární odolnost, čili působení při požáru pod střechou, a také šíření požáru po povrchu střechy. Oba jevy mohou mít zásadní vliv na celou skladbu konstrukce.

Z hlediska šíření požáru po povrchu střechy se rozlišuje, zda je střecha nebo její část v požárně nebezpečném prostoru (PNP), nebo mimo něj. Pokud je střecha v požárně nebezpečném prostoru, čili zjednodušeně na ni mohou padat hořící části, případně se na ní může šířit oheň z jiné části stavby, je třeba, aby splňovala klasifikaci Brooft3, čili aby byla odzkoušena v požární zkušebně na tuto klasifikaci. Zkouší se vzorek skladby střechy na současné působení ohně, větru a sálavého tepla a musí vyhovět několika daným kritériím.

Pokud je střecha mimo PNP a její plocha je do 1500 m2, nemusí mít žádnou klasifikaci. Pokud její plocha přesahuje 1500 m2, musí mít klasifikaci Brooft1, která se prokazuje rovněž zkouškou, vzorek je zde ale vystaven pouze ohni, nikoliv sálavému teplu a větru. Druhou možností, kterou uvádí norma, je rozdělení střechy na části s plochou menší než 1500 m2 pruhy šířky 2 m s klasifikací Brooft3. Uvedené se z důvodu velikosti plochy netýká rodinných domů a obvykle ani bytových domů. Řešit je to však nutné např. u střech velkých hal.

Z hlediska požární odolnosti musí střechy splňovat tzv. mezní stavy R, RE nebo REI (podrobně zde) – únosnost a stabilita (R), celistvost (E), izolační schopnost (I). Požární odolnost je stanovena v minutách dle stupně požární bezpečnosti (podrobně zde), který závisí na druhu konstrukčního systému, výpočtovém požárním zatížení, a požární výšce. Každopádně např. u nejvyšších stupňů požární bezpečnosti (VI a VII) je kromě času v minutách předepsána konstrukce typu DP1. To jsou konstrukce, které nezvyšují v požadované době intenzitu požáru a sestávají se především z nehořlavých materiálů a výrobků (třída reakce na oheň A1 nebo A2) .

Stavební konstrukce DP1 může obsahovat i výrobky hořlavé (třída reakce na oheň B až F), nicméně tyto prvky musí být umístěné uvnitř konstrukce, nesmí dojít v požadované době k jejich vzplanutí a nesmí na nich být závislá únosnost a stabilita konstrukce.

Z uvedeného například vyplývá, že střecha se stupněm požární odolnosti VI nebo VII nesmí mít parotěsnicí vrstvu z asfaltového pásu umístěnou např. na nosné konstrukci z trapézového plechu, protože nelze zabránit jejímu vzplanutí. Nosná konstrukce musí být z jiného materiálu (např. ŽB deska) nebo musí být parotěsnicí vrstva zespodu chráněna např. vrstvou izolace z minerálních vláken.

Uvedené je ovšem třeba brát jako příklad. Návrh střechy z hlediska požáru musí vždy zpracovávat odborný projektant nebo specialista požární bezpečnosti.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Ploché střechy

  1. Skladba ploché střechy jednoplášťové a dvouplášťové
  2. Konstrukce ploché střechy s inverzní a kompaktní skladbou
  3. Chcete na domě plochou střechu? Dejte pozor na poruchová místa
  4. Ploché střechy a jejich požární bezpečnost. Jaké požadavky musí konstrukce splňovat?

Přečtěte si více k tématu Ploché střechy

Zdroj: Fotolia.com

Navštívili jsme veletrhy For Pasiv a Střechy Praha

Zájemci o tepelná čerpadla, fotovoltaiku, úspory energie a pasivní domy mohli do soboty 11. 2. navštívit veletrhy For Pasiv, Střechy Praha a další souběžné veletrhy v pražských Letňanech. Průřez nabídek ze stánků firem nabízíme i v naší reportáži.

Zdroj: Nicoll

Podtlakové odvodnění ploché střechy

Podtlakové systémy se používají pro odvádění dešťových vod z objektů, které mají dostatečnou výšku a dostatečnou odvodňovanou plochu. Bez dodržení těchto podmínek podtlakový systém nemůže fungovat. Střešní vtoky jsou řešeny tak, že se zcela zaplní vodou a při proudění vody se v potrubí vytvoří podtlak (princip…

Zdroj: Fotolia.com - thongchai

Systém dešťové kanalizace. Jak odvádět vodu ze střech

Dešťová kanalizace je částí vnitřní kanalizace, sloužící k odvádění srážkových vod především ze střech a zpevněných ploch v objektu. Zahrnuje trubky, tvarovky, příslušenství (např. vpusti) a drobné objekty (např. revizní šachty). Do odpadního potrubí dešťové kanalizace nesmí být napojeno připojovací potrubí od…